Wjazd na parking


Kategoria
3 - Piątkowo Północ, Piątkowo
Nazwa projektu
Wjazd na parking
Skrócony opis projektu
Wjazd na parking przy bloku nr 10 na os. Batorego z ul. Opieńskiego
Opis projektu
Należy połączyć istniejący parking miejski przy bloku nr 10 na
na os. Batorego z ul. Opieńskiego. Wjazd jest także potrzebny dla
samochodów wywożących śmieci i karetek pogotowia.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

60-687 Poznań os. Batorego 10 z ul. Opieńskieo

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Połączenie ul. Opieńskiego z parkingiem miejskim przy bloku nr 10 os. Batorego
Potencjalni odbiorcy projektu
Mieszkańcy os. Batorego jed. F
Uzasadnienie realizacji projektu
Miasto Poznań w postępowaniu zwrotowym osobie prywatnej działki nr 189/99 obręb 53 arkusz 16, nie zapewniło sobie dojazdu na działkę nr 189/100 obręb 53 arkusz 16, która następnie została sprzedana deweloperowi, firmie Jakś-Bud.
Wydając pozwolenie na budowę budynku wielorodzinnego, Miasto nie uregulowało połączenia z kolektorem ściekowym, istniejącej kanalizacji deszczowej, odprowadzającej wodę z terenu działki 189/100 obręb 53 arkusz 16, przerwanej w procesie inwestycyjnym.
Wobec powyższego na Mieście Poznaniu, właścicielu działki nr 189/100 obręb 53 arkusz 16 spoczywa obowiązek zapewnienia zgodnego z przepisami dojazdu do ww. działki, odprowadzenia zalegającej po opadach wody deszczowej i utrzymania terenu w czystości.
Obecny wjazd na ten teren jest możliwy z ulicy Opieńskiego i prowadzi przez chodnik przejście dla pieszych.
Wobec biernej postawy Władz Miasta Poznania w tym temacie, jedyną "deską ratunku” jest pozyskanie środków finansowych z projektu obywatelskiego na budowę zjazdu z ul. Opieńskiego na działkę 189/100 obręb 53 arkusz 16.
Projektowanie uniwersalne
Czy projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego: TAK
opisano w Uzasadnieniu realizacji projektu
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Wykonanie projektu wraz z wszystkimi uzgodnieniami
25 000
Wykonanie zjazdu wraz z wszystkimi robotami towarzyszącymi 180 000
Wykonanie nowej instalacji deszczowej parkingu i podłączenie do kolektora kanalizacji deszczowej 120 000
Naprawa nawierzchni parkingu wraz z robotami dodatkowymi 140 000
SUMA: 465 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Projekt wjazdu projekt wjazdu.pdf
Wstępny kosztorys wst_pny kosztorys.pdf
Poparcie Zarządu PSM poparcie Zarzadu PSM.pdf
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Leszek Chełkowski
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do realizacji. Przedmiotowa nieruchomość oznaczona ewidencyjnie jako: 53/16/189/100 została powierzona Zarządowi Dróg Miejskich. W związku z powyższym, prosimy ww. jednostkę o zaopiniowanie projektu.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie
5. Czy projekt ma być realizowany na terenach fortyfikacji poznańskich: nie
6. Czy opracowywany jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu: nie
Zespół obradował w składzie: Martin Radziwonka, Michał Urbański w dniu 06.07.2022 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Zarząd Dróg Miejskich (ZDM)
  Decyzja ostateczna po odwołaniu:
  Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
  Uzasadnienie Po przeprowadzeniu spotkania odwoławczego z Wnioskodawcą projektu, Zarząd Dróg Miejskich postanowił pozytywnie rekomendować zadanie do realizacji. Jednocześnie zaznaczyć należy, że realizacja zadania uzależniona jest od decyzji wydanej przez Miejskiego Inżyniera Ruchu oraz prac projektowych, które jednoznacznie będą rozstrzygać sposób realizacji zadania (w miarę jego możliwości technicznych). Koszt realizacji projektu określony - 800.000 zł. Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach - 25.000 zł. Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 2.000 zł. Projekt jest rekomendowany do realizacji.
  Udokumentowanie kontaktu z Wnioskodawcą Wnioskodawca wziął udział w spotkaniu odwoławczym.
  Zespół Obradował w składzie Wnioskodawca, Gabinet Prezydenta, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Zarząd Dróg Miejskich
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Złożone odwołanie
  Treść odwołania: Z związku z brakiem rekomendowania przez Zarząd Dróg Miejskich do realizacji projektu budowy wjazdu na parking przy bloku nr 10 na os. Stefana Batorego z ul. Opieńskiego w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2023, niniejszym składam odwołanie. Wskazuję, iż na dzień składania wniosku oraz na dzień podejmowania decyzji przez Jednostkę Opiniującą, właścicielem działki nr 189/100 obręb 53 arkusz 16 jest Miasto Poznań. Nie toczy się żadne postępowanie dotyczące zwrotu nieruchomości, które pozwoliłoby na uznanie, iż budowa wjazdu dotyczy działki miejskiej wobec której istnieje zagrożenia utraty własności (par. 4, ust. 7, pkt. 5e załączniku nr 1 do uchwały nr LXII/1140/VIII/2022 r.). Nie wykazano, aby Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa miała jakiekolwiek prawa do nieruchomości, na której ma być realizowana inwestycja. Z księgi wieczystej dla przedmiotowej nieruchomości nie wynika również, aby była ona obciążona jakimikolwiek prawami rzeczowymi na rzecz innych osób. W toku nie jest również procedura przekazania działki nr 189/100 spółdzielni mieszkaniowej. Sam zamiar prowadzenia rozmów z Poznańską Spółdzielnią Mieszkaniową na temat ewentualnego przejęcia nieruchomości nie może zatem stanowi podstaw do wyrażenia braku rekomendacji. Zauważania również wymaga, iż rozmowy takie toczą się od 2015 r., a Spółdzielnia nie wyraża zgody na przejecie wskazanej nieruchomości na zaproponowanych warunkach, sfinansowanie budowy zjazdu na drogę publiczną oraz urządzenie na działce ogólnodostępnego parkingu dla samochodów osobowych. Celem Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej nie jest zapewnianie powszechnego i nieskrępowanego dostępu do drogi ogółowi osób, a także urządzanie ogólnodostępnych parkingów i ich utrzymywanie. Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, w tym w zakresie dróg, ulic, mostów placów oraz organizacji ruchu drogowego, należy zaś do zadań własnych gminy stosownie do art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym. Przedmiotowe przedsięwzięcie dotyczy części publicznego układu komunikacyjnego. Znajdujące się na osiedlu drogi wewnętrzne są jedynym połączeniem osiedla mieszkaniowego z drogą publiczną, co powoduje, że korzystają z niej wszyscy, i to nie tylko mieszkańcy osiedla. Teren osiedla jest otwarty i każdy może się po nim poruszać. Układ komunikacyjny (zjazd) i parking na terenie działki nr 189/100, stanowiącej własność Miasta Poznania, będzie niewątpliwie służył realizacji potrzeb mieszkańców gminy, z których część zamieszkuje zasób mieszkaniowy zarządzany przez Spółdzielnię, a część bloki wybudowane przez deweloperów, stanowiące odrębne wspólnoty. Tym samym to na Mieście Poznaniu spoczywa obowiązek zapewnienia zgodnego z przepisami dojazdu do działki nr 189/100, odprowadzenia zalegającej po opadach wody deszczowej i utrzymania terenu w czystości. Wnioskowany do realizacji projekt nie jest zadaniem własnym spółdzielni mieszkaniowej. Zgodnie z art. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, celem spółdzielni jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych członków oraz ich rodzin, przez dostarczanie samodzielnych lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych, a także lokali o innym przeznaczeniu. Nie ma i nie będzie zgody, aby Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa budowała ze środków spółdzielczych parkingi ogólnodostępne, z których będą korzystać nieodpłatnie m.in. mieszkańcy bloków sąsiednich. W związku z powyższym jedynym rozwiązaniem jest budowa parkingu wraz z dojazdem w ramach budżetu obywatelskiego. posiadam jeszcze stanowisko Zarządu PSM wspierające inicjatywę i stanowiące odmienną opinie dotyczące uzasadnienia ZDM.
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie ZDM podjął działania zmierzające do przekazania działki nr 189/100 spółdzielni mieszkaniowej. Brak jest zatem możliwości realizacji zadania na terenie, który przestanie być własnością Miasta Poznania. Zgłoszony projekt narusza zasady i tryb Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego określone w załączniku nr 1 do uchwały nr LXII/1140/VIII/2022 r. r. Budowa wjazdu dotyczy działki miejskiej wobec której istnieje zagrożenia utraty własności - par. 4, ust. 7, pkt. 5e).
  Zespół Obradował w składzie: Krzysztof Olejniczak, Radosław Ciesielski, Paulina Gowin- Sikora, Maciej Heilman, Damian Koziński, Rafał Krzyżanowski
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z zadaniami własnymi Miasta - Czy proponowane zadanie jest zgodne z zadaniami własnymi Miasta i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności proszę zasięgnąć opinii WUiA, MPU, MKZ, MIR, PIM),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującą strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w budżecie miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w budżecie miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Czy projekt spełnia warunek ogólnodostępności? - Przez ogólnodostępność projektu należy rozumieć umożliwienie ogółowi mieszkańców nieodpłatną możliwość korzystania z efektów realizacji projektu wybranego w ramach PBO23. W przypadku projektów infrastrukturalnych, remontowych lub polegających na zakupie sprzętu lub urządzeń – nieodpłatna możliwość korzystania, o której mowa powyżej, powinna obejmować co najmniej 25 godzin tygodniowo, pomiędzy godz. 6:00-22:00, z uwzględnieniem w miarę możliwości soboty lub niedzieli. W przypadku projektów innych niż inwestycyjne - realizacja projektów powinna odbywać się w przestrzeni publicznej, umożliwiając wszystkim zainteresowanym mieszkańcom możliwość nieodpłatnego korzystania w pełnym zakresie z efektów realizacji projektu - tak
  6. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  7. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  8. Realizacja zadania dotycząca nieruchomości będącej własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będącej własnością Miasta, na której prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  9. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  10. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2023 lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii - w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  11. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia oraz dotyczące wszelkich działań inwestycyjnych podejmowanych na terenach fortyfikacji? - nie
  12. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego imienia? - nie
  13. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - tak
  14. Czy projekt jest wykonalny technicznie? - Wykonalność techniczna projektu, zgodna z wiedzą planistyczną i inżynieryjną, która polega na analizie m.in. czy:
  a) projekt nie narusza norm, standardów oraz przepisów technicznych,
  b) projekt jest możliwy do zrealizowania we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji, w tym czy realizacja projektu nie koliduje z realizowanymi przedsięwzięciami Miasta,
  c) realizacja projektu we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji udzielonej Miastu przez wykonawcę na istniejącą w tej lokalizacji infrastrukturę,
  d) dostępne na rynku technologie umożliwiają realizację projektu,
  e) do realizacji projektu są wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia, zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne, a w konsekwencji, czy ich uzyskanie jest możliwe i pozwoli zrealizować projekt w trakcie roku budżetowego,
  f) projekt nie zawiera wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znaków towarowych. - tak
  15. Konieczna dodatkowa opinia MKZ, WUiA, MPU, MIR, PIM - Czy projekt wymaga opinii MKZ? - nie
  - Czy projekt wymaga opinii WUiA? - nie
  - Czy projekt wymaga opinii MPU? - nie
  - Czy projekt wymaga opinii MIR? - nie
  - Czy projekt wymaga opinii PIM? - nie
  16. Czy projekt wymaga opinii KDO? - Czy konieczna jest opinia KDO przy Pełnomocniczce Prezydenta Miasta Poznania ds. polityki równościowej? - nie
  - Czy konieczna jest opinia KDO przy Wydziale Kultury? - nie
  - Czy konieczna jest opinia KDO przy Pełnomocniku Prezydenta Miasta ds. Osób z Niepełnosprawnościami? - nie
  - Czy konieczna jest opinia KDO przy Wydziale Oświaty? - nie
  - Czy konieczna jest opinia KDO przy Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych? - nie
  - Czy konieczna jest opinia KDO przy Wydziale Ochrony Środowiska? - nie
  17. Możliwość realizacji zadania przez wydział/jednostkę - Czy możliwa jest realizacja zadania w całości przez wyznaczony wydział i/lub podległe mu jednostki? Czy w przypadku projektów inwestycyjnych wszystkie składowe projektu i lokalizacje są możliwe do realizacji przez Państwa wydział/jednostkę?
  W przypadku negatywnej odpowiedzi należy skontaktować się z pracownikami Gabinetu Prezydenta. - tak
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 465 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO23? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 800 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 25 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 2 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO23? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE PIĄTKOWO
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Na podstawie "Załącznika nr 5" do uchwały nr XXIX/169/V/2022 Rady Osiedla Piątkowo z dnia 28 września 2022 r. w sprawie zaopiniowania projektów zgłoszonych do Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2023, projekt uzyskał rekomendację Rady Osiedla Piątkowo.
  Zespół Obradował w składzie: Róża Banaś, Radosław Białek, Leszek Chełkowski, Michał Dehmel, Ewa Jemielity, Krystyna Kaczmarek, Beata Karczewska-Krzemińska, Hanna Kędzierska, Witold Król, Agnieszka Kruś, Oskar Lepczyński, Krzysztof Osman, Iwona Rzadkiewicz, Jacek Tomaszewski, Radosław Zywert
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.