Tyle słońca...a chcemy cień


Kategoria
13 - Jeżyce, św.Łazarz
Nazwa projektu
Tyle słońca...a chcemy cień
Skrócony opis projektu
Wprowadzenie w nasłonecznione przestrzenie elementów zacieniających
Opis projektu
Wprowadzenie w przestrzenie łazarza elementów zacieniających - Rynek łazarski, ul. Głogowska. Mogą to być elementy malej architektury - altany, żagle lub wprowadzenie roślinności, która będzie tworzyła naturalne zabezpieczenie przed słońcem.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Rynek Łazarski, ul.Głogowska

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

inne lokalizacje na Łazarzu po konsultacji z mieszkańcami
Potencjalni odbiorcy projektu
mieszkańcy, osoby korzystające na co dzień z przestrzeni, piesi, turyści, osoby starsze
Uzasadnienie realizacji projektu
konieczność osłon przed słońcem szczególnie w upalne dni, gdy przestrzenie w śródmieściu bardzo szybko się nagrzewają, poprawa estetyki i atrakcyjności przestrzeni
Projektowanie uniwersalne
Czy projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego: TAK
elementy małej architektury dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
projekt i stworzenie koncepcji form, które mogą być wprowadzone w przestrzeń a służyć będą ochronie przed slońcem 45 000
elementu malej architektury i roślinność 350 000
SUMA: 395 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 45 000
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Agnieszka Michalak-Pietkiewicz
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wydział Gospodarki Nieruchomości wstępnie rekomenduje projekt do realizacji. Teren, na którym wnioskodawca proponuje zlokalizowanie elementów zaciemniających administrowany jest przez Zarząd Dróg Miejskich. W związku z powyższym, prosimy o zaopiniowanie projektu przez ww. jednostkę.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie
5. Czy projekt ma być realizowany na terenach fortyfikacji poznańskich: nie
6. Czy opracowywany jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu: nie
Zespół obradował w składzie: Martin Radziwonka, Katarzyna Matuszak wz. Bożeny Urbaniak w dniu 13.07.2022 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Zarząd Dróg Miejskich (ZDM)
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Realizacja projektu możliwa jest w zakresie montażu żagla zacieniającego w rejonie Rynku Łazarskiego. Ze względu na posiadane doświadczenie realizacja projektu odbędzie się w porozumieniu z Zarządem Zieleni Miejskiej. Szacowany koszt 120.000 zł. Wstępna analiza w SIP wykazała w znaczącej części ciągu ul. Głogowskiej sieci uzbrojenia podziemnego uniemożliwiają zarówno sadzenie drzew, jak i montaż elementów małej architektury z roślinami. ZDM proponuje realizację zadania w zakresie odbruków i obsadzenia drzewami ul. Głogowskiej w miejscach gdzie jest to możliwe. Zadanie wymaga pozyskania aktualnych map do celów projektowych, kompleksowych analiz oraz projektu w zakresie odbrukowania chodników wraz z obsadzeniem drzewami i zielenią niską. Koszt realizacji zadania znany będzie po uzyskaniu dokumentacji projektowej. Możliwość realizacji zadania do wysokości posiadanych środków. Zadanie na bieżące będzie konsultowane z Wnioskodawcą. Szacowany koszt 40.000 zł.
  Zespół Obradował w składzie: Krzysztof Olejniczak, Radosław Ciesielski, Paulina Gowin-Sikora, Agnieszka Szulc, Damian Koziński, Rafał Krzyżanowski, konsultacja ZZM
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z zadaniami własnymi Miasta - Czy proponowane zadanie jest zgodne z zadaniami własnymi Miasta i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności proszę zasięgnąć opinii WUiA, MPU, MKZ, MIR, PIM),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującą strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w budżecie miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w budżecie miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Czy projekt spełnia warunek ogólnodostępności? - Przez ogólnodostępność projektu należy rozumieć umożliwienie ogółowi mieszkańców nieodpłatną możliwość korzystania z efektów realizacji projektu wybranego w ramach PBO23. W przypadku projektów infrastrukturalnych, remontowych lub polegających na zakupie sprzętu lub urządzeń – nieodpłatna możliwość korzystania, o której mowa powyżej, powinna obejmować co najmniej 25 godzin tygodniowo, pomiędzy godz. 6:00-22:00, z uwzględnieniem w miarę możliwości soboty lub niedzieli. W przypadku projektów innych niż inwestycyjne - realizacja projektów powinna odbywać się w przestrzeni publicznej, umożliwiając wszystkim zainteresowanym mieszkańcom możliwość nieodpłatnego korzystania w pełnym zakresie z efektów realizacji projektu - tak
  6. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  7. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  8. Realizacja zadania dotycząca nieruchomości będącej własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będącej własnością Miasta, na której prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  9. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  10. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2023 lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii - w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  11. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia oraz dotyczące wszelkich działań inwestycyjnych podejmowanych na terenach fortyfikacji? - nie
  12. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego imienia? - nie
  13. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  14. Czy projekt jest wykonalny technicznie? - Wykonalność techniczna projektu, zgodna z wiedzą planistyczną i inżynieryjną, która polega na analizie m.in. czy:
  a) projekt nie narusza norm, standardów oraz przepisów technicznych,
  b) projekt jest możliwy do zrealizowania we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji, w tym czy realizacja projektu nie koliduje z realizowanymi przedsięwzięciami Miasta,
  c) realizacja projektu we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji udzielonej Miastu przez wykonawcę na istniejącą w tej lokalizacji infrastrukturę,
  d) dostępne na rynku technologie umożliwiają realizację projektu,
  e) do realizacji projektu są wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia, zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne, a w konsekwencji, czy ich uzyskanie jest możliwe i pozwoli zrealizować projekt w trakcie roku budżetowego,
  f) projekt nie zawiera wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znaków towarowych. - tak
  15. Konieczna dodatkowa opinia MKZ, WUiA, MPU, MIR, PIM - Czy projekt wymaga opinii MKZ? - nie
  - Czy projekt wymaga opinii WUiA? - nie
  - Czy projekt wymaga opinii MPU? - nie
  - Czy projekt wymaga opinii MIR? - nie
  - Czy projekt wymaga opinii PIM? - nie
  16. Czy projekt wymaga opinii KDO? - Czy konieczna jest opinia KDO przy Pełnomocniczce Prezydenta Miasta Poznania ds. polityki równościowej? - nie
  - Czy konieczna jest opinia KDO przy Wydziale Kultury? - nie
  - Czy konieczna jest opinia KDO przy Pełnomocniku Prezydenta Miasta ds. Osób z Niepełnosprawnościami? - nie
  - Czy konieczna jest opinia KDO przy Wydziale Oświaty? - nie
  - Czy konieczna jest opinia KDO przy Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych? - nie
  - Czy konieczna jest opinia KDO przy Wydziale Ochrony Środowiska? - nie
  17. Możliwość realizacji zadania przez wydział/jednostkę - Czy możliwa jest realizacja zadania w całości przez wyznaczony wydział i/lub podległe mu jednostki? Czy w przypadku projektów inwestycyjnych wszystkie składowe projektu i lokalizacje są możliwe do realizacji przez Państwa wydział/jednostkę?
  W przypadku negatywnej odpowiedzi należy skontaktować się z pracownikami Gabinetu Prezydenta. - tak
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 395 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 45 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO23? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 150 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 30 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO23? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie
 • Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Zgodnie z rekomendacją Zarządcy terenu Biuro koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta rekomenduje zadanie do realizacji: "Realizacja projektu możliwa jest w zakresie montażu żagla zacieniającego w rejonie Rynku Łazarskiego. Ze względu na posiadane doświadczenie realizacja projektu odbędzie się w porozumieniu z Zarządem Zieleni Miejskiej. Szacowany koszt 120.000 zł. Wstępna analiza w SIP wykazała w znaczącej części ciągu ul. Głogowskiej sieci uzbrojenia podziemnego uniemożliwiają zarówno sadzenie drzew, jak i montaż elementów małej architektury z roślinami. ZDM proponuje realizację zadania w zakresie odbruków i obsadzenia drzewami ul. Głogowskiej w miejscach gdzie jest to możliwe. Zadanie wymaga pozyskania aktualnych map do celów projektowych, kompleksowych analiz oraz projektu w zakresie odbrukowania chodników wraz z obsadzeniem drzewami i zielenią niską. Koszt realizacji zadania znany będzie po uzyskaniu dokumentacji projektowej. Możliwość realizacji zadania do wysokości posiadanych środków. Zadanie na bieżące będzie konsultowane z Wnioskodawcą. Szacowany koszt 40.000 zł."
  Zespół Obradował w składzie: Piotr Izydorski - Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta UMP
 • Zarząd Transportu Miejskiego (ZTM)
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie ZTM pozytywnie opiniuje wskazany projekt. W tym miejscu Zarząd zwraca uwagę na propozycję altany uwzględniającą dodatkowe nasadzenia krzewów, która jest zgodna z oczekiwaniami mieszkańców jak i ze Strategią Rozwoju Miasta Poznania 2020+, priorytet 5, Zielone, mobilne miasto. Równocześnie ZTM informuje, że w przypadku innych lokalizacji niż wskazane we wniosku należy stosować strefy ochronne od infrastruktury transportowej (sieć trakcyjna, wiaty przystankowe itp.). Na samym rynku Łazarskim ZTM nie ma żadnej infrastruktury, jest to też teren poza naszym zarządem, więc potwierdzam brak przeciwskazań z naszej strony. Takie konstrukcje na tych małych przystankach w ciągu Głogowskiej nie są możliwe.
  Zespół Obradował w składzie: Tomasz Mróz

Opinie Komisji Dialogu Obywatelskiego:

 • dodatkowa rekomendacja: KDO przy Wydziale Ochrony Środowiska
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Brak uwag. Opinia pozytywna.
  Zespół Obradował w składzie: KDO przy Wydziale Ochrony Środowiska

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.