50 lat Piątkowa w Poznaniu


Kategoria
3 - Piątkowo Północ, Piątkowo
Nazwa projektu
50 lat Piątkowa w Poznaniu
Skrócony opis projektu
Ścieżka historyczna + całoroczny cykl wydarzeń kulturalnych integrujących mieszkańców Piątkowa
Opis projektu
Projekt zakłada świętowanie 50 rocznicy przyłączenia ziem Piątkowa do Miasta Poznania poprzez:
1) Przygotowanie ścieżki turystyczno-historycznej, głównie w postaci tablic umieszczonych w różnych ogólnodostępnych publicznych miejscach, które będą przybliżały historię regionu, miejsca, ludzi i wydarzenia mające wpływ na dzisiejszy kształt dzielnicy i regionu.
Ścieżka wspierałaby samodzielne poznawanie Piątkowa przez mieszkańców dzielnicy oraz mieszkańców całego Poznania czy turystów;

Zakłada się przygotowanie minimum 15 tablic przybliżających/upamiętniających m.in.:
- siedzibę gminy Piątkowo,
- powstawanie osiedli,
- budowę PST,
- wieże RTV,
- obszary dworskie,
- fortyfikacje niemieckie,
- powstańców wielkopolskich,
- postaci historycznych mieszkających/związanych z regionem,
- legendy/podania związane z regionem,
- inne.

Dodatkowo cała ścieżka będzie miała stworzoną swoją mapę, która będzie dostępna w wersji elektronicznej (z możliwością wprowadzania modyfikacji w przyszłości) do ściągnięcia dla zainteresowanych osób (druki realizowane przez Miasto Poznań byłyby dostępne w lokalnych bibliotekach i szkołach z możliwością dodruku w przyszłości).

W miarę możliwości powinny zostać uwzględnione rozwiązania zwiększające dostępność osobom z niepełnosprawnościami różnego typu (w tym wzrokowych i ruchowych) oraz obcokrajowcom (np. w języku angielskim) na jak największej ilości składowych projektu.

2) Całoroczny cykl wydarzeń kulturalnych integrujących mieszkańców Piątkowa, wspierających budowanie tożsamości lokalnej, w tym międzypokoleniowych, międzykulturowych oraz dedykowanych dzieciom, rodzicom z dziećmi, młodzieży, osobom dorosłym, mieszkańcom 60+ i innym grupom wiekowym czy społecznym. Wydarzenia mogą być kameralne oraz otwarte, plenerowe z większą publicznością, wykorzystujące różne przestrzenie Piątkowa.
Ważne, by wszystkie działania były "zakotwiczone" i dostosowane do lokalnych społeczności.
W ramach działania warto uwzględnić utworzenie źródła prądu w Parku na os. B. Chrobrego do działań kulturalnych, kulturowych i społecznych.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Piątkowo

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

ścieżka historyczna - grunty miejskie
Potencjalni odbiorcy projektu
- mieszkańcy Piątkowa w każdym wieku,
- mieszkańcy Poznania,
- turyści.
Uzasadnienie realizacji projektu
Podczas rozmów z mieszkańcami Piątkowa (i nie tylko) niezależnie od wieku, pojawiają się informacje, że chcieliby lepiej poznać miejsce, w którym żyją, że nie wiedzą o różnych miejscach i wydarzeniach, które miały miejsce lokalnie (m.in. o siedzibie gminy Piątkowo, mieszkających powstańcach wielkopolskich czy forcie, który znajduje się w sąsiedztwie). Wiele osób aktualnie zamieszkujących Piątkowo nie pochodzi z Piątkowa.

Osiedle Piątkowo, jako osiedle peryferyjne nie ma tak dużej dostępności do wydarzeń kulturalnych. Wydarzenia otwarte, ogólnodostępne dla mieszkańców są ograniczone do kilku wydarzeń Spółdzielni oraz działań Lato z Estradą dziejących się w okresie ciepłym, głównie lipcu i sierpniu. Na Piątkowie brakuje miejskich przestrzeni otwartych, sąsiedzkich sprzyjających budowaniu tożsamości lokalnej i integracji mieszkańców. Mieszkańcy potrzebują dostępu do działań kulturalnych, kulturowych, integrujących, dostępu do oferty spędzenia wolnego czasu w miejscu zamieszkania cały rok.

Informacje potwierdzają raporty przygotowane w ramach projektu Centrum Inicjatyw Lokalnych CIL (poznan.pl/cil).
Projektowanie uniwersalne
Czy projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego: TAK
Planuje się uwzględnienie rozwiązań zwiększających dostępność osobom z niepełnosprawnościami różnego typu (w tym wzrokowych i ruchowych) oraz obcokrajowcom (m.in. w języku angielskim) na jak największej ilości składowych projektu.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
tablice tworzące ścieżkę historyczno-turystyczną (ok. 10 szt.; przygotowanie merytoryczne; graficzne; postawienie tablic)

10 szt. x 15 000 zł = 150 000 zł
150 000
mapa ścieżki (przygotowanie merytoryczne; graficzne; umieszczenie na miejskich serwerach internetowych; wydruk) 100 000
całoroczny cykl wydarzeń kulturalnych integrujących mieszkańców Piątkowa

pikniki/festyny plenerowe 4 x 20 000 zł = 80 000 zł
warsztaty/wydarzenia kameralne, do 20 uczestników 50 x 4 000 zł = 200 000 zł
280 000
utworzenie źródła prądu w Parku na os. B. Chrobrego do działań 30 000
działania informacyjno-rekrutacyjne 20 000
SUMA: 580 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 30 000
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Arkadiusz Zacharzewski
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział/jednostka wiodący/a : Wydział Kultury
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Projekt pn. "50 lat Piątkowa w Poznaniu" uzyskał pozytywną opinię ze strony Wydziału Kultury. Projekt w zasadniczej formule składy jest do Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego po raz trzeci. Otrzymał wówczas pozytywne rekomendacje Wydawnictwa Miejskiego Posnania (PBO 2022) oraz Centrum ICHOT Brama Poznania (PBO 2021). Założenia projektu są prawidłowe pod względem merytorycznym jednakże Wydział Kultury rekomendował zwiększenie części kosztorysowej oraz kosztów utrzymania. Wnioskodawca przystał na te rekomendację i dokonał zmian w części kosztorysowej. Zwiększenie części kosztorysowej wynika przede wszystkim ze złożoności projektu oraz wyniku wzrostu cen usług i materiałów (w tym tych możliwych do realizacji projektu).
  Zespół Obradował w składzie: Justyna Makowska - Dyrektorka Wydziału Kultury UMP, Bartosz Antoniewicz - pracownik Wydziału Kultury UMP.
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z zadaniami własnymi Miasta - Czy proponowane zadanie jest zgodne z zadaniami własnymi Miasta i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności proszę zasięgnąć opinii WUiA, MPU, MKZ, MIR, PIM),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującą strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w budżecie miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w budżecie miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Czy projekt spełnia warunek ogólnodostępności? - Przez ogólnodostępność projektu należy rozumieć umożliwienie ogółowi mieszkańców nieodpłatną możliwość korzystania z efektów realizacji projektu wybranego w ramach PBO23. W przypadku projektów infrastrukturalnych, remontowych lub polegających na zakupie sprzętu lub urządzeń – nieodpłatna możliwość korzystania, o której mowa powyżej, powinna obejmować co najmniej 25 godzin tygodniowo, pomiędzy godz. 6:00-22:00, z uwzględnieniem w miarę możliwości soboty lub niedzieli. W przypadku projektów innych niż inwestycyjne - realizacja projektów powinna odbywać się w przestrzeni publicznej, umożliwiając wszystkim zainteresowanym mieszkańcom możliwość nieodpłatnego korzystania w pełnym zakresie z efektów realizacji projektu - tak
  6. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  7. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  8. Realizacja zadania dotycząca nieruchomości będącej własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będącej własnością Miasta, na której prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  9. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  10. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2023 lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii - w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  11. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia oraz dotyczące wszelkich działań inwestycyjnych podejmowanych na terenach fortyfikacji? - nie
  12. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego imienia? - nie
  13. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  14. Czy projekt jest wykonalny technicznie? - Wykonalność techniczna projektu, zgodna z wiedzą planistyczną i inżynieryjną, która polega na analizie m.in. czy:
  a) projekt nie narusza norm, standardów oraz przepisów technicznych,
  b) projekt jest możliwy do zrealizowania we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji, w tym czy realizacja projektu nie koliduje z realizowanymi przedsięwzięciami Miasta,
  c) realizacja projektu we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji udzielonej Miastu przez wykonawcę na istniejącą w tej lokalizacji infrastrukturę,
  d) dostępne na rynku technologie umożliwiają realizację projektu,
  e) do realizacji projektu są wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia, zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne, a w konsekwencji, czy ich uzyskanie jest możliwe i pozwoli zrealizować projekt w trakcie roku budżetowego,
  f) projekt nie zawiera wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znaków towarowych. - tak
  15. Konieczna dodatkowa opinia MKZ, WUiA, MPU, MIR, PIM - Czy projekt wymaga opinii MKZ? - nie
  - Czy projekt wymaga opinii WUiA? - nie
  - Czy projekt wymaga opinii MPU? - nie
  - Czy projekt wymaga opinii MIR? - nie
  - Czy projekt wymaga opinii PIM? - nie
  16. Czy projekt wymaga opinii KDO? - Czy konieczna jest opinia KDO przy Pełnomocniczce Prezydenta Miasta Poznania ds. polityki równościowej? - nie
  - Czy konieczna jest opinia KDO przy Wydziale Kultury? - tak
  - Czy konieczna jest opinia KDO przy Pełnomocniku Prezydenta Miasta ds. Osób z Niepełnosprawnościami? - nie
  - Czy konieczna jest opinia KDO przy Wydziale Oświaty? - nie
  - Czy konieczna jest opinia KDO przy Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych? - nie
  - Czy konieczna jest opinia KDO przy Wydziale Ochrony Środowiska? - nie
  17. Możliwość realizacji zadania przez wydział/jednostkę - Czy możliwa jest realizacja zadania w całości przez wyznaczony wydział i/lub podległe mu jednostki? Czy w przypadku projektów inwestycyjnych wszystkie składowe projektu i lokalizacje są możliwe do realizacji przez Państwa wydział/jednostkę?
  W przypadku negatywnej odpowiedzi należy skontaktować się z pracownikami Gabinetu Prezydenta. - tak
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 580 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 30 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO23? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 580 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO23? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Komisji Dialogu Obywatelskiego:

 • dodatkowa rekomendacja: KDO przy Wydziale Kultury
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Projekt jest rekomendowany do realizacji przez KDO przy Wydziale Kultury.
  Zespół Obradował w składzie: KDO przy Wydziale Kultury

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE PIĄTKOWO
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Na podstawie "Załącznika nr 4" do uchwały nr XXIX/169/V/2022 Rady Osiedla Piątkowo z dnia 28 września 2022 r. w sprawie zaopiniowania projektów zgłoszonych do Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2023, projekt uzyskał rekomendację Rady Osiedla Piątkowo.
  Zespół Obradował w składzie: Róża Banaś, Radosław Białek, Leszek Chełkowski, Michał Dehmel, Ewa Jemielity, Krystyna Kaczmarek, Beata Karczewska-Krzemińska, Hanna Kędzierska, Witold Król, Agnieszka Kruś, Oskar Lepczyński, Krzysztof Osman, Iwona Rzadkiewicz, Jacek Tomaszewski, Radosław Zywert
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE PIĄTKOWO PÓŁNOC
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Anna Cebulska, Przemysław Czechanowski, Tomasz Hejna
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.