Japoński Ogród Wyobraźni w Starym Zoo


Kategoria
Projekt ogólnomiejski w ramach Zielonego Budżetu
Nazwa projektu
Japoński Ogród Wyobraźni w Starym Zoo
Skrócony opis projektu
Przestrzeń spotkań, dialogu i wytchnienia w aranżowanej w stylu ogrodu japońskiego enklawie Starego Zoo
Opis projektu
Pomysł utworzenia w Poznaniu ogrodu japońskiego zrodził się w wyniku fuzji doświadczeń z innych miast (Wrocław, Berlin, Tallin, San Francisco), obserwacji potrzeb (niedostateczna podaż miejskich przestrzeni w dyskretny sposób łączących walory środowiskowe z dostępną, lecz wyrafinowaną ofertą kulturalną) i drzemiącego w mieście potencjału (tereny Starego ZOO – historyczna enklawa przyrodnicza w sercu miasta).
Źródłem przechowywanych w pamięci wyobrażeń są zmysły, które pobudzać ma kieszonkowa enklawa pozostająca w synergii między budową otwartych na środowisko naturalne i dostępnych przestrzeni z zastosowaniem pozostających na drugim planie rozwiązań smart z obszaru edukacji i technologii pozwalających pogłębiać doświadczanie przyrody i kultury orientu.
Japoński Ogród Wyobraźni to włączający projekt zielony, którego produktem będzie dyskretnie zadbana roślinność i elementy małej architektury charakterystyczne dla ogrodów kraju kwitnącej wiśni. Niezbędnym elementem jest woda wnosząca do ogrodu życie i ruch. Płynąca woda ożywia i porusza ogród, nadając mu wrażenie żywego, naturalnego krajobrazu. Starannie i precyzyjnie zaprojektowany przepływ wody mają określoną prędkość, co tworzy delikatnie szemrzący strumień.
Konieczny jest także kamień – symbolizuje niezmienność i trwałość przyrody. Głazy użyte do dekoracji ogrodu powinny mieć naturalną formę, taki sam kolor i fakturę. Tworzą strukturę, ścieżki i kształtują płynącą wodę. Są starannie dobierane i ustawiane w taki sposób, aby przyciągały wzrok w szczególny sposób, często z myślą o symbolice. Płaski kamień w wodzie często przedstawia żółwia, a jeden stojący pionowo może wskazywać na żurawia.
W roślinności dominuje kolor zielony. Kwiaty zastosowane są tylko jako pojedynczy akcent.
Charakterystyczne dla ogrodu japońskiego jest trwanie w czasie i powolny, harmonijny rozwój - obie cechy tak rzadko reprezentowane w naszych miastach, ciężko doświadczonych historycznie i w ostatnich dekadach przeżywających czas dynamicznego (często okupionego dysharmonią) rozwoju.
Wiele z tych elementów jest już w Starym Zoo na potrzeby realizacji pomysłu wymagają odpowiedniej aranżacji.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Fragment terenu Starego Zoo

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Przewidywany obszar to ok 400 mkw
Potencjalni odbiorcy projektu
Mieszkańcy miasta i przyjeżdżający, turyści zarówno ci rekreacyjni jak i biznesowi, odwiedzający położone nieopodal MTP. Instytucje i firmy rozwijające się w naszym regionie zainteresowane współtworzeniem społeczności, wymianą kulturową i doświadczaniem przyrody.
Uzasadnienie realizacji projektu
Pomysł utworzenia w Poznaniu ogrodu japońskiego zrodził się w wyniku fuzji doświadczeń z innych miast (Wrocław, Berlin, Tallin, San Francisco), obserwacji potrzeb (niedostateczna podaż miejskich przestrzeni w dyskretny sposób łączących walory środowiskowe z dostępną, lecz wyrafinowaną ofertą kulturalną) i drzemiącego w mieście potencjału (tereny Starego ZOO – historyczna enklawa przyrodnicza w sercu miasta).
Projektowanie uniwersalne
Czy projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego: TAK
Projekt włączający, dla wszystkich, otwarty.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Projekt wykonawczy ogrodu 75 000
Aranżacja terenu wraz z elementami hydrologicznymi


325 000
Roślinność 800 000
Mała architektura 200 000
QR kody i portal www z informacjami uzupełniającymi 100 000
SUMA: 1 500 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 100 000
Dodatkowe załączniki
Przesieka - Ogród Japoński Siruvia Przesieka - Ogrod Japonski Siruvia.JPG
Mail poparcia Mail z potwierdzeniem poparcia.pdf
San Francisco - Japoński Ogród herbaciany San Francisco - Japonski ogrod herbaciany.JPG
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Michał Łakomski
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do realizacji. Nieruchomość oznaczona ewidencyjnie jako: 21/13/86/6 znajduje się w trwałym zarządzie Ogrodu Zoologicznego w Poznaniu. W związku z powyższym, prosimy o zaopiniowanie projektu przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie
5. Czy projekt ma być realizowany na terenach fortyfikacji poznańskich: nie
6. Czy opracowywany jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu: nie
Zespół obradował w składzie: Martin Radziwonka, Michał Urbański w dniu 06.07.2022 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Projekt jest zgody z misja Ogrodu Zoologicznego w Poznaniu i planem rewitalizacji Starego Zoo - ubogaci on jego ofertę edukacyjną i rekreacyjną. Projekt znakomicie wpisuje się również w historię obiektu. Stanowi znakomite uzupełnienie zadań Jednostki, uatrakcyjni Stare Zoo, będzie również wsparciem dla diaspory japońskiej oraz stworzy możliwość zapoznania się z kulturą Japonii odwiedzającym Stare Zoo.
  Zespół Obradował w składzie: Magdalena Pietrusik-Adamska, Klaudia Tomczak-Łątkowska, Karolina Koczorowska-Siwik, Paulina Biernat
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z zadaniami własnymi Miasta - Czy proponowane zadanie jest zgodne z zadaniami własnymi Miasta i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności proszę zasięgnąć opinii WUiA, MPU, MKZ, MIR, PIM),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującą strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w budżecie miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w budżecie miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Czy projekt spełnia warunek ogólnodostępności? - Przez ogólnodostępność projektu należy rozumieć umożliwienie ogółowi mieszkańców nieodpłatną możliwość korzystania z efektów realizacji projektu wybranego w ramach PBO23. W przypadku projektów infrastrukturalnych, remontowych lub polegających na zakupie sprzętu lub urządzeń – nieodpłatna możliwość korzystania, o której mowa powyżej, powinna obejmować co najmniej 25 godzin tygodniowo, pomiędzy godz. 6:00-22:00, z uwzględnieniem w miarę możliwości soboty lub niedzieli. W przypadku projektów innych niż inwestycyjne - realizacja projektów powinna odbywać się w przestrzeni publicznej, umożliwiając wszystkim zainteresowanym mieszkańcom możliwość nieodpłatnego korzystania w pełnym zakresie z efektów realizacji projektu - tak
  6. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - tak
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - tak
  7. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  8. Realizacja zadania dotycząca nieruchomości będącej własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będącej własnością Miasta, na której prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  9. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  10. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2023 lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii - w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  11. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia oraz dotyczące wszelkich działań inwestycyjnych podejmowanych na terenach fortyfikacji? - nie
  12. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego imienia? - nie
  13. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  14. Czy projekt jest wykonalny technicznie? - Wykonalność techniczna projektu, zgodna z wiedzą planistyczną i inżynieryjną, która polega na analizie m.in. czy:
  a) projekt nie narusza norm, standardów oraz przepisów technicznych,
  b) projekt jest możliwy do zrealizowania we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji, w tym czy realizacja projektu nie koliduje z realizowanymi przedsięwzięciami Miasta,
  c) realizacja projektu we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji udzielonej Miastu przez wykonawcę na istniejącą w tej lokalizacji infrastrukturę,
  d) dostępne na rynku technologie umożliwiają realizację projektu,
  e) do realizacji projektu są wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia, zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne, a w konsekwencji, czy ich uzyskanie jest możliwe i pozwoli zrealizować projekt w trakcie roku budżetowego,
  f) projekt nie zawiera wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znaków towarowych. - tak
  15. Konieczna dodatkowa opinia MKZ, WUiA, MPU, MIR, PIM - Czy projekt wymaga opinii MKZ? - tak - Projekt jest planowany do realizacji na terenie Ogrodu Zoologicznego tzw. Starego Zoo wpisanego do rejestru zabytków pod nr A 201 decyzją z dn. 25.04.1978 r. Realizacja projektu nie powinna naruszać układu kompozycyjnego i istniejącej zieleni Starego Zoo, ani wprowadzać obiektów kubaturowych. Forma i lokalizacja Japońskiego Ogrodu Wyobraźni muszą uzyskać akceptację Miejskiego Konserwatora Zabytków.
  - Czy projekt wymaga opinii WUiA? - nie
  - Czy projekt wymaga opinii MPU? - nie
  - Czy projekt wymaga opinii MIR? - nie
  - Czy projekt wymaga opinii PIM? - nie
  16. Czy projekt wymaga opinii KDO? - Czy konieczna jest opinia KDO przy Pełnomocniczce Prezydenta Miasta Poznania ds. polityki równościowej? - nie
  - Czy konieczna jest opinia KDO przy Wydziale Kultury? - nie
  - Czy konieczna jest opinia KDO przy Pełnomocniku Prezydenta Miasta ds. Osób z Niepełnosprawnościami? - nie
  - Czy konieczna jest opinia KDO przy Wydziale Oświaty? - nie
  - Czy konieczna jest opinia KDO przy Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych? - nie
  - Czy konieczna jest opinia KDO przy Wydziale Ochrony Środowiska? - nie
  17. Możliwość realizacji zadania przez wydział/jednostkę - Czy możliwa jest realizacja zadania w całości przez wyznaczony wydział i/lub podległe mu jednostki? Czy w przypadku projektów inwestycyjnych wszystkie składowe projektu i lokalizacje są możliwe do realizacji przez Państwa wydział/jednostkę?
  W przypadku negatywnej odpowiedzi należy skontaktować się z pracownikami Gabinetu Prezydenta. - tak
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 1 500 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 100 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO23? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 1 500 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 300 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 3 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO23? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie
 • Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Wniosek jest rekomendowany do realizacji. Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska popiera idee tworzenia zielono-błękitnej infrastruktury, dodatkowo projekt wpisuje się w Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu. Działania adaptacyjne do zmian klimatu (załącznik do uchwały nr X/144/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 16 kwietnia 2019 r. pkt 7, cel strategiczny 1, działanie 1.6, 1.8, 1.9) mówią o opracowaniu oraz wdrożeniu koncepcji wprowadzania zielono-błękitnej infrastruktury do przestrzeni miejskiej, w szczególności w terenach o największej intensywności zabudowy, zachowaniu i wzbogaceniu istniejących zasobów zadrzewienia, a także na poprawie, odtworzeniu i wzmocnieniu funkcji biotycznych, hydrologicznych i klimatycznych pełnionych przez tereny zieleni miejskiej.
  Zespół Obradował w składzie: Izabela Dutkowiak - Zastępczyni Dyrektorki Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska, Monika Rucka - kierowniczka Oddziału Informacyjno - Programowego, Michał Bernet - specjalista
  Projekt ogólnomiejski w ramach Zielonego Budżetu
  1. Powierzchnia biologicznie czynna dla nowobudowanych obiektów zieleni - Czy % udział powierzchni biologicznie czynnej wynosi nie mniej niż 70% dla tworzonych terenów zieleni, w czym nie mieści się tworzenie infrastruktury technicznej i budynków funkcjonalnie z nimi powiązanych? - tak
  2. Zielony Budżet - Czy projekt jest projektem zaliczanym do puli Zielonego Budżetu? - tak

Opinie Komisji Dialogu Obywatelskiego:

 • dodatkowa rekomendacja: KDO przy Wydziale Ochrony Środowiska
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Uwagi: Bez eliminacji istniejących drzew i krzewów.
  Zespół Obradował w składzie: KDO przy Wydziale Ochrony Środowiska

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE JEŻYCE
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Kielar Magda Koch Krzysztof Kuberka Justyna Kucza Marcin Majewski Dawid Miderski Tomasz Pakulski Grzegorz Raźniewski Aleksander Sarbak Anna Schmidt Filip Sołtysiak-Łuczak Aleksandra Zadumińska Helena
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.