Sport i historia - dla Winograd


Kategoria
1 - Nowe Winogrady Północ, Nowe Winogrady Południe, Nowe Winogrady Wschód, Stare Winogrady
Nazwa projektu
Sport i historia - dla Winograd
Skrócony opis projektu
Modernizacja infrastruktury sportowej Dwudziestki i TPS-u oraz montaż tablic pamiątkowych dla społeczności lokalnej.
Opis projektu
Projekt ma charakter inwestycyjny i przewiduje modernizację oraz doposażenie infrastruktury sportowej obiektów miejskich na os. Wichrowe Wzgórze, pozostających w zarządzie XX LO. Przewiduje kontynuację rozbudowy trybuny stadionu piłkarskiego im. Tadeusza Mariana Rogowskiego poprzez jej zadaszenie, zakup dwóch przenośnych bramek oraz wymianą tablic informacyjnych na obu boiskach. Całość wieńczy akcent symboliczny o tematyce historycznej, w postaci wykonania i montażu dwóch tablic pamiątkowych ze szkła hartowanego lub materiału równorzędnego, upamiętniających dzieje XX LO i jego szkół poprzedniczek oraz klubu TPS i jego założyciela oraz podkreślających organiczną więź obu instytucji ze społecznością Winograd. Dobór planowanych działań określony został pod kątem możliwej ogólnodostępności, tak by powstała infrastruktura służyła jak najszerszemu kręgowi odbiorców zewnętrznych.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

os. Wichrowe Wzgórze 111

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Teren w zarządzie XX Liceum Ogólnokształcącego, częściowo współużytkowany przez TPS "Winogrady".
Potencjalni odbiorcy projektu
Mieszkańcy Winograd i goście, kibice piłkarscy, sportowcy (w tym zawodnicy klubu TPS "Winogrady"), uczniowie i nauczyciele XX Liceum Ogólnokształcącego, lokalne podmioty społeczne.
Uzasadnienie realizacji projektu
Zadaszenie trybuny poprawi komfort kibiców oraz zwiększy trwałość siedzisk i innych elementów trybuny poprzez ograniczenie wpływu opadów oraz opadających liści i pyłów. Koszt oszacowano w oparciu o opinię przedstawiciela branży oraz podobne inwestycje w Warszawie i Zawoi. Konstrukcja projektowanej trybuny umożliwi dostosowanie jej zakresu do ewentualnych zmiennych realiów cenowych w 2023 r. (możliwość objęcia nią sektorów centralnych z opcją przyszłej rozbudowy). Montaż tablic "historycznych" wynika z potrzeby pielęgnowania pamięci o dziedzictwie instytucji i jej związkach z dzielnicą, zwłaszcza wśród młodego pokolenia. Pozostałe składowe wynikają z potrzeb bieżących. Jeśli nie określono inaczej, koszty oszacowano na podstawie ogólnodostępnych ofert.
Projektowanie uniwersalne
Czy projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego: TAK
Dobór planowanych działań określony w ten sposób, by powstała infrastruktura służyła jak najszerszemu kręgowi odbiorców zewnętrznych.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Wymiana tablic informacyjnych na boiskach oraz montaż tablic informacyjnych o tematyce historycznej, ze szkła hartowanego lub materiału równorzędnego na budynkach szkoły i orlika 10 000
Montaż zadaszenia trybuny z poliwęglanu komorowego lub materiały równorzędnego, na konstrukcji stalowej cynkowanej ogniowo, z zafundamentowaniem konstrukcji 450 000
Modernizacja budynku Orlika 60 000
Zakup przenośnych bramek piłkarskich 10 000
SUMA: 530 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 10 000
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Mateusz Otta
Ocena projektu
UWAGA - Zgłoszenie nie zostało zaakceptowane pod względem formalnym
z uzasadnieniem: Lista poparcia projektu została złożona po terminie. Zgodnie z zasadami PBO, listę poparcia składa się w terminie 3 dni od dnia złożenia projektu. Projekt złożony 15.06.22 - listę poparcia dostarczono 22.06.22. Przypomnienie o konieczności dostarczenia listy poparcia zostało wysłane drogą mailową w dniu złożenia projektu oraz w dniach: 16, 17 czerwca.
Złożono odwołanie - szczegóły na karcie projektu
Listy poparcia nie złożyłem 22 czerwca, lecz dzień wcześniej - 21 czerwca, pod koniec dnia roboczego w urzędzie. Przez osobę w recepcji dostałem zapewnienie, że liczona będzie data dostarczenia dokumentu do urzędu, czyli 21 czerwca. Niestety epidemiczny tryb przyjmowania korespondencji uniemożliwia pozyskanie pieczęci potwierdzającej datę złożenia pisma. Wniosek do PBO zatwierdziłem 15 czerwca, tj. w środę przez Bożym Ciałem. Biorąc pod uwagę ww. święto oraz weekend, trzeci dzień roboczy wypadł właśnie 21 czerwca, gdyż 16 i 18-19 czerwca urząd był nieczynny. O nieprzyjęciu mojego wniosku dowiedziałem się dopiero z komunikatu na stronie PBO z dn. 1 lipca br., zaś możliwość złożenia odwołania poprzez serwis stworzono mi w dniu dzisiejszym, tj. 5 lipca. Proszę o uwzględnienie powyższych okoliczności i dopuszczenie projektu nr 129 do kolejnych etapów PBO.
Złożono uzasadnienie - szczegóły na karcie projektu
Uzasadnienie Kancelaria UMP potwierdziła złożenie listy poparcia 21 czerwca 2022 r. w godzinach pracy Urzędu. Wniosek jest kompletny pod względem formalnym i będzie dalej procedowany.
Udokumentowanie kontaktu z Wnioskodawcą Kontakt z Wnioskodawcą - 13.07.2022 r.
Zespół Obradował w składzie: Patryk Pawełczak - Dyrektor GP, Dagmara Woźniak - Kierownik Oddziału
Decyzja: Dalsze procedowanie projektu

Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do realizacji. Wskazane nieruchomości znajdują się w trwałym zarządzie XX Liceum Ogólnokształcącego, w związku z powyższym, prosimy Wydział Oświaty o zaopiniowanie projektu.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie
5. Czy projekt ma być realizowany na terenach fortyfikacji poznańskich: nie
6. Czy opracowywany jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu: nie
Zespół obradował w składzie: Martin Radziwonka, Michał Urbański w dniu 25.07.2022 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Oświaty
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Przemysław Foligowski, Piotr Garlacz
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z zadaniami własnymi Miasta - Czy proponowane zadanie jest zgodne z zadaniami własnymi Miasta i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności proszę zasięgnąć opinii WUiA, MPU, MKZ, MIR, PIM),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującą strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w budżecie miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w budżecie miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Czy projekt spełnia warunek ogólnodostępności? - Przez ogólnodostępność projektu należy rozumieć umożliwienie ogółowi mieszkańców nieodpłatną możliwość korzystania z efektów realizacji projektu wybranego w ramach PBO23. W przypadku projektów infrastrukturalnych, remontowych lub polegających na zakupie sprzętu lub urządzeń – nieodpłatna możliwość korzystania, o której mowa powyżej, powinna obejmować co najmniej 25 godzin tygodniowo, pomiędzy godz. 6:00-22:00, z uwzględnieniem w miarę możliwości soboty lub niedzieli. W przypadku projektów innych niż inwestycyjne - realizacja projektów powinna odbywać się w przestrzeni publicznej, umożliwiając wszystkim zainteresowanym mieszkańcom możliwość nieodpłatnego korzystania w pełnym zakresie z efektów realizacji projektu - tak
  6. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  7. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  8. Realizacja zadania dotycząca nieruchomości będącej własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będącej własnością Miasta, na której prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  9. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  10. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2023 lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii - w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  11. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia oraz dotyczące wszelkich działań inwestycyjnych podejmowanych na terenach fortyfikacji? - nie
  12. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego imienia? - nie
  13. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  14. Czy projekt jest wykonalny technicznie? - Wykonalność techniczna projektu, zgodna z wiedzą planistyczną i inżynieryjną, która polega na analizie m.in. czy:
  a) projekt nie narusza norm, standardów oraz przepisów technicznych,
  b) projekt jest możliwy do zrealizowania we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji, w tym czy realizacja projektu nie koliduje z realizowanymi przedsięwzięciami Miasta,
  c) realizacja projektu we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji udzielonej Miastu przez wykonawcę na istniejącą w tej lokalizacji infrastrukturę,
  d) dostępne na rynku technologie umożliwiają realizację projektu,
  e) do realizacji projektu są wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia, zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne, a w konsekwencji, czy ich uzyskanie jest możliwe i pozwoli zrealizować projekt w trakcie roku budżetowego,
  f) projekt nie zawiera wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znaków towarowych. - tak
  15. Konieczna dodatkowa opinia MKZ, WUiA, MPU, MIR, PIM - Czy projekt wymaga opinii MKZ? - nie
  - Czy projekt wymaga opinii WUiA? - nie
  - Czy projekt wymaga opinii MPU? - nie
  - Czy projekt wymaga opinii MIR? - nie
  - Czy projekt wymaga opinii PIM? - nie
  16. Czy projekt wymaga opinii KDO? - Czy konieczna jest opinia KDO przy Pełnomocniczce Prezydenta Miasta Poznania ds. polityki równościowej? - nie
  - Czy konieczna jest opinia KDO przy Wydziale Kultury? - nie
  - Czy konieczna jest opinia KDO przy Pełnomocniku Prezydenta Miasta ds. Osób z Niepełnosprawnościami? - nie
  - Czy konieczna jest opinia KDO przy Wydziale Oświaty? - nie
  - Czy konieczna jest opinia KDO przy Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych? - nie
  - Czy konieczna jest opinia KDO przy Wydziale Ochrony Środowiska? - nie
  17. Możliwość realizacji zadania przez wydział/jednostkę - Czy możliwa jest realizacja zadania w całości przez wyznaczony wydział i/lub podległe mu jednostki? Czy w przypadku projektów inwestycyjnych wszystkie składowe projektu i lokalizacje są możliwe do realizacji przez Państwa wydział/jednostkę?
  W przypadku negatywnej odpowiedzi należy skontaktować się z pracownikami Gabinetu Prezydenta. - tak
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 530 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 10 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO23? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 530 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 10 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO23? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Komisji Dialogu Obywatelskiego:

 • dodatkowa rekomendacja: KDO przy Wydziale Oświaty
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie KDO przy Wydziale Oświaty rekomenduje projekt w zakresie kompetencji Wydziału Oświaty.
  Zespół Obradował w składzie: KDO przy Wydziale Oświaty

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE NOWE WINOGRADY PÓŁNOC
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Zgodnie z paragrafem 3 punktem 14 podpunkt 3 , obiekt musi być otwarty i ogólnodostępny minimum 25 godz. tygodniowo (średnio 3,5 godz. dziennie) dla wszystkich mieszkańców. Informacja musi być podana do publicznej wiadomości przez administratora obiektu.
  Zespół Obradował w składzie: Bartosz Werner Piotr Sabiniewicz Halina Kruk
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.