Przedszkolny ogród edukacyjno – sensoryczny


Kategoria
1 - Nowe Winogrady Północ, Nowe Winogrady Południe, Nowe Winogrady Wschód, Stare Winogrady
Nazwa projektu
Przedszkolny ogród edukacyjno – sensoryczny
Skrócony opis projektu
Remont tarasów przedszkolnych, powiększenie przestrzeni edukacyjnej do zajęć oraz spotkań społeczności zespołu szkolno-przedszkolnego
Opis projektu
Tarasy Przedszkola nr 134 wymagają modernizacji i zagospodarowania na miarę edukacji najmłodszych XXI wieku. Głównym celem projektu jest to aby zabawa dzieci była wielowymiarowa - zachęcała do eksperymentowania, inspirowała, angażowała zmysły, rozwijała motorykę, a przede wszystkim zachęcała do aktywności.
Nowa przestrzeń tarasowa będzie podzielona na dwie strefy. Pierwsza z nich to taras z ogrodem zimowym, kącikiem małego ogrodnika oraz zadaszonymi ławami edukacyjnymi służącymi dzieciom przez cały rok. Będzie to miejsce przeznaczone na zajęcia edukacyjne by dzieci mogły kreatywnie spędzać czas. Druga strefa zamieni się w scenę z zadaszeniem oraz widownią - będzie miejscem przeznaczonym na zajęcia teatralne dla dzieci i rodziców.
Ogród edukacyjno - sensoryczny ma być miejscem wyposażonym w sprzęty i urządzenia służące edukacji i zabawie dzieci w wieku przedszkolnym:
- ścieżka muzyczno - sensoryczna,
- drewniane ramy z zainstalowanymi instrumentami muzycznymi,
- urządzenia do eksperymentowania np. Eko - kuchnia nazywana kuchnią błotną, to całoroczne, plenerowe urządzenie, w którym najmłodsi mogą eksperymentować kulinarnie.
- podniesione rabaty z kolekcją roślin czterech pór roku, które umożliwią zapoznanie dzieci z zależnościami zjawisk przyrody od poszczególnych pór roku,
- kącik doświadczeń i prac ogrodniczych zawierający mikro ogródek warzywny znajdujący się w pobliżu rabat.
Zaprojektowane bezpieczne, kolorowe, ciekawe architektonicznie urządzenia ogrodowe dadzą dzieciom, tak bardzo potrzebną możliwość ruchu, spędzania czasu w ogrodzie w bardzo atrakcyjny sposób.
Spędzanie czasu w ogrodzie, możliwość obserwacji zmian w przyrodzie, doświadczenia wielozmysłowe na ścieżce sensorycznej z pewnością będą dla dzieci atrakcyjną, rozbudzającą ciekawość i dającą nowe umiejętności formą spędzania czasu w przedszkolu.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

os. Kosmonautów

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Ogród przedszkolny znajduje się w pobliżu Szkoły Podstawowej nr 65 oraz Przedszkola nr 175.
Potencjalni odbiorcy projektu
Społeczność przedszkolaków i uczniów Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 5.
Uzasadnienie realizacji projektu
Tarasy Przedszkola nr 134 mają duży potencjał, niestety obecna infrastruktura uległa bardzo znaczącej degradacji z powodu lat użytkowania. Obecne zagospodarowanie terenu zielonego, należącego do przedszkola, nie zaspokaja potrzeb uczęszczających do placówki 125 dzieci. Modernizacja i rozbudowa starego placu zabaw nada mu nowej funkcji edukacyjnej, aby urozmaicić dzieciom czas spędzony w przedszkolu. Remont przedszkolnych tarasów w znacznym stopniu przyczyni się do zwiększenia swobody i komfortu pracy dydaktycznej. Dzieci spędzając czas na świeżym powietrzu będą miały możliwość rozwijania nowych sprawności poznawczych. Przedstawiony projekt ogrodu edukacyjno - sensorycznego ma na celu wzbudzenie wśród dzieci zainteresowania badaniem i eksperymentowaniem, a także rozwijanie kompetencji daltońskich. Zagospodarowana przestrzeń tarasowa pobudzi dzieci do różnorodnej i kreatywnej aktywności. Strefa tarasów i ogród edukacyjno - sensoryczny przedszkola to ważne miejsce dla najmłodszych mieszkańców osiedla Kosmonautów.
Zależy nam aby dzięki realizacji projektu nastąpiła integracja osób (dzieci, rodzice, nauczyciele), rozwój aktywności poznawczej i ruchowej dzieci oraz rozwój postaw ekologicznych użytkowników.
Projektowanie uniwersalne
Czy projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego: TAK
Projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego. Jest użyteczny dla wszystkich w możliwie największym stopniu, bez potrzeby adaptacji lub specjalistycznego projektowania.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Projekt 25 000
Realizacja tarasu z ogrodem zimowym i zadaszeniem 302 000
Realizacja tarasu ze sceną z zadaszeniem wraz z widownią i placem zabaw 298 000
Realizacja ścieżki sensoryczno - muzycznej z kącikiem małego ogrodnika 55 000
SUMA: 680 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 25 000
Dodatkowe załączniki
Wizualizacja Projekt -Przedszkole nr 134.pdf
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Agata Wojdak
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wydział Gospodarki Nieruchomościami opiniuje projekt pozytywnie pod względem własności i prowadzonych postępowań. Nieruchomość oznaczona ewidencyjnie jako: 52/08/81/3 znajduje się w trwałym zarządzie Przedszkola nr 134. W związku z powyższym, prosimy o zaopiniowanie projektu przez Wydział Oświaty. Jednocześnie tut. Wydział zwraca uwagę, że projekt może nie spełniać kryterium ogólnodostępności. Sam wnioskodawca wskazuje jako odbiorców projektu tylko społeczność przedszkolaków i uczniów Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 5.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie
5. Czy projekt ma być realizowany na terenach fortyfikacji poznańskich: nie
6. Czy opracowywany jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu: nie
Zespół obradował w składzie: Martin Radziwonka, Michał Urbański w dniu 06.07.2022 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Oświaty
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Przemysław Foligowski, Piotr Garlacz
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z zadaniami własnymi Miasta - Czy proponowane zadanie jest zgodne z zadaniami własnymi Miasta i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności proszę zasięgnąć opinii WUiA, MPU, MKZ, MIR, PIM),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującą strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w budżecie miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w budżecie miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Czy projekt spełnia warunek ogólnodostępności? - Przez ogólnodostępność projektu należy rozumieć umożliwienie ogółowi mieszkańców nieodpłatną możliwość korzystania z efektów realizacji projektu wybranego w ramach PBO23. W przypadku projektów infrastrukturalnych, remontowych lub polegających na zakupie sprzętu lub urządzeń – nieodpłatna możliwość korzystania, o której mowa powyżej, powinna obejmować co najmniej 25 godzin tygodniowo, pomiędzy godz. 6:00-22:00, z uwzględnieniem w miarę możliwości soboty lub niedzieli. W przypadku projektów innych niż inwestycyjne - realizacja projektów powinna odbywać się w przestrzeni publicznej, umożliwiając wszystkim zainteresowanym mieszkańcom możliwość nieodpłatnego korzystania w pełnym zakresie z efektów realizacji projektu - tak
  6. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  7. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  8. Realizacja zadania dotycząca nieruchomości będącej własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będącej własnością Miasta, na której prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  9. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  10. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2023 lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii - w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  11. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia oraz dotyczące wszelkich działań inwestycyjnych podejmowanych na terenach fortyfikacji? - nie
  12. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego imienia? - nie
  13. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  14. Czy projekt jest wykonalny technicznie? - Wykonalność techniczna projektu, zgodna z wiedzą planistyczną i inżynieryjną, która polega na analizie m.in. czy:
  a) projekt nie narusza norm, standardów oraz przepisów technicznych,
  b) projekt jest możliwy do zrealizowania we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji, w tym czy realizacja projektu nie koliduje z realizowanymi przedsięwzięciami Miasta,
  c) realizacja projektu we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji udzielonej Miastu przez wykonawcę na istniejącą w tej lokalizacji infrastrukturę,
  d) dostępne na rynku technologie umożliwiają realizację projektu,
  e) do realizacji projektu są wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia, zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne, a w konsekwencji, czy ich uzyskanie jest możliwe i pozwoli zrealizować projekt w trakcie roku budżetowego,
  f) projekt nie zawiera wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znaków towarowych. - tak
  15. Konieczna dodatkowa opinia MKZ, WUiA, MPU, MIR, PIM - Czy projekt wymaga opinii MKZ? - nie
  - Czy projekt wymaga opinii WUiA? - nie
  - Czy projekt wymaga opinii MPU? - nie
  - Czy projekt wymaga opinii MIR? - nie
  - Czy projekt wymaga opinii PIM? - nie
  16. Czy projekt wymaga opinii KDO? - Czy konieczna jest opinia KDO przy Pełnomocniczce Prezydenta Miasta Poznania ds. polityki równościowej? - nie
  - Czy konieczna jest opinia KDO przy Wydziale Kultury? - nie
  - Czy konieczna jest opinia KDO przy Pełnomocniku Prezydenta Miasta ds. Osób z Niepełnosprawnościami? - nie
  - Czy konieczna jest opinia KDO przy Wydziale Oświaty? - nie
  - Czy konieczna jest opinia KDO przy Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych? - nie
  - Czy konieczna jest opinia KDO przy Wydziale Ochrony Środowiska? - nie
  17. Możliwość realizacji zadania przez wydział/jednostkę - Czy możliwa jest realizacja zadania w całości przez wyznaczony wydział i/lub podległe mu jednostki? Czy w przypadku projektów inwestycyjnych wszystkie składowe projektu i lokalizacje są możliwe do realizacji przez Państwa wydział/jednostkę?
  W przypadku negatywnej odpowiedzi należy skontaktować się z pracownikami Gabinetu Prezydenta. - tak
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 680 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 25 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO23? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 680 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 25 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO23? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Komisji Dialogu Obywatelskiego:

 • dodatkowa rekomendacja: KDO przy Wydziale Oświaty
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie KDO przy Wydziale Oświaty rekomenduje projekt w zakresie kompetencji Wydziału Oświaty
  Zespół Obradował w składzie: KDO przy Wydziale Oświaty

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE NOWE WINOGRADY WSCHÓD

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.