Bezobsługowe stacje naprawy rowerów


Kategoria
13 - Jeżyce, św.Łazarz
Nazwa projektu
Bezobsługowe stacje naprawy rowerów
Skrócony opis projektu
Stacje mają na celu usprawnienie i pomoc rowerzystom w serwisowaniu i niwelowaniu usterek
Opis projektu
Propozycja ta ma wspierać bezpośrednio rowerzystów w centrum miasta. Pośrednio beneficjentami rozwiązania będą również mieszkańcy miasta potrzebujący wsparcia w dostępie do podstawowych narzędzi do naprawy, czy dopompowania kółek w wózku dziecięcym lub inwalidzkim. Łatwy dostęp i funkcjonalne wyeksponowanie wszelkich narzędzi sprawia, iż każdy w razie potrzeby może z nich skorzystać. Stacja wykonana będzie z blachy nierdzewnej AISI 304 - mal. proszkowo. Materiał z racji ciągłej zewnętrznej ekspozycji wymaga solidnych i odpornych komponentów. Wyposażenie każdej stacji stanowić będzie: wkrętak krzyżowy, wkrętak płaski, wkrętak TORX, klucz nastawny, klucze płaskie, zestaw kluczy imbusowych w rękojeści, pompka z adapterem, zestaw montażowy, drzwi zabezpieczające narzędzia i wąż zbrojony do pompki. Wszelki dobór komponentów i rozwiązań jest dostosowany do dużej ilości osób, jaka jest spodziewana w tych miejscach. To miejsca ogólnodostępne w regularnym centrum.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

ul. Bukowska 12, ul. Głogowska 16

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

planowane ustawienie na terenie otwartym MTP
Potencjalni odbiorcy projektu
Potencjalnymi odbiorcami tego rozwiązania będą mieszkańcy Poznania jak i uczestnicy targów, który odwiedzają nasze miasto. Rozwijający się prężnie ruch rowerowy, wymaga stawiania rozwiązań ułatwiających użytkowanie i serwisowanie rowerów. Stacja zawierać będzie podstawowe narzędzia, pompkę, zestaw montażowy. Wykonana zostanie z materiału odpornego na warunki atmosferyczne i wilgoć.
Uzasadnienie realizacji projektu
Jestem czynną rowerzystką i uważam, iż, im więcej takich miejsc na mapie naszego miasta, tym przyjemniejsze i bezpieczniejsze będzie poruszanie się na rowerze. Wszystkim nam, tzn. mieszkańcom miasta zależy, aby jak najwięcej ludzi wsiadało na rowery, a ich obsługa była jak najbardziej intuicyjna. Będąc w centrum nie mamy żadnego takiego miejsca w pobliżu, stąd zasadność postawienia dwóch takich stacji.
Projektowanie uniwersalne
Czy projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego: TAK
Z projektu mogą korzystać wszyscy którzy takiego wsparcia potrzebują, w tym osoby z niepełnosprawnościami. Pompka z uniwersalnym adapterem nadaje się do pompowania np. kół w wózkach dla osób z niepełnosprawnością czy wózków dziecięcych. Funkcjonalny dostęp na poziomie ziemi, nie dostarcza żadnych barier architektonicznych.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
bezobsługowa stacja naprawy rowerów, ul. Bukowska 12 7 000
bezobsługowa stacja naprawy rowerów, ul. Głogowska 16 7 000
SUMA: 14 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 2 000
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Katarzyna Mikielewicz
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wydział Gospodarki Nieruchomościami rekomenduje realizację projektu na działkach stanowiących własność Miasta Poznania, będących w administracji Zarządu Dróg Miejskich. Nie rekomendujemy realizacji projektu na działce o następujących oznaczeniach geodezyjnych: obręb 39 Łazarz, arkusz 09, działka nr 1/9, ze względu na toczące się postępowanie o zwrot wywłaszczonej nieruchomości. Prosimy o zaopiniowanie projektu przez Zarząd Dróg Miejskich.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: tak
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: tak
5. Czy projekt ma być realizowany na terenach fortyfikacji poznańskich: nie
6. Czy opracowywany jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu: nie
Zespół obradował w składzie: Martin Radziwonka, Michał Urbański, w dniu 21.07.2022 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Zarząd Transportu Miejskiego (ZTM)
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Projekt jest zgodny z kompetencjami ZTM.
  Zespół Obradował w składzie: Łukasz Bandosz
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z zadaniami własnymi Miasta - Czy proponowane zadanie jest zgodne z zadaniami własnymi Miasta i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności proszę zasięgnąć opinii WUiA, MPU, MKZ, MIR, PIM),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującą strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w budżecie miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w budżecie miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Czy projekt spełnia warunek ogólnodostępności? - Przez ogólnodostępność projektu należy rozumieć umożliwienie ogółowi mieszkańców nieodpłatną możliwość korzystania z efektów realizacji projektu wybranego w ramach PBO23. W przypadku projektów infrastrukturalnych, remontowych lub polegających na zakupie sprzętu lub urządzeń – nieodpłatna możliwość korzystania, o której mowa powyżej, powinna obejmować co najmniej 25 godzin tygodniowo, pomiędzy godz. 6:00-22:00, z uwzględnieniem w miarę możliwości soboty lub niedzieli. W przypadku projektów innych niż inwestycyjne - realizacja projektów powinna odbywać się w przestrzeni publicznej, umożliwiając wszystkim zainteresowanym mieszkańcom możliwość nieodpłatnego korzystania w pełnym zakresie z efektów realizacji projektu - tak
  6. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  7. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  8. Realizacja zadania dotycząca nieruchomości będącej własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będącej własnością Miasta, na której prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  9. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  10. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2023 lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii - w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  11. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia oraz dotyczące wszelkich działań inwestycyjnych podejmowanych na terenach fortyfikacji? - nie
  12. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego imienia? - nie
  13. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  14. Czy projekt jest wykonalny technicznie? - Wykonalność techniczna projektu, zgodna z wiedzą planistyczną i inżynieryjną, która polega na analizie m.in. czy:
  a) projekt nie narusza norm, standardów oraz przepisów technicznych,
  b) projekt jest możliwy do zrealizowania we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji, w tym czy realizacja projektu nie koliduje z realizowanymi przedsięwzięciami Miasta,
  c) realizacja projektu we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji udzielonej Miastu przez wykonawcę na istniejącą w tej lokalizacji infrastrukturę,
  d) dostępne na rynku technologie umożliwiają realizację projektu,
  e) do realizacji projektu są wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia, zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne, a w konsekwencji, czy ich uzyskanie jest możliwe i pozwoli zrealizować projekt w trakcie roku budżetowego,
  f) projekt nie zawiera wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znaków towarowych. - tak
  15. Konieczna dodatkowa opinia MKZ, WUiA, MPU, MIR, PIM - Czy projekt wymaga opinii MKZ? - nie
  - Czy projekt wymaga opinii WUiA? - nie
  - Czy projekt wymaga opinii MPU? - nie
  - Czy projekt wymaga opinii MIR? - nie
  - Czy projekt wymaga opinii PIM? - nie
  16. Czy projekt wymaga opinii KDO? - Czy konieczna jest opinia KDO przy Pełnomocniczce Prezydenta Miasta Poznania ds. polityki równościowej? - nie
  - Czy konieczna jest opinia KDO przy Wydziale Kultury? - nie
  - Czy konieczna jest opinia KDO przy Pełnomocniku Prezydenta Miasta ds. Osób z Niepełnosprawnościami? - nie
  - Czy konieczna jest opinia KDO przy Wydziale Oświaty? - nie
  - Czy konieczna jest opinia KDO przy Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych? - nie
  - Czy konieczna jest opinia KDO przy Wydziale Ochrony Środowiska? - nie
  17. Możliwość realizacji zadania przez wydział/jednostkę - Czy możliwa jest realizacja zadania w całości przez wyznaczony wydział i/lub podległe mu jednostki? Czy w przypadku projektów inwestycyjnych wszystkie składowe projektu i lokalizacje są możliwe do realizacji przez Państwa wydział/jednostkę?
  W przypadku negatywnej odpowiedzi należy skontaktować się z pracownikami Gabinetu Prezydenta. - tak
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 14 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 2 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO23? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 15 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 2 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 1 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO23? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie
 • Zarząd Dróg Miejskich (ZDM)
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Realizacja zadania w zakresie montażu infrastruktury rowerowej leży w gestii ZTM. Proszę o zmianę jednostki opiniującej na Zarząd Transportu Miejskiego. ZDM ustosunkowując się do zadania informuje, że istnieje możliwość uzgodnienia lokalizacji samoobsługowych stacji naprawy rowerów na etapie wdrożenia projektu w terenie. Brak przeciwwskazań do realizacji w ww. zakresie - określenie kosztów związanych z zakupem i montażem ZTM.
  Zespół Obradował w składzie: Krzysztof Olejniczak, Radosław Ciesielski, Paulina Gowin-Sikora, Tomasz Krzyżaniak, Damian Koziński, Rafał Krzyżanowski

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.