Konsultacje społeczne do uchwał rady miasta


Kategoria
Projekt ogólnomiejski
Nazwa projektu
Konsultacje społeczne do uchwał rady miasta
Skrócony opis projektu
Zadanie ma na celu uzyskanie opinii społecznej na tematy uchwał rady miasta.
Opis projektu
Zadaniem projektu jest dotarcie do jak najszerszej społeczności zamieszkującej na terenie miasta i za pomocą środków komunikacji elektronicznej, dać możliwość wypowiedzenia się mieszkańców poprzez wybranie jednej z opcji: za, przeciw, wstrzymuję się, odnośnie projektowanych uchwał rady miasta.
Zadanie można zrealizować na dwa sposoby. Jedną by była dedykowana strona do głosowań nad poszczególnymi projektami lub przeprowadzenie głosowań za pomocą platformy firmy zewnętrznej która posiada dedykowane narzędzia (np. system ivoting.pl). Przykład: Budżet Obywatelski w Jaworze https://youtu.be/fTCBod7QFlo
Forma głosowania. Nr projektu uchwały, tytuł uchwały, uzasadnienie do niej, link do pełnej treści uchwały na stronie urzędu miasta.
Poniżej trzy opcje do wyboru: za, przeciw, wstrzymuję się.

Głosowanie rozpoczęło by się w momencie opublikowania w biuletynie informacji publicznej zawiadomienia o zwołaniu sesji wraz z porządkiem obrad i projektami uchwał.
Do weryfikacji osób zamieszkałych na danym terenie, można wykorzystać system GUS TERYT. Dodatkowo dodając opcję do wyboru: chcę być powiadamiany o następnych głosowaniach, można zbudować mailową bazę osób chętnych do brania udziału w ankietach i powiadamiać ich o kolejnych konsultacjach droga mailową lub za pomocą SMS
Taka głosowania nie będą miały żadnej mocy wiążącej, ale w szybki sposób pozwolą na poznanie opinii mieszkańców w konkretnych sprawach.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Cale miasto.

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Cale miasto.
Potencjalni odbiorcy projektu
Mieszkańcy miasta Poznania, lub poszczególnych dzielnic w zależności kogo by dotyczył projekt uchwały.
Uzasadnienie realizacji projektu
Projekt ma za zadanie, jak najszersze konsultacje społeczne na terenie miasta Poznań. W związku z coraz większą cyfryzacją społeczeństwa a tym samym zdecydowane obniżeniem kosztów przeprowadzania takich konsultacji wydaje się zasadne dla dobra tej społeczności, dać możliwość wypowiedzenia się w sprawach które mają bezpośredni wpływ na ich dobrostan. Każda osoba kandydująca do wybieralnych stanowisk administracyjnych, deklarowała, że podejmie działania by takie konsultacje miały jak najszerszy charakter. W latach poprzednich ze względów finansowych, przeprowadzanie częstych referendów nie miało uzasadnienia ekonomicznego. Dzisiaj za pomocą środków elektronicznych, koszt przeprowadzenia jednostkowych głosowań zawiera się w kwotach nieporównywalnie mniejszych. Pozwoli to w szybkich czasie i przy bardzo niskich kosztach, poznać opinię mieszkańców Poznania.
Taka usługa zacieśni współpracę obywateli i samorządów co jest nadrzędnym celem dla dobra społeczności.
Projektowanie uniwersalne
Czy projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego: TAK
System elektroniczny daje możliwość wypowiedzenia zdania każdej osobie, bez względu na niepełnosprawność. W przypadku braku prywatnego sprzętu, można skorzystać z punktu informatycznego w urzędzie miasta.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Szkolenie pracownika 5 000
SUMA: 5 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 1 000
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Tomasz Taran
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział/jednostka wiodący/a : Gabinet Prezydenta
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Projekt zakłada integrację społeczną i zwiększenie świadomości prawnej mieszkańców i mieszkanek Poznania. Szacowana wartość realizacji zadania to około 55 tys. złotych – należy uwzględnić środki pieniężne na przygotowanie strony/platformy do głosowania. Szczegóły przebiegu procesu zbierania opinii, a także sposobu działania dedykowanego portalu, powinny zostać doprecyzowane w czasie realizacji projektu.
  Zespół Obradował w składzie: Patryk Pawełczak, Dagmara Woźniak, Karolina Kubis, Dominika Śniegula
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z zadaniami własnymi Miasta - Czy proponowane zadanie jest zgodne z zadaniami własnymi Miasta i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności proszę zasięgnąć opinii WUiA, MPU, MKZ, MIR, PIM),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującą strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w budżecie miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w budżecie miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Czy projekt spełnia warunek ogólnodostępności? - Przez ogólnodostępność projektu należy rozumieć umożliwienie ogółowi mieszkańców nieodpłatną możliwość korzystania z efektów realizacji projektu wybranego w ramach PBO23. W przypadku projektów infrastrukturalnych, remontowych lub polegających na zakupie sprzętu lub urządzeń – nieodpłatna możliwość korzystania, o której mowa powyżej, powinna obejmować co najmniej 25 godzin tygodniowo, pomiędzy godz. 6:00-22:00, z uwzględnieniem w miarę możliwości soboty lub niedzieli. W przypadku projektów innych niż inwestycyjne - realizacja projektów powinna odbywać się w przestrzeni publicznej, umożliwiając wszystkim zainteresowanym mieszkańcom możliwość nieodpłatnego korzystania w pełnym zakresie z efektów realizacji projektu - tak
  6. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  7. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  8. Realizacja zadania dotycząca nieruchomości będącej własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będącej własnością Miasta, na której prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  9. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  10. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2023 lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii - w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  11. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia oraz dotyczące wszelkich działań inwestycyjnych podejmowanych na terenach fortyfikacji? - nie
  12. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego imienia? - nie
  13. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  14. Czy projekt jest wykonalny technicznie? - Wykonalność techniczna projektu, zgodna z wiedzą planistyczną i inżynieryjną, która polega na analizie m.in. czy:
  a) projekt nie narusza norm, standardów oraz przepisów technicznych,
  b) projekt jest możliwy do zrealizowania we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji, w tym czy realizacja projektu nie koliduje z realizowanymi przedsięwzięciami Miasta,
  c) realizacja projektu we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji udzielonej Miastu przez wykonawcę na istniejącą w tej lokalizacji infrastrukturę,
  d) dostępne na rynku technologie umożliwiają realizację projektu,
  e) do realizacji projektu są wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia, zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne, a w konsekwencji, czy ich uzyskanie jest możliwe i pozwoli zrealizować projekt w trakcie roku budżetowego,
  f) projekt nie zawiera wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znaków towarowych. - tak
  15. Konieczna dodatkowa opinia MKZ, WUiA, MPU, MIR, PIM - Czy projekt wymaga opinii MKZ? - nie
  - Czy projekt wymaga opinii WUiA? - nie
  - Czy projekt wymaga opinii MPU? - nie
  - Czy projekt wymaga opinii MIR? - nie
  - Czy projekt wymaga opinii PIM? - nie
  16. Czy projekt wymaga opinii KDO? - Czy konieczna jest opinia KDO przy Pełnomocniczce Prezydenta Miasta Poznania ds. polityki równościowej? - nie
  - Czy konieczna jest opinia KDO przy Wydziale Kultury? - nie
  - Czy konieczna jest opinia KDO przy Pełnomocniku Prezydenta Miasta ds. Osób z Niepełnosprawnościami? - nie
  - Czy konieczna jest opinia KDO przy Wydziale Oświaty? - nie
  - Czy konieczna jest opinia KDO przy Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych? - nie
  - Czy konieczna jest opinia KDO przy Wydziale Ochrony Środowiska? - nie
  17. Możliwość realizacji zadania przez wydział/jednostkę - Czy możliwa jest realizacja zadania w całości przez wyznaczony wydział i/lub podległe mu jednostki? Czy w przypadku projektów inwestycyjnych wszystkie składowe projektu i lokalizacje są możliwe do realizacji przez Państwa wydział/jednostkę?
  W przypadku negatywnej odpowiedzi należy skontaktować się z pracownikami Gabinetu Prezydenta. - tak
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 5 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 1 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO23? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 55 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 10 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO23? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.