Koziołkowe szaleństwo


Kategoria
9 - Stare Miasto
Nazwa projektu
Koziołkowe szaleństwo
Skrócony opis projektu
Projekt zakłada wprowadzenie w miejską przestrzeń miniaturowych figurek koziołków wykonanych np. z brązu
Opis projektu
Wiele miast w Polsce uatrakcyjniło swoją przestrzeń, montując w niej charakterystyczne, miniaturowe symbole. I tak: Wrocław ma krasnale, Oleśnica - króliki, Malbork - figurki Marianka, Wałbrzych - gwarki. Myślę, że odpowiednio Poznań powinien mieć swoje miniaturowe, charakterystyczne koziołki. Powinny one stanąć, wzorem innych miast, np. na szlakach turystycznych, w parkach, przed ważnymi obiektami etc. Byłaby to doskonała forma promowania i poznawania miasta, zwłaszcza przez rodziny, jak również doskonała forma motywacji najmłodszych turystów, a także okazja do ćwiczenia spostrzegawczości.
Figurki koziołków mogłyby też znaleźć się w popularnych miejscach dzielnicy Stare Miasto. Można też zachęcić prywatnych inwestorów do sfinansowania takich figurek przed swoimi siedzibami.
Zamontowanych koziołków można by szukać w miejskiej przestrzeni za pomocą specjalnie przygotowanej mapy, którą można by kupić lub dostać w punkcie informacji turystycznej.
Oczywiście może to być i spontaniczna zabawa, gra miejska lub spacer tropem koziołków.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

w rejonie Starego Miasta

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

np. szlaki turystyczne
Potencjalni odbiorcy projektu
Odbiorcami projektu byliby zarówno mali jak i duzi mieszkańcy Poznania. Projekt skierowany jest również do odwiedzający nasze miasto turystów z kraju i z zagranicy.
Uzasadnienie realizacji projektu
Wiele Polskich miast ma swoje symbole, które znane są nie tylko ich mieszkańcom, ale także innym Polakom, czy zagranicznym turystom. Zrobić sobie z nimi zdjęcie lub kupić gadżet z ich wizerunkiem to obowiązkowy punkt każdej wycieczki. Kraków ma smoka wawelskiego, Warszawa Syrenkę, Gdańsk Neptuna, Łódź - Misia Uszatka. Symbole polskich miast są trochę jak ich honorowi mieszkańcy. Wielu Poznaniaków i turystów wyczekuje na godz. 12 przed ratuszem, aby zobaczyć trykające się koziołki. Pozwólmy zaistnieć ich miniaturom, w różnej konfiguracji w naszej, miejskiej przestrzeni.
Projektowanie uniwersalne
Czy projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego: TAK
Ten projekt nikogo nie wyklucza. Małe, czy duże elementy architektury istnieją już w miejskiej przestrzeni.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
- prace projektowe
- wykonanie miniaturowych rzeźb
- montaż
800 000
SUMA: 800 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 30 000
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Halina Owsianna
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział/jednostka wiodący/a : Gabinet Prezydenta
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Figurki koziołków przyczynią się do uatrakcyjnia przestrzeń miasta zarówno dla turystów, jak i mieszkańców. Będą mogły być wykorzystywane do organizowania specjalnych wycieczek szlakiem koziołków, gier plenerowych czy tworzenia mapek z nalepkami. Ich obecność może stać się jednym z powodów do zaplanowania wizyty w Poznaniu. Ponadto, pomysł wpisuje się w trend funkcjonujący z powodzeniem w wielu innych miastach Polski. Ważne, aby figury powinny być ulokowane tak, aby nie utrudniały poruszania się po mieście i nie stwarzały zagrożenia, szczególnie w odniesieniu do osób z niepełnosprawnością wzroku. Materiał, z którego zostaną wykonane, powinien być doprecyzowany w czasie realizacji projektu.
  Zespół Obradował w składzie: Patryk Pawełczak, Dagmara Woźniak, Dominika Śniegula, Karolina Kubis
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z zadaniami własnymi Miasta - Czy proponowane zadanie jest zgodne z zadaniami własnymi Miasta i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności proszę zasięgnąć opinii WUiA, MPU, MKZ, MIR, PIM),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującą strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w budżecie miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w budżecie miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Czy projekt spełnia warunek ogólnodostępności? - Przez ogólnodostępność projektu należy rozumieć umożliwienie ogółowi mieszkańców nieodpłatną możliwość korzystania z efektów realizacji projektu wybranego w ramach PBO23. W przypadku projektów infrastrukturalnych, remontowych lub polegających na zakupie sprzętu lub urządzeń – nieodpłatna możliwość korzystania, o której mowa powyżej, powinna obejmować co najmniej 25 godzin tygodniowo, pomiędzy godz. 6:00-22:00, z uwzględnieniem w miarę możliwości soboty lub niedzieli. W przypadku projektów innych niż inwestycyjne - realizacja projektów powinna odbywać się w przestrzeni publicznej, umożliwiając wszystkim zainteresowanym mieszkańcom możliwość nieodpłatnego korzystania w pełnym zakresie z efektów realizacji projektu - tak
  6. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  7. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  8. Realizacja zadania dotycząca nieruchomości będącej własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będącej własnością Miasta, na której prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  9. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  10. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2023 lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii - w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  11. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia oraz dotyczące wszelkich działań inwestycyjnych podejmowanych na terenach fortyfikacji? - nie
  12. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego imienia? - nie
  13. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  14. Czy projekt jest wykonalny technicznie? - Wykonalność techniczna projektu, zgodna z wiedzą planistyczną i inżynieryjną, która polega na analizie m.in. czy:
  a) projekt nie narusza norm, standardów oraz przepisów technicznych,
  b) projekt jest możliwy do zrealizowania we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji, w tym czy realizacja projektu nie koliduje z realizowanymi przedsięwzięciami Miasta,
  c) realizacja projektu we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji udzielonej Miastu przez wykonawcę na istniejącą w tej lokalizacji infrastrukturę,
  d) dostępne na rynku technologie umożliwiają realizację projektu,
  e) do realizacji projektu są wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia, zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne, a w konsekwencji, czy ich uzyskanie jest możliwe i pozwoli zrealizować projekt w trakcie roku budżetowego,
  f) projekt nie zawiera wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znaków towarowych. - tak
  15. Konieczna dodatkowa opinia MKZ, WUiA, MPU, MIR, PIM - Czy projekt wymaga opinii MKZ? - nie
  - Czy projekt wymaga opinii WUiA? - nie
  - Czy projekt wymaga opinii MPU? - nie
  - Czy projekt wymaga opinii MIR? - nie
  - Czy projekt wymaga opinii PIM? - nie
  16. Czy projekt wymaga opinii KDO? - Czy konieczna jest opinia KDO przy Pełnomocniczce Prezydenta Miasta Poznania ds. polityki równościowej? - nie
  - Czy konieczna jest opinia KDO przy Wydziale Kultury? - nie
  - Czy konieczna jest opinia KDO przy Pełnomocniku Prezydenta Miasta ds. Osób z Niepełnosprawnościami? - nie
  - Czy konieczna jest opinia KDO przy Wydziale Oświaty? - nie
  - Czy konieczna jest opinia KDO przy Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych? - nie
  - Czy konieczna jest opinia KDO przy Wydziale Ochrony Środowiska? - nie
  17. Możliwość realizacji zadania przez wydział/jednostkę - Czy możliwa jest realizacja zadania w całości przez wyznaczony wydział i/lub podległe mu jednostki? Czy w przypadku projektów inwestycyjnych wszystkie składowe projektu i lokalizacje są możliwe do realizacji przez Państwa wydział/jednostkę?
  W przypadku negatywnej odpowiedzi należy skontaktować się z pracownikami Gabinetu Prezydenta. - tak
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 800 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 30 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO23? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 800 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 40 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO23? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie
 • Wydział Kultury
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Wydział Kultury UMP opiniuje pozytywnie projekt pn. "Koziołkowe Szaleństwo", projekt posiada przede wszystkim duży potencjał turystyczny. Może stanowić atrakcję dla turystów w tym rodzin z małymi dziećmi, które będą odwiedzać Poznań. Dodatkowym walorem projektu może być opracowanie dedykowanej ścieżki edukacyjnej, mapy lub gry miejskiej w formie informacji czy ciekawostki historycznej. Poznańskie koziołki są trwale wpisane w świadomość osób odwiedzających Poznań. Projekt ma potencjał do stworzenia z tego lokalnego produktu turystycznego. Podczas realizacji wymagane byłoby przeprowadzenie pewnej analizy w których częściach/ przestrzeniach miasta miałby zostać ulokowane miniaturowe figurki koziołków.
  Zespół Obradował w składzie: Justyna Makowska - Dyrektorka Wydziału Kultury UMP, Bartosz Antoniewicz - pracownik Wydziału Kultury UMP.

Opinie Komisji Dialogu Obywatelskiego:

 • dodatkowa rekomendacja: KDO przy Wydziale Oświaty
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Opinia pozytywna
  Zespół Obradował w składzie: KDO przy Wydziale Oświaty

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE STARE MIASTO
  Decyzja:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Zbyt wysokie koszty realizacji projektu.
  Zespół Obradował w składzie: Zarząd :Lidia Koralewska,Agnieszka Hoffmann, Magdalena Ignaszak , Radni: Tomasz Dworek, Andrzej Rataj, Magdalena Ignaszak, Alicja Wilak, Małgorzata Osińska., Michał Kondella, Marcin Pilarczyk, Roman Borowiak, Maria Stachowiak, Włodzimierz Marciniak
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.