Strefa sportowo-rekreacyjna na polanie Parku Szelągowskiego


Kategoria
1 - Nowe Winogrady Północ, Nowe Winogrady Południe, Nowe Winogrady Wschód, Stare Winogrady
Nazwa projektu
Strefa sportowo-rekreacyjna na polanie Parku Szelągowskiego
Skrócony opis projektu
W Parku powstanie miejsce dla aktywnego spędzania czasu dla dzieci starszych, młodzieży i rodzin.
Opis projektu
POTRZEBY:
Na obszarze ograniczonym ul. Szelągowską – Wilczak – Serbska – Nadbrzeże w ostatnich latach wybudowano zespoły osiedlowe i pojedyncze budynki wielorodzinne, zasiedlone przez ok. 5000 mieszkańców, którzy są pozbawione infrastruktury dla aktywnej rekreacji dzieci starszych, młodzieży i rodzin.
Niebawem mają powstać kolejne osiedla w sąsiedztwie.
STAN ISTNIEJĄCY:
Obecnie polana Parku Szelągowskiego jest terenem słabo zagospodarowanym, który nie zachęca do intensywniejszego wykorzystywania na cele rekreacyjne. Doraźnie wykorzystywana jest przez młodzież do gry w piłkę nożną.
ZAGOSPODAROWANIE:
Na parkowej polanie, położonej na terenie ograniczonym budynkami wielorodzinnymi przy ul. Wilczak 4, 4a, 4b, zespołem garażowym i ogrodzeniem DPS-u, zostanie usytuowane miejsce do rekreacyjnych gier i ćwiczeń wyposażone np. w 2 bramki o wymiarach 3,20*2,0*1,10, piaszczysty plac do buoli, zestaw stepów, drabinki do kalisteniki, poręcze, równoważnia, ławka do ćwiczeń itp. Miejsce do gier zespołowych zostanie poddane rekultywacji. Dojścia do strefy rekreacyjnej umożliwią, także osobom niepełnosprawnym, alejki o nawierzchni mineralnej. Taką samą nawierzchnię będą miały miejsca z urządzeniami do ćwiczeń. Wokół strefy zostaną wykonane nasadzenia uzupełniające istniejącą roślinność(drzewa, krzewy, byliny) oraz zamontowane ławki parkowe. Ostateczny dobór wyposażenia będzie wynikiem aktualnych cen.
WPŁYW NA OTOCZENIE:
Zrealizowanie projektu nie będzie miało negatywnego wpływu na otoczenie.
Otaczająca to miejsce zieleń wysoka, uzupełniona dodatkowymi nasadzeniem, będzie stanowiła naturalną barierę akustyczną.
Od południowej części Parku, strefa oddzielona jest naturalną skarpą, a od części północnej jest oddzielona zabudowaniami i ogrodem DPS-u.
Ustawienie elementów wyposażenia strefy nie wpłynie niekorzystnie na kompozycję krajobrazową pozostałej części Parku.
Obie projektowane alejki uporządkują komunikację pieszą i umożliwią poruszanie się na wózkach osobą niepełnosprawnym w tym rejonie oraz zapobiegną nieskoordynowanemu rozdeptywaniu Parku i niszczeniu zasobów przyrodniczych.
INFORMACJE POZOSTAŁE:
Projekt jest zgodny z obowiązującymi w Poznaniu strategiami, polityką, programami i planami w tym w szczególności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Koncepcja przedstawiona w tym projekcje jest zgodna opracowywanym przez ZZM projektem rewitalizacji Parku Szelągowskiego.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Szelągowska-Ugory-Wilczak

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Park Szelągowski, polana parkowa przy zespole garażowym
Potencjalni odbiorcy projektu
Dzieci starsze, młodzież, rodziny. Sąsiadki i sąsiedzi. Mieszkańcy pobliskiego DPSu.
Uzasadnienie realizacji projektu
Celem projektu jest wypełnienie powstałej luki w zagospodarowaniu obszaru, na którym wybudowano wiele budynków wielorodzinnych o dużym ich zagęszczeniu, bez wytyczenia miejsc dla zaspokojenie potrzeb mieszkańców, szczególnie dzieci starszych, młodzieży i rodzin, w zakresie aktywnej rekreacji i integracji społeczno - sportowej.
Powstanie miejsce, które pozwoli na realizację statutowych działań Rady Osiedla Stare Winogrady i organizacjom miejskim oraz pozarządowym.
Powstała przestrzeń umożliwi funkcjonowanie nieformalnym grupą sąsiedzkim.
Projektowanie uniwersalne
Czy projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego: TAK
Alejki o nawierzchni mineralnej umożliwiają dostęp osobom z niepełnosprawnościami i poruszanie się na wózkach, a cała strefa aktywnej rekreacji jest pozbawiona barier architektonicznych.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Zakup i montaż urządzeń 140 000
Wykonanie dojść (alejki)
180 000
Nawierzchnie przy urządzeniach do Street Workout 85 000
Zakup i montaż małej architektury 200 000
Tor do gry w boule 25 000
Urządzenie zieleni i rekultywacja polany 170 000
SUMA: 800 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 75 000
Dodatkowe załączniki
idea zagospodarowania strefy Za_. 7 Idea zagospodarowania strefy.pdf
legenda do idei zagospodarowania strefy Za_. 8 legenda do idei zagospodarowania strefy.pdf
urządzenia do Street Workout Za_. 9 urz_dzenia do Street Workout.odt
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Wojciech Dobski
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do realizacji. Lokalizacja wskazana przez wnioskodawce administrowana jest przez Zarząd Zieleni Miejskiej. W związku z powyższym, prosimy o zaopiniowanie projektu przez ww. jednostkę.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie
5. Czy projekt ma być realizowany na terenach fortyfikacji poznańskich: nie
6. Czy opracowywany jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu: tak :: Dla przedmiotowego terenu opracowywany jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Rekomendujemy uzyskanie opinii uzupełniającej od Miejskiej Pracowni Urbanistycznej.
Zespół obradował w składzie: Martin Radziwonka, Katarzyna Matuszak wz. Bożeny Urbaniak w dniu 13.07.2022 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Wniosek jest rekomendowany do realizacji. Projekt jest zgodny z zasadami Zielonego Budżetu, zakłada on stworzenie atrakcyjnych dla mieszkańców terenów zieleni, poprzez rewaloryzację Parku Czarneckiego. Efektem jego realizacji będzie zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej na wskazanym obszarze.
  Zespół Obradował w składzie: Izabela Dutkowiak - Zastępczyni Dyrektorki Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska, Monika Rucka - kierowniczka Oddziału Informacyjno - Programowego, Michał Bernet - specjalista
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z zadaniami własnymi Miasta - Czy proponowane zadanie jest zgodne z zadaniami własnymi Miasta i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności proszę zasięgnąć opinii WUiA, MPU, MKZ, MIR, PIM),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującą strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w budżecie miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w budżecie miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Czy projekt spełnia warunek ogólnodostępności? - Przez ogólnodostępność projektu należy rozumieć umożliwienie ogółowi mieszkańców nieodpłatną możliwość korzystania z efektów realizacji projektu wybranego w ramach PBO23. W przypadku projektów infrastrukturalnych, remontowych lub polegających na zakupie sprzętu lub urządzeń – nieodpłatna możliwość korzystania, o której mowa powyżej, powinna obejmować co najmniej 25 godzin tygodniowo, pomiędzy godz. 6:00-22:00, z uwzględnieniem w miarę możliwości soboty lub niedzieli. W przypadku projektów innych niż inwestycyjne - realizacja projektów powinna odbywać się w przestrzeni publicznej, umożliwiając wszystkim zainteresowanym mieszkańcom możliwość nieodpłatnego korzystania w pełnym zakresie z efektów realizacji projektu - tak
  6. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  7. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  8. Realizacja zadania dotycząca nieruchomości będącej własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będącej własnością Miasta, na której prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  9. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  10. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2023 lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii - w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  11. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia oraz dotyczące wszelkich działań inwestycyjnych podejmowanych na terenach fortyfikacji? - nie
  12. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego imienia? - nie
  13. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  14. Czy projekt jest wykonalny technicznie? - Wykonalność techniczna projektu, zgodna z wiedzą planistyczną i inżynieryjną, która polega na analizie m.in. czy:
  a) projekt nie narusza norm, standardów oraz przepisów technicznych,
  b) projekt jest możliwy do zrealizowania we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji, w tym czy realizacja projektu nie koliduje z realizowanymi przedsięwzięciami Miasta,
  c) realizacja projektu we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji udzielonej Miastu przez wykonawcę na istniejącą w tej lokalizacji infrastrukturę,
  d) dostępne na rynku technologie umożliwiają realizację projektu,
  e) do realizacji projektu są wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia, zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne, a w konsekwencji, czy ich uzyskanie jest możliwe i pozwoli zrealizować projekt w trakcie roku budżetowego,
  f) projekt nie zawiera wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znaków towarowych. - tak
  15. Konieczna dodatkowa opinia MKZ, WUiA, MPU, MIR, PIM - Czy projekt wymaga opinii MKZ? - nie
  - Czy projekt wymaga opinii WUiA? - nie
  - Czy projekt wymaga opinii MPU? - nie
  - Czy projekt wymaga opinii MIR? - nie
  - Czy projekt wymaga opinii PIM? - nie
  16. Czy projekt wymaga opinii KDO? - Czy konieczna jest opinia KDO przy Pełnomocniczce Prezydenta Miasta Poznania ds. polityki równościowej? - nie
  - Czy konieczna jest opinia KDO przy Wydziale Kultury? - nie
  - Czy konieczna jest opinia KDO przy Pełnomocniku Prezydenta Miasta ds. Osób z Niepełnosprawnościami? - nie
  - Czy konieczna jest opinia KDO przy Wydziale Oświaty? - nie
  - Czy konieczna jest opinia KDO przy Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych? - nie
  - Czy konieczna jest opinia KDO przy Wydziale Ochrony Środowiska? - nie
  17. Możliwość realizacji zadania przez wydział/jednostkę - Czy możliwa jest realizacja zadania w całości przez wyznaczony wydział i/lub podległe mu jednostki? Czy w przypadku projektów inwestycyjnych wszystkie składowe projektu i lokalizacje są możliwe do realizacji przez Państwa wydział/jednostkę?
  W przypadku negatywnej odpowiedzi należy skontaktować się z pracownikami Gabinetu Prezydenta. - tak
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 800 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 75 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO23? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 800 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 75 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 5 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO23? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Komisji Dialogu Obywatelskiego:

 • dodatkowa rekomendacja: KDO przy Wydziale Ochrony Środowiska
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Uwagi: Wykonanie strefy sportowo-rekreacyjnej w tym m.in. instalacja obiektów małej architektury powinna być przeprowadzona bez usuwania drzew i krzewów, i bez uszkadzania ich części nadziemnych i korzeni, oraz w sposób minimalizujący utratę powierzchni biologicznie czynnej.
  Zespół Obradował w składzie: KDO przy Wydziale Ochrony Środowiska

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE STARE WINOGRADY
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Projekt spełnia oczekiwania mieszkańców Osiedla Stare Winogrady. Realizacja projektu pozwoli na stworzenie warunków do spontanicznej integracji mieszkańców oraz wypełni istniejącą lukę w infrastrukturze Osiedla przeznaczonej dla dzieci starszych i młodzieży zamieszkujących pobliskie rejony zabudowy deweloperskiej. Strefa znakomicie wpisuje się w koncepcję rewitalizacji Parku Szelągowskiego i nie ma negatywnego wpływu na jego walory historyczne i przyrodnicze.
  Zespół Obradował w składzie: 1. Krzysztof Janczewski - Przewodniczący Zarządu Osiedla Stare Winogrady 2. Maria Adamczewska 3. Wojciech Dobski 4. Halina Owsianna
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.