O!SIŁKA! Profesjonalna siłownia


Kategoria
1 - Nowe Winogrady Północ, Nowe Winogrady Południe, Nowe Winogrady Wschód, Stare Winogrady
Nazwa projektu
O!SIŁKA! Profesjonalna siłownia
Skrócony opis projektu
Projekt zakłada doposażenie siłowni zewnętrznej o zewnętrzne atlasy treningowe, drążki do kalisteniki
Opis projektu
Coraz więcej osób zobowiązanych jest do siedzącego trybu życia.
Obostrzenia oraz wymuszona forma pracy zdalnej mają negatywny wpływ na nasze zdrowie i samopoczucie. Dlatego pragnę stworzyć siłownię wyposażoną w zewnętrzne atlasy treningowe z regulacją obciążenia oraz drążki do kalisteniki.
Projekt skierowany jest dla różnych grup odbiorców w różnym wieku (młodzież, dorośli, seniorzy) i o zróżnicowanym stopniu sprawności (również dla niepełnosprawnych. Rozwiązanie, które proponuję to nowość na polskim rynku, która pozytywnie wpłynie na integrację społeczną oraz pozwoli o regularne dbanie o zdrowie i kondycję.
Urządzenia pozwalają na dostosowanie tempa wykonywanych ćwiczeń do możliwości danej osoby. Jest to szczególnie istotne dla osób, które wykorzystują siłownie na powietrzu do rehabilitacji np. pocovidovej lub osób z niepełnosprawnością.
Największą zaletą urządzeń jest regulowane obciążenie od 2,5 do 220 kg. Urządzenia będą umożliwiały profesjonalny trening każdemu bez względu na wiek czy pozycję społeczną. To alternatywa dla prywatnych siłowni fitness oraz promocja sportu na świeżym powietrzu. W wyposażeniu takiej siłowni koniecznie znaleźć musi się sprzęt taki, jak: wyciskanie na klatkę w pozycji siedzącej, maszyna do ćwiczenia wewnętrznej części uda w pozycji stojącej ze zmiennym obciążeniem, prasa w pozycji siedzącej ze zmiennym obciążeniem. Profesjonalne atlasy treningowe wyposażone są w aplikację wirtualnego trenera – wystarczy zeskanować telefonem znajdujący się na urządzeniu kod QR i na ekranie wyświetli nam się film instruktażowy, gdzie profesjonalny trener przeprowadzi nas przez trening na urządzeniu. Od teraz każdy trening na świeżym powietrzu to czysta przyjemność i to całkowicie za darmo!
Realizacja zadania do wysokości środków.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Park Gagarina

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Przy placu zabaw
Potencjalni odbiorcy projektu
Projekt zakłada ogólnodostępność - z siłowni będą mogli korzystać mieszkańcy dzielnicy, jak i całego miasta.
Uzasadnienie realizacji projektu
Do tej pory treningi ze zmiennym obciążeniem wykonywane były jedynie w siłowniach stacjonarnych lub klubach fitness.
Chcę stworzyć miejsce, w którym mieszkańcy dzielnicy będą mogli nieodpłatnie, całodobowo i bez sztucznego oświetlenia spędzać czas.
Chcę stworzyć profesjonalną siłownię wyposażoną w zewnętrzne atlasy treningowe. Urządzenia, w które chcę wyposażyć Park Gagarina posiadają system regulowanego obciążenia od 2,5 do 220 kg. Siłownia dostosowana będzie także do potrzeb osób niepełnosprawnych, dając szansę każdemu - nie dzieląc ze względu na wiek, poziom zaawansowania w treningach jednocześnie gwarantując harmonijny proces integracji społecznej. Dodatkowo sprzęt posiada aplikację wirtualnego trenera, dzięki czemu wiemy jak dobrze korzystać ze sprzętu.
Atlasy treningowe i drążki do kalisteniki będą znajdować się na terenie, który nie jest zamykany. O każdej porze mogą z nich korzystać mieszkańcy naszego miasta. Urządzenia są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, dzięki czemu zaktywizują nową grupę społeczną i wyrównaja szanse.
Projektowanie uniwersalne
Czy projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego: TAK
Sprzęt, który zakłada projekt posiada również dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych, wobec tego projekt spełnia zasady projektowania uniwersalnego. Dzięki składanemu siedzisku osoby na wózku inwalidzkim, mogą podjechać pod sprzęt i swobodnie z niego skorzystać.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Dokumentacja projektowa 17 000
Zewnętrzne atlasy treningowe z regulacją obciążenia i aplikacją wirtualnego
trenera
100 000
Drążki do kalisteniki 30 000
SUMA: 147 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Warszawska strefa fitness- profesjonalne siłownie plenerowe ze zmiennym obciążeniem 1641834877_zalacznik_1_13157_28785.jpg
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Mateusz Skrzyniecki
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wydział Gospodarki Nieruchomościami rekomenduje projekt do realizacji na nieruchomościach oznaczonych ewidencyjnie jako: 52/14/26/2, 52/14/32/5. Przedmiotowej nieruchomości znajdują się w trwałym zarządzie Zarządu Zieleni Miejskiej, w związku z powyższym, prosimy ww. jednostkę o zaopiniowanie projektu. Dodatkowo informujemy, że nieruchomość oznaczona ewidencyjnie jako:52/14/33/120 objęta jest postępowaniem o zwrot wywłaszczonej nieruchomości, przed Starostą Poznańskim jako organem I instancji, niemniej przedmiotowa nieruchomość to południowa część parku która nie obejmuje placu zabaw, więc ww. postępowanie nie stanowi przeszkody do realizacji projektu.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie
5. Czy projekt ma być realizowany na terenach fortyfikacji poznańskich: nie
6. Czy opracowywany jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu: nie
Zespół obradował w składzie: Martin Radziwonka, Michał Urbański w dniu 06.07.2022 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Wniosek jest rekomendowany do realizacji. Projekt zakłada doposażenie istniejącej już siłowni zewnętrznej w Parku Gagarina o atlasy treningowe i drążki do kalisteniki. Zgodnie z opinią zarządcy terenu Zarządu Zieleni Miejskiej w parku znajduje się miejsce na dodatkowe urządzenia.
  Zespół Obradował w składzie: Izabela Dutkowiak - Zastępczyni Dyrektorki Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska, Monika Rucka - kierowniczka Oddziału Informacyjno - Programowego, Michał Bernet - specjalista
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z zadaniami własnymi Miasta - Czy proponowane zadanie jest zgodne z zadaniami własnymi Miasta i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności proszę zasięgnąć opinii WUiA, MPU, MKZ, MIR, PIM),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującą strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w budżecie miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w budżecie miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Czy projekt spełnia warunek ogólnodostępności? - Przez ogólnodostępność projektu należy rozumieć umożliwienie ogółowi mieszkańców nieodpłatną możliwość korzystania z efektów realizacji projektu wybranego w ramach PBO23. W przypadku projektów infrastrukturalnych, remontowych lub polegających na zakupie sprzętu lub urządzeń – nieodpłatna możliwość korzystania, o której mowa powyżej, powinna obejmować co najmniej 25 godzin tygodniowo, pomiędzy godz. 6:00-22:00, z uwzględnieniem w miarę możliwości soboty lub niedzieli. W przypadku projektów innych niż inwestycyjne - realizacja projektów powinna odbywać się w przestrzeni publicznej, umożliwiając wszystkim zainteresowanym mieszkańcom możliwość nieodpłatnego korzystania w pełnym zakresie z efektów realizacji projektu - tak
  6. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  7. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  8. Realizacja zadania dotycząca nieruchomości będącej własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będącej własnością Miasta, na której prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  9. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  10. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2023 lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii - w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  11. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia oraz dotyczące wszelkich działań inwestycyjnych podejmowanych na terenach fortyfikacji? - nie
  12. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego imienia? - nie
  13. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  14. Czy projekt jest wykonalny technicznie? - Wykonalność techniczna projektu, zgodna z wiedzą planistyczną i inżynieryjną, która polega na analizie m.in. czy:
  a) projekt nie narusza norm, standardów oraz przepisów technicznych,
  b) projekt jest możliwy do zrealizowania we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji, w tym czy realizacja projektu nie koliduje z realizowanymi przedsięwzięciami Miasta,
  c) realizacja projektu we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji udzielonej Miastu przez wykonawcę na istniejącą w tej lokalizacji infrastrukturę,
  d) dostępne na rynku technologie umożliwiają realizację projektu,
  e) do realizacji projektu są wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia, zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne, a w konsekwencji, czy ich uzyskanie jest możliwe i pozwoli zrealizować projekt w trakcie roku budżetowego,
  f) projekt nie zawiera wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znaków towarowych. - tak
  15. Konieczna dodatkowa opinia MKZ, WUiA, MPU, MIR, PIM - Czy projekt wymaga opinii MKZ? - nie
  - Czy projekt wymaga opinii WUiA? - nie
  - Czy projekt wymaga opinii MPU? - nie
  - Czy projekt wymaga opinii MIR? - nie
  - Czy projekt wymaga opinii PIM? - nie
  16. Czy projekt wymaga opinii KDO? - Czy konieczna jest opinia KDO przy Pełnomocniczce Prezydenta Miasta Poznania ds. polityki równościowej? - nie
  - Czy konieczna jest opinia KDO przy Wydziale Kultury? - nie
  - Czy konieczna jest opinia KDO przy Pełnomocniku Prezydenta Miasta ds. Osób z Niepełnosprawnościami? - nie
  - Czy konieczna jest opinia KDO przy Wydziale Oświaty? - nie
  - Czy konieczna jest opinia KDO przy Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych? - nie
  - Czy konieczna jest opinia KDO przy Wydziale Ochrony Środowiska? - nie
  17. Możliwość realizacji zadania przez wydział/jednostkę - Czy możliwa jest realizacja zadania w całości przez wyznaczony wydział i/lub podległe mu jednostki? Czy w przypadku projektów inwestycyjnych wszystkie składowe projektu i lokalizacje są możliwe do realizacji przez Państwa wydział/jednostkę?
  W przypadku negatywnej odpowiedzi należy skontaktować się z pracownikami Gabinetu Prezydenta. - tak
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 147 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO23? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 147 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 30 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 5 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO23? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE NOWE WINOGRADY POŁUDNIE
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie
  Zespół Obradował w składzie: Rada Osiedla NWP
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE NOWE WINOGRADY WSCHÓD

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.