Aktywne Rataje.Modernizacja terenu sportowego i rekreacyjnego


Kategoria
8 - Chartowo, Rataje, Żegrze
Nazwa projektu
Aktywne Rataje.Modernizacja terenu sportowego i rekreacyjnego
Skrócony opis projektu
Modernizacja terenu boiska sportowego poprzez budowę wielofunkcyjnego miejsca do uprawiania aktywnego sportu i rekreacji.
Opis projektu
Na terenie osiedla Oświecenia proponuję modernizację boiska w wielofunkcyjne miejsca do rekreacji i uprawiania sportu. Projekt jest odpowiedzią na rosnące potrzeby dzieci i młodzieży związane z aktywnością fizyczną. Obecnie teren przy ulicy Dolskiej / Oświecenia jest terenem trawiastym (naturalna nawierzchnia) z dwoma bramkami do gry w piłkę nożną. Boisko powstało w latach 70-tych i dzisiaj nie daje się do uprawiania sportu, ze względu na liczne dziury w ziemi pozostawione przez psy. Stanowi to zatem zagrożenie dla zdrowia. Obecne miejsce mogłoby bardziej przydać się mieszkańcom osiedla, pobliskim uczniom ze szkoły podstawowej, istniejącym lokalnym amatorskim klubom sportowym. Poprzez modernizację tego terenu można wybudować i stworzyć odpowiednich rozmiarów boisko do gry w piłkę z nawierzchnią sztucznej trawy, wraz z przylegającym boiskiem umożliwiającym grę w koszykówkę, a także strefę workout (drabinki), stoliki do gry w szachy, ławki. Przy zachowaniu wymogów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Łacina – Południe – część B” w Poznaniu, czyli udziału powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niż 50% powierzchni terenu. Projekt zakłada wykorzystanie tej przestrzeni do indywidualnych oraz grupowych treningów oraz zajęć sportowo-rekreacyjnych. Głównym celem projektu jest stworzenie miejsca do realizacji potrzeb sportowych i rekreacyjnych mieszkańców osiedla jak i uczniów szkoły i nawiązywanie relacji międzysąsiedzkich jak i społecznych przy wspólnej zabawie. Obiekt miałby charakter ogólnodostępnego, wkomponowanego w tzw. Park Oświecenia.
Projekt był konsultowany społecznie:
- z Radą Osiedla Rataje, które wyraziło zainteresowanie powstaniem tego obiektu
- z Kierownictwem Osiedli Jagiellońskiego, Oświecenia, Powstań Narodowych, które będzie wspierać akcję informacyjną
- z lokalnym Uczniowskim Klubem Sportowym UKS Talent, który wyraził aprobatę
- ze Społeczną Szkoła Podstawową nr 4 (Społeczną Czwórką), który wyraziła potrzebę korzystania z tego obiektu
- z mieszkańcami Osiedla Oświecenia

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

narożnik ulicy Dolskiej i osiedla Oświecenia

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Działka obr. 06 Żegrze, arkusz 01, nr działki 2/10, (tzw. narożnik ulic Dolska/Osiedle Oświecenia)
Potencjalni odbiorcy projektu
Uczniowie i młodzież szkolna, dzieci z rodzicami, seniorzy, wszelkie organizacje, stowarzyszenia i osiedlowe amatorskie kluby sportowe.
Uzasadnienie realizacji projektu
Na Osiedlu Oświecenia, jak i na terenie przyległym (ul. Milczańska) brakuje ogólnodostępnych obiektów sportowych. Tzw. teren za wiaduktem będzie podlegał i podlega intensywnej urbanizacji. Na tym terenie, jak wynika z moich informacji nie powstanie przestrzeń do aktywności fizycznej w formie boisk. Dzieci z pobliskiej szkoły podstawowej nie mają dostępu do żadnego boiska do gier i zabaw. Obecnie plac od lat służy do wyprowadzania zwierząt domowych. Czasami bawi się tam młodzież z osiedla i dzieci ze wspomnianej szkoły podstawowej. Mój projekt ma na celu wykorzystanie potencjału tego terenu i głównie aktywizację lokalnej społeczności w tak różnych aspektach jak zdrowie - poprzez sport i kulturę fizyczną, oraz wspólne rodzinne spędzanie wolnego czasu. Głównym założeniem projektu jest stworzenie bazy do aktywnego, zdrowego trybu życia dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów.
Projektowanie uniwersalne
Czy projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego: TAK
Projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego, ponieważ jest dostępny dla wszystkich mieszkańców bezpłatnie i nie posiada żadnych barier architektonicznych dla osób z ograniczona funkcją ruchową.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Boisko wielofunkcyjne z bramkami, koszami i z ogrodzeniem (piłko-chwytami)

650 000
Strefa workout 50 000
Stoliki do gry w szachy, ławki 20 000
Inne koszty 80 000
SUMA: 800 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 30 000
Dodatkowe załączniki
Mapa terenu sportowego Mapa terenu_boisko os_wiecenia.pdf
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Radosław Masiarek
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do realizacji. Wskazany teren administrowany jest przez Zarząd Zieleni Miejskiej, w związku z powyższym prosimy o zaopiniowanie projektu przez ww. jednostkę.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie
5. Czy projekt ma być realizowany na terenach fortyfikacji poznańskich: nie
6. Czy opracowywany jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu: nie
Zespół obradował w składzie: Martin Radziwonka, Michał Urbański w dniu 21.07.2022 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Wniosek jest rekomendowany do realizacji. Projekt zakłada modernizację istniejącego na tym terenie boiska w wielofunkcyjne miejsce do uprawiania sportu i rekreacji i jest zgodny z MPZP Łacina – Południe – część B.
  Zespół Obradował w składzie: Izabela Dutkowiak - Zastępczyni Dyrektorki Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska, Monika Rucka - kierowniczka Oddziału Informacyjno - Programowego, Michał Bernet - specjalista
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z zadaniami własnymi Miasta - Czy proponowane zadanie jest zgodne z zadaniami własnymi Miasta i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności proszę zasięgnąć opinii WUiA, MPU, MKZ, MIR, PIM),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującą strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w budżecie miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w budżecie miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Czy projekt spełnia warunek ogólnodostępności? - Przez ogólnodostępność projektu należy rozumieć umożliwienie ogółowi mieszkańców nieodpłatną możliwość korzystania z efektów realizacji projektu wybranego w ramach PBO23. W przypadku projektów infrastrukturalnych, remontowych lub polegających na zakupie sprzętu lub urządzeń – nieodpłatna możliwość korzystania, o której mowa powyżej, powinna obejmować co najmniej 25 godzin tygodniowo, pomiędzy godz. 6:00-22:00, z uwzględnieniem w miarę możliwości soboty lub niedzieli. W przypadku projektów innych niż inwestycyjne - realizacja projektów powinna odbywać się w przestrzeni publicznej, umożliwiając wszystkim zainteresowanym mieszkańcom możliwość nieodpłatnego korzystania w pełnym zakresie z efektów realizacji projektu - tak
  6. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  7. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  8. Realizacja zadania dotycząca nieruchomości będącej własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będącej własnością Miasta, na której prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  9. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  10. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2023 lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii - w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  11. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia oraz dotyczące wszelkich działań inwestycyjnych podejmowanych na terenach fortyfikacji? - nie
  12. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego imienia? - nie
  13. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  14. Czy projekt jest wykonalny technicznie? - Wykonalność techniczna projektu, zgodna z wiedzą planistyczną i inżynieryjną, która polega na analizie m.in. czy:
  a) projekt nie narusza norm, standardów oraz przepisów technicznych,
  b) projekt jest możliwy do zrealizowania we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji, w tym czy realizacja projektu nie koliduje z realizowanymi przedsięwzięciami Miasta,
  c) realizacja projektu we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji udzielonej Miastu przez wykonawcę na istniejącą w tej lokalizacji infrastrukturę,
  d) dostępne na rynku technologie umożliwiają realizację projektu,
  e) do realizacji projektu są wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia, zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne, a w konsekwencji, czy ich uzyskanie jest możliwe i pozwoli zrealizować projekt w trakcie roku budżetowego,
  f) projekt nie zawiera wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znaków towarowych. - tak
  15. Konieczna dodatkowa opinia MKZ, WUiA, MPU, MIR, PIM - Czy projekt wymaga opinii MKZ? - nie
  - Czy projekt wymaga opinii WUiA? - nie
  - Czy projekt wymaga opinii MPU? - nie
  - Czy projekt wymaga opinii MIR? - nie
  - Czy projekt wymaga opinii PIM? - nie
  16. Czy projekt wymaga opinii KDO? - Czy konieczna jest opinia KDO przy Pełnomocniczce Prezydenta Miasta Poznania ds. polityki równościowej? - nie
  - Czy konieczna jest opinia KDO przy Wydziale Kultury? - nie
  - Czy konieczna jest opinia KDO przy Pełnomocniku Prezydenta Miasta ds. Osób z Niepełnosprawnościami? - nie
  - Czy konieczna jest opinia KDO przy Wydziale Oświaty? - nie
  - Czy konieczna jest opinia KDO przy Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych? - nie
  - Czy konieczna jest opinia KDO przy Wydziale Ochrony Środowiska? - nie
  17. Możliwość realizacji zadania przez wydział/jednostkę - Czy możliwa jest realizacja zadania w całości przez wyznaczony wydział i/lub podległe mu jednostki? Czy w przypadku projektów inwestycyjnych wszystkie składowe projektu i lokalizacje są możliwe do realizacji przez Państwa wydział/jednostkę?
  W przypadku negatywnej odpowiedzi należy skontaktować się z pracownikami Gabinetu Prezydenta. - tak
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 800 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 30 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO23? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 800 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 30 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 5 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO23? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Komisji Dialogu Obywatelskiego:

 • dodatkowa rekomendacja: KDO przy Wydziale Ochrony Środowiska
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie KDO ds. Środowiska negatywnie opiniuje projekt w przedstawionym kształcie. Główny cel projektu to budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią w miejsce naturalnej nawierzchni trawiastej, która jest znacznie zniszczona (wydeptana) tylko w okolicach bramek. Modernizacja w tym kierunku nie powinna być realizowana. Sztuczna nawierzchnia na tak dużym obszarze zmniejszy znacznie powierzchnię biologicznie czynną tego terenu, ograniczy infiltracje wody, pogorszy warunki mikroklimatyczne, wpłynie niekorzystnie na przyrodę m.in. poprzez zmniejszenie bazy pokarmowej dla zwierząt (owadów, ptaków, drobnych ssaków). Modernizacja obiektu powinna iść w kierunku odnowienia naturalnej nawierzchni trawiastej, oraz wykonanie tylko mniejszych obiektów sportowych (boiska do gry w koszykówkę, strefy workoutu) i małej architektury, w sposób nie zagrażający rosnącym w otoczeniu drzewom.
  Zespół Obradował w składzie: KDO przy Wydziale Ochrony Środowiska

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE RATAJE
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Zarząd Osiedla Rataje w imieniu i z upoważnienia Rady Osiedla Rataje pozytywnie opiniuje ten projekt.
  Zespół Obradował w składzie: Wojciech Strzelecki, Krzysztof Marciniak, Artur Świątkowski.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.