Z mapą w las! #10


Kategoria
10 - Świerczewo, Wilda, Zielony Dębiec
Nazwa projektu
Z mapą w las! #10
Skrócony opis projektu
Mapy i obiekty małej infrastruktury do rekreacyjnego uprawiania orientacji sportowej.
Opis projektu
Orienteering inaczej zwany biegiem na orientację to dyscyplina sportowa polegająca na pokonywaniu trasy wg mapy i przy pomocy kompasu. Celem spacerowicza/biegacza pokonującego trasę na arenie jest zaliczenie punktów kontrolnych w odpowiedniej kolejności po wybranym przez siebie wariancie przebiegu. Uczestnicy będą poruszać się tylko po istniejących ścieżkach. Stworzenie stałej infrastruktury (map i aren) do uprawiania tej dyscypliny to właśnie cel projektu.

W ogólności projekt opiera się na założeniu infrastruktury do uprawiania orientacji sportowej w postaci mapy do biegu na orientację, tablicy informacyjnej oraz słupków-punktów kontrolnych. Słupki będą ulokowane w lokalizacji uzgodnionej na etapie realizacji z Zarządcą terenu.

W Polsce takie areny znane są pod nazwą „Zielony Punkt Kontrolny” a w świecie nazywa się je „Permanent Orienteering Courses”. Podobne areny powstały już w ramach budżetu partycypacyjnego w Warszawie czy Wrocławiu, a także wielu innych miastach Polski.

Projekt "Z mapą w las" w rejonie nr 10 przewiduje powstanie następujących rodzajów obiektów:

ARENA PARKOWA (w skali 1: 5 000) - klasyczna mapa orientacji sportowej wraz z obiektami małej infrastruktury;

MAPA SZKOŁY (w skali 1:500 lub 1:1 000) - mapa z bardzo dużą ilością szczegółów; do prostych zabaw; bez konieczności opanowania umiejętności orientowania się w terenie;

Na arenach wytyczonych kilka tras różnej długości i trudności. Skale map mogą być dopasowane do formatu A4. Kreślenie map wg standardów Polskiego Związku Orientacji Sportowej.

Więcej szczegółów w załącznikach oraz na stronie internetowej inicjatywy:
www.zmapawlas.pl
a także na naszym profilu na facebooku:
@zmapawlas
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

tereny leśne, parkowe oraz szkolne

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

lokalizacja i zasięg aren w załączniku
Potencjalni odbiorcy projektu
Dzieci, młodzież, dorośli, seniorzy.
Indywidualnie i grupowo - rodzinnie.
Spacerowicze, biegacze, rowerzyści a zimą - przy pokrywie śnieżnej - narciarze biegowi.
Mieszkańcy bezpośrednich okolic i odleglejszych osiedli.
Sportowcy amatorzy i treningowo wyczynowcy.
Uzasadnienie realizacji projektu
Popularyzacja i możliwość uprawiania aktywnej formy wypoczynku na świeżym powietrzu w otoczeniu zieleni. Pretekst do spaceru i do odwiedzenia lasów i parków. Szczególnie w czasach pandemii koronawirusa jest to idealny sposób na indywidualne (niemasowe) i ciekawe spędzenie wolnego czasu.
Projektowanie uniwersalne
Czy projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego: TAK
Projekt jest użyteczny i atrakcyjny dla ludzi o różnych umiejętnościach (możliwościach).
Projekt uwzględnia szeroki zakres indywidualnych preferencji i umiejętności odbiorców.
Zastosowany projekt jest łatwy do zrozumienia, niezależnie od doświadczenia, wiedzy, umiejętności językowych czy obecnego poziomu koncentracji użytkownika.
Projekt w sposób efektywny łączy ze sobą niezbędne informacje dla użytkownika, niezależnie od warunków otoczenia lub zdolności sensorycznych użytkownika.
Projekt minimalizuje zagrożenia i negatywne skutki przypadkowego lub zamierzonego działania.
Zaprojektowany w taki sposób, aby produkt był efektywny, wygodny i wymagał minimalnego wysiłku użytkownika.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
areny parkowe "Park im. Jana Pawła II", "Szachty" (lokalizacja, zasięg i składniki wg załącznika) 20 000
mapa polany "MDK nr 1"
(lokalizacja, zasięg i składniki wg załącznika)
10 000
mapa ogólnodostępnych terenów szkolnych w rejonie, szt. 3 (lokalizacja wg wskazań Wydziału Oświaty; składniki wg załącznika) 30 000
SUMA: 60 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 10 000
Dodatkowe załączniki
Prezentacja "Z mapą w las" zmapawlasprezentacja.pdf
Z mapą w las - rejon 10 PBO2023zmapawlasrejon10v2.pdf
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Paulina Handke
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Nieruchomości objęte projektem zarządzane są przez Zarząd Zieleni Miejskiej, Zakład Lasów Poznańskich oraz Wydział Oświaty (szkoły publiczne - dot. powstania map). W związku z powyższym, prosimy o zajęcie stanowiska przez ww. jednostki.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: nie
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
5. Czy projekt ma być realizowany na terenach fortyfikacji poznańskich: nie dotyczy
6. Czy opracowywany jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu: nie
Zespół obradował w składzie: Michał Urbański, Martin Radziwonka w dniu 23.06.2022 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Wniosek jest rekomendowany do realizacji. Projekt zakłada utworzenie map i obiektów małej infrastruktury do rekreacyjnego uprawiania orientacji sportowej, na terenie Parku im. Jana Pawła II. Park jest wpisany do rejestru zabytków, w związku z tym lokalizacja punktów kontrolnych musi zostać uzgodniona na etapie realizacji z Miejskim Konserwatorem Zabytków oraz Zarządem Zieleni Miejskiej.
  Zespół Obradował w składzie: Izabela Dutkowiak - Zastępczyni Dyrektorki Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska, Monika Rucka - kierowniczka Oddziału Informacyjno - Programowego, Michał Bernet - specjalista
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z zadaniami własnymi Miasta - Czy proponowane zadanie jest zgodne z zadaniami własnymi Miasta i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności proszę zasięgnąć opinii WUiA, MPU, MKZ, MIR, PIM),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującą strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w budżecie miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w budżecie miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Czy projekt spełnia warunek ogólnodostępności? - Przez ogólnodostępność projektu należy rozumieć umożliwienie ogółowi mieszkańców nieodpłatną możliwość korzystania z efektów realizacji projektu wybranego w ramach PBO23. W przypadku projektów infrastrukturalnych, remontowych lub polegających na zakupie sprzętu lub urządzeń – nieodpłatna możliwość korzystania, o której mowa powyżej, powinna obejmować co najmniej 25 godzin tygodniowo, pomiędzy godz. 6:00-22:00, z uwzględnieniem w miarę możliwości soboty lub niedzieli. W przypadku projektów innych niż inwestycyjne - realizacja projektów powinna odbywać się w przestrzeni publicznej, umożliwiając wszystkim zainteresowanym mieszkańcom możliwość nieodpłatnego korzystania w pełnym zakresie z efektów realizacji projektu - tak
  6. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  7. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  8. Realizacja zadania dotycząca nieruchomości będącej własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będącej własnością Miasta, na której prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  9. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  10. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2023 lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii - w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  11. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia oraz dotyczące wszelkich działań inwestycyjnych podejmowanych na terenach fortyfikacji? - nie
  12. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego imienia? - nie
  13. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  14. Czy projekt jest wykonalny technicznie? - Wykonalność techniczna projektu, zgodna z wiedzą planistyczną i inżynieryjną, która polega na analizie m.in. czy:
  a) projekt nie narusza norm, standardów oraz przepisów technicznych,
  b) projekt jest możliwy do zrealizowania we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji, w tym czy realizacja projektu nie koliduje z realizowanymi przedsięwzięciami Miasta,
  c) realizacja projektu we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji udzielonej Miastu przez wykonawcę na istniejącą w tej lokalizacji infrastrukturę,
  d) dostępne na rynku technologie umożliwiają realizację projektu,
  e) do realizacji projektu są wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia, zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne, a w konsekwencji, czy ich uzyskanie jest możliwe i pozwoli zrealizować projekt w trakcie roku budżetowego,
  f) projekt nie zawiera wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znaków towarowych. - tak
  15. Konieczna dodatkowa opinia MKZ, WUiA, MPU, MIR, PIM - Czy projekt wymaga opinii MKZ? - nie
  - Czy projekt wymaga opinii WUiA? - nie
  - Czy projekt wymaga opinii MPU? - nie
  - Czy projekt wymaga opinii MIR? - nie
  - Czy projekt wymaga opinii PIM? - nie
  16. Czy projekt wymaga opinii KDO? - Czy konieczna jest opinia KDO przy Pełnomocniczce Prezydenta Miasta Poznania ds. polityki równościowej? - nie
  - Czy konieczna jest opinia KDO przy Wydziale Kultury? - nie
  - Czy konieczna jest opinia KDO przy Pełnomocniku Prezydenta Miasta ds. Osób z Niepełnosprawnościami? - nie
  - Czy konieczna jest opinia KDO przy Wydziale Oświaty? - nie
  - Czy konieczna jest opinia KDO przy Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych? - nie
  - Czy konieczna jest opinia KDO przy Wydziale Ochrony Środowiska? - tak
  17. Możliwość realizacji zadania przez wydział/jednostkę - Czy możliwa jest realizacja zadania w całości przez wyznaczony wydział i/lub podległe mu jednostki? Czy w przypadku projektów inwestycyjnych wszystkie składowe projektu i lokalizacje są możliwe do realizacji przez Państwa wydział/jednostkę?
  W przypadku negatywnej odpowiedzi należy skontaktować się z pracownikami Gabinetu Prezydenta. - tak
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 60 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 10 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO23? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 60 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 10 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 5 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO23? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie
 • Wydział Oświaty
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie W zakresie obejmującym realizację projektu w placówkach oświatowych, projekt jest rekomendowany do realizacji przez Wydział Oświaty.
  Zespół Obradował w składzie: Przemysław Foligowski, Piotr Garlacz

Opinie Komisji Dialogu Obywatelskiego:

 • dodatkowa rekomendacja: KDO przy Wydziale Ochrony Środowiska
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Uwagi: Miejsca lokalizacji tablic i słupków powinny być wyznaczane poza miejscami rozrodu i schronienia zwierząt, poza obszarami mało dostępnych enklaw przyrody, oraz w taki sposób, aby nie generowały powstawania nowych ścieżek przez takie miejsca i obszary. Należy także zwrócić uwagę, żeby przy instalacji tablic i słupków nie dochodziło do uszkadzania części nadziemnych oraz korzeni drzew i krzewów.
  Zespół Obradował w składzie: KDO przy Wydziale Ochrony Środowiska
 • dodatkowa rekomendacja: KDO przy Wydziale Oświaty
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie KDO przy Wydziale Oświaty rekomenduje projekt w zakresie kompetencji Wydziału Oświaty.
  Zespół Obradował w składzie: KDO przy Wydziale Oświaty

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŚWIERCZEWO
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Radni obecni na sesji 15.09.2022 r.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE WILDA
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Katarzyna Błaszczyk, Anna Gawrysiak-Knez, Piotr Gładysiak, Halina Górecka, Karolina Górska, Jędrzej Krauze, Daniel Łubiński, Katarzyna Napierała, Wojciech Przybylski, Małgorzata Przygórska, Zofia Strańczyk.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE ZIELONY DĘBIEC
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Izabela Bajbak, Maciej Bartkowiak, Anna Bartz-Ciesielska, Mateusz Hoppe, Krzysztof Kempski, Anna Kmiećkowiak, Piotr Mleczak, Piotr Ratajczak, Maria Stasiakiewicz, Piotr Szczepaniak.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.