Warsztaty twórcze z językiem angielskim


Kategoria
Projekt ogólnomiejski
Nazwa projektu
Warsztaty twórcze z językiem angielskim
Skrócony opis projektu
Anglojęzyczne warsztaty integrujące poznaniaków przy wspólnym pieczeniu zdrowych słodkości, tworzeniu ceramiki, ekoświec, kartek-kolaży, biżuterii.
Opis projektu
Mieszkańcy Poznania będą mieć możliwość poznać się, zintegrować i zaprzyjaźnić, siedząc przy jednym stole i wspólnie tworząc wybrane przez siebie projekty. Planowane są zajęcia z pieczenia pysznych i zdrowych bezglutenowych słodkości, ręcznego wytwarzania ceramiki, ekologicznych aromatycznych świec, unikatowej biżuterii i okolicznościowych kartek-kolaży.
Spotkania prowadzone będą w języku angielskim, dzięki czemu uczestnicy będą mieli okazję bezboleśnie podszlifować zdolności językowe w przyjaznej atmosferze - kiedy skupiamy się na twórczości, zapominamy o barierze językowej. Mile widziani będą obcojęzyczni mieszkańcy naszego miasta; dzięki temu, że warsztaty odbywać się będą w języku angielskim, wszyscy będą mieli równe szanse na integrację.
Dodatkowym efektem spotkań - poza integracją - będzie promowanie idei zdrowia, rękodzielnictwa, ekologii i filozofii zero waste, co szczególnie ważne w dzisiejszych czasach.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Warsztaty ceramiczne - ul. Trybunalska 40; pozostałe warsztaty - Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego im. J.J. Śniadeckich, ul. Warzywna 19

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Istnieje możliwość przeprowadzenia warsztatów również w innych lokalizacjach w Poznaniu.
Potencjalni odbiorcy projektu
Polskojęzyczni i obcojęzyczni mieszkańcy Poznania w niemal wszystkich grupach wiekowych - od nastolatków po seniorów. Dzieci w wieku 6 - 10 lat mogą uczestniczyć z rodzicami, wspólnie wykonując projekt. Wymagana podstawowa komunikatywna znajomość języka angielskiego.
Uzasadnienie realizacji projektu
W dzisiejszych czasach olbrzymich podziałów społecznych szczególnie ważną sprawą staje się integracja mieszkańców. Kiedy poznamy się w bezpiecznej i przyjaznej atmosferze, wspólnie coś tworząc, różnice i podziały schodzą na dalszy plan. Skupiamy się na współdziałaniu. Język obcy sprawia, że wkraczamy w tę współpracę z nowym, pozytywnym nastawieniem i bez uprzedzeń. Zdolności językowe szlifujemy bez stresu, nie odczuwając bariery językowej. Tematyka zajęć promuje zdrowie i szeroko rozumiane dbanie o planetę. Udział w zajęciach może być pierwszym krokiem - zachętą do zmiany stylu życia na zdrowszy, bardziej świadomy i bliższy naturze.
Projektowanie uniwersalne
Czy projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego: TAK
Miejsce organizacji i tematyka warsztatów zostały wybrane w taki sposób, aby umożliwić udział jak najszerszemu gronu odbiorców
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Warsztaty ceramiczne: dwa cykle po 8 godzin każdy, koszty przeprowadzenia, organizacji, materiałów i wypału dla 8 osób na każde spotkanie (2 h wykonywanie kubeczka, 2 h wykonywanie miseczki, 2 h zdobienie szkliwem, 2 h inna technika zdobienia) 7 600
Warsztaty biżuteria DIY: dwa cykle po 8 godzin każdy, koszty przeprowadzenia, organizacji, wynajmu sali oraz materiałów dla 8 osób na każde spotkanie (2h wykonanie kolczyków, 2h wykonanie bransoletki, 2h wprowadzenie do wire-wrappingu, 2h wykonanie projektu wire-wrapping) 11 400
Warsztaty eko-świece sojowe: cztery spotkania po 2 godziny każde; koszty przeprowadzenia, organizacji, wynajmu sali oraz materiałów dla 8 osób na każde spotkanie (świece relaksujące, energetyzujące, leśne, romantyczne) 5 200
Warsztaty z pieczenia bezglutenowych słodkości: cztery spotkania po 2 godziny każde; koszty przeprowadzenia, organizacji, wynajmu sali oraz materiałów dla 8 osób na każde spotkanie (ciasteczka owsiane, aromatyczne ciasto) 6 500
Warsztaty z wykonywania kartek-kolaży; cztery spotkania po 2 godziny każde; koszty przeprowadzenia, organizacji, wynajmu sali oraz materiałów dla 8 osób na każde spotkanie (kartka z Poznania, kartka z życzeniami) 4 800
Koszty przygotowania, korekty, druku i dystrybucji materiałów dydaktycznych i promocyjnych 2 000
SUMA: 37 500
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Oświadczenie Dyrektora szkoły ZGODA.pdf
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Dorota Jaworska-Pasterska
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział/jednostka wiodący/a : Wydział Oświaty
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie W zakresie obejmującym realizację projektu na terenie Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego, projekt jest rekomendowany do realizacji przez Wydział Oświaty.
  Zespół Obradował w składzie: Przemysław Foligowski, Piotr Garlacz
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z zadaniami własnymi Miasta - Czy proponowane zadanie jest zgodne z zadaniami własnymi Miasta i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności proszę zasięgnąć opinii WUiA, MPU, MKZ, MIR, PIM),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującą strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w budżecie miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w budżecie miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Czy projekt spełnia warunek ogólnodostępności? - Przez ogólnodostępność projektu należy rozumieć umożliwienie ogółowi mieszkańców nieodpłatną możliwość korzystania z efektów realizacji projektu wybranego w ramach PBO23. W przypadku projektów infrastrukturalnych, remontowych lub polegających na zakupie sprzętu lub urządzeń – nieodpłatna możliwość korzystania, o której mowa powyżej, powinna obejmować co najmniej 25 godzin tygodniowo, pomiędzy godz. 6:00-22:00, z uwzględnieniem w miarę możliwości soboty lub niedzieli. W przypadku projektów innych niż inwestycyjne - realizacja projektów powinna odbywać się w przestrzeni publicznej, umożliwiając wszystkim zainteresowanym mieszkańcom możliwość nieodpłatnego korzystania w pełnym zakresie z efektów realizacji projektu - tak
  6. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  7. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  8. Realizacja zadania dotycząca nieruchomości będącej własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będącej własnością Miasta, na której prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  9. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  10. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2023 lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii - w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  11. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia oraz dotyczące wszelkich działań inwestycyjnych podejmowanych na terenach fortyfikacji? - nie
  12. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego imienia? - nie
  13. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  14. Czy projekt jest wykonalny technicznie? - Wykonalność techniczna projektu, zgodna z wiedzą planistyczną i inżynieryjną, która polega na analizie m.in. czy:
  a) projekt nie narusza norm, standardów oraz przepisów technicznych,
  b) projekt jest możliwy do zrealizowania we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji, w tym czy realizacja projektu nie koliduje z realizowanymi przedsięwzięciami Miasta,
  c) realizacja projektu we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji udzielonej Miastu przez wykonawcę na istniejącą w tej lokalizacji infrastrukturę,
  d) dostępne na rynku technologie umożliwiają realizację projektu,
  e) do realizacji projektu są wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia, zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne, a w konsekwencji, czy ich uzyskanie jest możliwe i pozwoli zrealizować projekt w trakcie roku budżetowego,
  f) projekt nie zawiera wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znaków towarowych. - tak
  15. Konieczna dodatkowa opinia MKZ, WUiA, MPU, MIR, PIM - Czy projekt wymaga opinii MKZ? - nie
  - Czy projekt wymaga opinii WUiA? - nie
  - Czy projekt wymaga opinii MPU? - nie
  - Czy projekt wymaga opinii MIR? - nie
  - Czy projekt wymaga opinii PIM? - nie
  16. Czy projekt wymaga opinii KDO? - Czy konieczna jest opinia KDO przy Pełnomocniczce Prezydenta Miasta Poznania ds. polityki równościowej? - nie
  - Czy konieczna jest opinia KDO przy Wydziale Kultury? - nie
  - Czy konieczna jest opinia KDO przy Pełnomocniku Prezydenta Miasta ds. Osób z Niepełnosprawnościami? - nie
  - Czy konieczna jest opinia KDO przy Wydziale Oświaty? - nie
  - Czy konieczna jest opinia KDO przy Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych? - nie
  - Czy konieczna jest opinia KDO przy Wydziale Ochrony Środowiska? - nie
  17. Możliwość realizacji zadania przez wydział/jednostkę - Czy możliwa jest realizacja zadania w całości przez wyznaczony wydział i/lub podległe mu jednostki? Czy w przypadku projektów inwestycyjnych wszystkie składowe projektu i lokalizacje są możliwe do realizacji przez Państwa wydział/jednostkę?
  W przypadku negatywnej odpowiedzi należy skontaktować się z pracownikami Gabinetu Prezydenta. - tak
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 37 500 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO23? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 37 500 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO23? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Komisji Dialogu Obywatelskiego:

 • dodatkowa rekomendacja: KDO przy Wydziale Oświaty
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie KDO przy Wydziale Oświaty rekomenduje projekt w zakresie kompetencji Wydziału Oświaty.
  Zespół Obradował w składzie: KDO przy Wydziale Oświaty

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.