Trener osiedlowy, trener senioralny, trener przedszkolaka


Kategoria
Projekt ogólnomiejski
Nazwa projektu
Trener osiedlowy, trener senioralny, trener przedszkolaka
Skrócony opis projektu
Darmowe zajęcia ruchowe dla dzieci, młodzieży i seniorów z terenu miasta Poznania.
Opis projektu
Znane wszystkim atrakcyjne, bezpieczne, całkowicie darmowe zajęcia animacji czasu wolnego i aktywizacji fizycznej dla dzieci, młodzieży i seniorów mogą odbywać się w Poznaniu, również w 2023 roku dzięki Tobie! Wystarczy zagłosować na nasz projekt aby kilka tysięcy dzieciaków i seniorów, mogło bezpłatnie korzystać z opieki instruktora, trenera, animatora. Dla najmłodszych mieszkańców miasta, czekać będą dodatkowe zajęcia animacyjne w przedszkolach. Dla starszych dzieciaków i młodzieży około 20 boisk oraz sal gimnastycznych, na których królować będzie aktywność fizyczna wolna od używek i niemądrych pomysłów. Wyjścia między innymi do ZOO, parku linowego, bowling, lodowisko, na miejskie kąpielisko, wyprawa rowerowa, podchody ale przede wszystkim zajęcia na boisku osiedlowym z dużą dawką ruchu, będą doskonałą ofertą dla coraz mniej aktywnych fizycznie, zapatrzonych w smartphony dzieciaków. Dodatkowo zajęcia dla grupy- osób z nadwagą (BMI>30) w zakresie ruchu i odżywiania. Dla osób po 60 roku życia zorganizowane zajęcia między innymi: na otwartych siłowniach, zajęcia z tańca, nordic walking, zdrowego kręgosłupa, aqua fitness, aerobik, czy zajęcia gimnastyczne. Latem dla najbardziej aktywnych na zajęciach dzieciaków obozy sportowo- rekreacyjne w kilku turnusach a dla najaktywniejszych seniorów obozy szkoleniowo- rekreacyjne. Wszystko to zupełnie za darmo dla uczestników, w oparciu o miejską bazę sportowo- rekreacyjną. Naszym głównym założeniem jest pokazanie jak łatwo można dbać o swój organizm. Z jednej strony pokazanie młodym poznaniakom, że można żyć bez smartphonów, że nie trzeba pić piwa i palić papierosów na klatce aby zaimponować rówieśnikom, że sport i aktywność fizyczna jest czymś wspaniałym i niezbędnym do rozwoju. Z drugiej strony chęć zadbania o seniorów aby dłużej mogli cieszyć się zdrowiem i aktywnością a nie siedzieli przed telewizorem z rozpiską seriali. Mamy w Poznaniu, dużo infrastruktury sportowej, czas zacząć z niej mądrze korzystać! Pomóżcie w tym oddając na nas swój cenny głos na ten projekt!
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Miasto Poznań

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Około 20 boisk ze sztuczną nawierzchnią na terenie całego Poznania, kilkanaście lokalizacji zajęć zorganizowanych dla seniorów, oraz kilka punków przedszkolnych rozsianych na terenie Poznania.
Potencjalni odbiorcy projektu
Na naszych działaniach skorzystają głównie dzieci przedszkole i szkolne, młodzież oraz osoby, które chcą żyć aktywnie bez względu na wiek. Zajęcia będą otwarte i darmowe dla wszystkich mieszkańców miasta Poznania.
Uzasadnienie realizacji projektu
W Poznaniu znajduje się przeszło 200 boisk ze sztuczną nawierzchnią, kilkadziesiąt otwartych siłowni oraz wiele innych obiektów sportowych. W chwili obecnej problemem nie stała się dostępność do obiektów ale to co tak naprawdę się na nich dzieje. W końcu nic tak nie straszy jak puste boisko na osiedlu pełnym dzieciaków. Niezbędne są osoby, które za darmo pokażą na boisku ciekawe gry i zabawy, poinstruują jak prawidłowo wykonać ćwiczenie czy doradzą względem diety. Dzieciaki to dla nas najważniejsza grupa społeczna. Od ich wychowania i sposobu życia zależeć będzie przyszłość naszego miasta. Jeśli nie chcemy mieć za kilka lat dzieci schorowanych, zdegenerowanych czy otyłych działajmy już dziś. Recepta od tysięcy lat jest jedna- aktywność fizyczna. Budując nowoczesne miasto nie można zapominać o seniorach. Ich zdrowie i sprawność warunkować będzie możliwość wychowania nowych pokoleń, inicjatywy społeczne, wreszcie codzienny uśmiech na twarzy w tramwaju. Chcemy stworzyć działanie, które poprawi jakość życia nas wszystkich.
Projektowanie uniwersalne
Czy projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego: TAK
Projekt obejmuje swoim działaniem dzieci, młodzież, osoby w wieku produkcyjnym posiadających stwierdzoną otyłość (BMI>30) oraz seniorów (60+) z terenu Miasta Poznania. Zajęcia będą otwarte dla wszystkich w tym również dla osób z niepełnosprawnościami, niemniej pozwalającymi im na uczestnictwo w poszczególnych aktywnościach. Warto też podkreślić iż będą miały charakter rekreacyjno-sportowy oddziaływujący profilaktycznie a nie rehabilitacyjny.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Wynagrodzenie trenerów, instruktorów, prowadzących zajęcia, szkolenia, instruktaże. 815 000
Wynajęcie obiektów, sprzętu, bilety wstępu itp. 630 000
Koszt organizacji turniejów, zawodów, obozów, kursów, szkoleń osób prowadzących zajęcia oraz szkolenia dla trenerów osiedlowych (m.in. zakwaterowanie, transport, wyżywienie, atrakcje, opieka, ubezpieczenie, nagrody, puchary, medale). 290 000
Sprzęt sportowy oraz ubiór trenerów, instruktorów, prowadzących zajęcia. 50 000
Wynagrodzenie obsługujących zadanie, koszty biura projektu oraz zakupu wyposażenia związanego z prowadzeniem projektu, ubezpieczenie OC w związku z prowadzeniem projektu. 165 000
Promocja przedsięwzięcia (m.in. kampania promocyjna, druk materiałów promocyjnych, wynagrodzenie grafika, strona internetowa) 49 000
SUMA: 1 999 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Szymon Rakowski
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział/jednostka wiodący/a : Wydział Sportu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie .
  Zespół Obradował w składzie: Maciej Piekarczyk, Renata Szymkowiak, Piotr Wrześniewski, Paweł Koralewski.
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z zadaniami własnymi Miasta - Czy proponowane zadanie jest zgodne z zadaniami własnymi Miasta i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności proszę zasięgnąć opinii WUiA, MPU, MKZ, MIR, PIM),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującą strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w budżecie miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w budżecie miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Czy projekt spełnia warunek ogólnodostępności? - Przez ogólnodostępność projektu należy rozumieć umożliwienie ogółowi mieszkańców nieodpłatną możliwość korzystania z efektów realizacji projektu wybranego w ramach PBO23. W przypadku projektów infrastrukturalnych, remontowych lub polegających na zakupie sprzętu lub urządzeń – nieodpłatna możliwość korzystania, o której mowa powyżej, powinna obejmować co najmniej 25 godzin tygodniowo, pomiędzy godz. 6:00-22:00, z uwzględnieniem w miarę możliwości soboty lub niedzieli. W przypadku projektów innych niż inwestycyjne - realizacja projektów powinna odbywać się w przestrzeni publicznej, umożliwiając wszystkim zainteresowanym mieszkańcom możliwość nieodpłatnego korzystania w pełnym zakresie z efektów realizacji projektu - tak
  6. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  7. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  8. Realizacja zadania dotycząca nieruchomości będącej własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będącej własnością Miasta, na której prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  9. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  10. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2023 lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii - w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  11. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia oraz dotyczące wszelkich działań inwestycyjnych podejmowanych na terenach fortyfikacji? - nie
  12. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego imienia? - nie
  13. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  14. Czy projekt jest wykonalny technicznie? - Wykonalność techniczna projektu, zgodna z wiedzą planistyczną i inżynieryjną, która polega na analizie m.in. czy:
  a) projekt nie narusza norm, standardów oraz przepisów technicznych,
  b) projekt jest możliwy do zrealizowania we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji, w tym czy realizacja projektu nie koliduje z realizowanymi przedsięwzięciami Miasta,
  c) realizacja projektu we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji udzielonej Miastu przez wykonawcę na istniejącą w tej lokalizacji infrastrukturę,
  d) dostępne na rynku technologie umożliwiają realizację projektu,
  e) do realizacji projektu są wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia, zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne, a w konsekwencji, czy ich uzyskanie jest możliwe i pozwoli zrealizować projekt w trakcie roku budżetowego,
  f) projekt nie zawiera wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znaków towarowych. - tak
  15. Konieczna dodatkowa opinia MKZ, WUiA, MPU, MIR, PIM - Czy projekt wymaga opinii MKZ? - nie
  - Czy projekt wymaga opinii WUiA? - nie
  - Czy projekt wymaga opinii MPU? - nie
  - Czy projekt wymaga opinii MIR? - nie
  - Czy projekt wymaga opinii PIM? - nie
  16. Czy projekt wymaga opinii KDO? - Czy konieczna jest opinia KDO przy Pełnomocniczce Prezydenta Miasta Poznania ds. polityki równościowej? - nie
  - Czy konieczna jest opinia KDO przy Wydziale Kultury? - nie
  - Czy konieczna jest opinia KDO przy Pełnomocniku Prezydenta Miasta ds. Osób z Niepełnosprawnościami? - nie
  - Czy konieczna jest opinia KDO przy Wydziale Oświaty? - nie
  - Czy konieczna jest opinia KDO przy Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych? - nie
  - Czy konieczna jest opinia KDO przy Wydziale Ochrony Środowiska? - nie
  17. Możliwość realizacji zadania przez wydział/jednostkę - Czy możliwa jest realizacja zadania w całości przez wyznaczony wydział i/lub podległe mu jednostki? Czy w przypadku projektów inwestycyjnych wszystkie składowe projektu i lokalizacje są możliwe do realizacji przez Państwa wydział/jednostkę?
  W przypadku negatywnej odpowiedzi należy skontaktować się z pracownikami Gabinetu Prezydenta. - tak
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 1 999 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO23? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 1 999 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO23? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.