Skwer Ferdinanda Focha


Kategoria
13 - Jeżyce, św.Łazarz
Nazwa projektu
Skwer Ferdinanda Focha
Skrócony opis projektu
Rewitalizacja skweru Ferdinanda Focha - stworzenie przyjaznej, zielonej przestrzeni rekreacyjno-edukacyjno-kulturalnej dla mieszkańców Łazarza.
Opis projektu
Pragniemy, aby na Łazarzu powstało miejsce tętniące życiem, przypominające paryskie, zielone skwery, na których mieszkańcy mogą odpocząć, spotkać się przy stoliku, wypić kawę i zjeść rogalika, porozmawiać i przyjemnie spędzić czas.

Historia. Skwer położony w widłach ul. Wyspiańskiego przez lata zarastał drzewami, krzewami, dziką zielenią, stanowiąc zaniedbaną przestrzeń, nieprzyjazną dla mieszkańców. Na początku lat dwutysięcznych zlikwidowana została stacja paliw przyczyniająca się do jego dewastacji, uporządkowano nieco zdziczałą zieleń, naprawiono chodniki. W 2018 roku — z inicjatywy Fundacji Kochania Poznania — skwer zyskał patrona w osobie Ferdinanda Focha, co sprawiło, że zaczął być oswajany przez mieszkańców.

Stan obecny. Skwer Focha pozostaje wciąż przestrzenią tranzytową, którą przechodnie przemieszczają się między domem, pracą, przystankiem, sklepem. Nie stał się miejscem spotkań mieszkańców, wspólnego spędzania przez nich czasu, jest zaniedbany, niedostępny architektonicznie, nieprzyjazny, w żaden sposób nie zachęca do zatrzymania się na nim.

Plan. Chcemy, żeby Skwer Focha stał się godny swej nazwy, by przypominał paryskie skwery, gdzie zieleń i przyjazna architektura parkowa zapraszają mieszkańców do zatrzymania się i spędzenia czasu na świeżym powietrzu. Na Dolnym Łazarzu skwer Eki z Małeki stał się przestrzenią integrującą mieszkańców, lubianą i odwiedzaną przez nich, chcemy by skwer Focha stał się ulubioną przestrzenią mieszkańców Górnego Łazarza.

Propozycje zmian:
1. zielony skwer - ekspertyza stanu obecnego, zalecenia sanitarne, koncepcja zagospodarowania, usunięcie starej i nasadzenia nowej zieleni,
2. przestrzeń dostępna - usunięcie barier architektonicznych, rewaloryzacja chodników, oznaczenia,
3. przestrzeń rekreacyjna - ławki, stoliki, leżaki, kosze na śmieci, tablica informacyjna, misa wodna jako element dekoracyjny i poidło dla ptaków, karmniki dla ptaków,
4. oświetlenie - bezpieczeństwo i swoboda dla przebywających na skwerze.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

ul. Matejki / Wyspiańskiego - skwer im. Ferdynanda Focha, św. Łazarz, Poznań

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

nie dotyczy
Potencjalni odbiorcy projektu
Odbiorcami projektu będą wszyscy mieszkańcy poznańskiego Łazarza, także ci z niepełnosprawnościami i ograniczeniami, a także turyści przybywający do naszego miasta, goście odwiedzający Międzynarodowe Targi Poznańskie czy Poznańską Palmiarnię.
Uzasadnienie realizacji projektu
Skwer Focha będzie przestrzenią kulturotwórczą, integrującą mieszkańców Górnego Łazarza, spełniającą ich potrzeby wspólnego spędzania czasu, będzie miejscem działań rekreacyjnych, kulturalnych, edukacyjnych.

Skwer Focha stanie się pięknym zakątkiem Poznania, miejscem centralnym wokół którego powstaną kolejne inicjatywy zaspokajające potrzeby mieszkańców dzielnicy wokół założenia Johow Gelande, która przed wojną była najpiękniejszą częścią Poznania i taka stanie się znów, dzięki zielonemu, paryskiemu skwerowi Ferdinanda Focha.

Skwer Focha stanie się doskonałym uzupełnieniem przestrzeni wspólnych dla mieszkańców, znajdując się pomiędzy i uzupełniając sposoby spędzania wolnego czasu oferowane przez park Wilsona oraz City Park, pomiędzy którymi jest położony.
Projektowanie uniwersalne
Czy projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego: TAK
Realizacja projektu pozwoli zaprojektować przestrzeń skweru Focha zgodnie z zasadami uniwersalnego projektowania, tak by stała się dostępna dla osób z niepełnosprawnościami i ograniczeniami. Podkreślić należy, że obecnie nie ma to miejsca, mimo że dotyczy przestrzeni którą każdego dnia przemierzają rzesze mieszkańców, a wielu omija ze względu na jej bariery architektoniczne.

Skwer zaprojektowany zostanie tak, by odpowiadał w możliwie największym stopniu wszystkim użytkownikom, niezależnie od ich ograniczeń i niepełnosprawności, nie wymagając specjalnych rozwiązań, konstrukcji ani kompetencji. Korzystanie ze skweru spełniało będzie siedem warunków uniwersalnego projektowania: identyczne zastosowanie dla wszystkich, elastyczny sposób korzystania, prosta i intuicyjna obsługa, łatwo zauważalna informacja, tolerancja dla błędów, niski poziom wysiłku fizycznego

Skwer Focha stanie się przestrzenią wspólną, nie ograniczoną tylko do osób zdrowych i sprawnych, ale będzie miejscem, gdzie będą mogli swobodnie dotrzeć i przyjemnie spędzić czas także ci mieszkańcy Łazarza, dla których większość przestrzeni miejskich jest obecnie jeszcze niedostępna.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
zielony skwer - ekspertyza stanu obecnego drzewostanu, zalecenia sanitarne, opracowanie koncepcji zagospodarowania zieleni, usunięcie starej, zużytej, nieatrakcyjnej zieleni typu irga i nasadzenia nowej zieleni przyjaznej dla mieszkańców 150 000
przestrzeń dostępna - usunięcie barier architektonicznych, usunięcie asfaltu, rewaloryzacja alejek, oznaczenia, stworzenie placu centralnego, itp. 150 000
przestrzeń rekreacyjna - ławki, stoliki, kosze na śmieci, tablica informacyjna, misa wodna jako element dekoracyjny i poidło dla ptaków, zakup i montaż jednego stojaka rowerowego,
ławka z oparciem z katalogu mebli miejskich (3 szt.) oraz zakup i instalacja karmników dla ptaków (4 szt.)
200 000
oświetlenie skweru gwarantujące bezpieczeństwo i swobodę dla przebywających na nim mieszkańców, zrealizowane w stylu nawiązującym do okolicznych, secesyjnych kamienic 80 000
SUMA: 580 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 50 000
Dodatkowe załączniki
wizualizacja zagospodarowania przestrzeni Skwer Focha - wizualizacja zagospodarowania przestrzeni.pdf
lokalizacja na mapie skwer Focha - mapa.png
zdjęcie_1 skwer Focha - mapa2.png
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Paweł Cieliczko
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do realizacji. Skwer administrowany jest przez Zarząd Zieleni Miejskiej. W związku z powyższym, prosimy ww. jednostkę o zaopiniowanie projektu.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie
5. Czy projekt ma być realizowany na terenach fortyfikacji poznańskich: nie
6. Czy opracowywany jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu: nie
Zespół obradował w składzie: Martin Radziwonka, Katarzyna Matuszak wz. Bożeny Urbaniak w dniu 13.07.2022 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Wniosek jest rekomendowany do realizacji, na działkach powierzonych Zarządowi Zieleni Miejskiej.
  Zespół Obradował w składzie: Izabela Dutkowiak - Zastępczyni Dyrektorki Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska, Monika Rucka - kierowniczka Oddziału Informacyjno - Programowego, Michał Bernet - specjalista
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z zadaniami własnymi Miasta - Czy proponowane zadanie jest zgodne z zadaniami własnymi Miasta i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności proszę zasięgnąć opinii WUiA, MPU, MKZ, MIR, PIM),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującą strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w budżecie miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w budżecie miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Czy projekt spełnia warunek ogólnodostępności? - Przez ogólnodostępność projektu należy rozumieć umożliwienie ogółowi mieszkańców nieodpłatną możliwość korzystania z efektów realizacji projektu wybranego w ramach PBO23. W przypadku projektów infrastrukturalnych, remontowych lub polegających na zakupie sprzętu lub urządzeń – nieodpłatna możliwość korzystania, o której mowa powyżej, powinna obejmować co najmniej 25 godzin tygodniowo, pomiędzy godz. 6:00-22:00, z uwzględnieniem w miarę możliwości soboty lub niedzieli. W przypadku projektów innych niż inwestycyjne - realizacja projektów powinna odbywać się w przestrzeni publicznej, umożliwiając wszystkim zainteresowanym mieszkańcom możliwość nieodpłatnego korzystania w pełnym zakresie z efektów realizacji projektu - tak
  6. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  7. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  8. Realizacja zadania dotycząca nieruchomości będącej własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będącej własnością Miasta, na której prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  9. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  10. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2023 lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii - w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  11. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia oraz dotyczące wszelkich działań inwestycyjnych podejmowanych na terenach fortyfikacji? - nie
  12. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego imienia? - nie
  13. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  14. Czy projekt jest wykonalny technicznie? - Wykonalność techniczna projektu, zgodna z wiedzą planistyczną i inżynieryjną, która polega na analizie m.in. czy:
  a) projekt nie narusza norm, standardów oraz przepisów technicznych,
  b) projekt jest możliwy do zrealizowania we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji, w tym czy realizacja projektu nie koliduje z realizowanymi przedsięwzięciami Miasta,
  c) realizacja projektu we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji udzielonej Miastu przez wykonawcę na istniejącą w tej lokalizacji infrastrukturę,
  d) dostępne na rynku technologie umożliwiają realizację projektu,
  e) do realizacji projektu są wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia, zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne, a w konsekwencji, czy ich uzyskanie jest możliwe i pozwoli zrealizować projekt w trakcie roku budżetowego,
  f) projekt nie zawiera wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znaków towarowych. - tak
  15. Konieczna dodatkowa opinia MKZ, WUiA, MPU, MIR, PIM - Czy projekt wymaga opinii MKZ? - nie
  - Czy projekt wymaga opinii WUiA? - nie
  - Czy projekt wymaga opinii MPU? - nie
  - Czy projekt wymaga opinii MIR? - nie
  - Czy projekt wymaga opinii PIM? - nie
  16. Czy projekt wymaga opinii KDO? - Czy konieczna jest opinia KDO przy Pełnomocniczce Prezydenta Miasta Poznania ds. polityki równościowej? - nie
  - Czy konieczna jest opinia KDO przy Wydziale Kultury? - nie
  - Czy konieczna jest opinia KDO przy Pełnomocniku Prezydenta Miasta ds. Osób z Niepełnosprawnościami? - nie
  - Czy konieczna jest opinia KDO przy Wydziale Oświaty? - nie
  - Czy konieczna jest opinia KDO przy Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych? - nie
  - Czy konieczna jest opinia KDO przy Wydziale Ochrony Środowiska? - nie
  17. Możliwość realizacji zadania przez wydział/jednostkę - Czy możliwa jest realizacja zadania w całości przez wyznaczony wydział i/lub podległe mu jednostki? Czy w przypadku projektów inwestycyjnych wszystkie składowe projektu i lokalizacje są możliwe do realizacji przez Państwa wydział/jednostkę?
  W przypadku negatywnej odpowiedzi należy skontaktować się z pracownikami Gabinetu Prezydenta. - tak
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 580 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 50 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO23? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 800 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 10 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 5 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO23? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Komisji Dialogu Obywatelskiego:

 • dodatkowa rekomendacja: KDO przy Wydziale Ochrony Środowiska
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie KDO ds. Środowiska negatywnie opiniuje projekt w przedstawionym kształcie. Rewitalizacja skweru Focha powinna być zaprojektowana tak, żeby co najmniej zachować istniejącą powierzchnię biologicznie czynną, a najlepiej ją powiększyć. Przedstawiony projekt zakłada jednak zmniejszenie tej powierzchni, poprzez poszerzenie ścieżek, powiększenie placu na środku skweru oraz budowę licznych murków. Poszerzenie ścieżek, powiększenie placu i budowa murków nie tylko zmniejszy powierzchnię zieleni, ale także, co najbardziej istotne, bezpośrednio zagrozi rosnącym na skwerze drzewom poprzez usunięcie ich korzeni znajdujących się tuż pod powierzchnią ziemi w miejscu gdzie powstanie nowa powierzchnia chodników i murków.. Uszkodzenie systemu korzeniowego i ograniczenie powierzchni infiltrującej wody opadowe, może nawet doprowadzić do uschnięcia rosnących tu drzew, które i tak rosną w trudnych warunkach.
  Zespół Obradował w składzie: KDO przy Wydziale Ochrony Środowiska

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.