Gimnastyka w rytm muzyki


Kategoria
9 - Stare Miasto
Nazwa projektu
Gimnastyka w rytm muzyki
Skrócony opis projektu
Stworzenie ogólnodostępnej ekoprzestrzeni i plenerowej siłowni wraz z miejscem do swobodnego muzykowania.
Opis projektu
Projekt zakłada stworzenie przestrzeni ogólnodostępnej, wyposażonej w plenerową siłownię wraz z miejscem do kreatywnych działań, prób muzycznych, koncertowania na świeżym powietrzu i spędzania wolnego czasu.
Przedmiotem opracowania jest:
1. Eko nawierzchnia sportowa na podbudowie przepuszczalnej - powierzchnia 1700 m2
2. Siłownia parkowa - ścieżka zdrowia (street workout) jako uzupełnienie istniejącego placu z bieżnią i strefy gier zewnętrznych - powierzchnia 1400 m2
3. Miejscem do muzykowania na świeżym powietrzu z mini place zabaw - bezpieczna eko nawierzchnia - powierzchnia 650 m2
W tym celu podjete muszą być prace z zakresu:
-uporządkowania, wyrównania i utwardzenia terenu,
-montaż urządzeń oraz wymiana obecnej nawierzchni.
Obecnie nie spełnia ona norm bezpieczeństwa i nie była rewitalizowana przez kilkanaście lat. Myśląc o przyszłych niskich kosztach eksploatacji planujemy wykorzystać w pełni ekologiczną nawierzchnię ze zrębków drewna Öcocolor. Bardzo dobrze sprawdza się w każdych warunkach pogodowych – jest w pełni przepuszczalna dla wody. Spełnia rygorystyczne wymogi i normy potwierdzone certyfikatem TÜV. Roboty budowlane będą wykonane z materiałów posiadających atesty i nie wydzielających szkodliwych substancji.
Dzięki realizacji tego pomysłu miasto Poznań wpisze się na listę niewielu miast, posiadających taką infarstrukturę w samym centrum i o tak szerokiej możliwości wykorzystania jej na wielu polach. Obiekt będzie dostępny dla wszystkich zainteresowanych taką formą spędzania czasu.
Dodatkowo niewątpliwie wspomoże pobliskie placówki szkolne w realizacjach podstawy programowej i wpłynie na integrację, między sąsiadujacymi szkołami w rejonie Starego Miasta / Szkoła muzyczna I i II stopnia, Szkoła nr 13, Zespół Szkół Urszulańskich, Przedszkole "Plastonutki/ . Chcielibyśmy, by było to także miejsce dla wspólnych inicjatyw młodzieży i Kadry szkolnej.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

SOLNA 12,

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Teren przy kompleksie budynków Szkoły Muzycznej i Bursie Poznańskich Szkół Artystycznych
Potencjalni odbiorcy projektu
Mieszkańcy Starego Miasta
Pracownicy Sądu
Pracownicy pobliskich szkół
Młodzież szkół podstawowych _rejon ul. Solnej, al.Niepodległości,
Młodzież szkół średnich_rejon ul. Solnej, al. Niepodległości
Młodzież zamieszkująca Bursę Poznańskich Szkół Artystycznych - czyli baletowej, plastycznej i muzycznej
Uczniowie pobliskiego Liceum "Otwarte Drzw"i z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego
Przedszkole "Plastonutki" , al. Marcinkowskiego
Uzasadnienie realizacji projektu
Budowanie wzajemnych relacji sąsiedzkich - międzyszkolnych, integracja lokalnej społeczności, rozrywka, możliwość wspólnego spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu, rozwój kultury fizycznej w kooperacji z kulturą muzyczną wśród dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Poznania. To zupełnie nowatorskie podejście do połączenia dwóch dziedzin życia. KOOPERACJA PROMOCJI ZDROWIA I KULTURY MUZYCZNEJ JEDNOCZEŚNIE! Obecnie teren wymaga pilnego zagospodarowania. Ze względów bezpieczeństwa nie jest on obecnie wykorzystywany w pełni i stanowi "martwy" punkt w przestrzeni miejskiej. Powyższy projekt ma na celu udostępnienie tego miejsca i wykorzystania pełni jego możliwości w formie nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury sportowej i kulturalnej.
Projektowanie uniwersalne
Czy projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego: TAK
Projekt jest odpowiedzią na potrzeby szerokiego spectrum odbiorców: okoliczni mieszkańcy i osoby pracujące w danym rejonie, dzieci i młodzież pobliskich placówek, wymagający stałego rozwoju fizycznego. W obecnej infrastrukturze ta sfera ksztalcacych się w tym rejonie dzieci jest praktycznie całkowicie odsunięta na dalszy plan.
Od dzieci uczących się grać na instrumentach lub trenujących balet - wymaga się różnej postawy, innego napięcia mięśni. Ćwiczenia sa konieczne, by mógły się prawidłowo rozwijać. Dodatkowe połączenie tego z możliwością przestrzeni do muzykowania niewątpliwie uatrakcyjni to miejsce i rozpropaguje na mapie Poznania jako multidyscyplinarne. Chcemy, by był to wzór do aranżowania multidyscyplinarnych przestrzeni miejskich.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
*Street workout wraz z nawierzchnią - urządzenia + nawierzchnia .
Jako załącznik przedstawiam wstępną wycenę otrzymaną od certyfikowanego wykonawcy sprzetu wraz ze specyfikacją.
143 070
*Wymiana nawierzchni sportowej 1700m2 .
Do wyceny uwzględniono: koszt nowej nawierzchni eko i instalacji oraz koszt zerwania obecnej nawierzchni / frezowanie asfaltu i utwardzenie/.
Powyższe koszta zostały skalkulowane przez certyfikowanego wykonawcę i po wstępnych oględzinach na miejscu prac.
420 700
*Nawierzchnia mini placu zabaw wraz z miejscem do muzykownia 197m3 = 118200 zł brutto
*Koszt transportu =14000 zł brutto
*Koszt instalacji w podłożu 650m2 wliczając wszystkie prace ziemne wraz z drenażem. = 97500 zł brutto
Powyższe koszta zostały skalkulowane przez certyfikowanego wykonawcę i po wstępnych oględzinach na miejscu prac.
229 700
SUMA: 793 470
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 10 000
Dodatkowe załączniki
WYCENA STREET WORKOUT Oferta OF_30_2022_06.PDF
WIZUALIZACJA STREET WORKOUT WIZ 1.JPG
NAWIERZCHNIA EKO ococolor instrukcja.pdf
MUZYKOWANIE NA POWIETRZU muzykowanie.jpg
STAN POWIERZCHNI ZDJ 2.jpg
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Małgorzata Konwińska
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do realizacji. Przedmiotowe nieruchomości znajdują się w trwałym zarządzie Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzyki II stopnia im. Mieczysława Karłowskiego. W związku z powyższym, prosimy Wydział Oświaty o zaopiniowanie projektu.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie
5. Czy projekt ma być realizowany na terenach fortyfikacji poznańskich: nie
6. Czy opracowywany jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu: nie
Zespół obradował w składzie: Martin Radziwonka, Katarzyna Matuszak wz. Bożeny Urbaniak w dniu 13.07.2022 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Oświaty
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Przemysław Foligowski, Piotr Garlacz
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z zadaniami własnymi Miasta - Czy proponowane zadanie jest zgodne z zadaniami własnymi Miasta i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności proszę zasięgnąć opinii WUiA, MPU, MKZ, MIR, PIM),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującą strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w budżecie miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w budżecie miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Czy projekt spełnia warunek ogólnodostępności? - Przez ogólnodostępność projektu należy rozumieć umożliwienie ogółowi mieszkańców nieodpłatną możliwość korzystania z efektów realizacji projektu wybranego w ramach PBO23. W przypadku projektów infrastrukturalnych, remontowych lub polegających na zakupie sprzętu lub urządzeń – nieodpłatna możliwość korzystania, o której mowa powyżej, powinna obejmować co najmniej 25 godzin tygodniowo, pomiędzy godz. 6:00-22:00, z uwzględnieniem w miarę możliwości soboty lub niedzieli. W przypadku projektów innych niż inwestycyjne - realizacja projektów powinna odbywać się w przestrzeni publicznej, umożliwiając wszystkim zainteresowanym mieszkańcom możliwość nieodpłatnego korzystania w pełnym zakresie z efektów realizacji projektu - tak
  6. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  7. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  8. Realizacja zadania dotycząca nieruchomości będącej własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będącej własnością Miasta, na której prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  9. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  10. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2023 lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii - w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  11. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia oraz dotyczące wszelkich działań inwestycyjnych podejmowanych na terenach fortyfikacji? - nie
  12. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego imienia? - nie
  13. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  14. Czy projekt jest wykonalny technicznie? - Wykonalność techniczna projektu, zgodna z wiedzą planistyczną i inżynieryjną, która polega na analizie m.in. czy:
  a) projekt nie narusza norm, standardów oraz przepisów technicznych,
  b) projekt jest możliwy do zrealizowania we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji, w tym czy realizacja projektu nie koliduje z realizowanymi przedsięwzięciami Miasta,
  c) realizacja projektu we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji udzielonej Miastu przez wykonawcę na istniejącą w tej lokalizacji infrastrukturę,
  d) dostępne na rynku technologie umożliwiają realizację projektu,
  e) do realizacji projektu są wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia, zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne, a w konsekwencji, czy ich uzyskanie jest możliwe i pozwoli zrealizować projekt w trakcie roku budżetowego,
  f) projekt nie zawiera wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znaków towarowych. - tak
  15. Konieczna dodatkowa opinia MKZ, WUiA, MPU, MIR, PIM - Czy projekt wymaga opinii MKZ? - nie
  - Czy projekt wymaga opinii WUiA? - nie
  - Czy projekt wymaga opinii MPU? - nie
  - Czy projekt wymaga opinii MIR? - nie
  - Czy projekt wymaga opinii PIM? - nie
  16. Czy projekt wymaga opinii KDO? - Czy konieczna jest opinia KDO przy Pełnomocniczce Prezydenta Miasta Poznania ds. polityki równościowej? - nie
  - Czy konieczna jest opinia KDO przy Wydziale Kultury? - nie
  - Czy konieczna jest opinia KDO przy Pełnomocniku Prezydenta Miasta ds. Osób z Niepełnosprawnościami? - nie
  - Czy konieczna jest opinia KDO przy Wydziale Oświaty? - nie
  - Czy konieczna jest opinia KDO przy Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych? - nie
  - Czy konieczna jest opinia KDO przy Wydziale Ochrony Środowiska? - nie
  17. Możliwość realizacji zadania przez wydział/jednostkę - Czy możliwa jest realizacja zadania w całości przez wyznaczony wydział i/lub podległe mu jednostki? Czy w przypadku projektów inwestycyjnych wszystkie składowe projektu i lokalizacje są możliwe do realizacji przez Państwa wydział/jednostkę?
  W przypadku negatywnej odpowiedzi należy skontaktować się z pracownikami Gabinetu Prezydenta. - tak
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 793 470 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 10 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO23? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 800 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 10 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO23? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Komisji Dialogu Obywatelskiego:

 • dodatkowa rekomendacja: KDO przy Wydziale Oświaty
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie KDO przy Wydziale Oświaty rekomenduje projekt w zakresie kompetencji Wydziału Oświaty.
  Zespół Obradował w składzie: KDO przy Wydziale Oświaty

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE STARE MIASTO
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Zarząd :Lidia Koralewska,Agnieszka Hoffmann, Magdalena Ignaszak , Radni: Tomasz Dworek, Andrzej Rataj, Magdalena Ignaszak, Alicja Wilak, Małgorzata Osińska., Michał Kondella, Marcin Pilarczyk, Roman Borowiak, Maria Stachowiak, Włodzimierz Marciniak
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.