Koncerty chopinowskie na Dziedzińcu Urzędu Miasta


Kategoria
9 - Stare Miasto
Nazwa projektu
Koncerty chopinowskie na Dziedzińcu Urzędu Miasta
Skrócony opis projektu
Organizacja cyklicznych koncertów chopinowskich na Dziedzińcu UMP, połączonych z promocją wiedzy o Fryderyku Chopinie
Opis projektu
Organizacja cyklicznych koncertów chopinowskich w przestrzeni miasta, np. na Dziedzińcu Urzędu Miasta, w wykonaniu pianistów (także laureatów konkursów) i czasami wzbogacane też o występy z orkiestrą, solistami czy baletem i połączone z różnymi elementami kultury i sztuki np. pokazy, recytacje, konkursy z nagrodami, wystawy i inne prezentacje związane z Fryderykiem Chopinem, aby przybliżyć tego najwybitniejszego kompozytora polskiego i wirtuoza fortepianu szerokiemu gronu odbiorców i otworzyć każdemu dostęp do tak fascynującej muzyki. Organizacje koncertów poprzedzić trzeba by przygotowaniami takimi jak: przygotowanie sceny i krzeseł, zakup lub wypożyczenie fortepianu koncertowego oraz innymi pracami.
Termin realizacji projektu proponuję: po dwa koncerty w miesiącach czerwiec, lipiec, sierpień i wrzesień.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Dziedziniec Urzędu Miasta Poznania

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

plac Kolegiacki 17
Potencjalni odbiorcy projektu
Wszyscy mieszkańcy Poznania oraz goście i turyści.
Uzasadnienie realizacji projektu
Fryderyk Chopin to geniusz muzyczny znany na całym świecie. Najwybitniejszy kompozytor polski, wirtuoz fortepianu. W swojej twórczości wytworzył najbardziej oryginalny styl łączący narodowe i ludowe tradycje muzyki polskiej ze zdobyczami muzyki romantyzmu, zadziwia w nich bogactwo emocjonalnego wyrazu, co pozwala widzom przeżywać te koncerty niezwykle głęboko. Warto promować jego twórczość i kultywować tradycje chopinowskie w Poznaniu. Tym bardziej, że F. Chopin, gdy był jeszcze w Polsce, dał swego czasu koncert w budynku, w którym obecnie znajduje się Urząd Miasta. Koncerty chopinowskie to duża atrakcja dla melomanów, ale także promocja Poznania i konkurencja dla Warszawy.
Projektowanie uniwersalne
Czy projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego: TAK
Projekt jest uniwersalny, mogą z niego korzystać wszyscy, także niepełnosprawni.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Wynajem Sceny,wynajem fortepianu,wynajem krzeseł,nagłośnienia i innego sprzętu
oraz koszty organizacji,obsługi oraz ochrony
160 000
Honoraria artystów i wykonawców /pianiści,orkiestra,soliści, balet,konferansjer,poeta i inne koszty 530 000
Wystawa związana z Fryderykiem Chopinem oraz zebranie i prezentacja rozmaitych prac i twórczości związanej z F.Chopinem 50 000
Konkurs z nagrodami - zakup nagród i innych materiałów 20 000
Promocja / plakaty,programy oraz folder informacyjny o F.Chopinie i koncertach, ozdobiony artystycznie i wydany w dużej ilości np.2 tys.szt./
Stoisko informacyjno-programowe
Rejestracja audiowizualna niektórych koncertów / w miarę możliwości/
40 000
SUMA: 800 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Informacje o F. Chopinie Fryderyk Chopin.pdf
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Hanna Wawrzynkiewicz
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział/jednostka wiodący/a : Wydział Kultury
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Wydział Kultury pozytywnie opiniuje wniosek pod nazwą "Koncerty chopinowskie na Dziedzińcu Urzędu Miasta". Wnioskodawca w ramach konsultacji i na prośbę wydziału dokonał zmian w projekcie dotyczących ilości zaplanowanych w ramach projektu przedsięwzięć oraz doprecyzowania części kosztorysowej wniosku. W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia głosowania oraz potencjalnej realizacji projektu wymagał będzie zapewne dodatkowych konsultacji i aktualizacji co do formuły realizacji poszczególnych wydarzeń. .
  Zespół Obradował w składzie: Justyna Makowska - Dyrektorka Wydziału Kultury UMP, Bartosz Antoniewicz - pracownik Wydziału Kultury UM.
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z zadaniami własnymi Miasta - Czy proponowane zadanie jest zgodne z zadaniami własnymi Miasta i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności proszę zasięgnąć opinii WUiA, MPU, MKZ, MIR, PIM),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującą strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w budżecie miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w budżecie miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Czy projekt spełnia warunek ogólnodostępności? - Przez ogólnodostępność projektu należy rozumieć umożliwienie ogółowi mieszkańców nieodpłatną możliwość korzystania z efektów realizacji projektu wybranego w ramach PBO23. W przypadku projektów infrastrukturalnych, remontowych lub polegających na zakupie sprzętu lub urządzeń – nieodpłatna możliwość korzystania, o której mowa powyżej, powinna obejmować co najmniej 25 godzin tygodniowo, pomiędzy godz. 6:00-22:00, z uwzględnieniem w miarę możliwości soboty lub niedzieli. W przypadku projektów innych niż inwestycyjne - realizacja projektów powinna odbywać się w przestrzeni publicznej, umożliwiając wszystkim zainteresowanym mieszkańcom możliwość nieodpłatnego korzystania w pełnym zakresie z efektów realizacji projektu - tak
  6. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  7. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  8. Realizacja zadania dotycząca nieruchomości będącej własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będącej własnością Miasta, na której prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  9. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  10. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2023 lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii - w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  11. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia oraz dotyczące wszelkich działań inwestycyjnych podejmowanych na terenach fortyfikacji? - nie
  12. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego imienia? - nie
  13. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  14. Czy projekt jest wykonalny technicznie? - Wykonalność techniczna projektu, zgodna z wiedzą planistyczną i inżynieryjną, która polega na analizie m.in. czy:
  a) projekt nie narusza norm, standardów oraz przepisów technicznych,
  b) projekt jest możliwy do zrealizowania we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji, w tym czy realizacja projektu nie koliduje z realizowanymi przedsięwzięciami Miasta,
  c) realizacja projektu we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji udzielonej Miastu przez wykonawcę na istniejącą w tej lokalizacji infrastrukturę,
  d) dostępne na rynku technologie umożliwiają realizację projektu,
  e) do realizacji projektu są wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia, zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne, a w konsekwencji, czy ich uzyskanie jest możliwe i pozwoli zrealizować projekt w trakcie roku budżetowego,
  f) projekt nie zawiera wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znaków towarowych. - nie dotyczy
  15. Konieczna dodatkowa opinia MKZ, WUiA, MPU, MIR, PIM - Czy projekt wymaga opinii MKZ? - nie
  - Czy projekt wymaga opinii WUiA? - nie
  - Czy projekt wymaga opinii MPU? - nie
  - Czy projekt wymaga opinii MIR? - nie
  - Czy projekt wymaga opinii PIM? - nie
  16. Czy projekt wymaga opinii KDO? - Czy konieczna jest opinia KDO przy Pełnomocniczce Prezydenta Miasta Poznania ds. polityki równościowej? - tak
  - Czy konieczna jest opinia KDO przy Wydziale Kultury? - nie
  - Czy konieczna jest opinia KDO przy Pełnomocniku Prezydenta Miasta ds. Osób z Niepełnosprawnościami? - nie
  - Czy konieczna jest opinia KDO przy Wydziale Oświaty? - nie
  - Czy konieczna jest opinia KDO przy Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych? - nie
  - Czy konieczna jest opinia KDO przy Wydziale Ochrony Środowiska? - nie
  17. Możliwość realizacji zadania przez wydział/jednostkę - Czy możliwa jest realizacja zadania w całości przez wyznaczony wydział i/lub podległe mu jednostki? Czy w przypadku projektów inwestycyjnych wszystkie składowe projektu i lokalizacje są możliwe do realizacji przez Państwa wydział/jednostkę?
  W przypadku negatywnej odpowiedzi należy skontaktować się z pracownikami Gabinetu Prezydenta. - tak
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 800 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO23? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 800 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO23? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Komisji Dialogu Obywatelskiego:

 • dodatkowa rekomendacja: KDO przy Wydziale Kultury
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Projekt jest rekomendowany do realizacji przez KDO przy Wydziale Kultury.
  Zespół Obradował w składzie: KDO przy Wydziale Kultury

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE STARE MIASTO
  Decyzja:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Zbyt wysokie koszty realizacji projektu.
  Zespół Obradował w składzie: Zarząd :Lidia Koralewska,Agnieszka Hoffmann, Magdalena Ignaszak , Radni: Tomasz Dworek, Andrzej Rataj, Magdalena Ignaszak, Alicja Wilak, Małgorzata Osińska., Michał Kondella, Marcin Pilarczyk, Roman Borowiak, Maria Stachowiak, Włodzimierz Marciniak
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.