Przewijamy Poznań


Kategoria
Projekt ogólnomiejski
Nazwa projektu
Przewijamy Poznań
Skrócony opis projektu
Modernizacja i doposażenie toalet publicznych, umożliwiające czynności higieniczno-pielęgnacyjne (np.zmianę pieluchy) u dorosłych, zależnych osób.
Opis projektu
W Poznaniu dorosłe osoby (starsze dzieci, młodzież, dorośli, seniorzy), które z powodu niepełnosprawności, choroby, ograniczeń ruchowych związanych z wiekiem nie mogą korzystać z toalet (nawet z przystosowanych dla osób z niepełnosprawnością) i wymagają w związku z tym używania pieluch, cewnikowania lub innych czynności pielęnacyjno-higienicznych nie mają możliwości, poza swoim miejscem zamieszkania, dokonać ich w sposób godny i z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i intymności. Podczas wymiany pieluchy u osób, które nie są w stanie ustać na własnych nogach (m.in. z powodu: niedowładów, spastyki, amputacji, dystrofii mięśniowych, wrodzonej łamliwości kości, braku czynności podporowych w stopach, zwyrodnienia stawów) konieczne jest ich położenie w pozycji horyzontalnej. W istniejących obecnie publicznych toaletach nie ma żadnych urządzeń w tym: leżanek/przewijaków z możliwością regulowania ich wysokości umożliwiających bezpieczne i wygodne położenie dorosłych osób i nie ma też podnośników, które umożliwiają przenoszenie osoby tego wymagające z wózka na przewijak. W związku z tym np. wymiana pieluchy dokonywana jest z pomocą opiekunów na trawnikach, ławkach w parku, na posadzkach toalet. W Poznaniu, w roku 2021 powstały 2 Komfortki z przewijakami (CIR i Stare ZOO), ale nie są one usytuowane w toaletach. Projekt ma na celu modernizację i doposażenie istniejących w Poznaniu 4 toalet, które są w miejscach i obiektach użyteczności publicznej: Rynek Łazarski, pływalnia letnia w parku Kasprowicza i Brama Poznania ICHOT. W części w/w obiektów prowadzone są lub będą prowadzone prace remontowo - modernizacyjne (Dworzec Zachodni), ale wymagają doposażenia (elektrycznie regulowane przewijaki i podnośniki), a w przypadku Bramy Poznania ICHOT konieczna jest przebudowa toalety i jej kompleksowe wyposażenie.
Dodatkowo, w ramach projektu, zakupione zostanie pełne wyposażenie tzw.mobilnej komfortki, która służyć będzie osobom potrzebującym miejsca do wykonania niezbędnych czynności pielęgnacyjno - higienicznych w trakcie imprez i wydarzeń otwartych (np.koncerty, festiwale, pokazy) organizowanych lub współfinansowanych przez Miasto Poznań w tzw. otwartej przestrzeni.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

1/ rynek Łazarski, 2/ Dworzec Zachodni, 3/ Park Kasprowicza, 4/ul. Gdańska 2

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

ad.1 - toaleta publiczna, ad.2 - toaleta publiczna na poziomie -1, ad.3- pływalnia letnia, ad.4.- toaleta w Bramie Poznania ICHOT
Potencjalni odbiorcy projektu
Szacowana liczba osób dorosłych w Polsce, które wymagają korzystania z tzw. Komfortek to co najmniej 150 000, w samym Poznaniu szacunkowo jest to ok. 2000 - 3000 osób. Należy jednak pamiętać, że osobami wymagającymi korzystania z Komfortek są również osoby odwiedzające nasze miasto (turyści), których liczbę trudno dokładnie określić.
Uzasadnienie realizacji projektu
Dorosłe osoby niekontrolujące potrzeb fizjologicznych z powodu: niepełnosprawności, wieku, choroby, urazu i wymagające w związku z tym używania pieluch lub cewnikowania nie mają możliwości, poza swoim domem, dokonać tych czynności w sposób godny,bezpieczny i intymny. W związku z tym część tych osób rezygnuje z aktywności, poruszania się po mieście i pozostaje w domach. To pogłębia ich izolację i powoduje wtórne wykluczenie społeczne. Zdarzają się też sytuacje, gdy osoby te przed planowanym opuszczeniem mieszkania lub już przebywając w przestrzeni publicznej, powstrzymują się od przyjmowania płynów lub zażywają preparaty antybiegunkowe aby nie wystąpiła konieczność nagłej wymiany pieluchy. Narażają się przez to na odwodnienie, infekcje dróg moczowych, a w przypadku "awarii" muszą nosić przemoczoną odzież lub siedzieć na zabrudzonym płynami fizjologicznymi wózku. Modernizacja i doposażenie 4 toalet w Poznaniu, w odpowiednie urządzenia, spowoduje większą ich dostępność dla tej grupy osób i zdecydowanie wpłynie na ich większą aktywność i niezależność.
Projektowanie uniwersalne
Czy projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego: TAK
Projekt spełnia zasady projektowania uniwersalnego:
1/ sprawiedliwe wykorzystanie – projekt jest użyteczny dla ludzi o różnych rodzajach niepełnosprawności i wieku wymagających dostosowanych rozwiązań,
2/ elastyczność użytkowania – projekt uwzględnia szeroki zakres indywidualnych preferencji i możliwości użytkowników,
3/ prosta i intuicyjna obsługa – zastosowany rozwiązania są łatwe do zrozumienia, niezależnie od wiedzy, umiejętności językowych użytkowników,
4/ zauważalna informacja – projekt w sposób efektywny łączy ze sobą niezbędne informacje dla użytkownika (piktogram, instrukcja obsługi) niezależnie od warunków otoczenia lub zdolności sensorycznych użytkownika,
5/ tolerancja błędu – projekt minimalizuje wszelkie zagrożenia i negatywne skutki przypadkowego lub zamierzonego działania,
6/ niewielki wysiłek fizyczny – projekt zakłada dużą funkcjonalność i efektywność rozwiązań, proponowane rozwiązania są wygodne i wymagają minimalnego wysiłku użytkowników,
7/ wymiary i przestrzeń dostępne i użyteczne – odpowiednia wielkość i przestrzeń przewidziana do podejścia, działania i wykorzystania rozwiązań, niezależnie od wielkości, postawy lub mobilności użytkownika. Pełna dostępność dla osób poruszających się na wózkach.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Modernizacja i prace budowlane w toalecie w Bramie Poznania ICHOT oraz zakup wyposażenia: sedes, umywalka (regulowana elektrycznie - koszt ok.19 000 zł), poręcze i uchwyty itp. Brama Poznania ICHOT posiada projekt i szacunkowy kosztorys prac do wykonania. 160 000
Zakup przewijaków regulowanych elektrycznie
2 sztuki x ok. 25 000 zł oraz koszty montażu przewijaków 2 x ok. 3000 zł. Lokalizacje w toaletach: rynek Łazarski, Dworzec Zachodni i Brama Poznania ICHOT.
56 000
Zakup przewijaka stacjonarnego z kosztami montażu (w tym: koszt zakupu przewijaka ok. 3500 zł) . Lokalizacja: toaleta na pływalni letniej w Parku Kasprowicza 5 000
Zakup 3 podnośników sufitowych oraz niezbędnego oszynowania z kosztami montażu (koszt zakupu 3 podnośników - 3 x ok.18 000 zł, oszynowanie + montaż- 3 x 12 000 zł). Lokalizacje: rynek Łazarski, Dworzec Zachodni, i Brama Poznania ICHOT. 90 000
Zakup wyposażenia mobilnej komfortki w tym: przewijak na kółkach - ok. 25 000 zł, jezdny podnośnik - ok. 6000 zł, podręczny stolik i krzesło - ok. 450 zł, wieszak - 250 zł, namiot rozkładany z wdrukowanym oznaczeniem - 10 000 zł 41 700
Zatrudnienie koordynatora projektu: 12 miesięcy x 4500 zł brutto (umowa zlecenie, ok. 120 godzin/m-c x ok. 37 zł/godzina) 54 000
SUMA: 406 700
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Anna Jolanta Nowak
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wydział Gospodarki nieruchomościami rekomenduje projekt do realizacji z wyjątkiem lokalizacji: Dworzec Zachodni - toaleta publiczna na poziomie -1 (dworzec jest własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym PKP). Toaleta publiczna zlokalizowana na rynku Łazarskim administrowana jest przez Wydział Gospodarki Komunalnej; toaleta zlokalizowana na pływalni letniej w Parku Kasprowicza administrowana jest przez POSiR; toaleta zlokalizowana na Starym Rynku w Galerii Miejskiej Arsenał administrowana jest przez Wydział Kultury jako podmiot nadrzędny nad Arsenałem; toaleta w Bramie Poznania ICHOT administrowana jest przez Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta jako podmiot nadrzędny nad Poznańskim Centrum Dziedzictwa; w związku z powyższym, prosimy ww. jednostki o zaopiniowanie projektu.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): nie
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
5. Czy projekt ma być realizowany na terenach fortyfikacji poznańskich: nie
6. Czy opracowywany jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu: nie
Zespół obradował w składzie: Michał Urbański, Martin Radziwonka w dniu 05.07.2022 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Opinia dotyczy toalety wymienionej w projekcie i zarządzanej Bramę Poznania ICHOT. Jednostka planowała wykonanie analogicznej modernizacji i doposażenia toalety publicznej umożliwiającej czynności higieniczno - pielęgnacyjne na terenie muzeum. Poznańskie Centrum Dziedzictwa, uhonorowane tytułem "Lider Dostępności" dla Bramy Poznania, bardzo chętnie podejmie się montażu wskazanego urządzenia, a tym samym zwiększenia dostępności obiektu i komfortu zwiedzających. Po przeprowadzeniu analizy dokumentacji projektowej oraz oględzin jedynym pomieszczeniem, w którym potencjalnie istnieje możliwość montażu przewijaka jest toaleta dla osób z niepełnosprawnościami. Przed montażem należałoby jednak całkowicie przebudować jej obecny układ (aktualnie brak miejsca na rozłożenie przewijaka) oraz wzmocnić konstrukcję budowy ścian celem umożliwienia montażu urządzenia.
  Zespół Obradował w składzie: Piotr Izydorski - Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z zadaniami własnymi Miasta - Czy proponowane zadanie jest zgodne z zadaniami własnymi Miasta i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności proszę zasięgnąć opinii WUiA, MPU, MKZ, MIR, PIM),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującą strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w budżecie miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w budżecie miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Czy projekt spełnia warunek ogólnodostępności? - Przez ogólnodostępność projektu należy rozumieć umożliwienie ogółowi mieszkańców nieodpłatną możliwość korzystania z efektów realizacji projektu wybranego w ramach PBO23. W przypadku projektów infrastrukturalnych, remontowych lub polegających na zakupie sprzętu lub urządzeń – nieodpłatna możliwość korzystania, o której mowa powyżej, powinna obejmować co najmniej 25 godzin tygodniowo, pomiędzy godz. 6:00-22:00, z uwzględnieniem w miarę możliwości soboty lub niedzieli. W przypadku projektów innych niż inwestycyjne - realizacja projektów powinna odbywać się w przestrzeni publicznej, umożliwiając wszystkim zainteresowanym mieszkańcom możliwość nieodpłatnego korzystania w pełnym zakresie z efektów realizacji projektu - tak
  6. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  7. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  8. Realizacja zadania dotycząca nieruchomości będącej własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będącej własnością Miasta, na której prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  9. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  10. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2023 lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii - w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  11. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia oraz dotyczące wszelkich działań inwestycyjnych podejmowanych na terenach fortyfikacji? - nie
  12. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego imienia? - nie
  13. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  14. Czy projekt jest wykonalny technicznie? - Wykonalność techniczna projektu, zgodna z wiedzą planistyczną i inżynieryjną, która polega na analizie m.in. czy:
  a) projekt nie narusza norm, standardów oraz przepisów technicznych,
  b) projekt jest możliwy do zrealizowania we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji, w tym czy realizacja projektu nie koliduje z realizowanymi przedsięwzięciami Miasta,
  c) realizacja projektu we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji udzielonej Miastu przez wykonawcę na istniejącą w tej lokalizacji infrastrukturę,
  d) dostępne na rynku technologie umożliwiają realizację projektu,
  e) do realizacji projektu są wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia, zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne, a w konsekwencji, czy ich uzyskanie jest możliwe i pozwoli zrealizować projekt w trakcie roku budżetowego,
  f) projekt nie zawiera wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znaków towarowych. - tak
  15. Konieczna dodatkowa opinia MKZ, WUiA, MPU, MIR, PIM - Czy projekt wymaga opinii MKZ? - nie
  - Czy projekt wymaga opinii WUiA? - nie
  - Czy projekt wymaga opinii MPU? - nie
  - Czy projekt wymaga opinii MIR? - nie
  - Czy projekt wymaga opinii PIM? - nie
  16. Czy projekt wymaga opinii KDO? - Czy konieczna jest opinia KDO przy Pełnomocniczce Prezydenta Miasta Poznania ds. polityki równościowej? - nie
  - Czy konieczna jest opinia KDO przy Wydziale Kultury? - nie
  - Czy konieczna jest opinia KDO przy Pełnomocniku Prezydenta Miasta ds. Osób z Niepełnosprawnościami? - nie
  - Czy konieczna jest opinia KDO przy Wydziale Oświaty? - nie
  - Czy konieczna jest opinia KDO przy Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych? - nie
  - Czy konieczna jest opinia KDO przy Wydziale Ochrony Środowiska? - nie
  17. Możliwość realizacji zadania przez wydział/jednostkę - Czy możliwa jest realizacja zadania w całości przez wyznaczony wydział i/lub podległe mu jednostki? Czy w przypadku projektów inwestycyjnych wszystkie składowe projektu i lokalizacje są możliwe do realizacji przez Państwa wydział/jednostkę?
  W przypadku negatywnej odpowiedzi należy skontaktować się z pracownikami Gabinetu Prezydenta. - tak
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 406 700 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO23? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 160 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 15 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 1 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO23? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie
 • zarządca terenu : Wydział Gospodarki Komunalnej
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Opinia dotyczy toalet wymienionych w projekcie i zarządzanych przez Usługi Komunalne tj. znajdujących się na rynku Łazarskim oraz Dworcu Zachodnim. Ze względu na powielające się zadanie polegające na montażu przewijaka w toalecie na Dworcu Zachodnim, który jest obecnie instalowany przez UK ze środków budżetowych, zaistniała konieczność zmiany projektu. Za zgodą Wnioskodawcy, usunięto powyższe prace z dokumentacji. Pozostałe zadania zyskały pozytywną ocenę zarówno UK jak i Wydziału Gospodarki Komunalnej. Montaż przewijaka w toalecie na rynku Łazarskim oraz podnośników sufitowych w tej toalecie oraz na Dworcu Zachodnim pozwoli dorosłym osobom niepełnosprawnym lub chorym w sposób godny i bezpieczny wykonać czynności pielęgnacyjno-higieniczne.
  Zespół Obradował w składzie: Monika Nowotna, Robert Górny
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z zadaniami własnymi Miasta - Czy proponowane zadanie jest zgodne z zadaniami własnymi Miasta i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności proszę zasięgnąć opinii WUiA, MPU, MKZ, MIR, PIM),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującą strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w budżecie miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w budżecie miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Czy projekt spełnia warunek ogólnodostępności? - Przez ogólnodostępność projektu należy rozumieć umożliwienie ogółowi mieszkańców nieodpłatną możliwość korzystania z efektów realizacji projektu wybranego w ramach PBO23. W przypadku projektów infrastrukturalnych, remontowych lub polegających na zakupie sprzętu lub urządzeń – nieodpłatna możliwość korzystania, o której mowa powyżej, powinna obejmować co najmniej 25 godzin tygodniowo, pomiędzy godz. 6:00-22:00, z uwzględnieniem w miarę możliwości soboty lub niedzieli. W przypadku projektów innych niż inwestycyjne - realizacja projektów powinna odbywać się w przestrzeni publicznej, umożliwiając wszystkim zainteresowanym mieszkańcom możliwość nieodpłatnego korzystania w pełnym zakresie z efektów realizacji projektu - tak
  6. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  7. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  8. Realizacja zadania dotycząca nieruchomości będącej własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będącej własnością Miasta, na której prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  9. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  10. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2023 lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii - w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  11. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia oraz dotyczące wszelkich działań inwestycyjnych podejmowanych na terenach fortyfikacji? - nie
  12. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego imienia? - nie
  13. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  14. Czy projekt jest wykonalny technicznie? - Wykonalność techniczna projektu, zgodna z wiedzą planistyczną i inżynieryjną, która polega na analizie m.in. czy:
  a) projekt nie narusza norm, standardów oraz przepisów technicznych,
  b) projekt jest możliwy do zrealizowania we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji, w tym czy realizacja projektu nie koliduje z realizowanymi przedsięwzięciami Miasta,
  c) realizacja projektu we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji udzielonej Miastu przez wykonawcę na istniejącą w tej lokalizacji infrastrukturę,
  d) dostępne na rynku technologie umożliwiają realizację projektu,
  e) do realizacji projektu są wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia, zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne, a w konsekwencji, czy ich uzyskanie jest możliwe i pozwoli zrealizować projekt w trakcie roku budżetowego,
  f) projekt nie zawiera wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znaków towarowych. - tak
  15. Konieczna dodatkowa opinia MKZ, WUiA, MPU, MIR, PIM - Czy projekt wymaga opinii MKZ? - nie
  - Czy projekt wymaga opinii WUiA? - nie
  - Czy projekt wymaga opinii MPU? - nie
  - Czy projekt wymaga opinii MIR? - nie
  - Czy projekt wymaga opinii PIM? - nie
  16. Czy projekt wymaga opinii KDO? - Czy konieczna jest opinia KDO przy Pełnomocniczce Prezydenta Miasta Poznania ds. polityki równościowej? - nie
  - Czy konieczna jest opinia KDO przy Wydziale Kultury? - nie
  - Czy konieczna jest opinia KDO przy Pełnomocniku Prezydenta Miasta ds. Osób z Niepełnosprawnościami? - nie
  - Czy konieczna jest opinia KDO przy Wydziale Oświaty? - nie
  - Czy konieczna jest opinia KDO przy Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych? - nie
  - Czy konieczna jest opinia KDO przy Wydziale Ochrony Środowiska? - nie
  17. Możliwość realizacji zadania przez wydział/jednostkę - Czy możliwa jest realizacja zadania w całości przez wyznaczony wydział i/lub podległe mu jednostki? Czy w przypadku projektów inwestycyjnych wszystkie składowe projektu i lokalizacje są możliwe do realizacji przez Państwa wydział/jednostkę?
  W przypadku negatywnej odpowiedzi należy skontaktować się z pracownikami Gabinetu Prezydenta. - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 406 700 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO23? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 100 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 5 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 1 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO23? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie
 • zarządca terenu : Wydział Sportu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Opinia Wydziału Sportu dot. lokalizacji Park Kasprowicza w czasie funkcjonowania letniej pływalni w Parku Kasprowicza zarządzanej przez Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji.
  Zespół Obradował w składzie: Maciej Piekarczyk, Renata Szymkowiak, Piotr Wrześniewski, Paweł Koralewski.
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z zadaniami własnymi Miasta - Czy proponowane zadanie jest zgodne z zadaniami własnymi Miasta i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności proszę zasięgnąć opinii WUiA, MPU, MKZ, MIR, PIM),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującą strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w budżecie miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w budżecie miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Czy projekt spełnia warunek ogólnodostępności? - Przez ogólnodostępność projektu należy rozumieć umożliwienie ogółowi mieszkańców nieodpłatną możliwość korzystania z efektów realizacji projektu wybranego w ramach PBO23. W przypadku projektów infrastrukturalnych, remontowych lub polegających na zakupie sprzętu lub urządzeń – nieodpłatna możliwość korzystania, o której mowa powyżej, powinna obejmować co najmniej 25 godzin tygodniowo, pomiędzy godz. 6:00-22:00, z uwzględnieniem w miarę możliwości soboty lub niedzieli. W przypadku projektów innych niż inwestycyjne - realizacja projektów powinna odbywać się w przestrzeni publicznej, umożliwiając wszystkim zainteresowanym mieszkańcom możliwość nieodpłatnego korzystania w pełnym zakresie z efektów realizacji projektu - tak
  6. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  7. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  8. Realizacja zadania dotycząca nieruchomości będącej własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będącej własnością Miasta, na której prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  9. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  10. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2023 lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii - w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  11. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia oraz dotyczące wszelkich działań inwestycyjnych podejmowanych na terenach fortyfikacji? - nie
  12. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego imienia? - nie
  13. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  14. Czy projekt jest wykonalny technicznie? - Wykonalność techniczna projektu, zgodna z wiedzą planistyczną i inżynieryjną, która polega na analizie m.in. czy:
  a) projekt nie narusza norm, standardów oraz przepisów technicznych,
  b) projekt jest możliwy do zrealizowania we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji, w tym czy realizacja projektu nie koliduje z realizowanymi przedsięwzięciami Miasta,
  c) realizacja projektu we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji udzielonej Miastu przez wykonawcę na istniejącą w tej lokalizacji infrastrukturę,
  d) dostępne na rynku technologie umożliwiają realizację projektu,
  e) do realizacji projektu są wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia, zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne, a w konsekwencji, czy ich uzyskanie jest możliwe i pozwoli zrealizować projekt w trakcie roku budżetowego,
  f) projekt nie zawiera wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znaków towarowych. - tak
  15. Konieczna dodatkowa opinia MKZ, WUiA, MPU, MIR, PIM - Czy projekt wymaga opinii MKZ? - nie
  - Czy projekt wymaga opinii WUiA? - nie
  - Czy projekt wymaga opinii MPU? - nie
  - Czy projekt wymaga opinii MIR? - nie
  - Czy projekt wymaga opinii PIM? - nie
  16. Czy projekt wymaga opinii KDO? - Czy konieczna jest opinia KDO przy Pełnomocniczce Prezydenta Miasta Poznania ds. polityki równościowej? - nie
  - Czy konieczna jest opinia KDO przy Wydziale Kultury? - nie
  - Czy konieczna jest opinia KDO przy Pełnomocniku Prezydenta Miasta ds. Osób z Niepełnosprawnościami? - nie
  - Czy konieczna jest opinia KDO przy Wydziale Oświaty? - nie
  - Czy konieczna jest opinia KDO przy Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych? - nie
  - Czy konieczna jest opinia KDO przy Wydziale Ochrony Środowiska? - nie
  17. Możliwość realizacji zadania przez wydział/jednostkę - Czy możliwa jest realizacja zadania w całości przez wyznaczony wydział i/lub podległe mu jednostki? Czy w przypadku projektów inwestycyjnych wszystkie składowe projektu i lokalizacje są możliwe do realizacji przez Państwa wydział/jednostkę?
  W przypadku negatywnej odpowiedzi należy skontaktować się z pracownikami Gabinetu Prezydenta. - tak
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 406 700 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO23? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 7 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 1 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO23? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.