Festiwale, kino plenerowe, kultura w Smochowicach/Kiekrzu/Strzeszynie/Podolanach


Kategoria
2 - Kiekrz, Krzyżowniki-Smochowice, Podolany, Strzeszyn
Nazwa projektu
Festiwale, kino plenerowe, kultura w Smochowicach/Kiekrzu/Strzeszynie/Podolanach
Skrócony opis projektu
Organizacja festiwali, kina plenerowego oraz wydarzeń kulturalnych na Smochowicach, Strzeszynie, w Kiekrzu i Podolanach
Opis projektu
Projekt zakłada zorganizowanie bezpłatnych wydarzeń kulturalno-rekreacyjnych w Kiekrzu, na Osiedlu Krzyżowniki – Smochowice, Strzeszynie i Podolanach, skierowanych do mieszkańców w każdym wieku. Założeniem projektu jest:
- organizacja festiwalu na Smochowicach - SMOCHY FESTIWAL, w ramach którego odbędą się przedsięwzięcia muzyczne, tj. koncerty, występy młodych talentów muzyczno-wokalnych, lokalnych grup muzycznych, tanecznych,
- organizacja Dnia Sąsiada na Smochowicach - przestrzeń do integracji lokalnej społeczności przy muzyce, podczas zabawy i warsztatów oraz okazja do zapoznania się z ofertą lokalnych firm, placówek edukacyjnych i kulturalnych;
- organizacja wieczornych seansów LETNIEGO KINA PLENEROWEGO wraz z warsztatami dla dzieci i dorosłych podczas całych wakacji,
- organizacja teatralnych spektakli plenerowych,
- festiwale wzbogacone będą o działania rekreacyjne, artystyczne, takie jak: warsztaty tematyczne, warsztaty rękodzieła artystycznego, warsztaty i pokazy naukowe, rodzinne i indywidualne konkursy i quizy tematyczne, dmuchańce, malowanie twarzy itp, a wszystko to w luźnej atmosferze piknikowej.
- organizacja całorocznych zajęć kulturalnych - projekt polega na popularyzacji sztuk performatywnych /warsztaty rękodzieła artystycznego, teatralne, muzyczne, taneczne itp/ szczególnie wśród mieszkańców wymienionych Osiedli. Zajęcia odbywałyby się pod okiem wykwalifikowanych trenerów, animatorów.
- wystawy pojazdów zabytkowych Automobilklubu Wielkopolskiego - Komisji Pojazdów Zabytkowych.
Lokalizacja wydarzeń:
wydarzenia na Strzeszynie i Podolanach odbędą się na terenach należących do Miasta Poznania. Dokładna lokalizacja zostanie wskazana realizatorom wydarzeń, jeśli głosowanie będzie pomyślne dla projektu.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

wydarzenia na Strzeszynie i Podolanach odbędą się na terenach należących do Miasta Poznania. Dokładna lokalizacja zostanie wskazana realizatorom wydarzeń, jeśli głosowanie będzie pomyślne dla projektu

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

wydarzenia na Strzeszynie i Podolanach odbędą się na terenach należących do Miasta Poznania. Dokładna lokalizacja zostanie wskazana realizatorom wydarzeń, jeśli głosowanie będzie pomyślne dla projektu.
Potencjalni odbiorcy projektu
Odbiorcami projektu są Mieszkańcy Poznania, przyjezdni, a w szczególności mieszkańcy osiedli peryferyjnych: Kiekrza, Krzyżownik-Smochowic, Strzeszyna, Podolan, a także Jeżyc, Ogrodów, Woli.
Uzasadnienie realizacji projektu
Wyżej wymienione osiedla są oddalone od centrów wydarzeń kulturalnych, dlatego też wnioskodawca proponuje poszerzenie oferty spędzania czasu wolnego w tym rejonie miasta, w szczególności w miesiącach wakacyjnych. Istotną kwestią i celem wszystkich wydarzeń oraz organizacji całorocznych zajęć i warsztatów kulturalnych jest rozwijanie wspólnotowości i budowanie sąsiedzkich relacji, a także zwiększenie dostępności do oferty kulturalnej w tej części miasta. Takie inicjatywy dają również sposobność do realizowania ambicji kulturalnych i artystycznych, rozwijających twórcze pasje mieszkańców, w szczególności dzieci i seniorów, dostarczając przyjemności oraz poczucia integracji. Podobne działania w latach ubiegłych pokazały, jak duże jest zapotrzebowanie i zainteresowanie na uzupełnienie tego typu oferty rekreacyjno-wypoczynkowej.
Projektowanie uniwersalne
Czy projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego: TAK
Projekt zaplanowano zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego, tak, aby wszystkie tereny, na których odbędą się imprezy i wydarzenia były dostępne dla wszystkich ludzi, w największym możliwym stopniu, bez potrzeby adaptacji lub specjalistycznych zmian.
Wszystkie tereny, o których mowa wyżej, to tereny ogólnodostępne, bez barier architektonicznych: boiska, tereny rekreacyjne, place zabaw, parki.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
KOSZTY TECHNICZNE koncertów /honoraria artystów, technikę sceniczną, ławki, obsługę, transport, logistykę promocję wydarzeń. ZAIKS, itp./ 330 000
KINO PLENEROWE /wynajem projektora, ekran (wynajem - np.pneumatyczny), odtwarzacz blue-ray lub DCP, nagłośnienie, oświetlenie, miejsca siedzące, koszty porządkowe, obsługa, licencje, transport, logistyka/ 110 000
KOSZTY ZWIĄZANE Z BEZPIECZEŃSTWEM I PORZĄDKIEM /wynajem toalet, ochrona, zabezpieczenie medyczne, sprzątanie itp./ 60 000
KOSZT WYNAGRODZEŃ PROWADZĄCYCH WARSZTATY, ANIMACJE, WYKONAWCÓW, KOSZTY PRODUKCJI 272 000
PROMOCJA, REKLAMA WYDARZEŃ /np. plakaty 8 000
Koszty obsługi produkcyjno - księgowe 15 000
SUMA: 795 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Dorota Matkowska
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział/jednostka wiodący/a : Wydział Kultury
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Wydział Kultury oraz Estradę Poznańską. Jednakże duża złożoność projektu wymaga aktualizacji i późniejszego dopracowania założeń organizacyjnych oraz kosztorysowych. Projekt był już realizowany w ramach edycji PBO 2021 oraz PBO 2022. Wydział Kultury w poprzednich dwóch edycjach brał aktywny udział w konsultacjach dotyczących projektu oraz pośredniej realizacji poprzednich dwóch edycji, których realizatorami były instytucje miejskie oraz organizacje pozarządowe, które zostały wyłonione w otwartych konkursach ofert. Projekt bardzo dobrze wpisuje się w założenia Poznańskiego Programu dla Kultury 2019-2023 dotyczącego realizacji wydarzeń kulturalno-artystycznych dla mieszkańców osiedli peryferyjnych. Projekt od dwóch lat cieszy się dużą popularnością wśród mieszkańców północnych części Poznania.
  Zespół Obradował w składzie: Justyna Makowska - Dyrektorka Wydziału Kultury UMP, Bartosz Antoniewicz - pracownik Wydziału Kultury UMP, konsultacja merytoryczna projektu - Estrada Poznańska.
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z zadaniami własnymi Miasta - Czy proponowane zadanie jest zgodne z zadaniami własnymi Miasta i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności proszę zasięgnąć opinii WUiA, MPU, MKZ, MIR, PIM),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującą strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w budżecie miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w budżecie miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Czy projekt spełnia warunek ogólnodostępności? - Przez ogólnodostępność projektu należy rozumieć umożliwienie ogółowi mieszkańców nieodpłatną możliwość korzystania z efektów realizacji projektu wybranego w ramach PBO23. W przypadku projektów infrastrukturalnych, remontowych lub polegających na zakupie sprzętu lub urządzeń – nieodpłatna możliwość korzystania, o której mowa powyżej, powinna obejmować co najmniej 25 godzin tygodniowo, pomiędzy godz. 6:00-22:00, z uwzględnieniem w miarę możliwości soboty lub niedzieli. W przypadku projektów innych niż inwestycyjne - realizacja projektów powinna odbywać się w przestrzeni publicznej, umożliwiając wszystkim zainteresowanym mieszkańcom możliwość nieodpłatnego korzystania w pełnym zakresie z efektów realizacji projektu - tak
  6. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  7. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  8. Realizacja zadania dotycząca nieruchomości będącej własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będącej własnością Miasta, na której prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  9. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  10. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2023 lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii - w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  11. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia oraz dotyczące wszelkich działań inwestycyjnych podejmowanych na terenach fortyfikacji? - nie
  12. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego imienia? - nie
  13. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  14. Czy projekt jest wykonalny technicznie? - Wykonalność techniczna projektu, zgodna z wiedzą planistyczną i inżynieryjną, która polega na analizie m.in. czy:
  a) projekt nie narusza norm, standardów oraz przepisów technicznych,
  b) projekt jest możliwy do zrealizowania we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji, w tym czy realizacja projektu nie koliduje z realizowanymi przedsięwzięciami Miasta,
  c) realizacja projektu we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji udzielonej Miastu przez wykonawcę na istniejącą w tej lokalizacji infrastrukturę,
  d) dostępne na rynku technologie umożliwiają realizację projektu,
  e) do realizacji projektu są wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia, zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne, a w konsekwencji, czy ich uzyskanie jest możliwe i pozwoli zrealizować projekt w trakcie roku budżetowego,
  f) projekt nie zawiera wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znaków towarowych. - nie dotyczy
  15. Konieczna dodatkowa opinia MKZ, WUiA, MPU, MIR, PIM - Czy projekt wymaga opinii MKZ? - nie
  - Czy projekt wymaga opinii WUiA? - nie
  - Czy projekt wymaga opinii MPU? - nie
  - Czy projekt wymaga opinii MIR? - nie
  - Czy projekt wymaga opinii PIM? - nie
  16. Czy projekt wymaga opinii KDO? - Czy konieczna jest opinia KDO przy Pełnomocniczce Prezydenta Miasta Poznania ds. polityki równościowej? - nie
  - Czy konieczna jest opinia KDO przy Wydziale Kultury? - tak
  - Czy konieczna jest opinia KDO przy Pełnomocniku Prezydenta Miasta ds. Osób z Niepełnosprawnościami? - nie
  - Czy konieczna jest opinia KDO przy Wydziale Oświaty? - nie
  - Czy konieczna jest opinia KDO przy Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych? - nie
  - Czy konieczna jest opinia KDO przy Wydziale Ochrony Środowiska? - nie
  17. Możliwość realizacji zadania przez wydział/jednostkę - Czy możliwa jest realizacja zadania w całości przez wyznaczony wydział i/lub podległe mu jednostki? Czy w przypadku projektów inwestycyjnych wszystkie składowe projektu i lokalizacje są możliwe do realizacji przez Państwa wydział/jednostkę?
  W przypadku negatywnej odpowiedzi należy skontaktować się z pracownikami Gabinetu Prezydenta. - tak
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 795 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO23? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 795 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO23? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Komisji Dialogu Obywatelskiego:

 • dodatkowa rekomendacja: KDO przy Wydziale Kultury
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Projekt jest rekomendowany do realizacji przez KDO przy Wydziale Kultury.
  Zespół Obradował w składzie: KDO przy Wydziale Kultury

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE KIEKRZ
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: ROKiekrz
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE KRZYŻOWNIKI-SMOCHOWICE
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Witold Puchalski .Maciej Bedyński .Robert Radecki
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE PODOLANY
  Decyzja:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Projekt zbyt ogólny - brak szczegółowego podziału środków na poszczególne osiedla oraz brak konkretnych lokalizacji dla imprez, zaakceptowanych przez zarządców terenów, co może skutkować jego niezrealizowaniem.
  Zespół Obradował w składzie: Grażyna Dudzińska, Dorota Cymerys, Artur Kosonowski, Krzysztof Ratajczak
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE STRZESZYN
  Decyzja:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Nie podano, jaka kwota przypada na każde z osiedli, może się okazać, że 90% środków skonsumuje jedno osiedle, a resztą będą musiały się podzielić pozostałe.
  Zespół Obradował w składzie: Marta Schmidt, Ewa Garasz, Janusz Janasik
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - nie
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - nie
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - nie
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.