Skatepark nad Maltą


Kategoria
12 - Antoninek-Zieliniec-Kobylepole, Główna, Ostrów Tumski- Śródka-Zawady-Komandoria, Warszawskie-Pomet-Maltańskie
Nazwa projektu
Skatepark nad Maltą
Skrócony opis projektu
Budowa skateparku na terenie rekreacyjnym Malty
Opis projektu
Projekt przewiduje stworzenie skateparku betonowego na niezagospodarowanej działce na terenie rekreacyjnym Malty przy ul. Wileńskiej (załącznik nr 2). Projekt ma być przyjaznym miejscem nie tylko dla dzieci i młodzieży, ale też dla dorosłych gdzie będzie można jeździć na hulajnogach, deskorolkach czy rolkach, rozwijać umiejętności sportowe i je nabywać, spędzać czas na świeżym powietrzu oraz zawierać nowe znajomości. Teren przy ul. Wileńskiej jest położony blisko siłowni zewnętrznej oraz placu zabaw dla małych dzieci więc rodzinne wyjście będzie satysfakcjonujące dla wszystkich. Każdy znajdzie miejsce na aktywne spędzenie czasu. Ważnym argumentem jest fakt, ze skatepark z dala od zabudowań nie będzie uciążliwy dla mieszkańców pobliskiego osiedla.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

ul. Wileńska, wg załącznika

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

teren rekreacyjny Malta
Potencjalni odbiorcy projektu
dzieci, młodzież, dorośli
Uzasadnienie realizacji projektu
Oferta skierowana jest zarówno dla dzieci, młodzieży jak i dorosłych mieszkańców. W każdym wieku można próbować sportów, na które wcześniej nie było czasu, odpowiedniego miejsca czy brakowało odwagi. W rejonie brakuje skateparków, a jeśli są to dojazd zajmuje sporo czasu i dzieci po lekcjach nie bardzo maja możliwość dotarcia w odległe zakątki miasta. Nowy skatepark będzie motywacją do aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu w najbliższej możliwej okolicy, zawierania nowych przyjaźni i nabywania umiejętności od bardziej doświadczonych sportowców. W projekcie nie zapominam o osobach z niepełnosprawnościami i poprzez dobranie odpowiednich kątów na przeszkodach również będą mogli skorzystać z przygotowanej atrakcji. Dodatkowym atutem jest również zagospodarowanie i uatrakcyjnienie terenu maltańskiego.
Skatepark betonowy można wybudować przy niższych nakładach finansowych niż skatepark modułowy. Atutem na pewno jest szybki czas realizacji i na etapie projektowania może być konsultowany z władzami POSiR-u w celu zapewnienia odpowiednich urządzeń.
Projektowanie uniwersalne
Czy projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego: TAK
Na etapie projektowania zostanie dobrany odpowiedni kąt na przeszkodach
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
50 000 zł netto + vat - koszt projektu
600 000 zł netto + vat - 200m2 skateparku betonowego monolitycznego (3 000 zł/m2)
799 500
SUMA: 799 500
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 60 000
Dodatkowe załączniki
mapa obiektu skatepark - jpg.jpg
przykładowa wizualizacja przygotowana przez firmę Techramps (1) 200m2 v1.jpg
przykładowa wizualizacja obiektu (2) 250m2 v1.jpg
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Ewa Bartkowiak
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wydział Gospodarki Nieruchomościami częściowo rekomenduje projekt do realizacji wyłącznie na nieruchomościach administrowanych przez POSiR tj. na nieruchomościach oznaczonych ewidencyjnie jako: 03/11/13/2, 03/11/14/2, 03/11/32/2, 03/11/33, 03/11/35/3, 03/11/37, 03/11/39, 03/11/40, 03/11/46/3, 03/11/47, 03/11/48, 03/11/49, 03/11/50, 03/11/63/3, 03/11/8/5. W związku z powyższym, prosimy o zaopiniowanie projektu przez ww. jednostkę.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie
5. Czy projekt ma być realizowany na terenach fortyfikacji poznańskich: nie
6. Czy opracowywany jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu: nie
Zespół obradował w składzie: Martin Radziwonka, Katarzyna Matuszak wz. Bożeny Urbaniak w dniu 14.07.2022 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Sportu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie .
  Zespół Obradował w składzie: Maciej Piekarczyk, Piotr Marszałek, Paulina Tomaszewska, Piotr Wrześniewski, Renata Szymkowiak, Paweł Koralewski
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z zadaniami własnymi Miasta - Czy proponowane zadanie jest zgodne z zadaniami własnymi Miasta i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności proszę zasięgnąć opinii WUiA, MPU, MKZ, MIR, PIM),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującą strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w budżecie miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w budżecie miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Czy projekt spełnia warunek ogólnodostępności? - Przez ogólnodostępność projektu należy rozumieć umożliwienie ogółowi mieszkańców nieodpłatną możliwość korzystania z efektów realizacji projektu wybranego w ramach PBO23. W przypadku projektów infrastrukturalnych, remontowych lub polegających na zakupie sprzętu lub urządzeń – nieodpłatna możliwość korzystania, o której mowa powyżej, powinna obejmować co najmniej 25 godzin tygodniowo, pomiędzy godz. 6:00-22:00, z uwzględnieniem w miarę możliwości soboty lub niedzieli. W przypadku projektów innych niż inwestycyjne - realizacja projektów powinna odbywać się w przestrzeni publicznej, umożliwiając wszystkim zainteresowanym mieszkańcom możliwość nieodpłatnego korzystania w pełnym zakresie z efektów realizacji projektu - tak
  6. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  7. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  8. Realizacja zadania dotycząca nieruchomości będącej własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będącej własnością Miasta, na której prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  9. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  10. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2023 lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii - w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  11. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia oraz dotyczące wszelkich działań inwestycyjnych podejmowanych na terenach fortyfikacji? - nie
  12. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego imienia? - nie
  13. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  14. Czy projekt jest wykonalny technicznie? - Wykonalność techniczna projektu, zgodna z wiedzą planistyczną i inżynieryjną, która polega na analizie m.in. czy:
  a) projekt nie narusza norm, standardów oraz przepisów technicznych,
  b) projekt jest możliwy do zrealizowania we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji, w tym czy realizacja projektu nie koliduje z realizowanymi przedsięwzięciami Miasta,
  c) realizacja projektu we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji udzielonej Miastu przez wykonawcę na istniejącą w tej lokalizacji infrastrukturę,
  d) dostępne na rynku technologie umożliwiają realizację projektu,
  e) do realizacji projektu są wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia, zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne, a w konsekwencji, czy ich uzyskanie jest możliwe i pozwoli zrealizować projekt w trakcie roku budżetowego,
  f) projekt nie zawiera wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znaków towarowych. - tak
  15. Konieczna dodatkowa opinia MKZ, WUiA, MPU, MIR, PIM - Czy projekt wymaga opinii MKZ? - nie
  - Czy projekt wymaga opinii WUiA? - tak - SKATEPARK NAD MALTĄ Rekomendacja: TAK UWAGI: Wskazany teren objęty jest mpzp „MALTA” w Poznaniu oznaczony symbolem 7ZP2(tereny zieleni ogólnie dostępnej) i częściowo 11kP (tereny infrastruktury transportowej) - Zgodnie z zapisami mpzp 7ZP2 są to obszary typu parkowego z rozszerzonym zakresem wykorzystania – z urządzeniami sportowo- rekreacyjnymi lub przestrzeniami na urządzanie imprez masowych (festyny, pikniki), a także tereny zadrzewień, skwerów. Na terenach ZP2 zgodnie z § 11 ust. 6 mpzp ustala się wprowadzanie małej architektury: obiektów służących utrzymaniu porządku oraz urządzeń sportowo-rekreacyjnych przeznaczonych do rekreacji czynnej i biernej, dróg pieszych i rowerowych, dopuszcza się realizację boisk i urządzeń do gier małych; udział powierzchni tak zagospodarowanej nie powinien przekraczać 40% w stosunku do ogólnej powierzchni zieleni. Ponadto zgodnie z § 11 ust. 10 na terenach 7ZP2, 8ZP2 dodatkowo przestrzeń może być wykorzystana na urządzanie imprez masowych – festyny, pikniki, z dopuszczeniem lokalizowania tymczasowych obiektów (na czas trwania imprezy) gastronomicznych, punktów handlowych czy obiektów sportowych lub służących rozrywce, bez naruszania istniejącego drzewostanu. - Zgodnie z zapisami mpzp 11kP jest to teren parkingu publicznego Uwzględniając powyższe WUiA w zakresie terenów 7ZP2 opiniuje projekt budowy skateparku pozytywnie.
  - Czy projekt wymaga opinii MPU? - nie
  - Czy projekt wymaga opinii MIR? - nie
  - Czy projekt wymaga opinii PIM? - nie
  16. Czy projekt wymaga opinii KDO? - Czy konieczna jest opinia KDO przy Pełnomocniczce Prezydenta Miasta Poznania ds. polityki równościowej? - nie
  - Czy konieczna jest opinia KDO przy Wydziale Kultury? - nie
  - Czy konieczna jest opinia KDO przy Pełnomocniku Prezydenta Miasta ds. Osób z Niepełnosprawnościami? - nie
  - Czy konieczna jest opinia KDO przy Wydziale Oświaty? - nie
  - Czy konieczna jest opinia KDO przy Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych? - nie
  - Czy konieczna jest opinia KDO przy Wydziale Ochrony Środowiska? - nie
  17. Możliwość realizacji zadania przez wydział/jednostkę - Czy możliwa jest realizacja zadania w całości przez wyznaczony wydział i/lub podległe mu jednostki? Czy w przypadku projektów inwestycyjnych wszystkie składowe projektu i lokalizacje są możliwe do realizacji przez Państwa wydział/jednostkę?
  W przypadku negatywnej odpowiedzi należy skontaktować się z pracownikami Gabinetu Prezydenta. - tak
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 799 500 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 60 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO23? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 799 500 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 60 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 3 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO23? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Komisji Dialogu Obywatelskiego:

 • dodatkowa rekomendacja: KDO przy Wydziale Ochrony Środowiska
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Uwagi: Bardzo wysoki koszt projektu, są to rozwiązania systemowe, łatwo dostępne. Budowa skateparku nie powinna być związana z wycinką drzew i krzewów. W okolicy tej inwestycji powinien powstać teren do retencjonowania wody z powierzchni utwardzonej np. niecka retencyjna.
  Zespół Obradował w składzie: KDO przy Wydziale Ochrony Środowiska

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE WARSZAWSKIE-POMET-MALTAŃSKIE

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.