Zielony skwer przy ul. Solnej


Kategoria
Projekt ogólnomiejski
Nazwa projektu
Zielony skwer przy ul. Solnej
Skrócony opis projektu
Rewitalizacja skweru przy ul. Solnej - stworzenie przestrzeni rekreacyjno-wypoczynkowo- edukacyjnej dla mieszkańców Starego Miasta
Opis projektu
Projekt polega na uporządkowaniu zaniedbanej, zadrzewionej przestrzeni wzdłuż ul. Solnej, pomiędzy budynkami Prokuratury a Ogródkiem Jordanowskim nr 1 (działki numer 11/29 oraz 15/23 o powierzchni 2300 m2) stworzenie zielonego skweru, przyjaznego dla mieszkańców, gdzie będą mogli odpocząć wśród zieleni.

Celem projektu jest włączenie do tkanki miejskiej i przywrócenia mieszkańcom zapomnianej zielonej enklawy u stóp Wzgórza św. Wojciecha.

Projekt polega w szczególności na:

1. zazielenieniu skweru polegające na inwentaryzacji i uporządkowaniu istniejącej zieleni (cięcia sanitarne, usunięcie zagrażających drzew i krzewów) oraz zaprojektowaniu zieleni na skwerze, dokonanie nowych nasadzeń roślin wieloletnich i sezonowych,
2. zaprojektowanie skweru dla mieszkańców, niezależnie od ich niepełnosprawności i ograniczeń, poprzez wykonanie profesjonalnego projektu, uwzględniającego zasady uniwersalnego projektowania oraz potrzeby mieszkańców Starego Miasta, tworzącego ze skweru przestrzeń kompatybilną ze zrewitalizowanym w ogródkiem jordanowskim,
3. udostępnienie skweru dla mieszkańców, poprzez właściwe przygotowanie dróg, ścieżek, chodników, placów, usunięcie przeszkód architektonicznych, tak żeby była to przestrzeń dostępna, nie wykluczająca ani nie ograniczająca nawet osób w wieku senioralnym czy z niepełnosprawnościami,
4. podest drewniany "molo” i platforma drewniana joga
5. zagospodarowanie skweru elementami małej architektury - ławki, stoliki szachowe, gazony, stojaki rowerowe, karmniki dla ptaków itp.

Podkreślić warto, że w związku z wytyczeniem nowej ulicy prowadzącej do budynków wznoszonych w dawnym ogrodzie klasztornym, skwer przestanie być wyłączoną enklawą, zostanie zintegrowany z miastem, dlatego jego zagospodarowanie staje się koniecznością.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Skwer przy ul. Solnej, pomiędzy budynkami Prokuratury a Ogrodem Jordanowskim nr 1, (działki numer 11/29 i 15/23 o łącznej powierzchni ok. 2300 m2).

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

nie dotyczy
Potencjalni odbiorcy projektu
Odbiorcami projektu będą mieszkańcy Poznania, a przede wszystkim seniorzy, którzy odnajdą tu miejsce na spędzanie czasu wśród zieleni, której jest tak mało na Starym Mieście.
Drugą grupą będą opiekunowie (rodzicie, dziadkowie) dzieci korzystających z pobliskiego Ogrodu Jordanowskiego, stworzenie przestrzeni atrakcyjnej dla dorosłych wpłynie na budowanie dobrych relacji międzypokoleniowych.
Uzasadnienie realizacji projektu
Podstawowym uzasadnieniem dla realizacji tego projektu jest doskwierający wszystkim brak terenów zielonych na obszarze Starego Miasta i wartość jaką jest taki teren, który - zamiast służyć lokalnym pijaczkom - powinien zostać przywrócony i oddany mieszkańcom.

Projekt nie generuje kosztów związanych z nasadzeniami zieleni wysokiej, które ponoszone są w innych rejonach Starego Miasta, ogranicza się do relatywnie niewielkich nakładów na uporządkowanie i rewitalizację terenu, a jego efektem będzie udostępnienie mieszkańcom Starego miasta rozległej enklawy zieleni.

Zrealizowanie projektu przywróci miastu ważną przestrzeń, teren który w czasach pruskich był zwieńczeniem reprezentacyjnych alej Marcinkowskiego, gdzie znajdowały się dostojne budynki dowództwa V Korpusu Armijnego oraz park wokół nich, które zniszczone zostały w trakcie walk o Poznań w 1945 roku i od tego czasu teren popadł w zapomnienie, oddany został dzikiej roślinności, został zdewastowany kulturowo.
Projektowanie uniwersalne
Czy projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego: TAK
Realizacja opisanych w tym wniosku działań pozwoli zaprojektować przestrzeń skweru zgodnie z zasadami uniwersalnego projektowania, tak by stała się ona dostępna dla osób z niepełnosprawnościami i ograniczeniami. Podkreślić należy, że obecnie jest to przestrzeń absolutnie niedostępna dla osób z niepełnosprawnościami, a bardzo trudno dostępna dla osób pełnosprawnych, ze względu na brak utwardzonej nawierzchni i liczne bariery architektoniczne.

Skwer zaprojektowany będzie tak by mogli z niego korzystać wszyscy mieszkańcy Starego Miasta, a w szczególności seniorzy z ograniczeniami ruchowymi, którzy są ważną grupą docelową oraz matki z wózkami, korzystające z pobliskiego Ogrodu Jordanowskiego nr 1.

Skwer zaprojektowany zostanie w sposób najpełniej uwzględniający siedem zasad uniwersalnego projektowania, by mógł być w taki sam sposób użytkowany przez wszystkich mieszkańców, niezależnie od ich ograniczeń, żeby można było elastycznie korzystać z jego funkcji, a korzystanie było proste i intuicyjne, wszelkie informacje będą łatwo dostępne, korzystanie nie będzie wymagało wysiłku fizycznego ani dodatkowych kompetencji.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Zazielenienie skweru polegające na inwentaryzacji i uporządkowaniu istniejącej zieleni (cięcia sanitarne, usunięcie zagrażających drzew i krzewów) oraz zaprojektowaniu zieleni na skwerze, dokonanie nowych nasadzeń roślin wieloletnich i sezonowych,
180 000
Opracowanie kompleksowych projektów związanych ze skwerem uwzględniających inwentaryzację i projekt zieleni, projekt architektoniczny, projekt budowlany, projekt oświetlenia, itp. 170 000
Przygotowanie powierzchni skweru - ścieżki, chodniki, placyk, usunięcie przeszkód architektonicznych, 230 000
Podest drewniany "molo" i platforma drewniana joga 250 000
Elementy małej architektury - ławki, stoliki szachowe, gazony, stojaki rowerowe, karmniki dla ptaków, itp. 200 000
SUMA: 1 030 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 195 000
Dodatkowe załączniki
skwer przy ul. Solnej Skwer przy ul. Solnej.png
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Paweł Cieliczko
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wydział Gospodarki Nieruchomości wstępnie rekomenduje projekt do realizacji. Nieruchomości o oznaczeniach ewidencyjnych: 51/08/11/29 , 51/08/15/23 administrowane są przez Zarząd Zieleni Miejskiej. W związku z powyższym, prosimy o zaopiniowanie projektu przez ww. jednostkę.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie
5. Czy projekt ma być realizowany na terenach fortyfikacji poznańskich: nie
6. Czy opracowywany jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu: nie
Zespół obradował w składzie: Martin Radziwonka, Katarzyna Matuszak wz. Bożeny Urbaniak w dniu 13.07.2022 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Wniosek jest rekomendowany do realizacji. Projekt zakłada rewitalizację zieleni na skwerze polegającą na cięciach sanitarnych, usunięciu zagrażających drzew i krzewów, zaprojektowaniu zieleni na skwerze oraz dokonaniu nowych nasadzeń roślin wieloletnich i sezonowych. Spowoduje to zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej oraz zwiększenie miejskich terenów zieleni, co wpisuje się w Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu. Działania adaptacyjne do zmian klimatu (załącznik do uchwały nr X/144/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 16 kwietnia 2019 r. pkt 7, cel strategiczny 1, działanie 1.8, 1.9) mówią o zachowaniu i wzbogaceniu istniejących zasobów zadrzewienia, a także na poprawie, odtworzeniu i wzmocnieniu funkcji biotycznych, hydrologicznych i klimatycznych pełnionych przez tereny zieleni miejskiej. Realizacja do wysokości kosztów, z uwzględnieniem modyfikacji zakresu projektu (zieleń, alejki i małej architektury). Realizacja zadania do wysokości kosztów.
  Zespół Obradował w składzie: Izabela Dutkowiak - Zastępczyni Dyrektorki Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska, Monika Rucka - kierowniczka Oddziału Informacyjno - Programowego, Michał Bernet - specjalista
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z zadaniami własnymi Miasta - Czy proponowane zadanie jest zgodne z zadaniami własnymi Miasta i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności proszę zasięgnąć opinii WUiA, MPU, MKZ, MIR, PIM),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującą strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w budżecie miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w budżecie miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Czy projekt spełnia warunek ogólnodostępności? - Przez ogólnodostępność projektu należy rozumieć umożliwienie ogółowi mieszkańców nieodpłatną możliwość korzystania z efektów realizacji projektu wybranego w ramach PBO23. W przypadku projektów infrastrukturalnych, remontowych lub polegających na zakupie sprzętu lub urządzeń – nieodpłatna możliwość korzystania, o której mowa powyżej, powinna obejmować co najmniej 25 godzin tygodniowo, pomiędzy godz. 6:00-22:00, z uwzględnieniem w miarę możliwości soboty lub niedzieli. W przypadku projektów innych niż inwestycyjne - realizacja projektów powinna odbywać się w przestrzeni publicznej, umożliwiając wszystkim zainteresowanym mieszkańcom możliwość nieodpłatnego korzystania w pełnym zakresie z efektów realizacji projektu - tak
  6. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  7. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  8. Realizacja zadania dotycząca nieruchomości będącej własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będącej własnością Miasta, na której prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  9. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  10. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2023 lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii - w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  11. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia oraz dotyczące wszelkich działań inwestycyjnych podejmowanych na terenach fortyfikacji? - nie
  12. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego imienia? - nie
  13. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  14. Czy projekt jest wykonalny technicznie? - Wykonalność techniczna projektu, zgodna z wiedzą planistyczną i inżynieryjną, która polega na analizie m.in. czy:
  a) projekt nie narusza norm, standardów oraz przepisów technicznych,
  b) projekt jest możliwy do zrealizowania we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji, w tym czy realizacja projektu nie koliduje z realizowanymi przedsięwzięciami Miasta,
  c) realizacja projektu we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji udzielonej Miastu przez wykonawcę na istniejącą w tej lokalizacji infrastrukturę,
  d) dostępne na rynku technologie umożliwiają realizację projektu,
  e) do realizacji projektu są wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia, zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne, a w konsekwencji, czy ich uzyskanie jest możliwe i pozwoli zrealizować projekt w trakcie roku budżetowego,
  f) projekt nie zawiera wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znaków towarowych. - tak
  15. Konieczna dodatkowa opinia MKZ, WUiA, MPU, MIR, PIM - Czy projekt wymaga opinii MKZ? - nie
  - Czy projekt wymaga opinii WUiA? - nie
  - Czy projekt wymaga opinii MPU? - nie
  - Czy projekt wymaga opinii MIR? - nie
  - Czy projekt wymaga opinii PIM? - nie
  16. Czy projekt wymaga opinii KDO? - Czy konieczna jest opinia KDO przy Pełnomocniczce Prezydenta Miasta Poznania ds. polityki równościowej? - nie
  - Czy konieczna jest opinia KDO przy Wydziale Kultury? - nie
  - Czy konieczna jest opinia KDO przy Pełnomocniku Prezydenta Miasta ds. Osób z Niepełnosprawnościami? - nie
  - Czy konieczna jest opinia KDO przy Wydziale Oświaty? - nie
  - Czy konieczna jest opinia KDO przy Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych? - nie
  - Czy konieczna jest opinia KDO przy Wydziale Ochrony Środowiska? - nie
  17. Możliwość realizacji zadania przez wydział/jednostkę - Czy możliwa jest realizacja zadania w całości przez wyznaczony wydział i/lub podległe mu jednostki? Czy w przypadku projektów inwestycyjnych wszystkie składowe projektu i lokalizacje są możliwe do realizacji przez Państwa wydział/jednostkę?
  W przypadku negatywnej odpowiedzi należy skontaktować się z pracownikami Gabinetu Prezydenta. - tak
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 1 030 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 195 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO23? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 1 900 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 10 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 5 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO23? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Komisji Dialogu Obywatelskiego:

 • dodatkowa rekomendacja: KDO przy Wydziale Ochrony Środowiska
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Obszar proponowanego skweru stanowi obecnie gęsto zadrzewiony teren zieleni. Rewitalizacja skweru, a więc budowa nowych ścieżek, oraz elementów małej architektury będzie się wiązało z ubytkiem powierzchni biologicznie czynnej. Zapewnienie mieszkańcom dostępności do tego obszaru w gęstej zabudowie miasta jest jednak zasadne, ale powinno być wykonane tak żeby nie doszło do usuwania, ani uszkadzania rosnących już tutaj zdrowych drzew i krzewów, lub niezagrażających drzew w gorszej kondycji. Martwe lub usychające drzewa, które stanowią zagrożenie powinny być po ścięciu pozostawione na miejscu. Nowe ścieżki powinny być przepuszczalne dla wody z nawierzchnią mineralną, a ich powierzchnia powinna być zminimalizowana. Nowe oświetlenie również powinno być zminimalizowane i wyłączane w nocy w godz. 22:00 - 6:00. Na takim obszarze należy również wyznaczyć obszary stanowiące małe enklawy przyrody, gdzie usuwanie liści, koszenie itp. byłyby ograniczone.
  Zespół Obradował w składzie: KDO przy Wydziale Ochrony Środowiska

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE STARE MIASTO
  Decyzja:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie zbyt wysoki koszt realizacji
  Zespół Obradował w składzie: Zarząd :Lidia Koralewska,Agnieszka Hoffmann, Magdalena Ignaszak , Radni: Tomasz Dworek, Andrzej Rataj, Magdalena Ignaszak, Alicja Wilak, Małgorzata Osińska., Michał Kondella, Marcin Pilarczyk, Roman Borowiak, Maria Stachowiak, Włodzimierz Marciniak
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - nie
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - nie
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - nie
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.