My też chcemy być fit!


Kategoria
12 - Antoninek-Zieliniec-Kobylepole, Główna, Ostrów Tumski- Śródka-Zawady-Komandoria, Warszawskie-Pomet-Maltańskie
Nazwa projektu
My też chcemy być fit!
Skrócony opis projektu
Darmowa, bezpieczna i atrakcyjna aktywność fizyczna przeznaczona dla wszystkich małych i dużych mieszkańców rejonu!
Opis projektu
"My też chcemy być fit!" to kompleksowy program bezpłatnych i powszechnych zajęć sportowo - rekreacyjnych skierowany do mieszkańców Poznania zamieszkałych na terenie dzielnic Antoninek - Zieliniec - Kobylepole, Główna, Ostrów Tumski - Śródka - Zawady -Komandoria, Warszawskie - Pomet - Maltańskie. Projekt zakłada kompleksową organizację oraz realizację darmowych zajęć sportowo - rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, dorosłych oraz seniorów. Zajęcia dla dzieci i młodzieży odbywać się będą na terenie ogólnodostępnych boisk sportowych, terenów zielonych, w salach gimnastycznych, a także obiektach sportowo - rekreacyjnych znajdujących się na terenie w/w dzielnic. Ponadto dla małych i dużych uczestników naszych zajęć oraz beneficjentów programu przygotowane zostaną turnieje i festyny sportowe popularyzujące sport, a także kulturę aktywności fizycznej jako sposobu na atrakcyjne spędzanie czasu wolnego w ramach alternatywy dla smartfonów czy internetu. Zajęcia dla dorosłych i seniorów odbywać się będą na terenie siłowni zewnętrznych, a także w parkach, salach gimnastycznych czy Domach Kultury. Projekt realizowany będzie przez wykwalifikowanych trenerów i instruktorów nordic walking, fitness, sportów zespołowych oraz animatorów czasu wolnego. Program "My też chcemy być fit!" zakłada również organizację darmowych warsztatów z dietetykiem. Głównym założeniem programu "My też chcemy być fit!" jest aktywizacja lokalnej społeczności oraz uświadomienie mieszkańcom Poznania, jak ważny jest ruch i kompleksowe dbanie o kondycję fizyczną organizmu także w sferze mentalnej. Aktywność fizyczna w dzisiejszych czasach, w erze XXI wieku jest kluczem do zdrowego oraz prawidłowego funkcjonowania organizmu zarówno w sferze fizycznej jak i mentalnej. Wielostronna aktywność fizyczna stanowi bardzo ważny element profilaktyki zdrowotnej społeczeństwa oraz jest doskonałym sposobem na spędzanie wolnego czasu. Coraz większa świadomość społeczna w tym zakresie często nie idzie w parze z możliwościami finansowymi mieszkańców, a także ofertą ogólnodostępnej aktywności fizycznej. Projekt "My też chcemy być fit!" to propozycja dla osób, które chcą zadbać o swoje zdrowie poprzez atrakcyjną, a co za tym idzie bezpieczną aktywność ruchową.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Projekt "My też chcemy być fit!" realizowany będzie w obrębie całego rejonu dzięki czemu każdy mieszkaniec dzielnic Antoninek - Zieliniec - Kobylepole będzie mógł skorzystać z oferty darmowych zajęć.

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Obiekty sportowe, siłownie zewnętrzne, tereny zielone, sale gimnastyczne, boiska sportowe, Domy Kultury, obiekty ogólnodostępnej infrastruktury sportowo - rekreacyjnej zlokalizowane na terenie w/w rejonu.
Potencjalni odbiorcy projektu
Odbiorcami projektu, a zarazem beneficjentami rzeczywistymi oferty programu będą mieszkańcy rejonu niezależnie od wieku, płci i sytuacji materialnej. Ogólnodostępne zajęcia sportowo - rekreacyjne realizowane będą niezależnie od predyspozycji ruchowych według kryteriów wiekowych na zajęcia dla dzieci, młodzieży, dorosłych oraz seniorów, którzy będą mogli korzystać z oferowanych zajęć bez ograniczeń.
Uzasadnienie realizacji projektu
Sport to zdrowie, a zdrowie jest podstawą długowiecznej egzystencji dlatego zajęcia dostosowane będą do różnych grup odbiorców - młodszych i starszych, kobiet i mężczyzn. Każdy mieszkaniec tej części miasta będzie miał szansę na aktywność, która jest kluczem do zdrowego oraz prawidłowego funkcjonowania organizmu zarówno w sferze fizycznej i mentalnej. Zapewnienie kompleksowej aktywności fizycznej dostosowanej do potrzeb wszystkich mieszkańców powinno być jednym z zadań rozwoju dzisiejszego społeczeństwa, a ogólnodostępna możliwość profesjonalnego treningu sprawi, że wzrośnie świadomość potrzeby aktywności fizycznej. Świadomość potrzeb własnego ciała oraz ducha i możliwość ich zaspokojenia wpłynie na promocję zdrowego stylu życia, która aktualnie jest utrudniona ze względu na ograniczoną ofertę zajęć sportowo - rekreacyjnych.

W zdrowym ciele, zdrowy duch dlatego jeśli chcesz, żeby Twoje dziecko, rodzic, współmałżonek, sąsiad lub przyjaciel mieli okazję skorzystać z darmowej aktywności fizycznej pod okiem profesjonalistów - ZAGŁOSUJ NA "MY TEŻ CHCEMY BYĆ FIT!" I ZACHĘĆ DO TEGO INNYCH!!!
Projektowanie uniwersalne
Czy projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego: TAK
Projekt "My też chcemy być fit!" zapewni darmową, bezpieczną i atrakcyjną aktywność fizyczna przeznaczoną dla wszystkich mieszkańców dzielnic Antoninek - Zieliniec - Kobylepole, Główna, Ostrów Tumski - Śródka - Zawady -Komando, Warszawskie - Pomet - Maltańskie, a tym samym uwzględnia potrzeby wszystkich mieszkańców tego rejonu niezależnie od wieku, płci, formy fizycznej, stanu zdrowia czy predyspozycji ruchowych w tym osób z niepełnosprawnościami, które będą mogły w pełni korzystać z oferty zajęć sportowo - rekreacyjnych, festynów, warsztatów czy innych wydarzeń promujących aktywność fizyczną.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Koszt organizacji turniejów sportowych, festynów rekreacyjnych czy warsztatów, a także pozostałych wydarzeń promujących aktywność fizyczną. 99 300
Koszt wynajęcia obiektów na potrzeby realizacji zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach projektu "My też chcemy być fit!", a także biletów wstępu. 36 900
Koszt wynagrodzenia trenerów i instruktorów realizujących zajęcia sportowo - rekreacyjne w ramach projektu "My też chcemy być fit!". 179 150
Koszt zakupu sprzętu sportowego niezbędnego do kompleksowego i profesjonalnego prowadzenia zajęć zgodnie z potrzebami mieszkańców oraz ubioru dla trenerów i instruktorów prowadzących zajęcia w ramach projektu "My też chcemy być fit!". 19 400
Koszt obsługi programu, a także wynagrodzenia osób koordynujących oraz realizujących obsługę projektu tzn. koordynacja, promocja, logistyka, księgowość itp. 39 200
Koszt kompleksowej promocji projektu tzn. projekty graficzne, usługa stworzenia materiałów reklamowych, promocji programu wśród mieszkańców dzielnic Antoninek - Zieliniec - Kobylepole, Główna, Ostrów Tumski - Śródka - Zawady -Komando, Warszawskie - Pomet - Maltańskie, a także wykonanie i obsługa strony internetowej. 24 700
SUMA: 398 650
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Adam Wiśniewski
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział/jednostka wiodący/a : Wydział Sportu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie .
  Zespół Obradował w składzie: Maciej Piekarczyk, Renata Szymkowiak, Piotr Wrześniewski, Paweł Koralewski.
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z zadaniami własnymi Miasta - Czy proponowane zadanie jest zgodne z zadaniami własnymi Miasta i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności proszę zasięgnąć opinii WUiA, MPU, MKZ, MIR, PIM),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującą strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w budżecie miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w budżecie miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Czy projekt spełnia warunek ogólnodostępności? - Przez ogólnodostępność projektu należy rozumieć umożliwienie ogółowi mieszkańców nieodpłatną możliwość korzystania z efektów realizacji projektu wybranego w ramach PBO23. W przypadku projektów infrastrukturalnych, remontowych lub polegających na zakupie sprzętu lub urządzeń – nieodpłatna możliwość korzystania, o której mowa powyżej, powinna obejmować co najmniej 25 godzin tygodniowo, pomiędzy godz. 6:00-22:00, z uwzględnieniem w miarę możliwości soboty lub niedzieli. W przypadku projektów innych niż inwestycyjne - realizacja projektów powinna odbywać się w przestrzeni publicznej, umożliwiając wszystkim zainteresowanym mieszkańcom możliwość nieodpłatnego korzystania w pełnym zakresie z efektów realizacji projektu - tak
  6. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  7. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  8. Realizacja zadania dotycząca nieruchomości będącej własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będącej własnością Miasta, na której prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  9. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  10. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2023 lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii - w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  11. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia oraz dotyczące wszelkich działań inwestycyjnych podejmowanych na terenach fortyfikacji? - nie
  12. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego imienia? - nie
  13. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  14. Czy projekt jest wykonalny technicznie? - Wykonalność techniczna projektu, zgodna z wiedzą planistyczną i inżynieryjną, która polega na analizie m.in. czy:
  a) projekt nie narusza norm, standardów oraz przepisów technicznych,
  b) projekt jest możliwy do zrealizowania we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji, w tym czy realizacja projektu nie koliduje z realizowanymi przedsięwzięciami Miasta,
  c) realizacja projektu we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji udzielonej Miastu przez wykonawcę na istniejącą w tej lokalizacji infrastrukturę,
  d) dostępne na rynku technologie umożliwiają realizację projektu,
  e) do realizacji projektu są wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia, zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne, a w konsekwencji, czy ich uzyskanie jest możliwe i pozwoli zrealizować projekt w trakcie roku budżetowego,
  f) projekt nie zawiera wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znaków towarowych. - tak
  15. Konieczna dodatkowa opinia MKZ, WUiA, MPU, MIR, PIM - Czy projekt wymaga opinii MKZ? - nie
  - Czy projekt wymaga opinii WUiA? - nie
  - Czy projekt wymaga opinii MPU? - nie
  - Czy projekt wymaga opinii MIR? - nie
  - Czy projekt wymaga opinii PIM? - nie
  16. Czy projekt wymaga opinii KDO? - Czy konieczna jest opinia KDO przy Pełnomocniczce Prezydenta Miasta Poznania ds. polityki równościowej? - nie
  - Czy konieczna jest opinia KDO przy Wydziale Kultury? - nie
  - Czy konieczna jest opinia KDO przy Pełnomocniku Prezydenta Miasta ds. Osób z Niepełnosprawnościami? - nie
  - Czy konieczna jest opinia KDO przy Wydziale Oświaty? - nie
  - Czy konieczna jest opinia KDO przy Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych? - nie
  - Czy konieczna jest opinia KDO przy Wydziale Ochrony Środowiska? - nie
  17. Możliwość realizacji zadania przez wydział/jednostkę - Czy możliwa jest realizacja zadania w całości przez wyznaczony wydział i/lub podległe mu jednostki? Czy w przypadku projektów inwestycyjnych wszystkie składowe projektu i lokalizacje są możliwe do realizacji przez Państwa wydział/jednostkę?
  W przypadku negatywnej odpowiedzi należy skontaktować się z pracownikami Gabinetu Prezydenta. - tak
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 398 650 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO23? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 398 650 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO23? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Projekt zgodny z potrzebami mieszkańców
  Zespół Obradował w składzie: M.Wachowiak, D.Radojewski , J.Klessa , G. Burandt , G. Banasiak , A. Duszyńska , R. Mikołajewicz , K. Bartosiak ,
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE GŁÓWNA
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE OSTRÓW TUMSKI-ŚRÓDKA-ZAWADY-KOMANDORIA
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE WARSZAWSKIE-POMET-MALTAŃSKIE

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.