AED na fyrtlu #Jeżyce_Łazarz


Kategoria
13 - Jeżyce, św.Łazarz
Nazwa projektu
AED na fyrtlu #Jeżyce_Łazarz
Skrócony opis projektu
Tej, AED ratuje życie! Zainstalujmy 10 defibrylatorów AED na fyrtlu #Jeżyce_Łazarz. Pomóż pomagać.
Opis projektu
Co roku w Europie dochodzi nawet do 700 000 przypadków Nagłego Zatrzymania Krążenia. Gdy serce przestaje pracować prawidłowo, mamy tylko 4 minuty na rozpoczęcie resuscytacji - uciśnięć klatki piersiowej i wezwanie pomocy. Jednak w tzw. łańcuchu przeżycia są jeszcze inne ogniwa. Tym najważniejszym jest wczesna defibrylacja, którą może wykonać każdy z nas! Wystarczy skorzystać z pomocy urządzenia AED (Automatycznego Defibrylatora Zewnętrznego).

Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny (AED) został stworzony tak, aby mógł z niego skorzystać każdy, niezależnie od posiadanej wiedzy czy umiejętności. W opakowaniu znajduje się instrukcja obrazkowa, a zaraz po włączeniu, lektor spokojnym głosem przeprowadzi nas przez wszystkie czynności. To naprawdę proste!

Użycie AED przez świadków zdarzenia niejednokrotnie uratowało ludzkie życie. Jednak aby do tego doszło, urządzenia te muszą się stać powszechnie dostępne. Obecnie można je spotkać w wielu miejscach użyteczności publicznej, jednak często są skrzętnie ukrywane, a ponadto dostępne tylko w godzinach pracy.

Chcemy, aby dostęp do AED był powszechny i dobrze widoczny. Dlatego proponujemy zakup i montaż 10 zestawów AED w specjalnych kapsułach na fyrtlu #Jeżyce_Łazarz*. Do tego proponujemy zakup i montaż 40 sztuk tabliczek ulicznych wskazujących drogę i odległość do najbliższego defibrylatora.

Na skuteczną akcję ratunkową składa się nie tylko sprzęt, ale również świadomość i umiejętności ratownika (również Twoje!). Dlatego projekt obejmuje też darmowe szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy i wykorzystania AED oraz kampanię informacyjną w przestrzeni publicznej i online.

*Dokładne umiejscowienie urządzeń zostanie ustalone we współpracy z WZiSS, WBiZK i WGN UMP. Pod uwagę zostanie wzięta gęstość zaludnienia, natężenie ruchu pieszych, struktura własności i dostęp do prądu. Wnioskodawca zobowiązuje się do dostarczenia zgód właścicieli nieruchomości nienależących do Miasta Poznań.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

10 lokalizacji na terenie Jeżyc i Łazarza

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Lokalizacje zostaną ustalone w późniejszym terminie we współpracy z WZiSS, WBiZK i WGN UMP
Potencjalni odbiorcy projektu
Odbiorcą projektu może być każdy, niezależnie od grupy wiekowej. Urządzenie AED skutecznie mogą obsługiwać osoby dorosłe i starsze, a nawet dzieciom nie sprawia ono problemów. Co jednak najważniejsze, dostępność i użycie AED może uratować życie każdej i każdemu z nas.
Uzasadnienie realizacji projektu
Od zatrzymania krążenia do rozpoczęcia się nieodwracalnych procesów śmierci mózgu mijają niecałe 4 minuty. Tymczasem czas dojazdu Zespołu Ratownictwa Medycznego to zdecydowanie więcej. Dlatego to właśnie MY, świadkowie zdarzenia, musimy efektywnie wykorzystać ten krótki czas. Wezwanie pomocy i uciśnięcia klatki piersiowej to jedno, jednak coraz częściej zwraca się uwagę na konieczność wczesnej defibrylacji. Tą może właśnie zapewnić AED (Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny), który nawet w rękach niedoświadczonej osoby jest potężnym narzędziem.

Aby umożliwić wczesną defibrylację, jeszcze przed przyjazdem ZRM, konieczny jest zakup i montaż urządzeń AED, które będą dostępne całodobowo. Ponadto konieczna jest edukacja mieszkańców, aby nie bali się udzielania pierwszej pomocy i wiedzieli jak skorzystać z defibrylatora.
Projektowanie uniwersalne
Czy projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego: TAK
Projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego.

Każda osoba może się znaleźć w sytuacji zagrożenia życia. Ponadto najprawdopodobniej każda osoba choć raz będzie musiała to życie ratować. Dlatego projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego, a dostęp do niego jest nieograniczony. Ponadto głównym celem projektu jest to, aby wszyscy mieszkańcy w możliwie najszerszym zakresie mogli skorzystać z AED w razie potrzeby.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Zakup urządzeń AED w zestawie ze specjalnymi kapsułami [10 zestawów] 130 000
Montaż urządzeń 20 000
Zakup i montaż tabliczek ulicznych wskazujących kierunek do najbliższego AED [40 sztuk] 12 000
Szkolenia z zakresu pierwszej pomocy i wykorzystania AED 5 000
Kampania informacyjna w przestrzeni publicznej i online na temat AED 5 000
SUMA: 172 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 43 000
Dodatkowe załączniki
AED1 AED_1.jpg
Kapsula1 Kapsula_1.jpg
Kapsula2 Kapsula_2.jpg
AED2 AED_2.jpg
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Bartłomiej Banachowicz
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział/jednostka wiodący/a : Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Projekt dedykowany jest wszystkim mieszkańcom Poznania z rejonu 13 (Jeżyce, św. Łazarz). Dokładne lokalizacje montażu kapsuł z AED zostaną ustalone po wyborze projektu do realizacji, w tym zakresie projekt zakłada współpracę z Wydziałem Zdrowia i Spraw Społecznych, Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz Wydziałem Gospodarki Nieruchomościami UMP. Zadanie ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa krążeniowo-oddechowego mieszkańcom miasta Poznania w sytuacji nagłego zatrzymania krążenia. Działania zaproponowane w projekcie wpisują się w obszar ochrony i promocji zdrowia i są zgodne ze Strategią Rozwoju Miasta Poznania 2020+.
  Zespół Obradował w składzie: Magdalena Pietrusik-Adamska, Klaudia Tomczak-Łątkowska, Katarzyna Strzyż-Sobańska, Karolina Koczorowska-Siwik, Paulina Biernat
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z zadaniami własnymi Miasta - Czy proponowane zadanie jest zgodne z zadaniami własnymi Miasta i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności proszę zasięgnąć opinii WUiA, MPU, MKZ, MIR, PIM),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującą strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w budżecie miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w budżecie miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Czy projekt spełnia warunek ogólnodostępności? - Przez ogólnodostępność projektu należy rozumieć umożliwienie ogółowi mieszkańców nieodpłatną możliwość korzystania z efektów realizacji projektu wybranego w ramach PBO23. W przypadku projektów infrastrukturalnych, remontowych lub polegających na zakupie sprzętu lub urządzeń – nieodpłatna możliwość korzystania, o której mowa powyżej, powinna obejmować co najmniej 25 godzin tygodniowo, pomiędzy godz. 6:00-22:00, z uwzględnieniem w miarę możliwości soboty lub niedzieli. W przypadku projektów innych niż inwestycyjne - realizacja projektów powinna odbywać się w przestrzeni publicznej, umożliwiając wszystkim zainteresowanym mieszkańcom możliwość nieodpłatnego korzystania w pełnym zakresie z efektów realizacji projektu - tak
  6. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - tak
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie
  7. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  8. Realizacja zadania dotycząca nieruchomości będącej własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będącej własnością Miasta, na której prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  9. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  10. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2023 lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii - w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  11. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia oraz dotyczące wszelkich działań inwestycyjnych podejmowanych na terenach fortyfikacji? - nie
  12. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego imienia? - nie
  13. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  14. Czy projekt jest wykonalny technicznie? - Wykonalność techniczna projektu, zgodna z wiedzą planistyczną i inżynieryjną, która polega na analizie m.in. czy:
  a) projekt nie narusza norm, standardów oraz przepisów technicznych,
  b) projekt jest możliwy do zrealizowania we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji, w tym czy realizacja projektu nie koliduje z realizowanymi przedsięwzięciami Miasta,
  c) realizacja projektu we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji udzielonej Miastu przez wykonawcę na istniejącą w tej lokalizacji infrastrukturę,
  d) dostępne na rynku technologie umożliwiają realizację projektu,
  e) do realizacji projektu są wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia, zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne, a w konsekwencji, czy ich uzyskanie jest możliwe i pozwoli zrealizować projekt w trakcie roku budżetowego,
  f) projekt nie zawiera wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znaków towarowych. - nie dotyczy
  15. Konieczna dodatkowa opinia MKZ, WUiA, MPU, MIR, PIM - Czy projekt wymaga opinii MKZ? - nie
  - Czy projekt wymaga opinii WUiA? - nie
  - Czy projekt wymaga opinii MPU? - nie
  - Czy projekt wymaga opinii MIR? - nie
  - Czy projekt wymaga opinii PIM? - nie
  16. Czy projekt wymaga opinii KDO? - Czy konieczna jest opinia KDO przy Pełnomocniczce Prezydenta Miasta Poznania ds. polityki równościowej? - nie
  - Czy konieczna jest opinia KDO przy Wydziale Kultury? - nie
  - Czy konieczna jest opinia KDO przy Pełnomocniku Prezydenta Miasta ds. Osób z Niepełnosprawnościami? - nie
  - Czy konieczna jest opinia KDO przy Wydziale Oświaty? - nie
  - Czy konieczna jest opinia KDO przy Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych? - nie
  - Czy konieczna jest opinia KDO przy Wydziale Ochrony Środowiska? - nie
  17. Możliwość realizacji zadania przez wydział/jednostkę - Czy możliwa jest realizacja zadania w całości przez wyznaczony wydział i/lub podległe mu jednostki? Czy w przypadku projektów inwestycyjnych wszystkie składowe projektu i lokalizacje są możliwe do realizacji przez Państwa wydział/jednostkę?
  W przypadku negatywnej odpowiedzi należy skontaktować się z pracownikami Gabinetu Prezydenta. - tak
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 172 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 43 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO23? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 172 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 43 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO23? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE JEŻYCE
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Kielar Magda Koch Krzysztof Kuberka Justyna Kucza Marcin Majewski Dawid Miderski Tomasz Pakulski Grzegorz Raźniewski Aleksander Sarbak Anna Schmidt Filip Sołtysiak-Łuczak Aleksandra Zadumińska Helena
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.