Pumptrack w Parku przy Żurawińcu


Kategoria
7- Morasko-Radojewo, Naramowice, Umultowo
Nazwa projektu
Pumptrack w Parku przy Żurawińcu
Skrócony opis projektu
Rozbudowa terenów rekreacyjnych w parku przy Żurawińcu o tor pumptrack
Opis projektu
Tematem projektu jest wybudowanie ogólnodostępnego toru pumptrack’owego dla aktywnej rekreacji i spędzenia czasu z dziećmi na otwartym powietrzu.
Proponujemy powstanie toru pumptrack, który będzie przeznaczony dla dzieci i młodzieży, których przygoda z „kółkami” już się zaczęła i chcą ją rozwijać. Tor ten zbudowany będzie z różnej wysokości garbów i zakrętów ułożonych w niekończącą się pętlę o nawierzchni asfaltowej. Umożliwia on jazdę na rowerach, deskorolkach, rolkach czy hulajnogach i rozwija koordynacje ruchową i zmysł równowagi co ma wpływ na świadomość swojego ciała.
Tor można budować w przestrzeni wśród drzew. Projekt wygląda estetycznie dla oka i przeznaczony jest dla różnych grup wiekowych. Tor jest odporny na warunki atmosferyczne i charakteryzuje się niskimi kosztami utrzymania.
Nieopodal projektu ustawione są już ławki służące odpoczynkowi, ale można doposażyć obiekt w ławki z zadaszeniem, gdzie będą mogli odpocząć ludzie zmęczeni słońcem.
Powstanie toru sprzyjać będzie większemu rozwoju fizycznemu naszych pociech. Wspólna zabawa poprawia stosunki między społeczne a tym samym wpływa na większą integrację w grupie. Tor zaprojektowany będzie po przeciwnej stronie parku, wśród drzew, które będą tworzyć barierę spokoju dla sąsiednich zabudowań.
Park ma promować aktywny wypoczynek dzieci, młodzieży i dorosłych oraz integrację mieszkańców "pod chmurką".
Projekt łączony współautorek: Anna Larek-Szałkowska i Agata Matysiak
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Ul. Jasna Rola, Naramowice

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

obręb 50 Naramowice, Arkusz 19, działka 2/12 Arkusz 17, działka 2/11
Potencjalni odbiorcy projektu
Wszystkie osoby, którzy chcą spróbować tej formy ruchu, zarówno mieszkańcy szybko rozbudowujących się Naramowic, jak i osoby z innych części miasta, odwiedzające rezerwat Żurawiniec. Dorośli 18+. Dzieci 0-2. Dzieci 2-18. Osoby niepełnosprawne.
Uzasadnienie realizacji projektu
Fakt dynamicznego rozwoju budownictwa mieszkaniowego na Naramowicach. Intensywność, z jaką wykorzystywane są istniejące obiekty rekreacyjne w tej lokalizacji, uzasadnia zapotrzebowanie na rozbudowę parku przy Żurawińcu o kolejne elementy, pozwalające zdrowo i przyjemnie spędzać czas.
Rower, hulajnoga, deskorolka czy rolki jest to sprzęt, który można wykorzystać na torze pumptrack a ten projekt dedykowany jest zarówno dla dzieci, młodzieży, jak i dorosłych.
Od dziecka uczymy się na nich jeździć dlatego są naszymi drugimi nogami.
Projektowanie uniwersalne
Czy projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego: TAK
Tak. Park będzie dostępny dla ludzi w każdym wieku i dla osób niepełnosprawnych.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Zaprojektuj, wybuduj - pumptrack 1 pętla. Szacunkowy koszt projektu - do wysokości posiadanych środków 785 000
Infrastruktura wypoczynkowa. Szacunkowy koszt projektu - do wysokości posiadanych środków. 15 000
SUMA: 800 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 35 000
Dodatkowe załączniki
mapa.sipgeopoz działki mapa sip geopoz dzia_ki.JPEG
mapa – lokalizacja obiektów Jasna Rola mapka poprawiona.jpeg
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Anna Larek Szałkowska
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wydział Gospodarki Nieruchomościami rekomenduje projekt do realizacji. Nieruchomość oznaczona ewidencyjnie jako: 50/19/2/12 została powierzona Zarządowi Zieleni Miejskiej. W związku z powyższym, prosimy ww. jednostkę o zaopiniowanie projektu.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie
5. Czy projekt ma być realizowany na terenach fortyfikacji poznańskich: nie
6. Czy opracowywany jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu: tak :: Przedmiotowa działka objęta jest projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w związku z powyższym, rekomendujemy uzyskanie opinii uzupełniającej od Miejskiej Pracowni Urbanistycznej.
Zespół obradował w składzie: Martin Radziwonka, Michał Urbański w dniu 06.07.2022 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska
  Decyzja ostateczna po odwołaniu:
  Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
  Uzasadnienie Rekomendacja pozytywna budowa toru bez ścianki wspinaczkowej
  Udokumentowanie kontaktu z Wnioskodawcą Spotkanie odwoławcze odbyło się dn. 30.09.2022
  Zespół Obradował w składzie P.Pawełczak, S.Prymas, W. Potapowicz, M.Rucka, I.Dutkiewicz, J.Muller
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Złożone odwołanie
  Treść odwołania: Odwołujemy się od decyzji Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska i wnioskujemy o ponowne rozpatrzenie projektu budowy toru pumptrackowego i ścianki wspinaczkowej na terenie przy ul. Jasna Rola obręb Naramowice działka 2/12 i działka 2/11. Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska nie rekomenduje do dalszej realizacji zgłoszonego projektu uzasadniając, że prace przy jego budowie zmniejszą powierzchnię biologicznie czynną na obszarze parku poprzez dostosowanie terenu, czyli prace ziemne z ewentualną wycinką drzew i krzewów. Wg przepisów powierzchnia biologiczna czynna na działce stanowi 31,1% powierzchni całej działki. Powierzchnia działki 2/12 to około 15 504,00m2. Na tej działce już istnieje boisko o powierzchni ok. 600 m2, okoliczne atrakcje w postaci stołu do ping ponga o powierzchni ok. 600 m2 oraz ścieżki, które są wykonane tak by migracja wody odbywała się powierzchniowo swobodnie i była przyjazna terenom zielonym. Ścieżki te stanowią powierzchnię ok. 170 m2. W sumie całość zabudowy już istniejącej to ok. 1370 m2. Projektowany pumptruck miałby powierzchnię ok. 400m2 co daje pętlę w rzucie około 220 mb. Reasumując – całość zagospodarowanej działki miałaby powierzchnie 1770m2 co daje 11% zabudowy. Czyli powierzchni czynnej biologicznie zostaje 89%, co jest zgodne z warunkami technicznymi czy miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Należy także wspomnieć, że takie tory buduje się wśród zieleni drzew i krzewów. Pętle można tak profilować, że lawirują pomiędzy istniejącymi drzewami. Teren, na którym została zaplanowana budowa pumtrucka, jest terenem mało zadrzewionym. Teren ten jest porośnięty „samosiejkami”, które nie dają walorów estetycznych, dlatego też budowa toru wymaga uporządkowania terenu bez jakiejkolwiek wycinki istniejących drzew i krzewów. W uzasadnieniu odrzucenia projektu została przywołana również kwestia finansowa, a podstawą miałyby być koszty już istniejących obiektów wybudowanych w ramach PBO. Zarówno w przypadku pumptracka, jak i ścianki wspinaczkowej, uzasadnienie to można odrzucić, ponieważ proponowane przez nas obiekty miałyby być mniejsze niż te wspomniane w uzasadnieniu. Przywołany pumptrack na Smochowicach, wyceniony na 500 tys.zł, to obiekt większy gabarytowo niż zaproponowany w naszym projekcie, bowiem składający się z dwóch torów: dla mniejszych dzieci oraz dla młodzieży. Jako kontrprzykład możemy podać istniejący pumtrack w Suchym Lesie, którego koszt (projekt + budowa) w 2018r. wyniósł 444 tys.zł. W jego skład wchodzą dwa tory (Flow Track i Mini Pump) o łącznej długości 258m. Pozwala to przyjąć, że szacunkowy koszt budowy 1 metra toru wynosi 1720zł. W konsekwencji założona kwota 330 tys.zł. wystarczy na wybudowanie proponowanego w projekcie jednego toru o długości do 190m. Analogicznie wygląda kwestia kosztów budowy ścianki wspinaczkowej. Przywołany przez Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska projekt ścianki nad Wartą zawiera dwie osobne konstrukcje. Firma Gatowalls, która wybudowała wspomniany obiekt, w korespondencji mailowej w dniu 5.09.2022 wyceniła koszt budowy mniejszej z dwóch ścianek nad Wartą na 290 tys.zł. Ponieważ nasz projekt w obecnym kształcie uwzględnia budowę jednej ścianki, również ta część projektu jest możliwa do zrealizowania w zakładanej kwocie 330 tys.zł. Podsumowując, nasza zaproponowana kwota 675 tys. zł plus 35 tys. zł na 5 letnie utrzymanie, jest kwotą za którą projekt jest realny do zrealizowania. Jednocześnie podkreśliłyśmy, że projekt może powstać „do wysokości posiadanych środków”. Należy tu także wspomnieć, że pierwotnie z panią Agata Matysiak zgłosiłyśmy dwa odrębne projekty na tym samym terenie. Pan Wojciech Potapowicz z Zarządu Zieleni Miejskiej zaproponował nam połączenie projektów. Zgodziłyśmy się, przez co gabaryty i zakres naszych projektów uległy zmniejszeniu. Jednocześnie chcę dodać, że stale rosnące ceny i wysoka inflacja nie są naszymi sprzymierzeńcami i niestety, patrząc na rynek wzrostu cen urządzeń, materiałów budowlanych, siły roboczej, planowanie inwestycji w tym momencie jest niekorzystne. Dotyczy to wszystkich obecnych inwestycji w porównywalnym stopniu, ścianka i pumptrack nie są tu wyjątkiem na tle innych złożonych projektów. Mamy nadzieję (jeśli dojdzie do głosowania, a potem do realizacji), że budowa obiektów będzie mogła być przynajmniej rozpoczęta, a ich rozbudowa i doposażenie może być zrealizowane w późniejszych latach. Naszym zdaniem koszt naszego zgłoszonego projektu jest doszacowany i, na obecnym etapie, nie można go lepiej oszacować. Teren zielony nie zostanie naruszony a obszar biologicznie czynny będzie dalej mógł wpływać pozytywnie na obszar przy Żurawińcu.
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Wniosek jest nie jest rekomendowany do realizacji. Projekt zakłada wybudowanie ogólnodostępnej ścianki wspinaczkowej oraz ogólnodostępnego toru pumptrackowego dla aktywnej rekreacji i spędzenia czasu na otwartym powietrzu. Podczas realizacji projektu przeprowadzone zostaną prace ziemne związane z dostosowaniem terenu oraz ewentualna wycinka drzew i krzewów. Spowoduje to zmniejszenie powierzchni biologicznie czynnej na obszarze parku, który znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie rezerwatu przyrody Żurawiniec. W związku z postępującymi zmianami klimatycznymi i panującą suszą Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska nie może rekomendować do realizacji projektu, który zmniejsza powierzchnię biologicznie czynną, co za tym idzie także retencję na tym terenie (może powodować wysychanie stawów w pobliskim rezerwacie Żurawiniec). Zmniejszanie powierzchni biologicznie czynnej jest niezgodne z Miejskim Planem Adaptacji do zmian klimatu. Ponadto wniosek został niedoszacowany. W 2017 roku ZZM wybudował pumptrack na Smochowicach i jego budowa kosztowała 500 tys. zł. co jest wartością większą, niż proponowana w projekcie. W ramach PBO w 2020 roku została zrealizowana także budowa ścianki wspinaczkowej nad Wartą, koszt tej inwestycji wyniósł 762 300 zł. Jeżeli doliczyć te koszty do projektu, uwzględniając wzrost cen, to zostanie przekroczony limit środków przeznaczonych na projekty rejonowe, gdzie maksymalna wartość może wynosić 800 tys. zł. Zatem wniosek jest sprzeczny z Zasadami PBO23 § 3 Zgłaszanie projektów pkt 16 ppkt 3 i 4.
  Zespół Obradował w składzie: Izabela Dutkowiak - Zastępczyni Dyrektorki Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska, Monika Rucka - kierowniczka Oddziału Informacyjno - Programowego, Michał Bernet - specjalista
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z zadaniami własnymi Miasta - Czy proponowane zadanie jest zgodne z zadaniami własnymi Miasta i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności proszę zasięgnąć opinii WUiA, MPU, MKZ, MIR, PIM),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującą strategią i programami Miasta Poznania? - nie
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w budżecie miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w budżecie miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Czy projekt spełnia warunek ogólnodostępności? - Przez ogólnodostępność projektu należy rozumieć umożliwienie ogółowi mieszkańców nieodpłatną możliwość korzystania z efektów realizacji projektu wybranego w ramach PBO23. W przypadku projektów infrastrukturalnych, remontowych lub polegających na zakupie sprzętu lub urządzeń – nieodpłatna możliwość korzystania, o której mowa powyżej, powinna obejmować co najmniej 25 godzin tygodniowo, pomiędzy godz. 6:00-22:00, z uwzględnieniem w miarę możliwości soboty lub niedzieli. W przypadku projektów innych niż inwestycyjne - realizacja projektów powinna odbywać się w przestrzeni publicznej, umożliwiając wszystkim zainteresowanym mieszkańcom możliwość nieodpłatnego korzystania w pełnym zakresie z efektów realizacji projektu - tak
  6. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  7. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  8. Realizacja zadania dotycząca nieruchomości będącej własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będącej własnością Miasta, na której prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  9. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  10. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2023 lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii - w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  11. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia oraz dotyczące wszelkich działań inwestycyjnych podejmowanych na terenach fortyfikacji? - nie
  12. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego imienia? - nie
  13. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  14. Czy projekt jest wykonalny technicznie? - Wykonalność techniczna projektu, zgodna z wiedzą planistyczną i inżynieryjną, która polega na analizie m.in. czy:
  a) projekt nie narusza norm, standardów oraz przepisów technicznych,
  b) projekt jest możliwy do zrealizowania we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji, w tym czy realizacja projektu nie koliduje z realizowanymi przedsięwzięciami Miasta,
  c) realizacja projektu we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji udzielonej Miastu przez wykonawcę na istniejącą w tej lokalizacji infrastrukturę,
  d) dostępne na rynku technologie umożliwiają realizację projektu,
  e) do realizacji projektu są wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia, zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne, a w konsekwencji, czy ich uzyskanie jest możliwe i pozwoli zrealizować projekt w trakcie roku budżetowego,
  f) projekt nie zawiera wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znaków towarowych. - tak
  15. Konieczna dodatkowa opinia MKZ, WUiA, MPU, MIR, PIM - Czy projekt wymaga opinii MKZ? - nie
  - Czy projekt wymaga opinii WUiA? - nie
  - Czy projekt wymaga opinii MPU? - nie
  - Czy projekt wymaga opinii MIR? - nie
  - Czy projekt wymaga opinii PIM? - nie
  16. Czy projekt wymaga opinii KDO? - Czy konieczna jest opinia KDO przy Pełnomocniczce Prezydenta Miasta Poznania ds. polityki równościowej? - nie
  - Czy konieczna jest opinia KDO przy Wydziale Kultury? - nie
  - Czy konieczna jest opinia KDO przy Pełnomocniku Prezydenta Miasta ds. Osób z Niepełnosprawnościami? - nie
  - Czy konieczna jest opinia KDO przy Wydziale Oświaty? - nie
  - Czy konieczna jest opinia KDO przy Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych? - nie
  - Czy konieczna jest opinia KDO przy Wydziale Ochrony Środowiska? - nie
  17. Możliwość realizacji zadania przez wydział/jednostkę - Czy możliwa jest realizacja zadania w całości przez wyznaczony wydział i/lub podległe mu jednostki? Czy w przypadku projektów inwestycyjnych wszystkie składowe projektu i lokalizacje są możliwe do realizacji przez Państwa wydział/jednostkę?
  W przypadku negatywnej odpowiedzi należy skontaktować się z pracownikami Gabinetu Prezydenta. - tak
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 800 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 35 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO23? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 800 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 50 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO23? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Komisji Dialogu Obywatelskiego:

 • dodatkowa rekomendacja: KDO przy Wydziale Ochrony Środowiska
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Uwagi: Bez wycinki drzew i krzewów oraz usytuowanie nasypów i elementów wyposażenia terenu poza zasięgiem systemów korzeniowych drzew
  Zespół Obradował w składzie: KDO przy Wydziale Ochrony Środowiska

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE NARAMOWICE
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: RO Naramowice
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.