Park Komandoria


Kategoria
Projekt ogólnomiejski w ramach Zielonego Budżetu
Nazwa projektu
Park Komandoria
Skrócony opis projektu
Nasadzenie nowych drzew i roślinności, zachowanie starodrzewu w granicach ulic Warszawska, Podwale, Małachowskiego, Konarskiego
Opis projektu
Rewaloryzacja terenu zielonego położonego przy ul. Warszawskiej 19, w celu stworzenia parku. Projekt zakłada aranżację dotychczasowej zieleni z opcjonalnymi nasadzeniami nowych drzew oraz kompleksowym uzupełnieniem roślinności, przy zachowaniu istniejącego starodrzewu. Teren pomiędzy ulicami Warszawską, Podwale, Małachowskiego oraz Konarskiego aktualnie porośnięty jest drzewami. Jest to działka miejska, a teren ten wcześniej miał w Zarządzie DPS przy ul. Konarskiego. Obecnie działka jest zaniedbana, zaśmiecona, systematycznie spożywają tam osoby alkohol. W ramach realizacji projektu proponuje się uporządkowanie terenu, nowe nasadzenia drzew i roślin, przy maksymalnym zachowaniu istniejącego starodrzewu, montaż budek dla ptaków, budowę infrastruktury parkowej (ścieżki, ławki, kosze na śmieci, oświetlenie solarne) i udostępnienie go mieszkańcom do odpoczynku. Wejście do parku planowe jest z trzech stron tj. od ulic Warszawskiej, Małachowskiego i Konarskiego. Przekształcenie tego terenu w park wpisuje się w założenia programowe Poznania tj. miasto w zielono-błękitnej sieci oraz miasto krótkich odległości i zapewni dostęp do zieleni (tereny zieleni większe niż 0,5 ha) od zabudowy mieszkaniowej - w odległości nie większej niż 300 m w linii prostej od publicznego terenu zieleni o funkcji rekreacyjnej.
Park Komandoria, będzie miejscem szczególnie istotnym dla okolicznych mieszkańców, a także dla wszystkich, którzy planują spędzić czas wolny w okolicach Śródki. Obecnie w tej okolicy brakuje miejsca na spacery, dla rodzin z małymi dziećmi oraz osób starszych. Wnioskowany projekt wypełni tę potrzebę i wzbogaci Miasto o kolejny teren zielony.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Poznań, ul. Warszawska 19, teren pomiędzy ulicami Warszawska, Podwale, Małachowskiego oraz Konarskiego

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

DZIAŁAKI: 4/70, 4/68, 30/6, 30/7, 30/8 oraz 30/3 arkusz 13, obręb 04
Potencjalni odbiorcy projektu
Mieszkańcy osiedla Ostrów Tumski – Śródka – Zawady – Komandoria, poznaniacy, turyści, osoby zwiedzające Śródkę.
Uzasadnienie realizacji projektu
Uporządkowanie, uzupełnienie terenów zielonych i budowa nowej infrastruktury znacząco poprawią walory estetyczne tego terenu. Będą enklawą zieleni i kolejnym miejscem, gdzie mieszkańcy oraz zwiedzający Śródkę będą mogli spędzić czas wolny. Będzie to nowe miejsce na mapie Poznania do odpoczynku, wśród zieleni. Nowe nasadzenia wzbogacą bioróżnorodność tego terenu. Projekt wpisuje się w potrzeby lokalnej społeczności oraz jest zgodny z opinią rady osiedla dot. przeznaczenia tego terenu. Jednocześnie rada osiedla planuje przeznaczyć na zagospodarowanie terenu przeznaczonego na park kwotę 500 000 zł (UCHWAŁA NR XVII/76/III/2022 RADY OSIEDLA OSTRÓW TUMSKI-ŚRÓDKA-ZAWADY-KOMANDORIA z dnia 10 lutego 2022 r.).
Projektowanie uniwersalne
Czy projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego: TAK
Park Komandoria - nowe tereny zieleni miejskiej będą ogólnodostępne i będą służyły zacieśnianiu więzi społecznych wszystkich mieszkańców, będą z nich korzystały osoby pełnosprawne i niepełnosprawne.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Uporządkowanie terenu
100 000
Projekt i dokumentacja
150 000
Budowa parku - zieleń 950 000
Budowa parku - infrastruktura techniczna 100 000
SUMA: 1 300 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 50 000
Dodatkowe załączniki
mapa Geoportal360.pl - Mapa Interaktywna Dzia_ek.pdf
uchwała rady osiedla uchwa_a.docx
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Beata Urbańska
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wydział Gospodarki Nieruchomościami warunkowo rekomenduje część projektu do realizacji. Pozytywna rekomendacja dotyczy rewitalizacji zieleni/stworzenia parku na nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie jako: obręb Śródka, arkusz 13, działka 4/70 pod warunkiem zakończenia bezumownego korzystania z przedmiotowej nieruchomości (lokalizacja śmietnika). Ponadto informujemy, że w zakresie nieruchomości 4/70 na wniosek miejscowej rady osiedla Zarząd Zieleni Miejskiej analizował stan prawny i faktyczny oraz koszty dot. realizacji parku oraz jego utrzymania. ZZM po analizie poinformował, że możliwe jest urządzenie ogólnodostępnej przestrzeni parkowej. Skutkiem powyższego było powierzenie w dniu 29.06.2022 r. przedmiotowej nieruchomości do Zarządu Zieleni Miejskiej, który z inicjatywy i środków finansowych Rady Osiedla Ostrów Tumski- Śródka- Zawady- Komandoria ma utworzyć park. Dodatkowo, nieruchomość 04/13/4/70 objęta jest trzema umowami najmu na lokalizację i budowę sieci elektroenergetycznej wraz z wtórnikiem światłowodowym (18 m.b.), sieci wodociągowej (2 m.b.) oraz sieci kanalizacyjnej (6 m.b.). W celu zapewnienia dostępu do ww. urządzeń, w granicy ich pasów ochronnych nie powinny być dokonywane nowe nasadzenia drzew i krzewów. W pozostałej części tut. Wydział nie rekomenduje projektu do realizacji. Żeby zrealizować projekt w pełni trzeba byłoby w pierwszej kolejności wyłączyć z trwałego zarządu DPS nieruchomości oznaczone ewidencyjnie jako: 04/13/30/10 i 04/13/4/468 oraz wyłączyć z trwałego zarządu Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących nieruchomość oznaczoną ewidencyjnie: 04/13/30/6 (aktualnie trwa postępowanie w sprawie wygaśnięcia trwałego zarządu ww. Ośrodka.) Dla nieruchomość 04/13/4/468 ustanowiono służebność przesyłu w związku z lokalizacją sieci kanalizacji sanitarnej (2 m.b.). W związku z powyższym, prosimy o zaopiniowanie projektu przez Zarząd Zieleni Miejskiej.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie
5. Czy projekt ma być realizowany na terenach fortyfikacji poznańskich: nie
6. Czy opracowywany jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu: nie
Zespół obradował w składzie: Martin Radziwonka, Michał Urbański, Bożena Urbaniak w dniu 25.07.2022 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Wniosek jest rekomendowany do realizacji. Projekt jest zgodny z zasadami Zielonego Budżetu. Rewaloryzacja tego terenu, w celu stworzenia parku zakłada aranżację dotychczasowej zieleni z nasadzeniami nowych drzew oraz kompleksowym uzupełnieniem roślinności, przy zachowaniu istniejącego starodrzewu. Spowoduje to zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej oraz zwiększenie miejskich terenów zieleni, co wpisuje się w Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu. Działania adaptacyjne do zmian klimatu (załącznik do uchwały nr X/144/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 16 kwietnia 2019 r. pkt 7, cel strategiczny 1, działanie 1.8, 1.9) mówią o zachowaniu i wzbogaceniu istniejących zasobów zadrzewienia, a także na poprawie, odtworzeniu i wzmocnieniu funkcji biotycznych, hydrologicznych i klimatycznych pełnionych przez tereny zieleni miejskiej.
  Zespół Obradował w składzie: Izabela Dutkowiak - Zastępczyni Dyrektorki Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska, Monika Rucka - kierowniczka Oddziału Informacyjno - Programowego, Michał Bernet - specjalista
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z zadaniami własnymi Miasta - Czy proponowane zadanie jest zgodne z zadaniami własnymi Miasta i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności proszę zasięgnąć opinii WUiA, MPU, MKZ, MIR, PIM),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującą strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w budżecie miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w budżecie miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Czy projekt spełnia warunek ogólnodostępności? - Przez ogólnodostępność projektu należy rozumieć umożliwienie ogółowi mieszkańców nieodpłatną możliwość korzystania z efektów realizacji projektu wybranego w ramach PBO23. W przypadku projektów infrastrukturalnych, remontowych lub polegających na zakupie sprzętu lub urządzeń – nieodpłatna możliwość korzystania, o której mowa powyżej, powinna obejmować co najmniej 25 godzin tygodniowo, pomiędzy godz. 6:00-22:00, z uwzględnieniem w miarę możliwości soboty lub niedzieli. W przypadku projektów innych niż inwestycyjne - realizacja projektów powinna odbywać się w przestrzeni publicznej, umożliwiając wszystkim zainteresowanym mieszkańcom możliwość nieodpłatnego korzystania w pełnym zakresie z efektów realizacji projektu - tak
  6. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  7. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  8. Realizacja zadania dotycząca nieruchomości będącej własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będącej własnością Miasta, na której prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  9. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  10. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2023 lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii - w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  11. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia oraz dotyczące wszelkich działań inwestycyjnych podejmowanych na terenach fortyfikacji? - nie
  12. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego imienia? - nie
  13. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  14. Czy projekt jest wykonalny technicznie? - Wykonalność techniczna projektu, zgodna z wiedzą planistyczną i inżynieryjną, która polega na analizie m.in. czy:
  a) projekt nie narusza norm, standardów oraz przepisów technicznych,
  b) projekt jest możliwy do zrealizowania we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji, w tym czy realizacja projektu nie koliduje z realizowanymi przedsięwzięciami Miasta,
  c) realizacja projektu we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji udzielonej Miastu przez wykonawcę na istniejącą w tej lokalizacji infrastrukturę,
  d) dostępne na rynku technologie umożliwiają realizację projektu,
  e) do realizacji projektu są wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia, zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne, a w konsekwencji, czy ich uzyskanie jest możliwe i pozwoli zrealizować projekt w trakcie roku budżetowego,
  f) projekt nie zawiera wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znaków towarowych. - tak
  15. Konieczna dodatkowa opinia MKZ, WUiA, MPU, MIR, PIM - Czy projekt wymaga opinii MKZ? - nie
  - Czy projekt wymaga opinii WUiA? - nie
  - Czy projekt wymaga opinii MPU? - nie
  - Czy projekt wymaga opinii MIR? - nie
  - Czy projekt wymaga opinii PIM? - nie
  16. Czy projekt wymaga opinii KDO? - Czy konieczna jest opinia KDO przy Pełnomocniczce Prezydenta Miasta Poznania ds. polityki równościowej? - nie
  - Czy konieczna jest opinia KDO przy Wydziale Kultury? - nie
  - Czy konieczna jest opinia KDO przy Pełnomocniku Prezydenta Miasta ds. Osób z Niepełnosprawnościami? - nie
  - Czy konieczna jest opinia KDO przy Wydziale Oświaty? - nie
  - Czy konieczna jest opinia KDO przy Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych? - nie
  - Czy konieczna jest opinia KDO przy Wydziale Ochrony Środowiska? - nie
  17. Możliwość realizacji zadania przez wydział/jednostkę - Czy możliwa jest realizacja zadania w całości przez wyznaczony wydział i/lub podległe mu jednostki? Czy w przypadku projektów inwestycyjnych wszystkie składowe projektu i lokalizacje są możliwe do realizacji przez Państwa wydział/jednostkę?
  W przypadku negatywnej odpowiedzi należy skontaktować się z pracownikami Gabinetu Prezydenta. - tak
  Projekt ogólnomiejski w ramach Zielonego Budżetu
  1. Powierzchnia biologicznie czynna dla nowobudowanych obiektów zieleni - Czy % udział powierzchni biologicznie czynnej wynosi nie mniej niż 70% dla tworzonych terenów zieleni, w czym nie mieści się tworzenie infrastruktury technicznej i budynków funkcjonalnie z nimi powiązanych? - tak
  2. Zielony Budżet - Czy projekt jest projektem zaliczanym do puli Zielonego Budżetu? - tak
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 1 300 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 50 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO23? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 1 300 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 50 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 5 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO23? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Komisji Dialogu Obywatelskiego:

 • dodatkowa rekomendacja: KDO przy Wydziale Ochrony Środowiska
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Uwagi: Prace projektowe, a później wykonawcze, powinny zakładać minimalną ingerencję w systemy korzeniowe istniejących drzew; prace pielęgnacyjne tylko w niezbędnym zakresie.
  Zespół Obradował w składzie: KDO przy Wydziale Ochrony Środowiska

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE OSTRÓW TUMSKI-ŚRÓDKA-ZAWADY-KOMANDORIA
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Zarząd RO Zenona Leś, Paweł Pawełczyk, Beata Urbańska, Zbysław Jankowski, Tatiana Mura, Ewa Suchora
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE WARSZAWSKIE-POMET-MALTAŃSKIE

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.