Letnie koncerty, kino, stand-upy nad Rusałką


Kategoria
6 - Ogrody, Sołacz, Winiary, Wola
Nazwa projektu
Letnie koncerty, kino, stand-upy nad Rusałką
Skrócony opis projektu
Cykl 21 letnich koncertów, 9 pokazów kina plenerowego oraz 3 stand-upów nad jeziorem Rusałka.
Opis projektu
Od lat razem z Wami tworzymy Scenę nad Rusałką. Chcemy kontynuować i rozwijać ten cykl!

Projekt zakłada organizację:

- 3 dni koncertowych w dniach 1, 2, 3 maja,

- cyklu 18 cotygodniowych bezpłatnych koncertów młodych, polskich artystów (w 2022 r. zagrali m.in. Król, Baasch, Ofelia) w każdy czwartek, od początku maja do końca sierpnia. Przed doborem artystów o propozycje zapytani zostaną mieszkańcy Poznania w mediach społecznościowych Sceny nad Rusałką,

- 9 pokazów kina plenerowego, w każdą środę od początku lipca do końca sierpnia (repertuar wybrany zostanie na podstawie głosowania mieszkańców za pomocą ankiety w mediach społecznościowych, z 20 proponowanych pozycji, takie rozwiązanie świetnie sprawdziło się w przeszłości),

- 3 stand-upów znanych polskich komików, raz w miesiącu (czerwiec-sierpień).
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Tereny rekreacyjne przy miejskiej plaży nad jeziorem Rusałka. Adres: Golęcińska 27

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Teren udostępniony zostanie nieodpłatnie. Teren zarządzany jest przez POSiR, dzierżawiony przez Frajda sp. z o.o.
Potencjalni odbiorcy projektu
Odbiorcami projektu są mieszkańcy Poznania, szczególnie rejonu "Ogrody, Sołacz, Winiary, Wola", a także Jeżyc oraz osiedli północno-zachodniej części miasta: Smochowic, Podolan i Strzeszyna.
Cykl bezpłatnych wydarzeń kulturalnych pozwoli na odpoczynek w pięknych okolicznościach przyrody osobom w każdym wieku, a zróżnicowana oferta sprawi, że każdy znajdzie coś dla siebie.
Uzasadnienie realizacji projektu
Po dwóch trudnych latach izolacji i stresu wszyscy jesteśmy spragnieni dobrej, dostępnej i wartościowej rozrywki. Realizacja projektu nad jeziorem niemal w centrum Poznania umożliwi udział w bezpłatnych wydarzeniach kulturalnych wszystkim mieszkańcom miasta. Cotygodniowe koncerty, kino plenerowe i stand-upy znacząco wzbogacą ofertę spędzania czasu wolnego w sezonie letnim.

Działania Sceny nad Rusałką w ubiegłych latach pokazały, że zainteresowanie wydarzeniami organizowanymi w tej części miasta jest ogromne. Rozpoczęcie cyklu już w maju pozwoli urozmaicić weekend majowy w mieście.

Wielu mieszkańców, a także przyjezdni studenci nie mają świadomości, jak blisko miasta znajdują się tak piękne tereny rekreacyjne. Dzięki projektowi poznają unikatowe rekreacyjne walory tej części miasta.
Projektowanie uniwersalne
Czy projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego: TAK
Projekt zaplanowano zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego, tak aby wszystkie tereny, na których odbędą się imprezy i wydarzenia, były dostępne dla wszystkich ludzi, w największym możliwym stopniu, bez potrzeby adaptacji lub specjalistycznych zmian.

Teren jest łatwo dostępny i nie posiada barier architektonicznych, a dojście z parkingu oraz pobliskiego przystanku autobusowego jest wyasfaltowane.

Na wszystkie wydarzenia udostępniona zostanie pętla indukcyjna, umożliwiająca udział osobom słabosłyszącym.
Dodatkowo w pobliżu znajduje się toaleta wyposażona w tzw. komfortkę, dzięki której osoby poruszające się na wózku mogą swobodnie z niej skorzystać.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Koszty techniczne (obsługa techniczna koncertów: nagłośnienie, oświetlenie, infrastruktura: wynajem sceny, sprzętu, barierek, śmietników, scenografia, ochrona) 300 000
Honoraria dla artystów, ZAiKS, hotele 300 000
Kino plenerowe (wynajem projektora, nagłośnienia, leżaków, licencje, obsługa, transport, koszty porządkowe) 70 000
Promocja (płatna reklama w mediach społecznościowych, ulotki, plakaty, wynajem reklamy na przystankach tramwajowych oraz w autobusach i tramwajach, prowadzenie mediów społecznościowych) 50 000
Koszty produkcji, koordynacja projektu, obsługa prawno-księgowa, wynagrodzenie pracowników porządkowych 50 000
SUMA: 770 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
WaluśKraksaKryzys 2021 Walus 2021.jpg
Król 2022 Krol 2022.jpg
Kino plenerowe Kino plenerowe.jpg
Frajda zgoda Frajda zgoda.pdf
POSiR zgoda POSiR zgoda.pdf
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Zofia Blew
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział/jednostka wiodący/a : Wydział Kultury
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Wydział Kultury pozytywnie opiniuje wniosek pod nazwą “Letnie koncerty, kino, stand-upy nad Rusałką”. Wnioskodawca w ramach konsultacji i na prośbę wydziału dokonał zmian i korekt formalnych w projekcie oraz doprecyzowania zakresu merytorycznego wydarzeń wchodzących w zakres projektu.
  Zespół Obradował w składzie: Justyna Makowska - Dyrektorka Wydziału Kultury UMP, Bartosz Antoniewicz - pracownik Wydziału Kultury UMP, konsultacja merytoryczna - Estrada Poznańska.
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z zadaniami własnymi Miasta - Czy proponowane zadanie jest zgodne z zadaniami własnymi Miasta i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności proszę zasięgnąć opinii WUiA, MPU, MKZ, MIR, PIM),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującą strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w budżecie miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w budżecie miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Czy projekt spełnia warunek ogólnodostępności? - Przez ogólnodostępność projektu należy rozumieć umożliwienie ogółowi mieszkańców nieodpłatną możliwość korzystania z efektów realizacji projektu wybranego w ramach PBO23. W przypadku projektów infrastrukturalnych, remontowych lub polegających na zakupie sprzętu lub urządzeń – nieodpłatna możliwość korzystania, o której mowa powyżej, powinna obejmować co najmniej 25 godzin tygodniowo, pomiędzy godz. 6:00-22:00, z uwzględnieniem w miarę możliwości soboty lub niedzieli. W przypadku projektów innych niż inwestycyjne - realizacja projektów powinna odbywać się w przestrzeni publicznej, umożliwiając wszystkim zainteresowanym mieszkańcom możliwość nieodpłatnego korzystania w pełnym zakresie z efektów realizacji projektu - tak
  6. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - tak
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - tak
  7. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  8. Realizacja zadania dotycząca nieruchomości będącej własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będącej własnością Miasta, na której prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  9. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  10. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2023 lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii - w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  11. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia oraz dotyczące wszelkich działań inwestycyjnych podejmowanych na terenach fortyfikacji? - nie
  12. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego imienia? - nie
  13. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  14. Czy projekt jest wykonalny technicznie? - Wykonalność techniczna projektu, zgodna z wiedzą planistyczną i inżynieryjną, która polega na analizie m.in. czy:
  a) projekt nie narusza norm, standardów oraz przepisów technicznych,
  b) projekt jest możliwy do zrealizowania we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji, w tym czy realizacja projektu nie koliduje z realizowanymi przedsięwzięciami Miasta,
  c) realizacja projektu we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji udzielonej Miastu przez wykonawcę na istniejącą w tej lokalizacji infrastrukturę,
  d) dostępne na rynku technologie umożliwiają realizację projektu,
  e) do realizacji projektu są wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia, zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne, a w konsekwencji, czy ich uzyskanie jest możliwe i pozwoli zrealizować projekt w trakcie roku budżetowego,
  f) projekt nie zawiera wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znaków towarowych. - nie dotyczy
  15. Konieczna dodatkowa opinia MKZ, WUiA, MPU, MIR, PIM - Czy projekt wymaga opinii MKZ? - nie
  - Czy projekt wymaga opinii WUiA? - nie
  - Czy projekt wymaga opinii MPU? - nie
  - Czy projekt wymaga opinii MIR? - nie
  - Czy projekt wymaga opinii PIM? - nie
  16. Czy projekt wymaga opinii KDO? - Czy konieczna jest opinia KDO przy Pełnomocniczce Prezydenta Miasta Poznania ds. polityki równościowej? - nie
  - Czy konieczna jest opinia KDO przy Wydziale Kultury? - nie
  - Czy konieczna jest opinia KDO przy Pełnomocniku Prezydenta Miasta ds. Osób z Niepełnosprawnościami? - nie
  - Czy konieczna jest opinia KDO przy Wydziale Oświaty? - nie
  - Czy konieczna jest opinia KDO przy Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych? - nie
  - Czy konieczna jest opinia KDO przy Wydziale Ochrony Środowiska? - nie
  17. Możliwość realizacji zadania przez wydział/jednostkę - Czy możliwa jest realizacja zadania w całości przez wyznaczony wydział i/lub podległe mu jednostki? Czy w przypadku projektów inwestycyjnych wszystkie składowe projektu i lokalizacje są możliwe do realizacji przez Państwa wydział/jednostkę?
  W przypadku negatywnej odpowiedzi należy skontaktować się z pracownikami Gabinetu Prezydenta. - tak
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 770 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO23? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 770 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO23? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Komisji Dialogu Obywatelskiego:

 • dodatkowa rekomendacja: KDO przy Wydziale Kultury
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Projekt jest rekomendowany do realizacji przez KDO przy Wydziale Kultury.
  Zespół Obradował w składzie: KDO przy Wydziale Kultury

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE SOŁACZ
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Opiniujemy pozytywnie projekt, w okresie letnim nad jeziorem Rusałka jest bardzo dużo ludzi. Wszystkie wydarzenia są dobrze odbierane i cieszą się popularnością.
  Zespół Obradował w składzie: Józef Wosicki, Dominik Paukszta, Zofia Wawrzyniak-Wacko
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.