Miasto to nie popielniczka


Kategoria
Projekt ogólnomiejski
Nazwa projektu
Miasto to nie popielniczka
Skrócony opis projektu
Zainstalowanie wolnostojących popielniczek na terenie miasta
Opis projektu
Projekt zakłada instalację pojemników na odpady papierosowe, które pozwolą na zmniejszenie ilości niedopałków na ulicach, usprawnią sprzątanie miasta oraz będą miały korzystny wpływ na środowisko.

Niestety około 70% wszystkich wypalonych papierosów na Ziemi trafia do morza, a jeden niedopałek może zanieczyścić nawet 1000 litrów wody. Filtry papierosowe nie ulegają biodegradacji, psują się i strzępią, zachowując silnie toksyczne substancje chemiczne. Niedopałki są mylone przez ryby i ptaki z pokarmem, stając się w ten sposób częścią łańcucha pokarmowego. Poza tym zawierają trujące substancje, które szybko uwalniają się i zanieczyszczają środowisko.

Większość europejskich miast posiada już różne rozwiązania pozwalające na zbieranie niedopałków papierosów. Przykładowe zostały przedstawione w załączniku. Teraz czas na Poznań.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Tereny nadwarciańskie (np. wzdłuż Wartostrady)

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Tereny nadwarciańskie (np. wzdłuż Wartostrady)
Potencjalni odbiorcy projektu
Mieszkańcy Poznania i turyści
Uzasadnienie realizacji projektu
Projekt pozwoli na dostosowanie się do europejskich standardów w zakresie zbierania niedopałków papierosów. Instalacja pojemników będzie miała korzystny wpływ na wygląd poznańskich ulic i środowisko.
Projektowanie uniwersalne
Czy projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego: TAK
Pojemniki będą miały odpowiednią wysokość, aby mogły z niej korzystać wszystkie osoby, nawet osoby z niepełnosprawnością.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Kilka sztuk jako pilotażowy program miejski 5 000
SUMA: 5 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 0
Dodatkowe załączniki
Załącznik 1 Miasto to Nie Popielniczka Projekt n.39.pdf
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Daniele Acciai
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział/jednostka wiodący/a : Wydział Gospodarki Komunalnej
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Projekt (po modyfikacji) zakłada utworzenie popielniczek na terenach nadwarciańskich. Wskazane tereny są bardzo narażone na zanieczyszczenie odpadami tytoniowymi. Potęgują to również strefy dozwolonego spożywania alkoholu nad Wartą. Utworzenie popielniczek wskazanych w projekcie może w znacznym stopniu przyczynić się to do zmniejszenia ilości odpadów papierosowych nie tylko na terenie brzegów rzeki ale również w wodach Warty. Kosze na odpady to podstawowe narzędzie do zapewnienia czystości w przestrzeni publicznej, a w tym przypadku byłyby to kosze dedykowane niedopałką co ma realną szansę zmotywować osoby palące do aktywnego korzystania z nich. Jest to kwestia istotna w kontekście poprawy stanu czystości terenów rekreacyjnych Miasta Poznania oraz poprawy jakości środowiska przyrodniczego w Mieście, dlatego opiniujemy projekt pozytywnie.
  Zespół Obradował w składzie: Monika Nowotna, Agata Chęcińska, Filip Suchecki
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z zadaniami własnymi Miasta - Czy proponowane zadanie jest zgodne z zadaniami własnymi Miasta i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności proszę zasięgnąć opinii WUiA, MPU, MKZ, MIR, PIM),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującą strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w budżecie miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w budżecie miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Czy projekt spełnia warunek ogólnodostępności? - Przez ogólnodostępność projektu należy rozumieć umożliwienie ogółowi mieszkańców nieodpłatną możliwość korzystania z efektów realizacji projektu wybranego w ramach PBO23. W przypadku projektów infrastrukturalnych, remontowych lub polegających na zakupie sprzętu lub urządzeń – nieodpłatna możliwość korzystania, o której mowa powyżej, powinna obejmować co najmniej 25 godzin tygodniowo, pomiędzy godz. 6:00-22:00, z uwzględnieniem w miarę możliwości soboty lub niedzieli. W przypadku projektów innych niż inwestycyjne - realizacja projektów powinna odbywać się w przestrzeni publicznej, umożliwiając wszystkim zainteresowanym mieszkańcom możliwość nieodpłatnego korzystania w pełnym zakresie z efektów realizacji projektu - tak
  6. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - tak
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie
  7. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  8. Realizacja zadania dotycząca nieruchomości będącej własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będącej własnością Miasta, na której prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  9. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  10. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2023 lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii - w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  11. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia oraz dotyczące wszelkich działań inwestycyjnych podejmowanych na terenach fortyfikacji? - nie
  12. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego imienia? - nie
  13. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  14. Czy projekt jest wykonalny technicznie? - Wykonalność techniczna projektu, zgodna z wiedzą planistyczną i inżynieryjną, która polega na analizie m.in. czy:
  a) projekt nie narusza norm, standardów oraz przepisów technicznych,
  b) projekt jest możliwy do zrealizowania we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji, w tym czy realizacja projektu nie koliduje z realizowanymi przedsięwzięciami Miasta,
  c) realizacja projektu we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji udzielonej Miastu przez wykonawcę na istniejącą w tej lokalizacji infrastrukturę,
  d) dostępne na rynku technologie umożliwiają realizację projektu,
  e) do realizacji projektu są wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia, zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne, a w konsekwencji, czy ich uzyskanie jest możliwe i pozwoli zrealizować projekt w trakcie roku budżetowego,
  f) projekt nie zawiera wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znaków towarowych. - tak
  15. Konieczna dodatkowa opinia MKZ, WUiA, MPU, MIR, PIM - Czy projekt wymaga opinii MKZ? - nie
  - Czy projekt wymaga opinii WUiA? - nie
  - Czy projekt wymaga opinii MPU? - nie
  - Czy projekt wymaga opinii MIR? - nie
  - Czy projekt wymaga opinii PIM? - nie
  16. Czy projekt wymaga opinii KDO? - Czy konieczna jest opinia KDO przy Pełnomocniczce Prezydenta Miasta Poznania ds. polityki równościowej? - nie
  - Czy konieczna jest opinia KDO przy Wydziale Kultury? - nie
  - Czy konieczna jest opinia KDO przy Pełnomocniku Prezydenta Miasta ds. Osób z Niepełnosprawnościami? - nie
  - Czy konieczna jest opinia KDO przy Wydziale Oświaty? - nie
  - Czy konieczna jest opinia KDO przy Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych? - tak
  - Czy konieczna jest opinia KDO przy Wydziale Ochrony Środowiska? - tak
  17. Możliwość realizacji zadania przez wydział/jednostkę - Czy możliwa jest realizacja zadania w całości przez wyznaczony wydział i/lub podległe mu jednostki? Czy w przypadku projektów inwestycyjnych wszystkie składowe projektu i lokalizacje są możliwe do realizacji przez Państwa wydział/jednostkę?
  W przypadku negatywnej odpowiedzi należy skontaktować się z pracownikami Gabinetu Prezydenta. - tak
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 5 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 0 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO23? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 20 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 5 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 1 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO23? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie
 • Zarząd Dróg Miejskich (ZDM)
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Zarząd Dróg Miejskich negatywnie opiniuje projekt pn.: "Miasto to nie popielniczka". Realizacja zadania jest ujęta w planie finansowym jednostki. Każdego roku ZDM utrzymuje oraz dokonuje zakupu nowych koszy wyposażonych w popielniczki. Betonowe kosze umiejscowione na terenie miasta posiadają wydzielone popielniczki. ZDM nie zauważył wzmożonego problemu związanego z niedopałkami w rejonie pasa drogowego. Zgłoszony projekt narusza zasady i tryb Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego określone w załączniku nr 1 do uchwały nr LXII/1140/VIII/2022 r. Zadanie występuje w Wieloletnim Programie Finansowym i każdego roku jest realizowane. Jeśli projekt jest już uwzględniony w Wieloletnim Planie Finansowym nie będzie poddawany głosowaniu – art. 4, ust. 7, pkt. 4).
  Zespół Obradował w składzie: Krzysztof Olejniczak, Radosław Ciesielski, Paulina Gowin-Sikora, Krzysztof Ratajczak, Piotr Libicki, Damian Koziński, Rafał Krzyżanowski
 • Zarząd Transportu Miejskiego (ZTM)
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie ZTM rekomenduje projekt do realizacji, dostrzegamy problem dużej ilości niedopałków trafiających na ulice oraz osób palących wyroby tytoniowe, w tym na przystankach, które są objęte zakazem palenia. Ponieważ przystanki są objęte zakazem palenia, a popielniczki powinny być zlokalizowane tam gdzie palenie jest dozwolone, rekomendujemy aby montować je poza przystankami, choć w ich pobliżu.
  Zespół Obradował w składzie: Łukasz Bandosz

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.