Wildecki Ogród Zmysłów


Kategoria
10 - Świerczewo, Wilda, Zielony Dębiec
Nazwa projektu
Wildecki Ogród Zmysłów
Skrócony opis projektu
Stworzenie na terenie Szkoły Podstawowej nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi Ogrodu Zmysłów
Opis projektu
Projekt zakłada stworzenie na terenie Szkoły Podstawowej nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi w Poznaniu Wildeckiego Ogrodu Zmysłów, w skład którego wchodzić będą dwa elementy: sala doświadczania świata zlokalizowana w budynku szkolnym oraz ogród zmysłów zlokalizowany na terenie boiska szkolnego. Będą to miejsca wypoczynku, nauki, budowania poczucia bezpieczeństwa, integracji mieszkańców i komunikacji poprzez dostarczanie odpowiedniej ilości bodźców. Miejsce to będzie przystosowane do celów terapeutycznych, socjalizujących i edukacyjnych. Będzie z powodzeniem wykorzystywane podczas zajęć edukacyjno-wychowawczych prowadzonych w żłobku, przedszkolach i szkole, ale również zaprojektowane tak, by mogli z niego korzystać wszyscy mieszkańcy dzielnicy Wilda.
Zajęcia prowadzone w sali doświadczania świata stwarzają możliwość odbierania nowych bodźców, pobudzają rozmaite zmysły, pozwalają na osiągnięcie efektów terapeutycznych w taki sposób, by stymulować układ nerwowy w optymalnym zakresie, zajęcia prowadzone w tym specjalnie wyposażonym pomieszczeniu pozytywnie wpływają na harmonijny rozwój fizyczny i psychiczny, przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa.
W Ogrodzie zmysłów zaplanowano stworzenie ścieżki edukacyjno-przyrodniczej podzielnej na następujące strefy: ogród zdrowia ze ścieżką sensoryczną, ogród zapachów, smaków i dotyku, ogród dźwięków.
W ogrodzie zdrowia będą znajdować się urządzenia do ćwiczeń fizycznych (siłownia plenerowa pod chmurką),wykonanie powierzchni tartanowej, bieżnia sportowa dwutorowa oraz specjalna ścieżka sensoryczna wyłożona materiałami o różnej fakturze: kamyki, kora, piasek, żwir, szyszki, plastry drewna. Spacer tak przygotowaną ścieżką wpłynie korzystnie na układ krążenia i pobudzi zmysł dotyku, a dla osób z niepełnosprawnościami będzie niwelować dysfunkcje i zaburzenia układu dotykowego. Pomoże ograniczyć lęki i będzie uczyć koordynacji ruchowej.
W ogrodzie zapachów, barw i smaków, poprzez odpowiednio dobraną roślinność (kwiaty i liście wydzielające aromatyczną woń, roślinność o barwnych kwiatach i owocach) uzyskujemy efekt relaksu, uspokojenia, odprężenia oraz usprawniamy myślenie. W ogrodzie dźwięków zaplanowano muzyczną architekturę parkową oraz kolekcje traw, kołyszących się na wietrze. Oba elementy pozytywnie wpływają na zmysł słuchu.

Realizacja projektu do wysokości środków.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

ul. Prądzyńskiego 53, rejon ulic Sikorskiego, Umińskiego, Garczyńskiego

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

teren Szkoły Podstawowej nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi
Potencjalni odbiorcy projektu
Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi, dzieci z niepełnosprawnościami, społeczność lokalna, pracownicy szkoły, dzieci z pobliskiego żłobka, przedszkoli, osoby starsze w ramach integracji międzypokoleniowej.
Uzasadnienie realizacji projektu
Szkoła Podstawowa nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi jest największą placówką oświatową na terenie Osiedla Wilda, mocno zaangażowaną w działania na rzecz lokalnej społeczności. Jest miejscem integracji środowiska lokalnego, dzieci uczęszczających do pobliskiego żłobka, przedszkoli i szkoły podstawowej oraz ich rodziców.
Projektowanie uniwersalne
Czy projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego: TAK
Projekt będzie służył osobom z niepełnosprawnościami i będą mogli z niego korzystać mieszkańcy w możliwie najszerszym zakresie.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Sala doświadczania świata 50 000
Ogród zmysłów 750 000
SUMA: 800 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 60 000
Dodatkowe załączniki
Załącznik 1 Za_cznik 1.pdf
Poglądowa WIZUALIZACJA Pogl_dowa WIZUALIZACJA.png
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Kamila Skowrońska
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do realizacji. Przedmiotowy teren znajduje się w trwałym zarządzie Szkoły Podstawowej nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. Bohaterów Monte Cassino. W związku z powyższym, prosimy Wydział Oświaty o zaopiniowanie projektu.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie
5. Czy projekt ma być realizowany na terenach fortyfikacji poznańskich: nie
6. Czy opracowywany jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu: nie
Zespół obradował w składzie: Martin Radziwonka, Katarzyna Matuszak wz. Bożeny Urbaniak w dniu 14.07.2022 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Oświaty
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Przemysław Foligowski, Piotr Garlacz
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z zadaniami własnymi Miasta - Czy proponowane zadanie jest zgodne z zadaniami własnymi Miasta i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności proszę zasięgnąć opinii WUiA, MPU, MKZ, MIR, PIM),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującą strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w budżecie miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w budżecie miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Czy projekt spełnia warunek ogólnodostępności? - Przez ogólnodostępność projektu należy rozumieć umożliwienie ogółowi mieszkańców nieodpłatną możliwość korzystania z efektów realizacji projektu wybranego w ramach PBO23. W przypadku projektów infrastrukturalnych, remontowych lub polegających na zakupie sprzętu lub urządzeń – nieodpłatna możliwość korzystania, o której mowa powyżej, powinna obejmować co najmniej 25 godzin tygodniowo, pomiędzy godz. 6:00-22:00, z uwzględnieniem w miarę możliwości soboty lub niedzieli. W przypadku projektów innych niż inwestycyjne - realizacja projektów powinna odbywać się w przestrzeni publicznej, umożliwiając wszystkim zainteresowanym mieszkańcom możliwość nieodpłatnego korzystania w pełnym zakresie z efektów realizacji projektu - tak
  6. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  7. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  8. Realizacja zadania dotycząca nieruchomości będącej własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będącej własnością Miasta, na której prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  9. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  10. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2023 lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii - w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  11. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia oraz dotyczące wszelkich działań inwestycyjnych podejmowanych na terenach fortyfikacji? - nie
  12. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego imienia? - nie
  13. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  14. Czy projekt jest wykonalny technicznie? - Wykonalność techniczna projektu, zgodna z wiedzą planistyczną i inżynieryjną, która polega na analizie m.in. czy:
  a) projekt nie narusza norm, standardów oraz przepisów technicznych,
  b) projekt jest możliwy do zrealizowania we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji, w tym czy realizacja projektu nie koliduje z realizowanymi przedsięwzięciami Miasta,
  c) realizacja projektu we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji udzielonej Miastu przez wykonawcę na istniejącą w tej lokalizacji infrastrukturę,
  d) dostępne na rynku technologie umożliwiają realizację projektu,
  e) do realizacji projektu są wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia, zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne, a w konsekwencji, czy ich uzyskanie jest możliwe i pozwoli zrealizować projekt w trakcie roku budżetowego,
  f) projekt nie zawiera wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znaków towarowych. - tak
  15. Konieczna dodatkowa opinia MKZ, WUiA, MPU, MIR, PIM - Czy projekt wymaga opinii MKZ? - tak - Realizacja projektu na nieruchomości objętej ochroną konserwatorską
  - Czy projekt wymaga opinii WUiA? - nie
  - Czy projekt wymaga opinii MPU? - nie
  - Czy projekt wymaga opinii MIR? - nie
  - Czy projekt wymaga opinii PIM? - nie
  16. Czy projekt wymaga opinii KDO? - Czy konieczna jest opinia KDO przy Pełnomocniczce Prezydenta Miasta Poznania ds. polityki równościowej? - nie
  - Czy konieczna jest opinia KDO przy Wydziale Kultury? - nie
  - Czy konieczna jest opinia KDO przy Pełnomocniku Prezydenta Miasta ds. Osób z Niepełnosprawnościami? - nie
  - Czy konieczna jest opinia KDO przy Wydziale Oświaty? - nie
  - Czy konieczna jest opinia KDO przy Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych? - nie
  - Czy konieczna jest opinia KDO przy Wydziale Ochrony Środowiska? - nie
  17. Możliwość realizacji zadania przez wydział/jednostkę - Czy możliwa jest realizacja zadania w całości przez wyznaczony wydział i/lub podległe mu jednostki? Czy w przypadku projektów inwestycyjnych wszystkie składowe projektu i lokalizacje są możliwe do realizacji przez Państwa wydział/jednostkę?
  W przypadku negatywnej odpowiedzi należy skontaktować się z pracownikami Gabinetu Prezydenta. - tak
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 800 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 60 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO23? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 800 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 60 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO23? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Komisji Dialogu Obywatelskiego:

 • dodatkowa rekomendacja: KDO przy Wydziale Ochrony Środowiska
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Uwagi: Głównym kosztem inwestycji będą nawierzchnie sztuczne, poliuretanowe. Elementy sportowe włączono w treść zadania niby ekologicznego. Powinno się wydzielić elementy sportowe i rekreacyjne oraz ogród zmysłów jako osobne elementy zadania, aby mieszkańcy wiedzieli na co głosują.
  Zespół Obradował w składzie: KDO przy Wydziale Ochrony Środowiska
 • dodatkowa rekomendacja: KDO przy Wydziale Oświaty
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie KDO przy Wydziale Oświaty rekomenduje projekt w zakresie kompetencji Wydziału Oświaty.
  Zespół Obradował w składzie: KDO przy Wydziale Oświaty

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE WILDA
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Katarzyna Błaszczyk, Anna Gawrysiak-Knez, Piotr Gładysiak, Halina Górecka, Karolina Górska, Jędrzej Krauze, Daniel Łubiński, Katarzyna Napierała, Wojciech Przybylski, Małgorzata Przygórska, Zofia Strańczyk.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.