Zielone płuca Sołacza


Kategoria
6 - Ogrody, Sołacz, Winiary, Wola
Nazwa projektu
Zielone płuca Sołacza
Skrócony opis projektu
Projekt zakłada zagospodarowanie terenów sportowych i zielonych wokół XXXVIIIDwujęzycznegoLiceumOgólnokształcącego wraz z przyległą infrastrukturą.
Opis projektu
Teren XXXVIIIDwujęzycznegoLiceumOgólnokształcącego w Poznaniu położony jest malowniczo w otulinie Parku Wodziczki w Poznaniu. Obszar ten porośnięty jest licznym starodrzewiem i od wielu lat pozostaje niezagospodarowany. Pod cienką warstwą gleby, z dawien dawna, zalegają obszerne, dzikie składowiska gruzu pobudowlanego, porośnięte chwastami. Obecne boiska są zaniedbane ze zużytą nawierzchnią o nieproporcjonalnych rozmiarach, a teren nie obejmuje takich elementów jak bieżnia czy skocznia. Obszar ma ogromny, niewykorzystany potencjał, by służyć uczniom oraz mieszkańcom jako miejsce wypoczynku, rekreacji, edukacji i sportu.

Celem projektu jest reaktywacja terenów sportowych i zielonych należących do szkoły poprzez wykonanie dwóch profesjonalnych boisk (małego i wielofunkcyjnego) wraz z bieżnią i skocznią z rozbiegiem, rozplanowanie siłowni zewnętrznej oraz nasadzenie krzewów i roślin zielnych, z uwzględnieniem gatunków miododajnych oraz uzupełnienie istniejącego drzewostanu.

Założony będzie trawnik. Posadzone zostaną pnącza, które zasłonią nieestetyczne elementy otoczenia. Przewiduje się także zamontowanie budek lęgowych dla ptaków.
Poddany kompleksowej rewitalizacji obszar przeobrażony zostanie w przestrzeń sportową otoczoną enklawą zieleni, z której korzystać będą uczniowie Liceum oraz mieszkańcy Sołacza_i_Poznania.
Przestrzeń ta będzie dostępna również dla osób z niepełnosprawnościami poprzez dostosowanie wejścia do XXXVIII Dwujęzycznego Liceum Ogólnokształcącego od strony Alei Wielkopolskiej.

Zakres planowanych prac:
- kompleksowe zagospodarowanie terenów zielonych wokół szkoły
- powstanie dwóch boisk (małego i wielofunkcyjnego) wraz z bieżnią i skocznią z rozbiegiem
- wykonanie siłowni zewnętrznej
- rozplanowanie miejsc postojowych
- usunięcie i wywóz zalegającego gruzu
- wyrównanie poziomu terenu, który obecnie jest bardzo zróżnicowany
- przygotowanie i wymiana gleby pod nasadzenia roślin
- zainstalowanie systemu nawadniania
- założenie i wymiana trawnika
- skucie i wywóz zniszczonego asfaltu wraz z rekonstrukcją nawierzchni
- utwardzenie drogi dojazdowej i części nawierzchni wokół budynku
- stworzenie infrastruktury rekreacyjnej
- rekonstrukcja alejek
- instalacja oświetlenia, monitoringu i koszy na śmieci
- dostosowanie terenu dla osób z niepełnosprawnościami

Powyższy opis dopełniają załączone zdjęcia obecnego stanu oraz projekt zagospodarowania terenu.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Nr obrębu: PO1P Nr działki: 48/12 Adres: ul. Drzymały 4/6 60-613 Poznań

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Teren XXXVIII Dwujęzycznego Liceum Ogólnokształcącego położony pomiędzy ulicami Drzymały, Aleją Wielkopolską i Nad Wierzbakiem
Potencjalni odbiorcy projektu
Społeczność szkolna - uczniowie, rodzice, grono pedagogiczne, pracownicy, goście oraz mieszkańcy Sołacza i Poznania.
Uzasadnienie realizacji projektu
Celem projektu jest zapewnienie młodzieży szkolnej oraz mieszkańcom dobrych i bezpiecznych warunków do wypoczynku, zajęć sportowych i edukacyjnych oraz rekreacji poprzez kompleksowe zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni w centrum Sołacza.
Całość wpłynie również pozytywnie na rozwój sportu i rekreacji wśród uczniów oraz mieszkańców Sołacza i Poznania.
Projekt ma duże znaczenie ekologiczne, gdyż dzięki realizacji tego przedsięwzięcia powstaną nowe, obszerne tereny zielone, co pozytywnie wpłynie na zdrowie i samopoczucie mieszkańców naszego miasta.

Ze względu na duże rozmiary planowanej inwestycji, szkoła nie jest w stanie samodzielnie sfinansować tak dużego przedsięwzięcia, dlatego zasilenie tego projektu ze strony PBO będzie dużą szansą na pozyskanie opisanej we wniosku przestrzeni dla społeczności szkolnej oraz mieszkańców Sołacza i Poznania.
Trudno na ten moment określić czy obecna inflacja pozwoli na realizację całości projektu z przydzielonej kwoty z PBO, jednak na pewno pozwoli na realizację większej jego części, co da duży krok w kierunku zakończenia w późniejszym okresie całości prac przez_szkołę.
Projektowanie uniwersalne
Czy projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego: TAK
Dostosowanie terenu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (umożliwienie korzystania z terenu zielonego i boisk sportowych)
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Prace projektowe + nadzór kwota 30 000
Prace związane z zagospodarowaniem terenu szkoły 770 000
SUMA: 800 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Zdjęcie 1 - Asfalt 1.jpg
Zdjęcie 11 - Teren 1.jpg
Zdjęcie 16 - Teren 6.jpg
Oświadczenie Dyrektora Szkoły O_wiadczenie Dyrektora Szko_y.pdf
Projekt zagospodarowania terenu PZT01_PRZEBUDOWA LO38_DRZYMA_Y_POZNA_.pdf
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Izabela Michalczyk
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do realizacji. Przedmiotowa nieruchomość znajduje się w trwałym zarządzie XXXVIII Dwujęzycznego Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Nowaka - Jeziorańskiego. W związku z powyższym, prosimy o zaopiniowanie projektu przez Wydział Oświaty.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie
5. Czy projekt ma być realizowany na terenach fortyfikacji poznańskich: nie
6. Czy opracowywany jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu: nie
Zespół obradował w składzie: Martin Radziwonka, Michał Urbański w dniu 22.07.2022 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Oświaty
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Przemysław Foligowski, Piotr Garlacz
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z zadaniami własnymi Miasta - Czy proponowane zadanie jest zgodne z zadaniami własnymi Miasta i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności proszę zasięgnąć opinii WUiA, MPU, MKZ, MIR, PIM),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującą strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w budżecie miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w budżecie miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Czy projekt spełnia warunek ogólnodostępności? - Przez ogólnodostępność projektu należy rozumieć umożliwienie ogółowi mieszkańców nieodpłatną możliwość korzystania z efektów realizacji projektu wybranego w ramach PBO23. W przypadku projektów infrastrukturalnych, remontowych lub polegających na zakupie sprzętu lub urządzeń – nieodpłatna możliwość korzystania, o której mowa powyżej, powinna obejmować co najmniej 25 godzin tygodniowo, pomiędzy godz. 6:00-22:00, z uwzględnieniem w miarę możliwości soboty lub niedzieli. W przypadku projektów innych niż inwestycyjne - realizacja projektów powinna odbywać się w przestrzeni publicznej, umożliwiając wszystkim zainteresowanym mieszkańcom możliwość nieodpłatnego korzystania w pełnym zakresie z efektów realizacji projektu - tak
  6. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  7. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  8. Realizacja zadania dotycząca nieruchomości będącej własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będącej własnością Miasta, na której prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  9. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  10. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2023 lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii - w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  11. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia oraz dotyczące wszelkich działań inwestycyjnych podejmowanych na terenach fortyfikacji? - nie
  12. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego imienia? - nie
  13. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  14. Czy projekt jest wykonalny technicznie? - Wykonalność techniczna projektu, zgodna z wiedzą planistyczną i inżynieryjną, która polega na analizie m.in. czy:
  a) projekt nie narusza norm, standardów oraz przepisów technicznych,
  b) projekt jest możliwy do zrealizowania we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji, w tym czy realizacja projektu nie koliduje z realizowanymi przedsięwzięciami Miasta,
  c) realizacja projektu we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji udzielonej Miastu przez wykonawcę na istniejącą w tej lokalizacji infrastrukturę,
  d) dostępne na rynku technologie umożliwiają realizację projektu,
  e) do realizacji projektu są wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia, zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne, a w konsekwencji, czy ich uzyskanie jest możliwe i pozwoli zrealizować projekt w trakcie roku budżetowego,
  f) projekt nie zawiera wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znaków towarowych. - tak
  15. Konieczna dodatkowa opinia MKZ, WUiA, MPU, MIR, PIM - Czy projekt wymaga opinii MKZ? - nie
  - Czy projekt wymaga opinii WUiA? - nie
  - Czy projekt wymaga opinii MPU? - nie
  - Czy projekt wymaga opinii MIR? - nie
  - Czy projekt wymaga opinii PIM? - nie
  16. Czy projekt wymaga opinii KDO? - Czy konieczna jest opinia KDO przy Pełnomocniczce Prezydenta Miasta Poznania ds. polityki równościowej? - nie
  - Czy konieczna jest opinia KDO przy Wydziale Kultury? - nie
  - Czy konieczna jest opinia KDO przy Pełnomocniku Prezydenta Miasta ds. Osób z Niepełnosprawnościami? - nie
  - Czy konieczna jest opinia KDO przy Wydziale Oświaty? - nie
  - Czy konieczna jest opinia KDO przy Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych? - nie
  - Czy konieczna jest opinia KDO przy Wydziale Ochrony Środowiska? - nie
  17. Możliwość realizacji zadania przez wydział/jednostkę - Czy możliwa jest realizacja zadania w całości przez wyznaczony wydział i/lub podległe mu jednostki? Czy w przypadku projektów inwestycyjnych wszystkie składowe projektu i lokalizacje są możliwe do realizacji przez Państwa wydział/jednostkę?
  W przypadku negatywnej odpowiedzi należy skontaktować się z pracownikami Gabinetu Prezydenta. - tak
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 800 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO23? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 800 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 10 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO23? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Komisji Dialogu Obywatelskiego:

 • dodatkowa rekomendacja: KDO przy Wydziale Ochrony Środowiska
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Uwagi: Wszelkie prace polegające na zagospodarowaniu terenów sportowych i zielonych na przedmiotowym obszarze powinny być przeprowadzone bez usuwania drzew i krzewów, i bez uszkadzania ich części nadziemnych i korzeni, oraz w sposób maksymalizujący powierzchnię biologicznie czynną. Wody opadowe ze sztucznej nawierzchni boisk oraz innych powierzchni utwardzonych powinny być zagospodarowane na przyległych terenach zieleni. Przy braku użytkowania boisk np. w porze nocy, oświetlenie powinno być wyłączane. Na przedmiotowym terenie należy zrezygnować z wyznaczania miejsc postojowych dla samochodów. Utwardzenie drogi dojazdowej i części nawierzchni wokół budynku powinno być wykonane ażurowymi płytami, a najlepiej kratką trawnikową. Pozwoli to większą retencję wody opadowej i będzie bardziej przyjazne środowisku przyrodniczemu.
  Zespół Obradował w składzie: KDO przy Wydziale Ochrony Środowiska
 • dodatkowa rekomendacja: KDO przy Wydziale Oświaty
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie KDO przy Wydziale Oświaty rekomenduje projekt w zakresie kompetencji Wydziału Oświaty.
  Zespół Obradował w składzie: KDO przy Wydziale Oświaty

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE SOŁACZ
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Projekt został zaopiniowany pozytywnie, ponieważ wpłynie znacząco na rozwój osiedla. Dodatkowo stworzy przyjazną, naturalną przestrzeń dla młodzieży oraz mieszkańców.
  Zespół Obradował w składzie: Józef Wosicki, Dominik Paukszta, Zofia Wawrzyniak-Wacko
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.