Bezpłatna nauka pierwszej pomocy


Kategoria
3 - Piątkowo Północ, Piątkowo
Nazwa projektu
Bezpłatna nauka pierwszej pomocy
Skrócony opis projektu
Bezpieczny Poznań czyli bezpłatne szkolenia z pierwszej pomocy i prewencja społeczna dla mieszkańców rejonu
Opis projektu
Znajomość zasad udzielania pierwszej pomocy ma nieocenioną wartość, ponieważ może przyczynić się do uratowania ludzkiego życia. By jednak takie umiejętności posiąść, należy wcześniej przejść odpowiednie szkolenie z zastosowaniem profesjonalnego sprzętu szkoleniowego. Fantomy i manekiny są doskonałym narzędziem do nauki resuscytacji, występując w wielu różnych wariantach i rozmiarach. Każdy człowiek powinien znać podstawy udzielania pierwszej pomocy. Równie ważna jest prewencja społeczna aby uświadamiać mieszkańców o zagrożeniach jakie mogą napotkać podczas codziennych zajęć oraz jak się zachować w przypadku ich napotkania i co zrobić aby im zapobiegać.

Projekt zakłada edukację mieszkańców rejonu w zakresie pierwszej pomocy oraz szeroko rozumianej prewencji społecznej z wykorzystaniem mobilnych symulatorów zagrożeń. Wszystko absolutnie za darmo dla wszystkich chętnych.
Każda osoba może uratować ludzkie życie! A projekt ten ma na celu uświadamiać mieszkańców jak niewiele trzeba zrobić aby uratować ludzkie życie oraz jak skutecznie minimalizować ryzyko powstawania sytuacji zagrażającej życiu i zdrowiu. Proponujemy cykliczne spotkania z mieszkańcami w szkołach, przedszkolach, na uczelniach, w placówkach, parkach oraz na boiskach a także podczas wydarzeń kulturowych organizowanych w danym rejonie.
Projekt zakłada zajęcia z Ratownikami Medycznymi i Strażakami podczas cyklicznych spotkań w wyżej wymienionych miejscach, gdzie mieszkańcy dowiedzą się m.in o zaletach posiadania czujek czadu, dymu w mieszkaniach/domach oraz jak zachować się w sytuacjach zagrożenia pożarem (pożar oleju, potraw na gazie), jak zgłaszać zdarzenia na numer alarmowy 112, oraz jak zachować się w przypadku udziału lub najechaniu na wypadek samochodowy.

Jeśli chcesz, żeby Twoje dziecko, rodzic, współmałżonek, sąsiad lub przyjaciel mieli okazję skorzystać z darmowych szkoleń z udzielania pierwszej pomocy pod okiem profesjonalistów - ODDAJ GŁOS NA BEZPŁATNE SZKOLENIA Z UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Wiele różnych lokalizacji na terenie Jana III Sobieskiego i Marysieńki, Piątkowa

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Wszystkie zajęcia jakie uda się na tym terenie zrealizować w oparciu o istniejącą infrastrukturę w tym szkoły, obiekty zewnętrzne oraz tereny rekreacyjne.
Potencjalni odbiorcy projektu
Mieszkańcy Jana III Sobieskiego i Marysieńki, Piątkowa bez względu na wiek, płeć czy narodowość.
Uzasadnienie realizacji projektu
Celem szkolenia jest wyrobienie odpowiednich postaw u mieszkańców oraz przygotowanie ich do natychmiastowego przeprowadzenia akcji ratunkowej w obliczu wystąpienia zagrożenia zdrowia i życia poszkodowanego. Dzięki szkoleniu mieszkańcy uczą się, jak prawidłowo udzielić pierwszej pomocy, jak zadbać o bezpieczeństwo własne, jak prawidłowo reagować i wezwać pomoc oraz poznają podstawowe zagrożenia jakie mogą spotkać na swojej drodze a także jak skutecznie eliminować zagrożenia, ich przyczyny oraz skutki
Projektowanie uniwersalne
Czy projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego: TAK
Zajęcia przeznaczone będą dla absolutnie wszystkich chętnych mieszkańców rejonu Jana III Sobieskiego i Marysieńki, Piątkowa bez względu na jakiekolwiek kryteria poza miejscem zamieszkania.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Wynagrodzenie ratowników medycznych, strażaków i osób prowadzących zajęcia.. 180 000
Zakup sprzętu potrzebnego do prowadzenia zajęć z pierwszej pomocy oraz prewencji społecznej: m.in: fantomy, trenażery AED, mobilne symulatory zagrożeń oraz okulary VR do symulacji zdarzeń oraz namiotu i przyczepy do transportowania w/w sprzętu. 190 000
Organizacja pikników edukacyjno-prewencyjnych w szkołach , przedszkolach 90 000
Promocja przedsięwzięcia oraz koszty ubezpieczenia związanego z prowadzeniem zajęć, opracowanie i zakup materiałów dydaktycznych. 70 000
Wynagrodzenie osób obsługujących zadanie, koszty biura projektu, koszty obsługi projektu. 65 000
SUMA: 595 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Michał Groblewski
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział/jednostka wiodący/a : Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Projekt dedykowany jest wszystkim mieszkańcom Poznania z rejonu 3 (Piątkowo Północ, Piątkowo). Projekt zakłada przeprowadzenie zajęć edukacyjnych realizowanych przez ratowników medycznych i strażaków, a szkolenia miałyby odbywać się na terenie szkół, przedszkoli oraz w miejscach użyteczności społecznej tj. parkach, boiskach np. podczas wszelkiego typu imprez plenerowych realizowanych na wskazanym obszarze miasta Poznania. Projekt ma na celu wyrobienie odpowiednich postaw i zachowań w momencie zagrożenia życia wśród mieszkańców Poznania każdej grupy wiekowej, a dzięki sprzętowi szkoleniowemu, który ma być najnowszej generacji, nauczą się oni, jak prawidłowo udzielić pierwszej pomocy osobie poszkodowanej, jak reagować i wzywać wykwalifikowana pomoc i dowiedzą się, jakie zagrożenia życia mogą spotkać w życiu codziennym i jak je eliminować. Działania zaproponowane w projekcie wpisują się w obszar ochrony i promocji zdrowia i są zgodne ze Strategią Rozwoju Miasta Poznania 2020+.
  Zespół Obradował w składzie: Magdalena Pietrusik-Adamska, Klaudia Tomczak-Łątkowska, Katarzyna Strzyż-Sobańska, Karolina Koczorowska-Siwik, Paulina Biernat
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z zadaniami własnymi Miasta - Czy proponowane zadanie jest zgodne z zadaniami własnymi Miasta i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności proszę zasięgnąć opinii WUiA, MPU, MKZ, MIR, PIM),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującą strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w budżecie miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w budżecie miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Czy projekt spełnia warunek ogólnodostępności? - Przez ogólnodostępność projektu należy rozumieć umożliwienie ogółowi mieszkańców nieodpłatną możliwość korzystania z efektów realizacji projektu wybranego w ramach PBO23. W przypadku projektów infrastrukturalnych, remontowych lub polegających na zakupie sprzętu lub urządzeń – nieodpłatna możliwość korzystania, o której mowa powyżej, powinna obejmować co najmniej 25 godzin tygodniowo, pomiędzy godz. 6:00-22:00, z uwzględnieniem w miarę możliwości soboty lub niedzieli. W przypadku projektów innych niż inwestycyjne - realizacja projektów powinna odbywać się w przestrzeni publicznej, umożliwiając wszystkim zainteresowanym mieszkańcom możliwość nieodpłatnego korzystania w pełnym zakresie z efektów realizacji projektu - tak
  6. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - tak
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - tak
  7. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  8. Realizacja zadania dotycząca nieruchomości będącej własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będącej własnością Miasta, na której prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  9. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  10. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2023 lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii - w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  11. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia oraz dotyczące wszelkich działań inwestycyjnych podejmowanych na terenach fortyfikacji? - nie
  12. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego imienia? - nie
  13. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  14. Czy projekt jest wykonalny technicznie? - Wykonalność techniczna projektu, zgodna z wiedzą planistyczną i inżynieryjną, która polega na analizie m.in. czy:
  a) projekt nie narusza norm, standardów oraz przepisów technicznych,
  b) projekt jest możliwy do zrealizowania we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji, w tym czy realizacja projektu nie koliduje z realizowanymi przedsięwzięciami Miasta,
  c) realizacja projektu we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji udzielonej Miastu przez wykonawcę na istniejącą w tej lokalizacji infrastrukturę,
  d) dostępne na rynku technologie umożliwiają realizację projektu,
  e) do realizacji projektu są wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia, zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne, a w konsekwencji, czy ich uzyskanie jest możliwe i pozwoli zrealizować projekt w trakcie roku budżetowego,
  f) projekt nie zawiera wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znaków towarowych. - nie dotyczy
  15. Konieczna dodatkowa opinia MKZ, WUiA, MPU, MIR, PIM - Czy projekt wymaga opinii MKZ? - nie
  - Czy projekt wymaga opinii WUiA? - nie
  - Czy projekt wymaga opinii MPU? - nie
  - Czy projekt wymaga opinii MIR? - nie
  - Czy projekt wymaga opinii PIM? - nie
  16. Czy projekt wymaga opinii KDO? - Czy konieczna jest opinia KDO przy Pełnomocniczce Prezydenta Miasta Poznania ds. polityki równościowej? - nie
  - Czy konieczna jest opinia KDO przy Wydziale Kultury? - nie
  - Czy konieczna jest opinia KDO przy Pełnomocniku Prezydenta Miasta ds. Osób z Niepełnosprawnościami? - nie
  - Czy konieczna jest opinia KDO przy Wydziale Oświaty? - nie
  - Czy konieczna jest opinia KDO przy Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych? - nie
  - Czy konieczna jest opinia KDO przy Wydziale Ochrony Środowiska? - nie
  17. Możliwość realizacji zadania przez wydział/jednostkę - Czy możliwa jest realizacja zadania w całości przez wyznaczony wydział i/lub podległe mu jednostki? Czy w przypadku projektów inwestycyjnych wszystkie składowe projektu i lokalizacje są możliwe do realizacji przez Państwa wydział/jednostkę?
  W przypadku negatywnej odpowiedzi należy skontaktować się z pracownikami Gabinetu Prezydenta. - tak
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 595 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO23? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 595 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO23? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE PIĄTKOWO
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Na podstawie "Załącznika nr 2" do uchwały nr XXIX/169/V/2022 Rady Osiedla Piątkowo z dnia 28 września 2022 r. w sprawie zaopiniowania projektów zgłoszonych do Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2023, projekt uzyskał rekomendację Rady Osiedla Piątkowo.
  Zespół Obradował w składzie: Róża Banaś, Radosław Białek, Leszek Chełkowski, Michał Dehmel, Ewa Jemielity, Krystyna Kaczmarek, Beata Karczewska-Krzemińska, Hanna Kędzierska, Witold Król, Agnieszka Kruś, Oskar Lepczyński, Krzysztof Osman, Iwona Rzadkiewicz, Jacek Tomaszewski, Radosław Zywert
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE PIĄTKOWO PÓŁNOC
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Anna Cebulska, Przemysław Czechanowski, Tomasz Hejna
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.