Rewitalizacja i rozbudowa placu do ćwiczeń


Kategoria
10 - Świerczewo, Wilda, Zielony Dębiec
Nazwa projektu
Rewitalizacja i rozbudowa placu do ćwiczeń
Skrócony opis projektu
Rozbudowa placu do ćwiczeń, dostawienie urządzeń, budowa oświetlenia, małej architektury, podjazdu dla niepełnosprawnych
Opis projektu
Plac do ćwiczeń w Parku Jana Pawła II (Wilda) został wykonany w 2016 r. Od tego momentu jest w bardzo mocno eksploatowany przez mieszkańców Wildy oraz ościennych dzielnic. Na chwilę obecną niezbędna jest rozbudowa infrastruktury do ćwiczeń na placu oraz małej architektury wokół - zweryfikowana konsultacjami z użytkownikami obiektu i środowiskiem sportowym. Potrzeba rozbudowy instalacji oświetleniowej - zwiększenie bezpieczeństwa, dostępności i atrakcyjności obiektu dla mieszkańców (trzy latarnie przy placu ćwiczeń oraz jedna latarnia na wybiegu dla psów). Przystosowanie i udostępnienie placu dla osób niepełnosprawnych i starszych konsultowane z lokalnymi i nie tylko lokalnymi organizacjami takimi jak: Fundacja Aktywnej, Rehabilitacji (FAR), Wózkowicze, Siloe. Należy dostosować plac do tego, aby wjechać na niego wózkiem przez osoby niepełnosprawne (alejka 35 m x 1,4 m szerokości). Dodatkowymi elementami będą ławeczka / prostownik pleców BW(E)20_24 oraz dodatkowe elementy w urządzeniach (poręcze itp.). Istnieje ogromna potrzeba rewitalizacji placu, który jest bardzo mocno uczęszczany przez mieszkańców Wildy.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Park Jana Pawła II

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Plac do ćwiczeń street work outu w Parku Jana Pawła II
Potencjalni odbiorcy projektu
Odbiorcami projektu są mieszkańcy Wildy w każdym wieku w tym osoby niepełnosprawne. Na placu w ramach Centrum Inicjatyw Lokalnych Schron Kultury orgaznizowane są corocznie bezpłatne zajęcia z profesjonalnym trenerem (2 razy w tygodniu). Uczestniczą w nich dzieci i ich rodzice, osoby starsze. Plac chcemy dostosować do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Uzasadnienie realizacji projektu
Plac w Parku Jana Pawła II był pierwszym tego rodzaju placem w Poznaniu. projekt przyjął się z dużym odzewem ze strony mieszkańców - wiele osób korzystało z infrastruktury do treningu indywidualnego, ale również zaobserwować było można przez ostatnie lata wiele grup, które z placu korzystało. Plac wymaga doposażenia w urządzenia dla osób niepełnosprawnych. Istnieje konieczność wykonania twardego podjazdu, który umożliwi korzystanie z placu osobom z niepełnosprawnościami różnego rodzaju oraz rozbudowy nawierzchni. Plac do ćwiczeń w Parku Jana Pawła II przez ostatnie lata był bardzo mocno uczęszczany przez mieszkańców Wildy. Z placu korzystają dzieci, ich rodzice, również seniorzy, którzy aktywnie spędzając czas na placu. Wraz z rosnącym zainteresowaniem zgłaszane są potrzeby rozbudowy placu o nowe elementy z których będą korzystać mieszkańcy Wildy.
Projektowanie uniwersalne
Czy projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego: TAK
Projekt zawiera elementy w jakie należy wyposażyć plac, aby mogły z niego korzystać osoby z niepełnosprawnościami. Plac ma zostać rozbudowany o utwardzony dojazd do samej powierzchni placu. Dodatkowymi elementami będą ławeczka/prostownik pleców BW(E)20_24
oraz dodatkowe elementy w urządzeniach (poręcze itp.) ułatwiające ćwiczenia osobom z ograniczeniami fizycznymi, taka w pełni mogli korzystać z infrastruktury placu. Realizacja całego zadania do wysokości przyznanych środków.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Rozbudowa nawierzchni 43 050
Dostawienie urządzeń 36 900
Budowa oświetlenia 98 400
Mała architektura (ławki, stojaki na rowery) 19 680
Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych 18 000
Opracowanie projektu 20 000
SUMA: 236 030
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 70 000
Dodatkowe załączniki
widok zniszczonej nawierzchni placu destr1.jpg
rzut projektu placu plac-widok-ogolny22.png
projekt rozbudowy placu plac-widok-ogolny.png
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Zuzanna Kupsik
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Teren parku Jana Pawła II jest w trwałym zarządzie Zarządu Zieleni Miejskiej, zatem prosimy o zaopiniowanie projektu przez tę jednostkę.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie
5. Czy projekt ma być realizowany na terenach fortyfikacji poznańskich: nie
6. Czy opracowywany jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu: nie
Zespół obradował w składzie: Michał Urbański, Martin Radziwonka w dniu 24.06.2022 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Wniosek jest rekomendowany do realizacji.
  Zespół Obradował w składzie: Izabela Dutkowiak - Zastępczyni Dyrektorki Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska, Monika Rucka - kierowniczka Oddziału Informacyjno - Programowego, Michał Bernet - specjalista
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z zadaniami własnymi Miasta - Czy proponowane zadanie jest zgodne z zadaniami własnymi Miasta i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności proszę zasięgnąć opinii WUiA, MPU, MKZ, MIR, PIM),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującą strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w budżecie miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w budżecie miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Czy projekt spełnia warunek ogólnodostępności? - Przez ogólnodostępność projektu należy rozumieć umożliwienie ogółowi mieszkańców nieodpłatną możliwość korzystania z efektów realizacji projektu wybranego w ramach PBO23. W przypadku projektów infrastrukturalnych, remontowych lub polegających na zakupie sprzętu lub urządzeń – nieodpłatna możliwość korzystania, o której mowa powyżej, powinna obejmować co najmniej 25 godzin tygodniowo, pomiędzy godz. 6:00-22:00, z uwzględnieniem w miarę możliwości soboty lub niedzieli. W przypadku projektów innych niż inwestycyjne - realizacja projektów powinna odbywać się w przestrzeni publicznej, umożliwiając wszystkim zainteresowanym mieszkańcom możliwość nieodpłatnego korzystania w pełnym zakresie z efektów realizacji projektu - tak
  6. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  7. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  8. Realizacja zadania dotycząca nieruchomości będącej własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będącej własnością Miasta, na której prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  9. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  10. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2023 lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii - w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  11. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia oraz dotyczące wszelkich działań inwestycyjnych podejmowanych na terenach fortyfikacji? - nie
  12. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego imienia? - nie
  13. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  14. Czy projekt jest wykonalny technicznie? - Wykonalność techniczna projektu, zgodna z wiedzą planistyczną i inżynieryjną, która polega na analizie m.in. czy:
  a) projekt nie narusza norm, standardów oraz przepisów technicznych,
  b) projekt jest możliwy do zrealizowania we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji, w tym czy realizacja projektu nie koliduje z realizowanymi przedsięwzięciami Miasta,
  c) realizacja projektu we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji udzielonej Miastu przez wykonawcę na istniejącą w tej lokalizacji infrastrukturę,
  d) dostępne na rynku technologie umożliwiają realizację projektu,
  e) do realizacji projektu są wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia, zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne, a w konsekwencji, czy ich uzyskanie jest możliwe i pozwoli zrealizować projekt w trakcie roku budżetowego,
  f) projekt nie zawiera wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znaków towarowych. - tak
  15. Konieczna dodatkowa opinia MKZ, WUiA, MPU, MIR, PIM - Czy projekt wymaga opinii MKZ? - nie
  - Czy projekt wymaga opinii WUiA? - nie
  - Czy projekt wymaga opinii MPU? - nie
  - Czy projekt wymaga opinii MIR? - nie
  - Czy projekt wymaga opinii PIM? - nie
  16. Czy projekt wymaga opinii KDO? - Czy konieczna jest opinia KDO przy Pełnomocniczce Prezydenta Miasta Poznania ds. polityki równościowej? - nie
  - Czy konieczna jest opinia KDO przy Wydziale Kultury? - nie
  - Czy konieczna jest opinia KDO przy Pełnomocniku Prezydenta Miasta ds. Osób z Niepełnosprawnościami? - nie
  - Czy konieczna jest opinia KDO przy Wydziale Oświaty? - nie
  - Czy konieczna jest opinia KDO przy Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych? - nie
  - Czy konieczna jest opinia KDO przy Wydziale Ochrony Środowiska? - nie
  17. Możliwość realizacji zadania przez wydział/jednostkę - Czy możliwa jest realizacja zadania w całości przez wyznaczony wydział i/lub podległe mu jednostki? Czy w przypadku projektów inwestycyjnych wszystkie składowe projektu i lokalizacje są możliwe do realizacji przez Państwa wydział/jednostkę?
  W przypadku negatywnej odpowiedzi należy skontaktować się z pracownikami Gabinetu Prezydenta. - tak
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 236 030 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 70 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO23? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 300 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 70 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO23? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Komisji Dialogu Obywatelskiego:

 • dodatkowa rekomendacja: KDO przy Wydziale Ochrony Środowiska
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Uwagi: Bez wycinki drzew i usytuowania nowej nawierzchni w zasięgu systemów korzeniowych drzew. Rozbudowę oświetlenia części parku należy wykonać bez uszkadzania systemów korzeniowych drzew i krzewów. Należy pamiętać iż park nie powinien być nocą w całości oświetlany, ponieważ jest to miejsce bytowania dziko żyjących zwierząt, a także należy ograniczać ilość zużywanej energii.
  Zespół Obradował w składzie: KDO przy Wydziale Ochrony Środowiska

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE WILDA
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Katarzyna Błaszczyk, Anna Gawrysiak-Knez, Piotr Gładysiak, Halina Górecka, Karolina Górska, Jędrzej Krauze, Daniel Łubiński, Katarzyna Napierała, Wojciech Przybylski, Małgorzata Przygórska, Zofia Strańczyk.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.