Zielone Fyrtle 2023


Kategoria
Projekt ogólnomiejski w ramach Zielonego Budżetu
Nazwa projektu
Zielone Fyrtle 2023
Skrócony opis projektu
Dzięki wspólnej międzyosiedlowej inicjatywie nasze osiedla stają się jeszcze bardziej zielone i przyjazne mieszkańcom.
Opis projektu
To już trzecia edycja naszego znanego i lubianego projektu. Tym razem projekt zrealizowany będzie na terenie aż piętnastu Osiedli Miasta Poznania a to wszystko dzięki ogromnemu zaangażowaniu w przygotowanie merytoryczne społeczników, przedstawicieli Osiedli: Antoninek-Zieliniec-Kobylepole, św. Łazarz, Fabianowo-Kotowo, Głuszyna, Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo, Kwiatowe, Naramowice, Podolany, Kiekrz, Piątkowo, Starołęka-Minikowo-Marlewo, Strzeszyn, Ławica, Ogrody oraz Szczepankowo-Spławie-Krzesinki.

Dziękujemy Wam za każdy głos oddany na Zielone Fyrtle w poprzednich edycjach i tym razem również liczymy na Wasze głosy! Dzięki Wam nasze Osiedla, nasze miasto staje się coraz bardziej zielone i piękniejsze.

SKŁADOWE PROJEKTU ZAKTUALIZOWANE W ZAŁĄCZNIKU
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Szczegółu lokalizacji składowych projektu wymieniono w załączniku.

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Antoninek-Zieliniec-Kobylepole, św. Łazarz, Fabianowo-Kotowo, Głuszyna, Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo, Kwiatowe, Naramowice, Podolany, Kiekrz, Piątkowo, Starołęka-Minikowo-Marlewo, Strzeszyn, Ławica, Ogrody oraz Szczepankowo-Spławie-Krzesinki
Potencjalni odbiorcy projektu
Na zwiększeniu ilości zieleni korzystają wszyscy Mieszkańcy Miasta.
Uzasadnienie realizacji projektu
Dzięki inwestycjom zrealizowanym w ramach poprzednich dwóch edycji projektu Zielone Fyrtle, nasze Miasto wzbogaciło się o setki drzew i krzewów. Nasz projekt daje szansę na uzupełnienie brakującego zadrzewienia oraz stworzenie ciekawych przestrzeni przyjaznych do życia.
Zieleń, drzewa i krzewy to nie tylko czystsze powietrze - to również realne obniżenie temperatury chodników i ulic w upalny dzień, to także mała retencja - zatrzymywanie jakże cennej wody opadowej w systemach korzeniowych oraz w liściach. Dzięki nowym nasadzeniom skutecznie odchodzimy od wizji miasta będącego wyłącznie betonową pustynią. Ten projekt, dzięki swojej dywersyfikacji, pozytywnie wpłynie na wygląd i jakość bardzo wielu miejsc w Naszym Mieście.

Dziękuję przedstawicielom wszystkich piętnastu Osiedli zaangażowanym w przygotowanie tego projektu. Bez Was nie było by to możliwe. Wykonaliście swoją pracę perfekcyjne dając Naszym Mieszkańcom szczegółowo rozpisany Projekt, na który bez wahania mogą oddać swój głos!
Projektowanie uniwersalne
Czy projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego: TAK
Nasadzenia drzew, krzewów i kwiatów prowadzone są w miejscach, gdzie nie powodują powstawania barier architektonicznych a zieleń w tkance miejskiej funkcjonuje ponad podziałem na osoby sprawne i z niepełnosprawnościami. To właśnie zieleń tworzy w mieście przestrzeń przyjazną do życia dla wszystkich.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
1. Antoninek-Zieliniec-Kobylepole - 150.000 zł
Nasadzenia drzew i krzewów na ul. Miłowita -realizacja do wysokości środków (ZDM)

2. Głuszyna -150 000 zł
Dosadzenie drzew, poprawienie skarpy, oczyszczenie i uporządkowanie terenu na działce 4/46 i 2 ( Arkusz 07 obręb Głuszyna) przy ulicy Przy Lotnisku - realizacja do wysokości środków (ZDM)
300 000
3. Fabianowo-Kotowo - 160 000 zł
Nasadzenia drzew, krzewów oraz zagospodarowanie działki nr 36/08/1/7 (Biblioteka Raczyńskich Filia - WK)

4.Kwiatowe- 160 000 zł
Stworzenie parku: Nasadzenia drzew / krzewów / bylin, montaż ławek (możliwie z zadaszeniem) wraz z koszami oraz stworzenie ścieżek (teren przy SP 78; działka nr 1770 arkusz 06 obręb Plewiska (W.Oświaty)
320 000
5. Ogrody - 100 000 zł
Zagospodarowanie skweru przy ul. Szpitalnej -posadzenie krzewów wraz z zabezpieczeniem terenu drewnianymi palikami i ustawieniem ławek (ZDM)

6. Naramowice - 210 000
Rozwój infrastruktury rekreacyjnej na terenie Szkoły Podstawowej nr 60 przy ul. Boranta (W.Oświaty)
310 000
7. Podolany - 180 000
Posadzenie drzew i krzewów w pasie drogowym ulicy Druskienickiej i Jasielskiej
oraz wykonanie alejki wodoprzepuszczalnej typu hansegrand i posadowienie 3 ławek
zgodnie z projektem:" Zagospodarowanie zielenią ulicy Jasielskiej". O ilości nasadzeń oraz rodzaju (drzew/krzewów) ostatecznie decydować będzie opracowany projekt (ZDM)

8. Starołęka-Minikowo-Marlewo - 100 000 zł
- ścieżka edukacyjno- przyrodnicza przy Szkole Podstawowej nr 59 - 50 tys. zł.(W.Oświaty)
- uporządkowanie terenu zielonego - nowego ogrodu miejskiego przy ulicy Bystrej 50 tys. (ZZM)
280 000
9. Strzeszyn - 210 000
1)zagospodarowanie nowo uzyskanego przez szkołę terenu zielonego: obręb Golęcin, nr arkusza 13, nr działki 1/983 (SP1 ul. Hezjoda)
2) Zewnętrzna zielona ściana przy wyjściu na boiska sportowe (ściana od strony północno-wschodniej). Dane geodezyjne: obręb Golęcin, nr arkusza 13, nr działki 1/951 (W.Oświaty)

10. Kiekrz - 100 000 zł
Nasadzenia w pasach drogowych na terenie Osiedla Kiekrz - w ramach proponowanego zadania wyłącznie zabiegi pielęgnacyjno-utrzymaniowe dla istniejącej zieleni na terenie osiedla do wysokości wskazanych środków finansowych (ZDM)
310 000
11. Ławica - 100 000 zł
Nasadzenia w pasach drogowych ul. Złotowskiej (ZDM)

12. Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo - 200 000
Budowa skweru zieleni przy ul. Sanockiej (projekt, urządzenie zieleni, wycinka dzikiej zieleni, budowa alejek, miejsc postoju, stojaków na rowery, elementy małej architektury). Działka 2/5, ark. 08, obręb 10 (Krzesiny) (ZZM)

13. Szczepankowo-Spławie-Krzesinki - 180 000
Nasadzenia drzew i krzewów na terenie Osiedla w pierwszej kolejności w lokalizacji:
- w rejonie ulic Ostrowska/Bodawska. Dopuszcza się inne pasy drogowe na terenie osiedla. W przypadku braku możliwoścdi dokonania nasadzeń dopuszcza się rezygnację z tej składowej projektu. (ZDM)
480 000
SUMA: 2 000 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 500 000
Dodatkowe załączniki
Zgoda dyrekcji placówek oświatowych zgody.pdf
Parametry nasadzeń parametry nasadze_.docx
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Krzysztof Filipiak
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wydział Gospodarki Nieruchomościami po przeprowadzeniu analizy zgłoszonego projektu, stwierdza co następuje: Ad 1. WGN wstępnie rekomenduje do realizacji; ul. Miłowita jest w administracji ZDM; Ad 2. WGN nie rekomenduje do realizacji; działka 39/31/86 (obręb/arkusz/działka) jest poza zasobem Miasta Poznania i Skarbu Państwa (w użytkowaniu wieczystym ZKZL), Ad 3. WGN wstępnie rekomenduje do realizacji; działki 12/07/4/46, 12/07/2 są w administracji ZDM; Ad 4. WGN wstępnie rekomenduje do realizacji; Filia 15 Biblioteki Raczyńskich tj. działka 36/08/1/7 jest w użytkowaniu wieczystym Biblioteki Raczyńskich, natomiast działki 36/08/12, 36/08/13 są przekazane Radzie Osiedla do korzystania; Ad 5. WGN wstępnie rekomenduje do realizacji; działki 41/06/56/102, 41/06/56/64 (ulice Hiacyntowa i Floksowa) są w administracji ZDM; działka 41/06/1770 jest w trwałym zarządzie Szkoły Podstawowej nr 78; Ad 6. WGN wstępnie rekomenduje do realizacji; działki 21/19/1/17, 21/19/1/12, 21/19/1/18, 21/19/1/19, 21/20/237/4 są we władaniu ZDM; Ad 7. WGN wstępnie rekomenduje do realizacji; działki 50/09/63/1, 50/09/63/2, 50/09/62/1, 50/09/62/2, 50/09/61/1, 50/09/61/2 znajdują się w trwałym zarządzie Szkoły Podstawowej nr 60; Ad 8. WGN nie rekomenduje do realizacji, ponieważ w stosunku do działki 53/09/230/9 toczy się postępowanie o zwrot nieruchomości, aktualnie przed Starostą jako organem I instancji; Ad 9. WGN wstępnie rekomenduje do realizacji; ulice Druskienicka, Strzeszyńska i Jasielska są w administracji ZDM; Ad 10.1. ścieżka edukacyjno- przyrodnicza na terenie Szkoły Podstawowej nr 59 - WGN wstępnie rekomenduje do realizacji; działka 11/13/41/9 jest w trwałym zarządzie Szkoły Podstawowej nr 59 im. gen. J.H. Dąbrowskiego; Ad 10.2. uporządkowanie terenu zielonego - nowego ogrodu miejskiego przy ulicy Bystrej; WGN wstępnie rekomenduje do realizacji wyłącznie na terenach powierzonych Zarządowi Zieleni Miejskiej, za wyjątkiem części działek 06/14/8 i 11/07/20, które są przedmiotem umowy dzierżawy nr D/11/76 z dnia 12.03.1992 r. zawartej na czas nieoznaczony, na cel warzywniczy o łącznej powierzchni 424m². Ponadto tut. Wydział rekomenduje uzyskanie dodatkowej opinii od Miejskiej Pracowni Urbanistycznej. Ad 11. W opisie projektu wskazano działkę 20/13/195/2. Informujemy, iż działka ta uległa podziałowi. Wydzielona działka oddana w trwały zarząd na rzecz Szkoły Podstawowej nr 1 ma oznaczenie 20/13/1/983. Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do realizacji na działce 20/13/1/983 z zastrzeżeniem, iż ewentualne inwestycje prowadzone na tej działce powinny uwzględniać ograniczenia zawarte w decyzji o ustanowieniu trwałego zarządu, w tym zapewnienia dostępu do znajdujących się na przedmiotowym terenie urządzeń przesyłowych oraz zachowania ich stref ochronnych wraz z zakazem dokonywania na nich nowych nasadzeń drzew i krzewów. Ad 12. Nasadzenia w pasach drogowych osiedla Kiekrz – WGN wstępnie rekomenduje do realizacji wyłącznie na nieruchomościach będących w administracji ZDM. Ze względu na bardzo ogólne określenie lokalizacji i dużą liczbę działek, tut. Wydział nie był w stanie sprawdzić ewentualnych postępowań dla tego punktu projektu. Ad 13. Nasadzenia w pasach drogowych na terenie Osiedla Ławica – WGN wstępnie rekomenduje do realizacji wyłącznie na nieruchomościach będących w administracji ZDM. Ze względu na bardzo ogólne określenie lokalizacji i dużą liczbę działek, tut. Wydział nie był w stanie sprawdzić ewentualnych postępowań dla tego punktu projektu. Ad 14. Budowa skweru zieleni przy ul. Sanockiej - działka 10/08/2/5 znajduje się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania; w związku z poczynionymi ustaleniami z Radą Osiedla Krzesiny - Pokrzywno - Garaszewo odstąpiono od przygotowania do sprzedaży przedmiotowej działki i pozostawiono ją w zasobie na potrzeby Osiedla; WGN wstępnie rekomenduje ten punkt projektu do realizacji przez Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta lub Zarząd Zieleni Miejskiej. Ad 15. WGN wstępnie rekomenduje do realizacji wyłącznie na terenach będących w administracji ZDM, ulice Ostrowska, Bodawska, Spławie i Szczepankowo znajdują się w administracji ZDM. Ze względu na bardzo ogólne określenie lokalizacji i dużą liczbę działek, tut. Wydział nie był w stanie sprawdzić ewentualnych postępowań dla tego punktu projektu. Wydział Gospodarki Nieruchomościami zwraca się z prośbą o zaopiniowanie projektu przez następujące jednostki: Zarząd Dróg Miejskich, Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska, Wydział Oświaty, Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta i Wydział Kultury.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: nie
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: tak
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: tak
5. Czy projekt ma być realizowany na terenach fortyfikacji poznańskich: nie
6. Czy opracowywany jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu: tak :: Część wskazanych terenów objęta jest opracowywanymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, w związku z czym rekomendujemy uzyskanie dodatkowej opinii od Miejskiej Pracowni urbanistycznej.
Zespół obradował w składzie: Bożena Urbaniak, Michał Urbański, Martin Radziwonka, dnia 29.07.2022 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Wniosek jest rekomendowany do realizacji. Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska pozytywnie opiniuje projekt na działkach wskazanych przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami jako tereny rekomendowane do realizacji projektu. Wniosek jest zgodny z zasadami Zielonego budżetu. Założenia projektu wpisują się w Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu. Działania adaptacyjne do zmian klimatu (załącznik do uchwały nr X/144/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 16 kwietnia 2019 r. pkt 7, cel strategiczny 1, działanie 1.6, 1.8, 1.9) mówią o zachowaniu i wzbogaceniu istniejących zasobów zadrzewienia, a także na poprawie, odtworzeniu i wzmocnieniu funkcji biotycznych, hydrologicznych i klimatycznych pełnionych przez tereny zieleni miejskiej. Jednak należy podkreślić, że zgodnie z Zasadami PBO23 § 2 Postanowienia ogólne pkt 8 planowane nasadzenia muszą być przemyślane i zgodne z obowiązującym Studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania oraz zapisami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Szczególną uwagę należy zwrócić na nasadzenia drzew w pasie drogowym gdzie jest to bardzo utrudnione ze względu na sieci uzbrojenia podziemnego, chodniki oraz wąskie pasy zieleni. Plany nasadzeń w takich miejscach wymagają każdorazowo bardzo szczegółowej analizy map zasadniczych, która daje odpowiedź, czy możliwe jest wprowadzenie zieleni wysokiej w interesującym nas terenie. Analiza taka musi uwzględniać plany przebudowy i rozbudowy sieci drogowej oraz jej infrastruktury np.: planowanej budowie ścieżek rowerowych. Podobna sytuacja ma miejsce na terenach administrowanych przez Zarząd Zieleni Miejskiej, które w większości stanowią tereny urządzonych już parków i zieleńców. Jednak celem miasta, zgodnie ze Strategią Rozwoju, jest dążenie do budowy „zielonego” i ekomobilnego miasta, które posiada łatwo dostępne dla wszystkich tereny zieleni.
  Zespół Obradował w składzie: Izabela Dutkowiak - Zastępczyni Dyrektorki Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska, Monika Rucka - kierowniczka Oddziału Informacyjno - Programowego, Michał Bernet - specjalista
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z zadaniami własnymi Miasta - Czy proponowane zadanie jest zgodne z zadaniami własnymi Miasta i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności proszę zasięgnąć opinii WUiA, MPU, MKZ, MIR, PIM),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującą strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w budżecie miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w budżecie miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Czy projekt spełnia warunek ogólnodostępności? - Przez ogólnodostępność projektu należy rozumieć umożliwienie ogółowi mieszkańców nieodpłatną możliwość korzystania z efektów realizacji projektu wybranego w ramach PBO23. W przypadku projektów infrastrukturalnych, remontowych lub polegających na zakupie sprzętu lub urządzeń – nieodpłatna możliwość korzystania, o której mowa powyżej, powinna obejmować co najmniej 25 godzin tygodniowo, pomiędzy godz. 6:00-22:00, z uwzględnieniem w miarę możliwości soboty lub niedzieli. W przypadku projektów innych niż inwestycyjne - realizacja projektów powinna odbywać się w przestrzeni publicznej, umożliwiając wszystkim zainteresowanym mieszkańcom możliwość nieodpłatnego korzystania w pełnym zakresie z efektów realizacji projektu - tak
  6. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  7. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  8. Realizacja zadania dotycząca nieruchomości będącej własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będącej własnością Miasta, na której prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  9. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  10. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2023 lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii - w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  11. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia oraz dotyczące wszelkich działań inwestycyjnych podejmowanych na terenach fortyfikacji? - nie
  12. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego imienia? - nie
  13. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  14. Czy projekt jest wykonalny technicznie? - Wykonalność techniczna projektu, zgodna z wiedzą planistyczną i inżynieryjną, która polega na analizie m.in. czy:
  a) projekt nie narusza norm, standardów oraz przepisów technicznych,
  b) projekt jest możliwy do zrealizowania we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji, w tym czy realizacja projektu nie koliduje z realizowanymi przedsięwzięciami Miasta,
  c) realizacja projektu we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji udzielonej Miastu przez wykonawcę na istniejącą w tej lokalizacji infrastrukturę,
  d) dostępne na rynku technologie umożliwiają realizację projektu,
  e) do realizacji projektu są wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia, zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne, a w konsekwencji, czy ich uzyskanie jest możliwe i pozwoli zrealizować projekt w trakcie roku budżetowego,
  f) projekt nie zawiera wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znaków towarowych. - tak
  15. Konieczna dodatkowa opinia MKZ, WUiA, MPU, MIR, PIM - Czy projekt wymaga opinii MKZ? - nie
  - Czy projekt wymaga opinii WUiA? - nie
  - Czy projekt wymaga opinii MPU? - nie
  - Czy projekt wymaga opinii MIR? - nie
  - Czy projekt wymaga opinii PIM? - nie
  16. Czy projekt wymaga opinii KDO? - Czy konieczna jest opinia KDO przy Pełnomocniczce Prezydenta Miasta Poznania ds. polityki równościowej? - nie
  - Czy konieczna jest opinia KDO przy Wydziale Kultury? - nie
  - Czy konieczna jest opinia KDO przy Pełnomocniku Prezydenta Miasta ds. Osób z Niepełnosprawnościami? - nie
  - Czy konieczna jest opinia KDO przy Wydziale Oświaty? - nie
  - Czy konieczna jest opinia KDO przy Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych? - nie
  - Czy konieczna jest opinia KDO przy Wydziale Ochrony Środowiska? - nie
  17. Możliwość realizacji zadania przez wydział/jednostkę - Czy możliwa jest realizacja zadania w całości przez wyznaczony wydział i/lub podległe mu jednostki? Czy w przypadku projektów inwestycyjnych wszystkie składowe projektu i lokalizacje są możliwe do realizacji przez Państwa wydział/jednostkę?
  W przypadku negatywnej odpowiedzi należy skontaktować się z pracownikami Gabinetu Prezydenta. - nie
  Projekt ogólnomiejski w ramach Zielonego Budżetu
  1. Powierzchnia biologicznie czynna dla nowobudowanych obiektów zieleni - Czy % udział powierzchni biologicznie czynnej wynosi nie mniej niż 70% dla tworzonych terenów zieleni, w czym nie mieści się tworzenie infrastruktury technicznej i budynków funkcjonalnie z nimi powiązanych? - tak
  2. Zielony Budżet - Czy projekt jest projektem zaliczanym do puli Zielonego Budżetu? - tak
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 2 000 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 500 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO23? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 2 000 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 500 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 5 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO23? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie
 • zarządca terenu : Wydział Kultury
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Wydział Kultury UMP pozytywnie opiniuje część składową projektu pod nazwą "Zielone Fyrtle" nasadzenie drzew, krzewów oraz zagospodarowanie działki nr 36/08/1/7 na terenie osiedla Fabianowo - Kotowo (zarządca działki - Biblioteka Raczyńskich).
  Zespół Obradował w składzie: Justyna Makowska - Dyrektorka Wydziału Kultury UMP, Bartosz Antoniewicz - pracownik Wydziału Kultury UMP.
 • zarządca terenu : Wydział Oświaty
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie W zakresie obejmującym realizację projektu na terenie placówek oświatowych, projekt jest rekomendowany do realizacji przez Wydział Oświaty. Podkreślamy, że zgodnie z rekomendacją Wydziału Gospodarki Nieruchomościami realizacja składowej projektu na działce 20/13/1/983 powinna uwzględniać ograniczenia zawarte w decyzji o ustanowieniu trwałego zarządu dla Szkoły Podstawowej nr 1, w tym zapewnienia dostępu do znajdujących się na przedmiotowym terenie urządzeń przesyłowych oraz zachowania ich stref ochronnych wraz z zakazem dokonywania na nich nowych nasadzeń drzew i krzewów.
  Zespół Obradował w składzie: Przemysław Foligowski, Piotr Garlacz
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z zadaniami własnymi Miasta - Czy proponowane zadanie jest zgodne z zadaniami własnymi Miasta i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności proszę zasięgnąć opinii WUiA, MPU, MKZ, MIR, PIM),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującą strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w budżecie miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w budżecie miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Czy projekt spełnia warunek ogólnodostępności? - Przez ogólnodostępność projektu należy rozumieć umożliwienie ogółowi mieszkańców nieodpłatną możliwość korzystania z efektów realizacji projektu wybranego w ramach PBO23. W przypadku projektów infrastrukturalnych, remontowych lub polegających na zakupie sprzętu lub urządzeń – nieodpłatna możliwość korzystania, o której mowa powyżej, powinna obejmować co najmniej 25 godzin tygodniowo, pomiędzy godz. 6:00-22:00, z uwzględnieniem w miarę możliwości soboty lub niedzieli. W przypadku projektów innych niż inwestycyjne - realizacja projektów powinna odbywać się w przestrzeni publicznej, umożliwiając wszystkim zainteresowanym mieszkańcom możliwość nieodpłatnego korzystania w pełnym zakresie z efektów realizacji projektu - tak
  6. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  7. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  8. Realizacja zadania dotycząca nieruchomości będącej własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będącej własnością Miasta, na której prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  9. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  10. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2023 lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii - w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  11. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia oraz dotyczące wszelkich działań inwestycyjnych podejmowanych na terenach fortyfikacji? - nie
  12. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego imienia? - nie
  13. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  14. Czy projekt jest wykonalny technicznie? - Wykonalność techniczna projektu, zgodna z wiedzą planistyczną i inżynieryjną, która polega na analizie m.in. czy:
  a) projekt nie narusza norm, standardów oraz przepisów technicznych,
  b) projekt jest możliwy do zrealizowania we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji, w tym czy realizacja projektu nie koliduje z realizowanymi przedsięwzięciami Miasta,
  c) realizacja projektu we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji udzielonej Miastu przez wykonawcę na istniejącą w tej lokalizacji infrastrukturę,
  d) dostępne na rynku technologie umożliwiają realizację projektu,
  e) do realizacji projektu są wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia, zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne, a w konsekwencji, czy ich uzyskanie jest możliwe i pozwoli zrealizować projekt w trakcie roku budżetowego,
  f) projekt nie zawiera wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znaków towarowych. - tak
  15. Konieczna dodatkowa opinia MKZ, WUiA, MPU, MIR, PIM - Czy projekt wymaga opinii MKZ? - nie
  - Czy projekt wymaga opinii WUiA? - nie
  - Czy projekt wymaga opinii MPU? - nie
  - Czy projekt wymaga opinii MIR? - nie
  - Czy projekt wymaga opinii PIM? - nie
  16. Czy projekt wymaga opinii KDO? - Czy konieczna jest opinia KDO przy Pełnomocniczce Prezydenta Miasta Poznania ds. polityki równościowej? - nie
  - Czy konieczna jest opinia KDO przy Wydziale Kultury? - nie
  - Czy konieczna jest opinia KDO przy Pełnomocniku Prezydenta Miasta ds. Osób z Niepełnosprawnościami? - nie
  - Czy konieczna jest opinia KDO przy Wydziale Oświaty? - nie
  - Czy konieczna jest opinia KDO przy Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych? - nie
  - Czy konieczna jest opinia KDO przy Wydziale Ochrony Środowiska? - nie
  17. Możliwość realizacji zadania przez wydział/jednostkę - Czy możliwa jest realizacja zadania w całości przez wyznaczony wydział i/lub podległe mu jednostki? Czy w przypadku projektów inwestycyjnych wszystkie składowe projektu i lokalizacje są możliwe do realizacji przez Państwa wydział/jednostkę?
  W przypadku negatywnej odpowiedzi należy skontaktować się z pracownikami Gabinetu Prezydenta. - tak
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 2 000 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 500 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO23? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 2 000 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 327 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO23? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie
 • zarządca terenu : Zarząd Dróg Miejskich (ZDM)
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie 1.Antoninek-Zieliniec-Kobylepole - Realizacja zadania do wysokości środków 150.000 zł; - 3. Głuszyna - Realizacja zadania do wysokości środków 150.000 zł; 5. Kwiatowe - ul. Hiacyntowa - nie ma możliwości wykonania nasadzeń ze względu na brak infrastruktury drogowej, realizacja nasadzeń przed budowa odcinka ulicy jest nie możliwa, ul. Floksowa - część terenu dzielonego znajduje się poza pasem drogowym, 6. Ogrody - Na odcinku ul. Szpitalnej od ul. Nowy Świat do ul. Szamarzewskiego w poboczu wschodnim jest szeroki pas trawników, który można zagospodarować zielenią niską. Z uwagi na infrastrukturę podziemną (gazową i energetyczną) nie ma możliwości sadzenia drzew. Możliwe jest posadzenie krzewów wraz z zabezpieczeniem terenu drewnianymi palikami i ustawieniem ławki (100.000 zł); 9. Podolany - Brak możliwości nasadzeń na ul. Strzeszyńskiej, do roku 2014 prowadzono sukcesywne dosadzanie (sugerowane wykreślenie ul. Strzeszyńskiej). Pozostałe lokalizacje możliwe do zagospodarowania. O ilości nasadzeń oraz rodzaju (drzewa/krzewy) ostatecznie decydować będzie opracowany projekt. Szacunkowa wartość realizacji 180.000 zł; 12. Kiekrz - Przeprowadzono rozmowę telefoniczną z wnioskodawcą, który wskazał następujące lokalizacji: ul. Chojnacka (obecnie w trakcie przebudowy, brak dokumentacji powykonawczej nie pozwala na analizę możliwości zagospodarowania zielenią), ul. Pawłowicka (brak infrastruktury drogowej, ulica w trakcie przebudowy), ul. Nawrota (brak infrastruktury drogowej, do czasu przebudowy brak możliwości obsadzenia zielenią), ul. Sanatoryjna (brak infrastruktury drogowej, do czasu przebudowy brak możliwości obsadzenia zielenią), ul. Wilków Morskich (planowana przebudowa ulicy). ZDM może zlecić w ramach proponowanego zadania wyłącznie zabiegi pielęgnacyjno-utrzymaniowe dla istniejącej zieleni na terenie osiedla do wysokości wskazanych środków finansowych - 100.000 zł; 13. Ławica - Realizacja zadania w rejonie ul. Brzechwy nie jest możliwa. Ze względu na sieć uzbrojenia podziemnego brak jest możliwości dokonania większej ilości nasadzeń. ZDM rekomenduje zmianę realizacji zadania na ul. Złotowską (100.000 zł); 15. Szczepankowo-Spławie-Krzesinki - W tym roku trwają prace projektowe rejonu ul. Ostrowskiej i Bodawskiej, zgodnie z projektem w tej lokalizacji mogą zostać zrealizowane nasadzenia. Na pozostałych lokalizacjach projekty muszą zostać poprzedzone analizą sieci uzbrojenia terenu - brak możliwości stwierdzenia odnośnie realizacji zadania (180.000 zł). - w ul. Szczepankowo i Spławie nasadzenia były prowadzone w latach ubiegłych i jest jeszcze dużo miejsca. wnioskodawca zgodził się się na dopisanie "lub innych pasach drogowych" co pozwoli na uzupełnienie nasadzeń w miejscach, które ZDM uzna za zasadne.
  Zespół Obradował w składzie: Krzysztof Olejniczak, Paulina Gowin-Sikora, Agnieszka Szulc, Damian Koziński, Rafał Krzyżanowski
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z zadaniami własnymi Miasta - Czy proponowane zadanie jest zgodne z zadaniami własnymi Miasta i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności proszę zasięgnąć opinii WUiA, MPU, MKZ, MIR, PIM),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującą strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w budżecie miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w budżecie miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Czy projekt spełnia warunek ogólnodostępności? - Przez ogólnodostępność projektu należy rozumieć umożliwienie ogółowi mieszkańców nieodpłatną możliwość korzystania z efektów realizacji projektu wybranego w ramach PBO23. W przypadku projektów infrastrukturalnych, remontowych lub polegających na zakupie sprzętu lub urządzeń – nieodpłatna możliwość korzystania, o której mowa powyżej, powinna obejmować co najmniej 25 godzin tygodniowo, pomiędzy godz. 6:00-22:00, z uwzględnieniem w miarę możliwości soboty lub niedzieli. W przypadku projektów innych niż inwestycyjne - realizacja projektów powinna odbywać się w przestrzeni publicznej, umożliwiając wszystkim zainteresowanym mieszkańcom możliwość nieodpłatnego korzystania w pełnym zakresie z efektów realizacji projektu - tak
  6. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  7. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  8. Realizacja zadania dotycząca nieruchomości będącej własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będącej własnością Miasta, na której prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  9. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  10. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2023 lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii - w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  11. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia oraz dotyczące wszelkich działań inwestycyjnych podejmowanych na terenach fortyfikacji? - nie
  12. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego imienia? - nie
  13. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  14. Czy projekt jest wykonalny technicznie? - Wykonalność techniczna projektu, zgodna z wiedzą planistyczną i inżynieryjną, która polega na analizie m.in. czy:
  a) projekt nie narusza norm, standardów oraz przepisów technicznych,
  b) projekt jest możliwy do zrealizowania we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji, w tym czy realizacja projektu nie koliduje z realizowanymi przedsięwzięciami Miasta,
  c) realizacja projektu we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji udzielonej Miastu przez wykonawcę na istniejącą w tej lokalizacji infrastrukturę,
  d) dostępne na rynku technologie umożliwiają realizację projektu,
  e) do realizacji projektu są wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia, zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne, a w konsekwencji, czy ich uzyskanie jest możliwe i pozwoli zrealizować projekt w trakcie roku budżetowego,
  f) projekt nie zawiera wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znaków towarowych. - tak
  15. Konieczna dodatkowa opinia MKZ, WUiA, MPU, MIR, PIM - Czy projekt wymaga opinii MKZ? - nie
  - Czy projekt wymaga opinii WUiA? - nie
  - Czy projekt wymaga opinii MPU? - nie
  - Czy projekt wymaga opinii MIR? - nie
  - Czy projekt wymaga opinii PIM? - nie
  16. Czy projekt wymaga opinii KDO? - Czy konieczna jest opinia KDO przy Pełnomocniczce Prezydenta Miasta Poznania ds. polityki równościowej? - nie
  - Czy konieczna jest opinia KDO przy Wydziale Kultury? - nie
  - Czy konieczna jest opinia KDO przy Pełnomocniku Prezydenta Miasta ds. Osób z Niepełnosprawnościami? - nie
  - Czy konieczna jest opinia KDO przy Wydziale Oświaty? - nie
  - Czy konieczna jest opinia KDO przy Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych? - nie
  - Czy konieczna jest opinia KDO przy Wydziale Ochrony Środowiska? - nie
  17. Możliwość realizacji zadania przez wydział/jednostkę - Czy możliwa jest realizacja zadania w całości przez wyznaczony wydział i/lub podległe mu jednostki? Czy w przypadku projektów inwestycyjnych wszystkie składowe projektu i lokalizacje są możliwe do realizacji przez Państwa wydział/jednostkę?
  W przypadku negatywnej odpowiedzi należy skontaktować się z pracownikami Gabinetu Prezydenta. - tak
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 2 000 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 500 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO23? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 960 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 250 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO23? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Komisji Dialogu Obywatelskiego:

 • dodatkowa rekomendacja: KDO przy Wydziale Ochrony Środowiska
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Uwagi: Wszelkie prace budowlane oraz instalowanie obiektów małej architektury powinno być przeprowadzone bez usuwania drzew i krzewów, i bez uszkadzania ich części nadziemnych oraz korzeni. Jakiekolwiek wycinki dzikiej zieleni powinny być ograniczane do minimum. Taka spontaniczna zieleń (drzewa, krzewy) powinna w maksymalnym stopniu wkomponowana w powstające skwery i uwzględniana w projektach jako zieleń do zachowania. Tam gdzie jest to możliwe powinny być wyznaczone enklawy dzikiej przyrody.
  Zespół Obradował w składzie: KDO przy Wydziale Ochrony Środowiska
 • dodatkowa rekomendacja: KDO przy Wydziale Oświaty
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie KDO przy Wydziale Oświaty rekomenduje projekt w zakresie kompetencji Wydziału Oświaty.
  Zespół Obradował w składzie: KDO przy Wydziale Oświaty

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Projekt spełnia oczekiwania Osiedla w zakresie zazielenienia,
  Zespół Obradował w składzie: Dionizy Radojewski,Mieczysław Wachowiak,Jarosław Klesa,Magdalena Piaskowska,Grzegorz Burandt,Grzegorz Banasiak,Aleksandra Duszyńska,Roman Mikołajewicz
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE FABIANOWO-KOTOWO
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Grygier Anna, Kaczmarek Bożena, Łuczak Tomasz, Łuczka Czesław, Marciniak Maciej, Nowak Violetta, Pigła Tomasz, Sarniak Monika, Stanizai Beata, Stefańska Iwona, Talaga Roman
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE GŁUSZYNA
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE KIEKRZ
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: ROKiekrz
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE KRZESINY-POKRZYWNO-GARASZEWO
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Grzegorz Lewandowski, Waldemar Pniewski, Ireneusz Pachliński, Andrzej Sugiera, Dominik Witkowski
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE KWIATOWE
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Damian Kubiak, Maciej Mączyński
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŁAWICA
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie RO Ławica od początku kadencji promuje rozwój terenów zielonych oraz zagospodarowanie wszelkich dostępnych miejsc pod nowe nasadzenia. Obecnie po remoncie ul. Złotowskiej i powstaniu pięknej ścieżki pieszo -rowerowej zauważyliśmy brak zieleni, która oddzieli ruch rowerowy od samochodowego, poprawi jakość powietrza i estetykę tego miejsca. RO rekomenduje ten pożyteczny i funkcjonalny projekt.
  Zespół Obradował w składzie: Mieczysław Bittner, Anna Stawska, Maciej Ciborski
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE NARAMOWICE
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Krzysztof Kaczyński, Maciej Michalski, Marta Nowak, Paweł Sowa, Katarzyna Strzyż-Sobańska
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE OGRODY
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Zofia Martyńska Agnieszka Maciejewska Justyna Maciejewska-Dębska Maciej Wituski Wojciech Wyczyński
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE PODOLANY
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Rada Osiedla Podolany popiera projekt, który zwiększa ilość zieleni na osiedlu.
  Zespół Obradował w składzie: Elżbieta Sobkowiak, Grażyna Dudzińska, Dorota Cymerys, Artur Kosonowski, Krzysztof Ratajczak
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE STAROŁĘKA-MINIKOWO
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Zgodnie z treścią uchwały nr XXXII/107/III/2022 RO Starołęka-Minikowo.
  Zespół Obradował w składzie: Izabela Bajer, Małgorzata Danilewicz, Elżbieta Drzewiecka, Tadeusz Duszyński, Zbyszko Górny, Natalia Janik-Gorzelańczyk, Kazimierz Napierała, Bogdan Nowak, Eugeniusz Słoma
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE STRZESZYN
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Marta Schmidt, Ewa Garasz, Janusz Janasik
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE SZCZEPANKOWO-SPŁAWIE-KRZESINKI
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Radni obecni podczas XXVIII sesji Rady Osiedla
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.