Zdrowy przedszkolak bez wad postawy


Kategoria
13 - Jeżyce, św.Łazarz
Nazwa projektu
Zdrowy przedszkolak bez wad postawy
Skrócony opis projektu
Kampania badań przesiewowych skierowana na diagnostykę i profilaktykę wad postawy wśród dzieci w wiekuprzedszkolnym.
Opis projektu
Projekt zakłada przeprowadzenie kampanii badań przesiewowych skierowanej do dzieci placówek przedszkolnych - w wieku przedszkolnym oraz innych dzieci chętnych w tym rejonie w wieku 3-6 lat polegającej na oferowaniu bezpłatnych badań w kierunku rozwoju aparatu ruchu dziecka. Najnowsze wyniki badań dzieci aglomeracji poznańskiej pokazują stałą potrzebę aktualizacji wiedzy: dzieci, ich Rodziców i Kadry Pedagogicznej - w zakresie fizjoterapii, diagnostyki i profilaktyki wad postawy.

Projekt zakłada również prowadzenie warsztatów informacyjnych rodziców i warsztatów szkoleniowych dla kadry pedagogicznej placówek oświatowych na terenie Jeżyc i św. Łazarza. Projektem objętych zostanie: nie mniej niż 600 dzieci z Jeżyc, zakładamy ilość rodziców/opiekunów prawnych na poziomie 1200 osób (2 opiekunów/dziecko).
Nie mniej niż 600 dzieci z św. Łazarza, zakładamy ilość rodziców/opiekunów prawnych na poziomie 1200 osób (2 opiekunów/dziecko). Pozostałe osoby to kadra pedagogiczna (i wspomagająca opiekę nad dzieckiem w jednostkach przedszkolnych), którą określamy ilościowo jako 280 osób. Liczby te przyjmujemy na takim poziomie (uwzględniając również ryzyko braku udziału w projekcie 2 opiekunów ze strony każdego dziecka), ze względu na fakt przygotowania broszur edukacyjnych (materiały drukowane przekazywane każdemu dziecku). Pozwala to na dotarcie z treściami merytorycznymi programu do dziadków/babć i innych domowników w ramach jednostki rodzinnej danego dziecka.

Procedury badania dziecka (każde dziecko badane jest około 8-10 minut)
a. oceny prawidłowego ułożenia stóp i kolan (m. in. koślawość, szpotawość, ocena stępu),
b. ocena wysklepienie łuków stopy i obciążenie aparatu ruchu (z wykorzystaniem podoskopu),
c. ocena stóp dziecka pod względem podologicznym (wykluczymy brodawki, nagniotki, odciski, wrastające paznokcie),
d. ocena ustawienie kolan dziecka,

Jakie informacje otrzyma Rodzic dziecka?
a. przekazanie zaleceń indywidualnych dla każdego dziecka,
b. omówienie wyniku indywidualnie z rodzicami,
c. doradztwo w zakresie pracy nad sensoryką stóp dziecka,
d. doradztwo na jakie elementy zwrócić uwagę przy doborze prawidłowego obuwia dla dziecka,
e. doradztwo jak powinny wyglądać działania profilaktyczne w zakresie diagnostyki aparatu ruchu u dzieci i dorosłych.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Dąbrowskiego

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

poszczególne jednostki przedszkolne dzielnic Jeżyce i św. Łazarz
Potencjalni odbiorcy projektu
Projekt zakłada przeprowadzenie kampanii badań przesiewowych skierowanej do placówek przedszkolnych - w wieku 3-6 lat, z rejonu 13 (Jeżyce, św. Łazarz), polegająca na oferowaniu bezpłatnych badań w kierunku rozwoju aparatu ruchu dziecka. Sumarycznie zakłada udział w projekcie ponad 4000 osób.
Uzasadnienie realizacji projektu
Najnowsze wyniki badań dzieci aglomeracji poznańskiej pokazują stałą potrzebę aktualizacji wiedzy: dzieci, ich rodziców i kadry pedagogicznej - w zakresie fizjoterapii, diagnostyki i profilaktyki wad postawy. W oparciu o badania i dane własne - % potrzebę dzieci wymagających interwencji fizjoterapeutycznej po edukacji przedszkolnej, określa się na 70%. Profilaktyka wad postawy i prowadzona diagnostyka są zatem niezwykle istotne w perspektywie możliwości poprawy i korekcji wad (dobór ćwiczeń indywidualnych dla dzieci, dobór obuwia profilaktycznego, korekcja nawyków dziecka). Istotne jest też przekazywanie wiedzy nt. wczesnej profilaktyki kadrom przedszkolnym i rodzicom dzieci. Organizacja warsztatów, ale także stworzenie materiałów drukowanych/w wersji elektronicznej pozwoli na to, by wiedza wynikająca z prowadzonych działań została z rodzicami na dłużej, a punkty kontrolne wieku rozwojowego - i dalsza, późniejsza, okresowa potrzeba diagnostyki dzieci - były dla rodziców oczywiste. Badania pokazują, iż wczesna interwencja fizjoterapeutyczna przynosi doskonałe rezultaty i procentuje efektami (stan zdrowia dziecka) na dalsze lata.
Projektowanie uniwersalne
Czy projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego: TAK
Projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego - ze względu na charakter prowadzonych badań, będą mogli z niego korzystać: uczniowie szkół podstawowych, ich rodzice, nauczyciele, personel dydaktyczny, ale także rodzina uczniów. Planowane spotkania otwarte będą dla wszystkich z wymienionych grup.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
zadanie: REALIZACJA BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH w tym:
a. indywidualne badanie przesiewowe - ortpodologiczne dziecka + indywidualne omówienie wyniku badania z rodzicem/ami wraz z odpowiedzią na pytania,
b. konsultacja fizjoterapeutyczna - wstępna konsultacja neurorozwojowa (ukierunkowana na diagnostykę wad postawy),
c. przeprowadzenie komputerowej diagnostyki stóp i postury,
d. konsultacja lekarza ortopedy (20 min.) w zakresie wad postawy lub specyficznych wyników odnotowanych w toku wcześniejszych badań przesiewowych, diagnostyki neurorozwojowej, diagnostyki komputerowej stóp i postury,
e. wydanie zaleceń do dalszych działań - konsultacja podsumowująca.
331 600
zadanie REALIZACJA ZADAŃ EDUKACYJNYCH w tym:
a. przygotowanie broszur edukacyjnych dla rodziców - koncepcja merytoryczna i opracowanie treści + korekta. 3 broszury informacyjne,
b. przygotowanie broszur edukacyjnych dla rodziców - prace graficzne i przygotowanie do druku,
c. wydruk broszur edukacyjnych - 3 rodzaje broszur,
d. organizacja spotkania edukacyjnego dla rodziców - zapoznanie rodziców z zakresem akcji prewencyjnej, jej etapami, przebiegiem badania dziecka, możliwością omówienia wyników,
e. wynagrodzenie wykładowców podczas spotkania (2 osoby) dla rodziców,
f. wynajem sali na spotkanie dla rodziców,
g. organizacja spotkania edukacyjnego dla kadr pedagogicznych - podsumowanie zrealizowanych badań, prezentacja opracowanych wniosków z badań i rekomendacji względem prowadzonych w jednostkach zajęć z zakresu aktywności ruchowej,
h. wynagrodzenie wykładowców podczas spotkania (2 osoby) dla kadry pedagogicznej,
i. wynajem sali na spotkanie dla kadry pedagogicznej
96 000
zadanie KOSZTY RZECZOWE w tym:
a. Zakup zestawu zaopatrzenia sensomotorycznego dla jednostek szkolnych,
b. opracowanie graficzne i wydruk materiałów informacyjnych dotyczących planowanych spotkań - plakaty informacyjne o spotkaniu,
c. obsługa księgowa akcji prewencyjnej - wynagrodzenie usługi księgowe,
d. zakup materiałów biurowych i papierniczych niezbędnych do realizacji projektu,
e. przygotowanie graficzne i wydruk 6 roll-up'ów na potrzeby realizacji projektu,
f. wydruk paszportu ortopodologicznego dla dziecka - potwierdzenie udziału w projekcie prewencyjnym i realizacji jego poszczególnych elementów,
g. usługa dokumentacji fotograficznej,
h. transport urządzeń diagnostycznych do jednostek.
69 880
SUMA: 497 480
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Jan Głodowski
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział/jednostka wiodący/a : Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Złożony w ramach naboru wniosków Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego projekt skierowany jest do dzieci w wieku 3-6 lat uczęszczających do przedszkoli na terenie dzielnic Jeżyce i Łazarz oraz ich rodziców/opiekunów oraz kadry wychowawczej tych placówek. Działania w zakresie realizacji projektu zakładają przesiewową, wstępną ocenę prawidłowego rozwoju narządu ruchu dziecka w formie pełnego badania fizjoterapeutycznego na terenie przedszkola. W razie stwierdzenia nieprawidłowości, projekt zakłada ocenę prawidłowości stóp oraz kolan dziecka, poprzez wykonanie bezpłatnej, komputerowej diagnostyki przy użyciu profesjonalnego sprzętu. Badania specjalistyczne zostaną realizowane w placówkach medycznych, poza finansowaniem przez NFZ. Działania kierowane do rodziców/opiekunów dzieci obejmują doradztwo w zakresie prawidłowości doboru obuwia, oraz pracy nad sensoryką stóp dziecka. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości narządu ruchu dziecka realizator oferuje indywidualne omówienie wyników badań oraz bezpłatną konsultację w zakresie dalszej ewentualnej rehabilitacji narządu ruchu. Projekt w części kierowanej do kadry wychowawców przedszkolnych zakłada realizację warsztatów tematycznych obejmujących prezentację zajęć korekcyjnych dla dzieci. Ze środków przewidzianych na realizację projektu zostaną zakupione zestawy zaopatrzenia sensomotorycznego z przeznaczeniem do wykorzystania w przedszkolach biorących udział w projekcie. W ramach działań planowane jest opracowanie oraz wydruk broszur edukacyjno- informacyjnych dla rodziców/opiekunów oraz kadry przedszkolnej. Projekt przewiduje udział 600 dzieci z grupy docelowej, około 1200 rodziców/opiekunów oraz około 280 osób kadry wychowania przedszkolnego oraz kadry wspomagającej opiekę nad dzieckiem. Z uwagi na brak rekomendacji placówek przedszkolnych, chętnych aby wziąć udział w projekcie PBO, oraz ogólne wyjaśnienia wnioskodawcy złożone w procesie weryfikacji merytorycznej projektu, wymaga on doprecyzowania z chwilą jego wyboru. Działania zaproponowane w projekcie wpisują się w obszar ochrony i promocji zdrowia i są zgodne ze Strategią rozwoju Miasta Poznania 2020+.
  Zespół Obradował w składzie: Magdalena Pietrusik-Adamska, Klaudia Tomczak-Łątkowska, Katarzyna Strzyż-Sobańska, Karolina Koczorowska-Siwik, Paulina Biernat
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z zadaniami własnymi Miasta - Czy proponowane zadanie jest zgodne z zadaniami własnymi Miasta i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności proszę zasięgnąć opinii WUiA, MPU, MKZ, MIR, PIM),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującą strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w budżecie miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w budżecie miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Czy projekt spełnia warunek ogólnodostępności? - Przez ogólnodostępność projektu należy rozumieć umożliwienie ogółowi mieszkańców nieodpłatną możliwość korzystania z efektów realizacji projektu wybranego w ramach PBO23. W przypadku projektów infrastrukturalnych, remontowych lub polegających na zakupie sprzętu lub urządzeń – nieodpłatna możliwość korzystania, o której mowa powyżej, powinna obejmować co najmniej 25 godzin tygodniowo, pomiędzy godz. 6:00-22:00, z uwzględnieniem w miarę możliwości soboty lub niedzieli. W przypadku projektów innych niż inwestycyjne - realizacja projektów powinna odbywać się w przestrzeni publicznej, umożliwiając wszystkim zainteresowanym mieszkańcom możliwość nieodpłatnego korzystania w pełnym zakresie z efektów realizacji projektu - tak
  6. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - tak
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie
  7. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  8. Realizacja zadania dotycząca nieruchomości będącej własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będącej własnością Miasta, na której prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  9. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  10. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2023 lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii - w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  11. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia oraz dotyczące wszelkich działań inwestycyjnych podejmowanych na terenach fortyfikacji? - nie
  12. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego imienia? - nie
  13. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  14. Czy projekt jest wykonalny technicznie? - Wykonalność techniczna projektu, zgodna z wiedzą planistyczną i inżynieryjną, która polega na analizie m.in. czy:
  a) projekt nie narusza norm, standardów oraz przepisów technicznych,
  b) projekt jest możliwy do zrealizowania we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji, w tym czy realizacja projektu nie koliduje z realizowanymi przedsięwzięciami Miasta,
  c) realizacja projektu we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji udzielonej Miastu przez wykonawcę na istniejącą w tej lokalizacji infrastrukturę,
  d) dostępne na rynku technologie umożliwiają realizację projektu,
  e) do realizacji projektu są wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia, zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne, a w konsekwencji, czy ich uzyskanie jest możliwe i pozwoli zrealizować projekt w trakcie roku budżetowego,
  f) projekt nie zawiera wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znaków towarowych. - nie dotyczy
  15. Konieczna dodatkowa opinia MKZ, WUiA, MPU, MIR, PIM - Czy projekt wymaga opinii MKZ? - nie
  - Czy projekt wymaga opinii WUiA? - nie
  - Czy projekt wymaga opinii MPU? - nie
  - Czy projekt wymaga opinii MIR? - nie
  - Czy projekt wymaga opinii PIM? - nie
  16. Czy projekt wymaga opinii KDO? - Czy konieczna jest opinia KDO przy Pełnomocniczce Prezydenta Miasta Poznania ds. polityki równościowej? - nie
  - Czy konieczna jest opinia KDO przy Wydziale Kultury? - nie
  - Czy konieczna jest opinia KDO przy Pełnomocniku Prezydenta Miasta ds. Osób z Niepełnosprawnościami? - nie
  - Czy konieczna jest opinia KDO przy Wydziale Oświaty? - nie
  - Czy konieczna jest opinia KDO przy Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych? - nie
  - Czy konieczna jest opinia KDO przy Wydziale Ochrony Środowiska? - nie
  17. Możliwość realizacji zadania przez wydział/jednostkę - Czy możliwa jest realizacja zadania w całości przez wyznaczony wydział i/lub podległe mu jednostki? Czy w przypadku projektów inwestycyjnych wszystkie składowe projektu i lokalizacje są możliwe do realizacji przez Państwa wydział/jednostkę?
  W przypadku negatywnej odpowiedzi należy skontaktować się z pracownikami Gabinetu Prezydenta. - tak
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 497 480 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO23? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 497 480 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO23? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie
 • Wydział Oświaty
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Wydział Oświaty wskaże przedszkola do realizacji do wysokości środków.
  Zespół Obradował w składzie: Przemysław Foligowski, Piotr Garlacz

Opinie Komisji Dialogu Obywatelskiego:

 • dodatkowa rekomendacja: KDO przy Wydziale Oświaty
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie KDO przy Wydziale Oświaty rekomenduje projekt w zakresie kompetencji Wydziału Oświaty.
  Zespół Obradował w składzie: KDO przy Wydziale Oświaty

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE JEŻYCE
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Kielar Magda Koch Krzysztof Kuberka Justyna Kucza Marcin Majewski Dawid Miderski Tomasz Pakulski Grzegorz Raźniewski Aleksander Sarbak Anna Schmidt Filip Sołtysiak-Łuczak Aleksandra Zadumińska Helena
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.