OgroMiŚ - Ogrodowa Międzypokoleniowa Świetlica


Kategoria
6 - Ogrody, Sołacz, Winiary, Wola
Nazwa projektu
OgroMiŚ - Ogrodowa Międzypokoleniowa Świetlica
Skrócony opis projektu
Utworzenie poprzez adaptację pomieszczeń szkolnych, otwartej na lokalną społeczność, współdzielonej przestrzeni spotkań sąsiedzkich.
Opis projektu
Celem projektu jest stworzenie inspirującej przestrzeni w Szkole Podstawowej nr 70 im. Mikołaja Kopernika dla uczniów oraz lokalnej społeczności, sprzyjającej umacnianiu dialogu sąsiedzkiego i międzypokoleniowego. Ma to być miejsce organizacji warsztatów, spotkań, wydarzeń, ale przede wszystkim przestrzeń wymiany doświadczeń, służącej tworzeniu splotów kulturowych otwartych dla różnorodnych wzorców – tradycyjnych i nowoczesnych.
SP70 dysponuje obecnie nieużytkowanym lokalem, zlokalizowanym przy bocznej bramie do placówki. Pomieszczenia wymagają kompleksowego remontu, jednakże ich lokalizacja (obok istniejącej kuchni, stołówki i świetlicy szkolnej) skrywa olbrzymi potencjał zaaranżowania przestrzeni do nowych potrzeb. SP70 posiada dużą, lecz mało komfortową świetlicę, która nie daje możliwości organizacji kameralnych zajęć tematycznych czy integracyjnych – funkcjonuje wyłącznie w godzinach pracy szkoły pełniąc tylko funkcję opiekuńczą. Kuchnia i stołówka po drobnej modernizacji umożliwią przygotowywanie posiłków na miejscu. W budynku brakuje toalety dla osób z niepełnosprawnościami – do wszystkich sanitariatów dostęp jest wyłącznie schodami, po pokonaniu barier architektonicznych (w innym skrzydle budynku).
Ideą projektu jest maksymalne wykorzystanie nowopowstałego miejsca jako lokalnej świetlicy, przyjaznej dla wszystkich, niezależnie od wieku i ograniczeń. Największym potencjałem naszej społeczności są ludzie. Chcielibyśmy dać im przestrzeń do spotkań, realizowania pasji i dzielenia się nimi z innymi. Każdy, kto może się podzielić swoim czasem i umiejętnościami, będzie bezcenną inspiracją dla młodych pokoleń. Z kolei ludzie starsi mogliby uczyć się od młodszych np. obsługi sprzętu elektronicznego. Nie każde dziecko ma dziadka czy babcię, z drugiej strony jest wielu starszych ludzi, którzy nie mają rodziny. Świetlica działająca ponad podziałami wiekowymi, byłaby dla każdego wyjątkową szansą poznania zupełnie nowych „światów” – tych, które powoli „zanikają”, jak i tych, które dopiero się „tworzą”.
Istotnym elementem projektu jest zacieśnienie współpracy z pobliskimi organizacjami, które poszerzą perspektywy i dodatkowo zintegrują lokalne środowisko.
Patron Szkoły - Mikołaj Kopernik - wstrzymał słońce, ruszył ziemię - teraz słońcem i krążącą wokół niego ziemią na Ogrodach może być Świetlica.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

ul. Piękna 37

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Dzielnica spokojna, willowa, wielopokoleniowi mieszkańcy, dogodny dostęp. W sąsiedztwie Szkoły znajduje się Liceum Ogólnokształcące nr 4. W rejonie działa Rada Osiedla Ogrody oraz kilka stowarzyszeń i organizacji.
Potencjalni odbiorcy projektu
Odbiorcami projektu będą członkowie społeczności lokalnej:
- uczniowie i młodzież szkolna,
- dziadkowie, rodzice, dzieci,
- lokalni mieszkańcy,
- nauczyciele i pracownicy szkoły,
- wszelkie organizacje, stowarzyszenia, kluby sportowe i inne podmioty korzystające z pomieszczeń szkolnych.
Uzasadnienie realizacji projektu
Realizacja projektu umożliwi pełniejsze wykorzystanie pomieszczeń szkolnych – w godzinach pracy Szkoły funkcjonalnie przearanżowana przestrzeń będzie lepiej służyła realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych, a po południu spełni funkcję nieformalnego domu kultury, integrującego społeczność lokalną. Nowe wyposażenie pozwoli na realizację kameralnych zajęć praktycznych, w tym wykorzystujących zaplecze kuchenne (np. kulinarnych, fotograficznych, przyrodniczych, graficznych, artystycznych). Możliwa będzie organizacja zajęć zwiększających świadomość dbałości o środowisko (niehałaśliwych, z wykorzystaniem naturalnych materiałów, z zastosowaniem wtórnego wykorzystania przedmiotów czy selektywnie gromadzonych surowców).
Planuje się zagospodarowanie zasobów infrastrukturalnych i intelektualnych Szkoły oraz potencjału organizacyjnego Rady Osiedla Ogrody i pobliskich stowarzyszeń poprzez przygotowanie miejsca oraz znalezienie adekwatnej formuły współpracy.
Placówka będzie instytucją otwartą na współdzielenie przestrzeni dydaktyczno-warsztatowych, czyli dużym wsparciem pracowników i nauczycieli oraz społeczności lokalnej, prowadzącym do spełnienia nowych i wspólnych potrzeb. Przygotowanie OgroMisia -Ogrodowej Międzypokoleniowej Świetlicy, z pomocą środków z Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego, to szansa na realizację wielu inicjatyw, aktywizację wielu grup społecznych, w dzielnicy i nie tylko.
Projektowanie uniwersalne
Czy projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego: TAK
Lokalizacja pomieszczeń na poziomie gruntu, w zewnętrznym skrzydle obiektu, z jednej strony umożliwia „bycie w centrum” życia szkolnego, z drugiej pozwala na bezpieczne oddzielenie tej części poza godzinami jej funkcjonowania. Adaptacja pomieszczeń odbędzie się z poszanowaniem warunków dostępności. Otwarcie Świetlicy na okolicę będzie narzędziem promowania społeczeństwa włączającego wszystkich obywateli oraz zapewniającego im pełną równość oraz możliwość uczestnictwa w życiu społecznym.

Projekt spełnia wszystkie zasady:
- identyczne zastosowanie (zmodernizowane zostaną istniejące pomieszczenia, a planowane funkcje będą rozszerzeniem dla dotychczasowych),
- elastyczność użycia (te same pomieszczenia na różne potrzeby),
- prosta i intuicyjna obsługa (proste i nowoczesne wyposażenie),
- zauważalna informacja (media społecznościowe, plakaty),
- tolerancja dla błędów (drugie życie dla przedmiotów, nauka zajęć praktycznych od podstaw),
- niski poziom wysiłku fizycznego (dostęp dla osób z ograniczeniami w poruszaniu się),
- wymiary i przestrzeń dla podejścia i użycia (adaptacja pomieszczeń na różne zajęcia bez konieczności specjalnego przygotowania lokalu na pojedyncze wydarzenie, warsztat).
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Prace remontowe i adaptacyjne pomieszczeń (nieużytkowany lokal mieszkalny, świetlica) 400 000
Zakup wyposażenia uzupełniającego nowe pomieszczenia 250 000
Modernizacja kuchni, stołówki 100 000
Utworzenie toalety, w tym z dostosowaniem dla potrzeb osób z ograniczeniami w poruszaniu się 50 000
SUMA: 800 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Kinga Rotengruber
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do realizacji. Teren wskazany przez wnioskodawce znajduje się w trwałym zarządzie Szkoły Podstawowej nr 70 im. Mikołaja Kopernika. W związku z powyższym, prosimy o zaopiniowanie projektu przez Wydział Oświaty.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie
5. Czy projekt ma być realizowany na terenach fortyfikacji poznańskich: nie
6. Czy opracowywany jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu: nie
Zespół obradował w składzie: Martin Radziwonka, Katarzyna Matuszak wz. Bożeny Urbaniak w dniu 13.07.2022 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Oświaty
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Przemysław Foligowski, Piotr Garlacz
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z zadaniami własnymi Miasta - Czy proponowane zadanie jest zgodne z zadaniami własnymi Miasta i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności proszę zasięgnąć opinii WUiA, MPU, MKZ, MIR, PIM),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującą strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w budżecie miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w budżecie miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Czy projekt spełnia warunek ogólnodostępności? - Przez ogólnodostępność projektu należy rozumieć umożliwienie ogółowi mieszkańców nieodpłatną możliwość korzystania z efektów realizacji projektu wybranego w ramach PBO23. W przypadku projektów infrastrukturalnych, remontowych lub polegających na zakupie sprzętu lub urządzeń – nieodpłatna możliwość korzystania, o której mowa powyżej, powinna obejmować co najmniej 25 godzin tygodniowo, pomiędzy godz. 6:00-22:00, z uwzględnieniem w miarę możliwości soboty lub niedzieli. W przypadku projektów innych niż inwestycyjne - realizacja projektów powinna odbywać się w przestrzeni publicznej, umożliwiając wszystkim zainteresowanym mieszkańcom możliwość nieodpłatnego korzystania w pełnym zakresie z efektów realizacji projektu - tak
  6. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  7. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  8. Realizacja zadania dotycząca nieruchomości będącej własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będącej własnością Miasta, na której prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  9. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  10. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2023 lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii - w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  11. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia oraz dotyczące wszelkich działań inwestycyjnych podejmowanych na terenach fortyfikacji? - nie
  12. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego imienia? - nie
  13. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  14. Czy projekt jest wykonalny technicznie? - Wykonalność techniczna projektu, zgodna z wiedzą planistyczną i inżynieryjną, która polega na analizie m.in. czy:
  a) projekt nie narusza norm, standardów oraz przepisów technicznych,
  b) projekt jest możliwy do zrealizowania we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji, w tym czy realizacja projektu nie koliduje z realizowanymi przedsięwzięciami Miasta,
  c) realizacja projektu we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji udzielonej Miastu przez wykonawcę na istniejącą w tej lokalizacji infrastrukturę,
  d) dostępne na rynku technologie umożliwiają realizację projektu,
  e) do realizacji projektu są wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia, zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne, a w konsekwencji, czy ich uzyskanie jest możliwe i pozwoli zrealizować projekt w trakcie roku budżetowego,
  f) projekt nie zawiera wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znaków towarowych. - tak
  15. Konieczna dodatkowa opinia MKZ, WUiA, MPU, MIR, PIM - Czy projekt wymaga opinii MKZ? - nie
  - Czy projekt wymaga opinii WUiA? - nie
  - Czy projekt wymaga opinii MPU? - nie
  - Czy projekt wymaga opinii MIR? - nie
  - Czy projekt wymaga opinii PIM? - nie
  16. Czy projekt wymaga opinii KDO? - Czy konieczna jest opinia KDO przy Pełnomocniczce Prezydenta Miasta Poznania ds. polityki równościowej? - nie
  - Czy konieczna jest opinia KDO przy Wydziale Kultury? - nie
  - Czy konieczna jest opinia KDO przy Pełnomocniku Prezydenta Miasta ds. Osób z Niepełnosprawnościami? - nie
  - Czy konieczna jest opinia KDO przy Wydziale Oświaty? - nie
  - Czy konieczna jest opinia KDO przy Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych? - nie
  - Czy konieczna jest opinia KDO przy Wydziale Ochrony Środowiska? - nie
  17. Możliwość realizacji zadania przez wydział/jednostkę - Czy możliwa jest realizacja zadania w całości przez wyznaczony wydział i/lub podległe mu jednostki? Czy w przypadku projektów inwestycyjnych wszystkie składowe projektu i lokalizacje są możliwe do realizacji przez Państwa wydział/jednostkę?
  W przypadku negatywnej odpowiedzi należy skontaktować się z pracownikami Gabinetu Prezydenta. - tak
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 800 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO23? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 800 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 50 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO23? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Komisji Dialogu Obywatelskiego:

 • dodatkowa rekomendacja: KDO przy Wydziale Oświaty
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie KDO przy Wydziale Oświaty rekomenduje projekt w zakresie kompetencji Wydziału Oświaty.
  Zespół Obradował w składzie: KDO przy Wydziale Oświaty

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE OGRODY
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Zofia Martyńska Agnieszka Maciejewska Justyna Maciejewska-Dębska Maciej Wituski Wojciech Wyczyński
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.