Ogrodowy skwer im. Wandy Błeńskiej


Kategoria
6 - Ogrody, Sołacz, Winiary, Wola
Nazwa projektu
Ogrodowy skwer im. Wandy Błeńskiej
Skrócony opis projektu
Zielony skwer, wewnątrz pętli tramwajowej Ogrody, dla potrzeb mieszkańców i upamiętnienia dr Wandy Błeńskiej
Opis projektu
Teren wnętrza pętli tramwajowej położony w samym centrum Osiedla Ogrody stanowi obecnie pusty plac porośnięty trawą i na obrzeżach drzewami. Dzięki zagospodarowaniu i przekształceniu go w ogólnodostępny, zielony skwer stanie się miejscem użytecznym dla mieszkańców w szczególności osób starszych, z niepełnosprawnościami, rodziców i dzieci. Skwer wyposażony zostanie w infrastrukturę parkową (ścieżki, oświetlenie) co sprawi, że stanie się bliskim miejscem spotkań i wypoczynku. Poprawi się estetyka Osiedla przez zachowanie i uporządkowanie istniejącego drzewostanu, wprowadzenie nowych nasadzeń drzew, krzewów i bylin. Ścieżki zostaną poprowadzone tak by skrócić odległości między przystankami co zwiększy komfort osób korzystających z komunikacji miejskiej. Nazwanie skweru imieniem mieszkanki Osiedla Ogrody dr Wandy Błeńskiej jest działaniem dydaktycznym, mającym na celu przybliżenie postaci zasłużonej lekarki. Wanda Błeńska nazywana „Matką trędowatych” była misjonarką, porucznikiem AK, światowej sławy specjalistką w dziedzinie leczenia trądu. Została wyróżniona licznymi nagrodami i odznaczeniami za swoją pracę na rzecz chorych w Ugandzie. Od 2001 roku honorowa obywatelka Miasta Poznania. Zmarła w wieku 103 lat i pochowana jest na Cmentarzu przy ulicy Nowina. Zapisała się w pamięci mieszkańców jako osoba o wielkim sercu i niezwykłej życzliwości.
Projekt ma poparcie Zarządu Transportu Miejskiego, który jest właścicielem terenu i wraz z Radą Osiedla Ogrody podjął prace nad zmianą funkcji placu, przygotowaniem projektu technicznego zagospodarowania oraz wydzieleniu działki tak by nadanie nazwy skweru nie wpływało na zmiany adresowe. Środki na pokrycie kosztów dokumentacji techniczno-projektowej przeznaczone zostały z budżetu Rady Osiedla. Koszty przyszłego utrzymania skweru pokryte zostaną przez ZTM.
Po przeprowadzeniu rewitalizacji i modernizacji teren stanie się miejscem estetycznym i funkcjonalnym dla dużej grupy użytkowników. Skwer wpisuje się w strategiczne działania Miasta mające na celu tworzenie wewnątrzosiedlowych przestrzeni zielonych, działania na rzecz klimatu i poprawy funkcjonalności komunikacyjnej.
PROJEKT MA SZANSE POWODZENIA JEŚLI ODDASZ NA NIEGO SWÓJ GŁOS !!!

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Plac Waryńskiego (wydzielony zielony skwer wewnątrz pętli tramwajowej na Ogrodach), rejon ulic H. Dąbrowskiego i Szpitalnej

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Teren wewnątrz pętli tramwajowej Ogrody; projekt nie zmienia danych adresowych mieszkańców Placu Waryńskiego oraz działających tam sklepów, firm itp. Nr działek: Jeżyce, obręb 21, ark. 18 działka nr 1 / 4 (przed wyodrębnieniem)
Potencjalni odbiorcy projektu
Mieszkańcy Osiedla Ogrody - w szczególności seniorzy, młodzież i dzieci, wykorzystujący teren w celu wypoczynku, a także osoby korzystające z węzła przesiadkowego na Ogrodach w celach komunikacyjnych, studenci, osoby z niepełnosprawnościami.
Uzasadnienie realizacji projektu
Zagospodarowanie terenu wnętrza pętli tramwajowej Ogrody zielenią wraz z utworzeniem nowych dróg komunikacyjnych w obrębie węzła przesiadkowego znacząco wpłynie na komfort mieszkańców. Projekt łączy w sobie wiele ważnych funkcji istotnych dla zintegrowanego rozwoju Osiedla – mieszkańcy zyskają ogólnodostępne bliskie miejsce wypoczynku wśród zieleni, poprawi się estetyka miejsca a także funkcjonalność komunikacji – projekt wpisuje się w szerszą koncepcję w ramach, której zostały przeniesione przystanki autobusowe na ul. H. Dąbrowskiego oraz zrealizowana została budowa dalszego ciągu ścieżki rowerowej na odcinku graniczącym z terenem projektu. Powstanie skweru znacząco, pozytywnie wpłynie na zwiększenie bioróżnorodności oraz naprawczo na klimat – zieleń przeciwdziała tworzeniu miejskich wysp ciepła, także poprawia gospodarkę wodną co zapobiega zalaniom i podtopieniom.
Zielony skwer upamiętni postać mieszkanki Osiedla Ogrody dr Wandy Błeńskiej.
Projektowanie uniwersalne
Czy projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego: TAK
Projekt wpisuje się w zasady planowania uniwersalnego, ponieważ z infrastruktury parkowej będą mogli korzystać wszyscy mieszkańcy – osoby starsze, osoby z niepełnosprawnościami, rodzice z dziećmi, studenci (bliskość uczelni), turyści oraz osoby korzystające z komunikacji miejskiej.

Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Uporządkowanie terenu 30 000
Budowa skweru 770 000
SUMA: 800 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 50 000
Dodatkowe załączniki
Przystanki i ścieżka rowerowa przy przyszłym skwerze 20220614_154008.jpg
Mapa pętli tramwajowej Ogrody (z portal sip Poznań) p_tla widok mapa.jpg
dr Wanda Błeńska dr W.B_enska wysokieobcasy.pl.jpg
Obecny stan placu wewnątrz pętli tramwajowej Ogrody 20220614_152227.jpg
Obecny stan placu wewnątrz pętli tramwajowej Ogrody 20220614_152420.jpg
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Agnieszka Maciejewska
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do realizacji. Przedmiotowa nieruchomość znajduje się w trwałym zarządzie Zarządu Transportu Miejskiego. W związku z powyższym, prosimy ww. jednostkę o zaopiniowanie projektu.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie
5. Czy projekt ma być realizowany na terenach fortyfikacji poznańskich: nie
6. Czy opracowywany jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu: nie
Zespół obradował w składzie: Martin Radziwonka, Katarzyna Matuszak wz. Bożeny Urbaniak w dniu 14.07.2022 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Zarząd Transportu Miejskiego (ZTM)
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Zagospodarowanie przestrzeni wewnątrz pętli tramwajowej Ogrody ZTM widzi jako bardzo pożądane zarówno pod kątem poprawy jej wizerunku, utworzenia miejsca dla lokalnej społeczności oraz pasażerów, ale również poprawy warunków przemieszczania się pomiędzy przystankami na Ogrodach.
  Zespół Obradował w składzie: Łukasz Bandosz
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z zadaniami własnymi Miasta - Czy proponowane zadanie jest zgodne z zadaniami własnymi Miasta i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności proszę zasięgnąć opinii WUiA, MPU, MKZ, MIR, PIM),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującą strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w budżecie miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w budżecie miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Czy projekt spełnia warunek ogólnodostępności? - Przez ogólnodostępność projektu należy rozumieć umożliwienie ogółowi mieszkańców nieodpłatną możliwość korzystania z efektów realizacji projektu wybranego w ramach PBO23. W przypadku projektów infrastrukturalnych, remontowych lub polegających na zakupie sprzętu lub urządzeń – nieodpłatna możliwość korzystania, o której mowa powyżej, powinna obejmować co najmniej 25 godzin tygodniowo, pomiędzy godz. 6:00-22:00, z uwzględnieniem w miarę możliwości soboty lub niedzieli. W przypadku projektów innych niż inwestycyjne - realizacja projektów powinna odbywać się w przestrzeni publicznej, umożliwiając wszystkim zainteresowanym mieszkańcom możliwość nieodpłatnego korzystania w pełnym zakresie z efektów realizacji projektu - tak
  6. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  7. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  8. Realizacja zadania dotycząca nieruchomości będącej własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będącej własnością Miasta, na której prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  9. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  10. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2023 lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii - w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  11. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia oraz dotyczące wszelkich działań inwestycyjnych podejmowanych na terenach fortyfikacji? - nie
  12. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego imienia? - nie
  13. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  14. Czy projekt jest wykonalny technicznie? - Wykonalność techniczna projektu, zgodna z wiedzą planistyczną i inżynieryjną, która polega na analizie m.in. czy:
  a) projekt nie narusza norm, standardów oraz przepisów technicznych,
  b) projekt jest możliwy do zrealizowania we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji, w tym czy realizacja projektu nie koliduje z realizowanymi przedsięwzięciami Miasta,
  c) realizacja projektu we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji udzielonej Miastu przez wykonawcę na istniejącą w tej lokalizacji infrastrukturę,
  d) dostępne na rynku technologie umożliwiają realizację projektu,
  e) do realizacji projektu są wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia, zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne, a w konsekwencji, czy ich uzyskanie jest możliwe i pozwoli zrealizować projekt w trakcie roku budżetowego,
  f) projekt nie zawiera wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znaków towarowych. - tak
  15. Konieczna dodatkowa opinia MKZ, WUiA, MPU, MIR, PIM - Czy projekt wymaga opinii MKZ? - nie
  - Czy projekt wymaga opinii WUiA? - nie
  - Czy projekt wymaga opinii MPU? - nie
  - Czy projekt wymaga opinii MIR? - nie
  - Czy projekt wymaga opinii PIM? - nie
  16. Czy projekt wymaga opinii KDO? - Czy konieczna jest opinia KDO przy Pełnomocniczce Prezydenta Miasta Poznania ds. polityki równościowej? - nie
  - Czy konieczna jest opinia KDO przy Wydziale Kultury? - nie
  - Czy konieczna jest opinia KDO przy Pełnomocniku Prezydenta Miasta ds. Osób z Niepełnosprawnościami? - nie
  - Czy konieczna jest opinia KDO przy Wydziale Oświaty? - nie
  - Czy konieczna jest opinia KDO przy Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych? - nie
  - Czy konieczna jest opinia KDO przy Wydziale Ochrony Środowiska? - nie
  17. Możliwość realizacji zadania przez wydział/jednostkę - Czy możliwa jest realizacja zadania w całości przez wyznaczony wydział i/lub podległe mu jednostki? Czy w przypadku projektów inwestycyjnych wszystkie składowe projektu i lokalizacje są możliwe do realizacji przez Państwa wydział/jednostkę?
  W przypadku negatywnej odpowiedzi należy skontaktować się z pracownikami Gabinetu Prezydenta. - tak
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 800 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 50 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO23? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 800 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 50 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 5 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO23? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Komisji Dialogu Obywatelskiego:

 • dodatkowa rekomendacja: KDO przy Wydziale Ochrony Środowiska
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Obszar proponowanego skweru stanowi obecnie teren zieleni z licznymi drzewami i krzewami na obrzeżach. Wykonanie skweru, a więc budowa nowych ścieżek, oraz elementów małej architektury będzie się wiązało z ubytkiem powierzchni biologicznie czynnej. Zapewnienie mieszkańcom dostępności do tego obszaru w gęstej zabudowie miasta jest jednak zasadne, ale powinno być wykonane tak żeby nie doszło do usuwania, ani uszkadzania rosnących już tutaj drzew i krzewów. W tym kontekście niepokój budzi zapisane w projekcie “uporządkowanie istniejącego drzewostanu”. Nowe ścieżki powinny być przepuszczalne dla wody z nawierzchnią mineralną, a ich powierzchnia powinna być zminimalizowana. Nowe oświetlenie również powinno być zminimalizowane i wyłączane w nocy w godz. 22:00 - 6:00. Ze względu na ograniczenie dostępności do terenu przez tory tramwajowe, z łatwością można tu wyznaczyć obszary stanowiące małe enklawy przyrody, gdzie usuwanie liści, koszenie itp. byłyby ograniczone. Nasadzenia nowych drzew, krzewów i bylin jest jak najbardziej wskazane.
  Zespół Obradował w składzie: KDO przy Wydziale Ochrony Środowiska

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE OGRODY
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Zofia Martyńska Agnieszka Maciejewska Justyna Maciejewska-Dębska Maciej Wituski Wojciech Wyczyński
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.