Lato ze Strzeleckim


Kategoria
4 - Głuszyna, Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo, Starołęka-Minikowo, Szczepankowo-Spławie-Krzesinki
Nazwa projektu
Lato ze Strzeleckim
Skrócony opis projektu
Organizacja festiwali, kina plenerowego, warsztatów, festynów oraz wydarzeń kulturalnych na Starołęce oraz Głuszynie
Opis projektu
Projekt zakłada realizacje bezpłatnych wydarzeń kulturalno-rekreacyjnych na Starołęce oraz Głuszynie, które będą dedykowane dla mieszkańców w każdym wieku. Założeniem projektu jest:
- organizacja festiwali/koncertów/występów kabaretowych na wymienionych Osiedlach - m.in. Festiwal Pawła Edmunda Strzeleckiego,
- organizacja seansów kina plenerowego wraz z warsztatami oraz festynami dla dzieci i dorosłych podczas wakacji,
- organizacja teatralnych spektakli plenerowych.
Wydarzenia urozmaicone będą działaniami rekreacyjno-artystycznymi, między innymi: warsztaty tematyczne, zajęcia sportowo-rekreacyjne, dmuchańce, malowanie twarzy itp., realizowane w formacie pikniku

Niewykorzystane środki będą przeznaczone na wydarzenia kulturalne na Osiedlach do wyczerpania.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Ulica Głuszyna (boisko OSIR, teren przy Klubie 31. Bazy Lotnictwa Taktycznego), Boisko Starołęka Mała, Szkoła Podstawowa nr 59 przy Ulicy Baranowskiej, Szkoła Podstawowa nr 63 przy ulicy Starołęckiej

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Boiskiem OSIR na Głuszynie zarządza RO Głuszyna
Potencjalni odbiorcy projektu
Odbiorcami projektu są Mieszkańcy Poznania, przyjezdni, a w szczególności mieszkańcy wyżej wymienionych Osiedli
Uzasadnienie realizacji projektu
Wnioskodawca proponuje organizacje wyżej wymienionych wydarzeń kulturalno-rekreacyjnych, poszerzając ofertę spędzenia wolnego czasu w tym rejonie miasta, w szczególności w miesiącach wakacyjnych, ponieważ Osiedla na Starołęce oraz Głuszynie są oddalone od centrów wydarzeń kulturalnych. Fundamentalną kwestią i celem wszystkich wydarzeń, festynów oraz warsztatów jest rozwój wspólnotowości, budowanie dobrych relacji sąsiedzkich, poprzez zaoferowanie dostępu do oferty kulturalnej w tym rejonie. Takie przedsięwzięcia dają również możliwość do realizowania aspiracji artystycznych oraz kulturalnych, wzmacniając przy tym pasje mieszkańców, a w szczególności dzieci, poprzez dostarczenie przyjemności oraz poczucia integracji.
Projektowanie uniwersalne
Czy projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego: TAK
Projekt zaplanowano zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego. Wszystkie wyżej wymienione tereny, na których planowane są imprezy i wydarzenia są dostępne dla wszystkich osób, w największym możliwym zakresie. Nie ma również potrzeby adaptacji lub specjalistycznych zmian.
Wszystkie tereny, o których mowa, to tereny ogólnodostępne, bez barier architektonicznych, takie jak boiska, tereny rekreacyjne oraz parki.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
3-4 koncerty. Cena zawiera wszystko, honoraria, sceno technika, aparaty prądotwórcze, ochrona, medycy, barierki ochronne, toi-toi. 450 000
12 seansów kina plenerowego (ekran, leżaki) 100 000
Kabaret - (scena, światło, nagłośnienie, honoraria) 50 000
Księgowość, marketing, etc. 35 000
Warsztaty, teatr, festyn 65 000
SUMA: 700 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Zgoda OSIR Głuszyna Zgoda.jpg
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Marta Warmińska
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział/jednostka wiodący/a : Wydział Kultury
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Wydział Kultury pozytywnie opiniuje wniosek pod nazwą "Lato ze Strzeleckim". Wnioskodawca na prośbę wydziału dokonał zmian w projekcie dotyczących ilości zaplanowanych w ramach projektu przedsięwzięć. W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia głosowania oraz potencjalnej realizacji projektu wymagał będzie zapewne dodatkowych konsultacji i aktualizacji co do formuły realizacji poszczególnych wydarzeń. Projekt spełnia założenia Poznańskiego Programu dla Kultury 2019-2023 w kwestii upowszechniania różnorodnych wydarzeń kulturalno- artystycznych na osiedlach peryferyjnych.
  Zespół Obradował w składzie: Justyna Makowska - Dyrektora Wydziału Kultury UMP, Bartosz Antoniewicz - pracownik Wydziału Kultury UMP. Konsultacja merytoryczna - Estrada Poznańska.
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z zadaniami własnymi Miasta - Czy proponowane zadanie jest zgodne z zadaniami własnymi Miasta i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności proszę zasięgnąć opinii WUiA, MPU, MKZ, MIR, PIM),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującą strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w budżecie miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w budżecie miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Czy projekt spełnia warunek ogólnodostępności? - Przez ogólnodostępność projektu należy rozumieć umożliwienie ogółowi mieszkańców nieodpłatną możliwość korzystania z efektów realizacji projektu wybranego w ramach PBO23. W przypadku projektów infrastrukturalnych, remontowych lub polegających na zakupie sprzętu lub urządzeń – nieodpłatna możliwość korzystania, o której mowa powyżej, powinna obejmować co najmniej 25 godzin tygodniowo, pomiędzy godz. 6:00-22:00, z uwzględnieniem w miarę możliwości soboty lub niedzieli. W przypadku projektów innych niż inwestycyjne - realizacja projektów powinna odbywać się w przestrzeni publicznej, umożliwiając wszystkim zainteresowanym mieszkańcom możliwość nieodpłatnego korzystania w pełnym zakresie z efektów realizacji projektu - tak
  6. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - tak
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - tak
  7. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  8. Realizacja zadania dotycząca nieruchomości będącej własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będącej własnością Miasta, na której prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  9. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  10. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2023 lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii - w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  11. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia oraz dotyczące wszelkich działań inwestycyjnych podejmowanych na terenach fortyfikacji? - nie
  12. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego imienia? - nie
  13. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  14. Czy projekt jest wykonalny technicznie? - Wykonalność techniczna projektu, zgodna z wiedzą planistyczną i inżynieryjną, która polega na analizie m.in. czy:
  a) projekt nie narusza norm, standardów oraz przepisów technicznych,
  b) projekt jest możliwy do zrealizowania we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji, w tym czy realizacja projektu nie koliduje z realizowanymi przedsięwzięciami Miasta,
  c) realizacja projektu we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji udzielonej Miastu przez wykonawcę na istniejącą w tej lokalizacji infrastrukturę,
  d) dostępne na rynku technologie umożliwiają realizację projektu,
  e) do realizacji projektu są wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia, zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne, a w konsekwencji, czy ich uzyskanie jest możliwe i pozwoli zrealizować projekt w trakcie roku budżetowego,
  f) projekt nie zawiera wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znaków towarowych. - nie dotyczy
  15. Konieczna dodatkowa opinia MKZ, WUiA, MPU, MIR, PIM - Czy projekt wymaga opinii MKZ? - nie
  - Czy projekt wymaga opinii WUiA? - nie
  - Czy projekt wymaga opinii MPU? - nie
  - Czy projekt wymaga opinii MIR? - nie
  - Czy projekt wymaga opinii PIM? - nie
  16. Czy projekt wymaga opinii KDO? - Czy konieczna jest opinia KDO przy Pełnomocniczce Prezydenta Miasta Poznania ds. polityki równościowej? - tak
  - Czy konieczna jest opinia KDO przy Wydziale Kultury? - nie
  - Czy konieczna jest opinia KDO przy Pełnomocniku Prezydenta Miasta ds. Osób z Niepełnosprawnościami? - nie
  - Czy konieczna jest opinia KDO przy Wydziale Oświaty? - nie
  - Czy konieczna jest opinia KDO przy Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych? - nie
  - Czy konieczna jest opinia KDO przy Wydziale Ochrony Środowiska? - nie
  17. Możliwość realizacji zadania przez wydział/jednostkę - Czy możliwa jest realizacja zadania w całości przez wyznaczony wydział i/lub podległe mu jednostki? Czy w przypadku projektów inwestycyjnych wszystkie składowe projektu i lokalizacje są możliwe do realizacji przez Państwa wydział/jednostkę?
  W przypadku negatywnej odpowiedzi należy skontaktować się z pracownikami Gabinetu Prezydenta. - tak
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 700 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO23? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 700 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO23? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Komisji Dialogu Obywatelskiego:

 • dodatkowa rekomendacja: KDO przy Wydziale Kultury
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Projekt jest rekomendowany do realizacji przez KDO przy Wydziale Kultury.
  Zespół Obradował w składzie: KDO przy Wydziale Kultury

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE GŁUSZYNA
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE STAROŁĘKA-MINIKOWO
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Zgodnie z treścią uchwały nr XXII/107/III/2022 RO Starołęka-Minikowo.
  Zespół Obradował w składzie: Izabela Bajer, Małgorzata Danilewicz, Elżbieta Drzewiecka, Tadeusz Duszyński, Zbyszko Górny, Natalia Janik-Gorzelańczyk, Kazimierz Napierała, Bogdan Nowak, Eugeniusz Słoma
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.