Nie kosimy - ochrona bioróżnorodności miejskiej


Kategoria
Projekt ogólnomiejski w ramach Zielonego Budżetu
Nazwa projektu
Nie kosimy - ochrona bioróżnorodności miejskiej
Skrócony opis projektu
Pozostawmy strefy niekoszone, bez przycinania krzewów i usuwania obumarłych drzew, dbając o bioróżnorodność
Opis projektu
Jako mieszczanie odczuwamy, że zdecydowanie przyjemniej i zdrowiej jest żyć w zielonym mieście, a także zapobiegać negatywnym zmianom klimatycznym.
Jednak zieleń w mieście nie może być zielenią na wskroś uporządkowaną – strzyżoną, koszoną, oczyszczana z martwego drewna. Taka zieleń to pustynia bioróżnorodności.
Potrzebujemy szerokiego wprowadzania w parkach i na terenach zieleni komunalnej stref nieurządzonej roślinność spontanicznej i naturalizowanych ekostref nie przesadnie pielęgnowanych i przeznaczonych ich dla swobodnej sukcesji roślinności. Stopniowo to już się dzieje. Jednak idea ta napotyka w Poznaniu na niezrozumienie wielu mieszkańców. Częste są skargi na nie koszenie traw, na „nieporządek”. Potrzeba ochrony bioróżnorodności w mieście powinna więc być związana z kampanią wyjaśniania mieszkańcom potrzebę i zasad ochrony bioróżnorodności, która zwiększyłaby społeczną akceptację dla działań miasta na polu.

Skutecznymi narzędziami kampanii jest instalacja wizualnych nośników informacji z prostym przekazem, które wyjaśniałby mieszkańcom dlaczego w danym miejscu nie prowadzi się intensywnych zabiegów pielęgnujących, dlaczego koszenie przeprowadza się tylko dwukrotne - w czerwcu i wrześniu, a wiosną nie ścina krzewów „do zera”, czemu nie wygrabia się, a pozostawia jesienne liście pod krzewami i drzewami, dlaczego zakładane są łąki kwietne czy ogrody deszczowe, a w parkach pozostawiane są martwe drzewa (co zawsze budzi zdziwienie wielu ludzi), itp.

Wykorzystane powinny być plansze tekstowe i graficzne, także z piktogramami i QR kodami – które w sposób łatwy, niesztampowy, dostosowany do różnych grup odbiorców, wyjaśnią często niezrozumiałe dla ludzi nowoczesne zarządzanie zielenią i istotę ochrony bioróżnorodności.. Ważne jest, aby forma tablic była różnorodna, co wiąże się z szerokim spektrum kształtów i materiałów (korten, drewno, metal, tworzywo sztuczne). Dobrą praktyką jest zamieszczanie przynajmniej części informacji w języku angielskim i w alfabecie Braille’a, skrótowo także w ukraińskim, a także dostępność przygotowanych materiałów informacyjno-edukacyjnych w postaci tradycyjnej jak i wirtualnej. .
Kampania ta powinna być wzorem do naśladowania dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, ważnym elementem edukacji mieszkańców.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

przestrzeń publiczna miasta

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

zarówno parki jak i tereny komunalne zarządzane przez różne jednostki miejskie (ZTM, ZDM i inne)
Potencjalni odbiorcy projektu
interesantami są wszyscy mieszkańcy miasta korzystający na co dzień i "od święta" z walorów terenów zieleni w mieście, fauny i flory miejskiej jak i lokalni decydenci wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, stowarzyszeń lokatorów, firm prywatnych, instytucji publicznych (jak straż pożarna, szpitale itp.), parafie, władze szkół wyższych, szkół średnich, podstawowych, przedszkoli
Uzasadnienie realizacji projektu
Wiemy, że bioróżnorodność w miastach jest ważna, ale niestety jest z nią coraz gorzej na świecie. Dlatego tak ważne jest, żeby samorządy nie tylko zakazały jakichkolwiek ingerencji w obszary cenne przyrodniczo ale faworyzowały strefowanie zieleni w przestrzeni publicznej, pozwoliły na ponowne zdziczenie (z ang. rewiliding) wybranych terenów i promowały edukacje mieszkańców, tak, aby zwiększyła się społeczna akceptacja dla zielonych terenów niekoszonych i "nieporządkowanych" oraz zielonych nieużytków, które stanowią siedliska dla wielu gatunków roślin i zwierząt.
Kampania ta powinna być wzorem do naśladowania dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, które wciąż trwają w reżimie kosiarek spalinowych, nożyc do żywopłotów i wyprzątania liści. Przyczynkiem do przemyśleń mieszkańców domków z ogródkiem czy muszą kosić trawniki na 2 centymetry wysokości w każdą sobotę.
Zmiana nastawienia mieszkańców do terenów zieleni nieuporządkowanej jest zasadniczym elementem adaptacji miasta i jego mieszkańców do zachodzących niekorzystnych zmian klimatycznych, który pozwoli lepiej znosić fale upałów, deszcze nawale, powodzie błyskawiczne czy susze.

Projektowanie uniwersalne
Czy projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego: TAK
Projekt w żaden sposób nie ogranicza swobody przemieszczania się osób niepełnosprawnych.
Zastosowanie plansz graficznych, ze zdjęciami, piktogramami i QR kodami (odsyłającymi do informacji wirtualnej, na smarfony z apkami lupy powiększającej czy głosem lektora odczytującej informację w dobranym przez użytkownika poziomie głośności) zdecydowanie udostępni przekaz z nośników informacji także dla osób niepełnosprawnych. W najważniejszych lokalizacjach, bez ograniczeń dostępnych dla osób niewidomych, i niedowidzących zamieszczane będą - przynajmniej część informacji - w alfabecie Braille’a. Wówczas nośniki informacji instalowane będą tak, aby były dostępne dotykowo dla osób na wózkach inwalidzkich i osób posługujących się alfabetem Braille’a.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
- zaprojektowanie formy i treści nośników informacji (w tym QR kody i w 10 przypadkach w języku Braille'a – 12.000 zł
- wykonanie i montaż nośników informacji różnej wielkości, różnej formy i w zależności od lokalizacji na różnych materiałach (korten, drewno, metal, tworzywo sztuczne) 100 sztuk, 150.000zł
- montaż nośników w przestrzeni publicznej - 35.000zł
- przygotowanie materiałów informacyjno-edukacyjnych dla interesantów i mieszkańców wysyłka do władz wspólnot, spółdzielni mieszkaniowych, rad osiedli, format A5, kolor, 2.500zł
- założenie i prowadzenie tematycznej grupy/strony fejsbukowej, upublicznianie informacji w mediach społecznościowych, pozycjonowanie strony - 7.500zł; sugerowane współdziałanie z organizacjami pozarządowymi
- strefowanie wykonane przez jednostki miejskie w ramach zadań własnych, sugerowana współpraca z organizacjami pozarządowymi
207 000
SUMA: 207 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 4 000
Dodatkowe załączniki
Londyn kieszonkowy spo_eczny park w Londynie.jpg
Poparcie prezydium KDO ds. środowiska KDO _rodowisko poparcie dla PBO2023.pdf
Giżycko Gi_ycko 19.jpg
czeskie trawniki czeskie trawniki.jpg
Lublin nie grabimy li_ci.jpg
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Wiesław Rygielski
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział/jednostka wiodący/a : Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Wniosek jest rekomendowany do realizacji. Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska popiera działania na rzecz ochrony zieleni istniejącej oraz działania na rzecz poprawy stanu fitosanitarnego drzew. Projekt wpisuje się w Miejski Plan Adaptacyjny do zmian klimatu. Działania adaptacyjne do zmian klimatu (załącznik do uchwały nr X/144/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 16 kwietnia 2019 r. pkt 7, cel strategiczny 1, działanie 1.8, 1.9) mówią o zachowaniu i wzbogaceniu istniejących zasobów zadrzewienia, a także na poprawie, odtworzeniu i wzmocnieniu funkcji biotycznych, hydrologicznych i klimatycznych pełnionych przez tereny zieleni miejskiej.
  Zespół Obradował w składzie: Izabela Dutkowiak - Zastępczyni Dyrektorki Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska, Monika Rucka - kierowniczka Oddziału Informacyjno - Programowego, Michał Bernet - specjalista
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z zadaniami własnymi Miasta - Czy proponowane zadanie jest zgodne z zadaniami własnymi Miasta i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności proszę zasięgnąć opinii WUiA, MPU, MKZ, MIR, PIM),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującą strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w budżecie miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w budżecie miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Czy projekt spełnia warunek ogólnodostępności? - Przez ogólnodostępność projektu należy rozumieć umożliwienie ogółowi mieszkańców nieodpłatną możliwość korzystania z efektów realizacji projektu wybranego w ramach PBO23. W przypadku projektów infrastrukturalnych, remontowych lub polegających na zakupie sprzętu lub urządzeń – nieodpłatna możliwość korzystania, o której mowa powyżej, powinna obejmować co najmniej 25 godzin tygodniowo, pomiędzy godz. 6:00-22:00, z uwzględnieniem w miarę możliwości soboty lub niedzieli. W przypadku projektów innych niż inwestycyjne - realizacja projektów powinna odbywać się w przestrzeni publicznej, umożliwiając wszystkim zainteresowanym mieszkańcom możliwość nieodpłatnego korzystania w pełnym zakresie z efektów realizacji projektu - tak
  6. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  7. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  8. Realizacja zadania dotycząca nieruchomości będącej własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będącej własnością Miasta, na której prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  9. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  10. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2023 lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii - w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  11. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia oraz dotyczące wszelkich działań inwestycyjnych podejmowanych na terenach fortyfikacji? - nie
  12. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego imienia? - nie
  13. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  14. Czy projekt jest wykonalny technicznie? - Wykonalność techniczna projektu, zgodna z wiedzą planistyczną i inżynieryjną, która polega na analizie m.in. czy:
  a) projekt nie narusza norm, standardów oraz przepisów technicznych,
  b) projekt jest możliwy do zrealizowania we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji, w tym czy realizacja projektu nie koliduje z realizowanymi przedsięwzięciami Miasta,
  c) realizacja projektu we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji udzielonej Miastu przez wykonawcę na istniejącą w tej lokalizacji infrastrukturę,
  d) dostępne na rynku technologie umożliwiają realizację projektu,
  e) do realizacji projektu są wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia, zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne, a w konsekwencji, czy ich uzyskanie jest możliwe i pozwoli zrealizować projekt w trakcie roku budżetowego,
  f) projekt nie zawiera wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znaków towarowych. - tak
  15. Konieczna dodatkowa opinia MKZ, WUiA, MPU, MIR, PIM - Czy projekt wymaga opinii MKZ? - nie
  - Czy projekt wymaga opinii WUiA? - nie
  - Czy projekt wymaga opinii MPU? - nie
  - Czy projekt wymaga opinii MIR? - nie
  - Czy projekt wymaga opinii PIM? - nie
  16. Czy projekt wymaga opinii KDO? - Czy konieczna jest opinia KDO przy Pełnomocniczce Prezydenta Miasta Poznania ds. polityki równościowej? - nie
  - Czy konieczna jest opinia KDO przy Wydziale Kultury? - nie
  - Czy konieczna jest opinia KDO przy Pełnomocniku Prezydenta Miasta ds. Osób z Niepełnosprawnościami? - nie
  - Czy konieczna jest opinia KDO przy Wydziale Oświaty? - nie
  - Czy konieczna jest opinia KDO przy Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych? - nie
  - Czy konieczna jest opinia KDO przy Wydziale Ochrony Środowiska? - nie
  17. Możliwość realizacji zadania przez wydział/jednostkę - Czy możliwa jest realizacja zadania w całości przez wyznaczony wydział i/lub podległe mu jednostki? Czy w przypadku projektów inwestycyjnych wszystkie składowe projektu i lokalizacje są możliwe do realizacji przez Państwa wydział/jednostkę?
  W przypadku negatywnej odpowiedzi należy skontaktować się z pracownikami Gabinetu Prezydenta. - tak
  Projekt ogólnomiejski w ramach Zielonego Budżetu
  1. Powierzchnia biologicznie czynna dla nowobudowanych obiektów zieleni - Czy % udział powierzchni biologicznie czynnej wynosi nie mniej niż 70% dla tworzonych terenów zieleni, w czym nie mieści się tworzenie infrastruktury technicznej i budynków funkcjonalnie z nimi powiązanych? - tak
  2. Zielony Budżet - Czy projekt jest projektem zaliczanym do puli Zielonego Budżetu? - tak
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 207 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 4 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO23? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 300 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 50 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 5 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO23? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie
 • Zarząd Dróg Miejskich (ZDM)
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Brak jest możliwości tworzenia w rejonie pasa drogowego stref, w których nie dokonuje się przycinania krzewów czy wykaszania traw. Pas drogowy wydzielony liniami granicznymi jest gruntem wraz z przestrzenią nad i pod jego powierzchnią, w której są zlokalizowane droga oraz obiekty budowlane i urządzenia techniczne związane z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu, a także urządzenia związane z potrzebami zarządzania drogą. Kwestie dotyczące widoczności uregulowane zostały w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie z dnia 2 marca 1999 r. W związku z powyższym ZDM informuje, że realizacja zadania powinna nastąpić na terenach nie znajdujących się w pasie drogowym - będących poza zarządem jednostki. Ponadto w ocenie tut. jednostki akcja promocyjna, która jest główną składową zgłoszonego projektu winna być realizowana w sposób usystematyzowany przez Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska.
  Zespół Obradował w składzie: Krzysztof Olejniczak, Radosław Ciesielski, Paulina Gowin-Sikora, Agnieszka Szulc, Damian Koziński, Rafał Krzyżanowski

Opinie Komisji Dialogu Obywatelskiego:

 • dodatkowa rekomendacja: KDO przy Wydziale Ochrony Środowiska
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Brak uwag. Opinia pozytywna.
  Zespół Obradował w składzie: KDO przy Wydziale Ochrony Środowiska

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.