Główka pracuje! Sąsiedzkie treningi pamięci


Kategoria
1 - Nowe Winogrady Północ, Nowe Winogrady Południe, Nowe Winogrady Wschód, Stare Winogrady
Nazwa projektu
Główka pracuje! Sąsiedzkie treningi pamięci
Skrócony opis projektu
Bezpłatne treningi pamięci dla wszystkich mieszkańców rejonu oraz przesiewowe badania pamięci dla osób 50+
Opis projektu
Masz wrażenie, że coraz częściej o czymś zapominasz? Nie możesz się skoncentrować? Tracisz podzielność uwagi? „Główka pracuje! Sąsiedzkie treningi pamięci” to program bezpłatnych grupowych treningów funkcji poznawczych dla mieszkańców osiedli Nowe Winogrady Północ, Nowe Winogrady Południe, Nowe Winogrady Wschód i Stare Winogrady. Zajęcia są skierowane do wszystkich osób, które chcą zadbać o swoją głowę i poprawić kondycję mózgu pod okiem wykwalifikowanych trenerów.
Każdy trening to porcja łamigłówek, gier logicznych, ćwiczeń w parach i w grupie, garść przydatnych wskazówek oraz sporo śmiechu i zabawy. Forma, poziom trudności i czas trwania zajęć dopasowane są do potrzeb grupy. Przewidywana maksymalna liczebność grupy, gwarantująca najefektywniejszą współpracę to 12 osób. W zależności od zainteresowania projektem, zostanie utworzonych przynajmniej kilka takich grup. Treningi odbywają się raz w tygodniu w cyklach po dziesięć - kilkanaście spotkań, tak aby każda grupa miała szansę lepiej się poznać i zintegrować. Zachęcamy do przychodzenia na zajęcia z mamą, bratem, mężem, przyjaciółką czy sąsiadką. Nie obowiązują ograniczenia wiekowe – bo sprawna głowa nie ma wieku! W sytuacji zagrożenia epidemicznego COVID-19, uczestnicy zadania będą mogli skorzystać z materiałów ochrony osobistej oraz środków dezynfekujących.
Dodatkowo w ramach projektu realizowane będą bezpłatne przesiewowe testy pamięci dla osób powyżej 50 roku życia. Takie badania stanowią istotny element profilaktyki chorób demencyjnych, tymczasem w Polsce są wykonywane zbyt rzadko i zbyt późno.
Problemy z pamięcią nie pojawiają się nagle w momencie przejścia na emeryturę i nie muszą wiązać się z wiekiem – mogą nastąpić na skutek infekcji, nadużywania alkoholu, niedoborów witamin, stresu czy depresji. Dlatego warto się przebadać i zacząć regularnie gimnastykować głowę – najlepiej w wesołym sąsiedzkim gronie.
W Poznaniu rozbudowuje się coraz bardziej oferta bezpłatnych zajęć sportowych oraz rośnie świadomość społeczna na temat wpływu aktywności fizycznej na zdrowie, wciąż jednak brakuje ogólnodostępnych treningów funkcji poznawczych, które pozwalałyby zadbać o sprawną głowę. Pora to zmienić!
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Projekt będzie realizowany w kilku lokalizacjach w obrębie osiedli Nowe Winogrady Północ, Nowe Winogrady Południe, Nowe Winogrady Wschód, Stare Winogrady.

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Świetlice, domy kultury prowadzone przez miasto Poznań lub inne lokalizacje zgodne z procedurami PBO2023. Plan realizacji zadania obejmuje 3-5 lokalizacji spośród: Osiedlowy Dom Kultury „Pod Lipami”; Osiedlowy Dom Kultury „Słońce”, Osiedlowy Dom Kultury „Bajka”, Osiedlowy Dom Kultury „Orbita”, Osiedlowy Dom Kultury „Wiktoria”. W razie niedostępności możliwości wynajmu ww., przewiduje się rozwiązania alternatywne – kluby seniora, szkoły zlokalizowane na terenie Winograd.
Potencjalni odbiorcy projektu
Odbiorcami projektu są mieszkańcy osiedli Nowe Winogrady Północ, Nowe Winogrady Południe, Nowe Winogrady Wschód i Stare Winogrady. Treningi pamięci są skierowane do młodzieży, dorosłych i seniorów, natomiast z przesiewowych badań pamięci mogą skorzystać wszystkie osoby powyżej 50 roku życia.
Uzasadnienie realizacji projektu
Głównym założeniem projektu „Główka pracuje! Sąsiedzkie treningi pamięci” jest zwiększenie świadomości społecznej na temat działań, jakie można podjąć, aby zadbać o dobrą kondycję mózgu niezależnie od wieku i stanu zdrowia. Zarówno treningi funkcji poznawczych, jak i przesiewowe badania pamięci stanowią istotny element profilaktyki zdrowotnej – pozwalają na ocenę problemu, poznanie przyczyn i podjęcie odpowiednich działań w celu przeciwdziałania pogorszaniu się funkcji poznawczych.
Projekt ma również na celu popularyzację grupowych ćwiczeń i gier pamięciowych jako atrakcyjnej formy spędzania czasu wolnego oraz zachęcenie do przeniesienia ich na sąsiedzki i rodzinny grunt.
Każdy cykl treningów pełni jednocześnie funkcję integrującą, aktywizuje starszych i młodszych mieszkańców rejonu i umożliwia dialog międzypokoleniowy.
Projektowanie uniwersalne
Czy projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego: TAK
Projekt jest skierowany do wszystkich mieszkańców rejonu w możliwie najszerszym zakresie oraz uwzględnia potrzeby osób w każdej grupie wiekowej oraz osób z niepełnosprawnościami.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Wynagrodzenie dla prowadzących zajęcia oraz specjalistów realizujących badania (800 h prowadzonych badań oraz treningów x 100 zł) 80 000
Zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć (m.in. gry pamięciowo-edukacyjne, książeczki do ćwiczeń dla każdego uczestnika, tablica suchościeralna, drobny poczęstunek dla uczestników – kawa/herbata, materiały ochrony osobistej i preparaty do dezynfekcji – w razie zagrożenia epidemicznego – COVID-19) 7 000
Wynajęcie Sali (koszt jednostkowy ok. 45-50 zł) 40 000
Promocja przedsięwzięcia (kampania promocyjna – internet, lokalne media, wydruk materiałów promocyjnych, projekty graficzne do dystrybucji w przychodniach, klubie seniora itp.) 6 000
Wynagrodzenie dla osób obsługujących zadanie (księgowość, koordynacja), koszty biurowe i administracyjne 5 000
SUMA: 138 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Rekomendacja DK Bajka DK Bajka - rekomendacja.jpg
Rekomendacja DK Wiktoria DK Wiktoria - rekomendacja.jpg
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Olga Kolińska
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział/jednostka wiodący/a : Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Projekt użyteczny publicznie jako forma profilaktyki schorzeń demencyjnych/otępiennych oraz promocji treningów pamięci, kształtujących funkcje poznawcze mózgu. Dodatkowo realizacja projektu zachęci do nawiązywania i wzmacniania więzi sąsiedzkich oraz międzypokoleniowych, co może pozytywnie przełożyć się na samopoczucie uczestników. Opis projektu oraz jego kosztorys, urealnione w trakcie procesu opiniowania, wskazują, że zadania powinny przebiegać zgodnie z przyjętymi założeniami i prowadzić do uzyskania ww. korzystnych rezultatów. Działania zaproponowane w projekcie wpisują się w obszar ochrony i promocji zdrowia i są zgodne ze Strategią Rozwoju Miasta Poznania 2020+.
  Zespół Obradował w składzie: Magdalena Pietrusik-Adamska, Klaudia Tomczak-Łątkowska, Katarzyna Strzyż-Sobańska, Karolina Koczorowska-Siwik, Paulina Biernat
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z zadaniami własnymi Miasta - Czy proponowane zadanie jest zgodne z zadaniami własnymi Miasta i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności proszę zasięgnąć opinii WUiA, MPU, MKZ, MIR, PIM),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującą strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w budżecie miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w budżecie miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Czy projekt spełnia warunek ogólnodostępności? - Przez ogólnodostępność projektu należy rozumieć umożliwienie ogółowi mieszkańców nieodpłatną możliwość korzystania z efektów realizacji projektu wybranego w ramach PBO23. W przypadku projektów infrastrukturalnych, remontowych lub polegających na zakupie sprzętu lub urządzeń – nieodpłatna możliwość korzystania, o której mowa powyżej, powinna obejmować co najmniej 25 godzin tygodniowo, pomiędzy godz. 6:00-22:00, z uwzględnieniem w miarę możliwości soboty lub niedzieli. W przypadku projektów innych niż inwestycyjne - realizacja projektów powinna odbywać się w przestrzeni publicznej, umożliwiając wszystkim zainteresowanym mieszkańcom możliwość nieodpłatnego korzystania w pełnym zakresie z efektów realizacji projektu - tak
  6. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - tak
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - tak
  7. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  8. Realizacja zadania dotycząca nieruchomości będącej własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będącej własnością Miasta, na której prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  9. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  10. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2023 lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii - w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  11. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia oraz dotyczące wszelkich działań inwestycyjnych podejmowanych na terenach fortyfikacji? - nie
  12. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego imienia? - nie
  13. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  14. Czy projekt jest wykonalny technicznie? - Wykonalność techniczna projektu, zgodna z wiedzą planistyczną i inżynieryjną, która polega na analizie m.in. czy:
  a) projekt nie narusza norm, standardów oraz przepisów technicznych,
  b) projekt jest możliwy do zrealizowania we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji, w tym czy realizacja projektu nie koliduje z realizowanymi przedsięwzięciami Miasta,
  c) realizacja projektu we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji udzielonej Miastu przez wykonawcę na istniejącą w tej lokalizacji infrastrukturę,
  d) dostępne na rynku technologie umożliwiają realizację projektu,
  e) do realizacji projektu są wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia, zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne, a w konsekwencji, czy ich uzyskanie jest możliwe i pozwoli zrealizować projekt w trakcie roku budżetowego,
  f) projekt nie zawiera wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znaków towarowych. - nie dotyczy
  15. Konieczna dodatkowa opinia MKZ, WUiA, MPU, MIR, PIM - Czy projekt wymaga opinii MKZ? - nie
  - Czy projekt wymaga opinii WUiA? - nie
  - Czy projekt wymaga opinii MPU? - nie
  - Czy projekt wymaga opinii MIR? - nie
  - Czy projekt wymaga opinii PIM? - nie
  16. Czy projekt wymaga opinii KDO? - Czy konieczna jest opinia KDO przy Pełnomocniczce Prezydenta Miasta Poznania ds. polityki równościowej? - nie
  - Czy konieczna jest opinia KDO przy Wydziale Kultury? - nie
  - Czy konieczna jest opinia KDO przy Pełnomocniku Prezydenta Miasta ds. Osób z Niepełnosprawnościami? - nie
  - Czy konieczna jest opinia KDO przy Wydziale Oświaty? - nie
  - Czy konieczna jest opinia KDO przy Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych? - nie
  - Czy konieczna jest opinia KDO przy Wydziale Ochrony Środowiska? - nie
  17. Możliwość realizacji zadania przez wydział/jednostkę - Czy możliwa jest realizacja zadania w całości przez wyznaczony wydział i/lub podległe mu jednostki? Czy w przypadku projektów inwestycyjnych wszystkie składowe projektu i lokalizacje są możliwe do realizacji przez Państwa wydział/jednostkę?
  W przypadku negatywnej odpowiedzi należy skontaktować się z pracownikami Gabinetu Prezydenta. - tak
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 138 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO23? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 138 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO23? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE NOWE WINOGRADY POŁUDNIE
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie
  Zespół Obradował w składzie: Rada Osiedla NWP
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE NOWE WINOGRADY PÓŁNOC
  Decyzja:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Projekt dotyczy częściowo tylko wybranej grupy mieszkańców.
  Zespół Obradował w składzie: Bartosz Werner Piotr Sabiniewicz Halina Kruk
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - nie
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - nie
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - nie
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - nie
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE NOWE WINOGRADY WSCHÓD
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE STARE WINOGRADY
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Projekt spełnia oczekiwania mieszkańców Osiedla Stare Winogrady.
  Zespół Obradował w składzie: 1. Krzysztof Janczewski - Przewodniczący Zarządu Osiedla Stare Winogrady 2. Maria Adamczewska 3. Wojciech Dobski 4. Halina Owsianna
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.