Poznańskie kliny zieleni- reaktywacja i ochrona


Kategoria
Projekt ogólnomiejski w ramach Zielonego Budżetu
Nazwa projektu
Poznańskie kliny zieleni- reaktywacja i ochrona
Skrócony opis projektu
Wzbogacenie roślinności w poznańskich klinach zieleni i objęcie ich ochroną oraz koncert dla klimatu
Opis projektu
Reaktywacja poznańskich klinów zieleni poprzez:
1. Nowe nasadzenia drzew, krzewów, traw, kwiatów oraz kompleksowe uzupełnienie i wzbogacenie ilościowo-jakościowe różnorodnej roślinności oraz przygotowanie miejsc schronienia dla różnych zwierząt np. jeży, bobrów, zajęcy, nietoperzy, płazów, ptaków, owadów (budki lęgowe, karmniki, hotele, pasieki, płotki ochronne) i prace dla retencji (np. ogrody deszczowe z roślinami gromadzącymi wilgoć takimi jak: tojeść kropkowana, kosaćce syberyjskie, firletka chalcedońska, turzyce) w 4 głównych oraz w mniejszych poznańskich klinach zieleni z zachowaniem i ochroną istniejącego zasobu oraz krajobrazu, ciągłości biologicznej i przywrócenie dawnego układu kompozycyjnego zabytkowego założenia zieleni dla Poznania opracowanego w latach 1930-1934 przez Władysława Czarneckiego z konsultacją naukową Adama Wodziczko a obejmującego tereny niezwykle bogate przyrodniczo (niekiedy dziewicze), w tym duże zespoły zieleni, zbiorniki wodne, 4 jeziora, rzeki, stawy, potoki, strumienie, cieki wodne, parki, łąki, polany, torfowiska, bagna, siedliska, ujęcia wody i rezerwaty.
2. Opracowanie strategii ochrony poznańskich klinów zieleni.
3. Wydanie albumu fotograficzno-artystycznego - np. 2 tys. sztuk, dla podkreślenia znaczenia P.K.Z.
4. Wielki koncert dla klimatu z różnymi atrakcjami, konkursami i akcjami oraz wystawami - dla klimatu, dla planety i w celu kształtowania postaw proekologicznych.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Klin Wschodni-Cybiński, Zachodni-Golęciński, Północny-Naramowicki, Południowy-Dębiński oraz klin dolny strumienia junikowskiego; koncert- plac Wolności lub plac Kolegiacki lub MTP lub Stadion Miejski

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

.
Potencjalni odbiorcy projektu
Wszyscy mieszkańcy Poznania oraz goście i turyści.
Uzasadnienie realizacji projektu
Poznańskie kliny zieleni mają na celu napowietrzenie miasta, ochronę dziedzictwa natury i klimatu oraz poprawę jakości życia i uznawane są jako unikatowe i jedyne takie na świecie. Przyroda tworzy przyjazny wizerunek miasta i ma istotny wpływ na stan powietrza, zdrowia, kondycji mieszkańców, niweluje skutki ocieplenia klimatu, zapewnia równowagę hydrologiczną, sprzyja retencji i zapewnia schronienie milionom zwierzątek. Gwarantuje naturalność i bioróżnorodność oraz pełni wiele ważnych funkcji społecznych, ekologicznych, estetycznych, zdrowotnych, rekreacyjnych, historycznych i wychowawczych.
Projektowanie uniwersalne
Czy projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego: TAK
Projekt jest uniwersalny, mogą z niego korzystać wszyscy, także niepełnosprawni.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Zieleń (drzewa, krzewy, trawy, kwiaty i inne rośliny) 1 600 000
Przywrócenie dawnego układu kompozycyjnego poznańskich klinów zieleni, ustalenie granic i przygotowanie strategii ochrony oraz inne prace i działania 100 000
Album o klinach zieleni 150 000
Koncert dla klimatu, konkursy, wystawy, wykłady, akcja ekologiczna 150 000
SUMA: 2 000 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 300 000
Dodatkowe załączniki
Informacje o poznańskich klinach zieleni Pozna_skie kliny zieleni.pdf
Artykuły przyrodnicze Artyku_y przyrodnicze.pdf
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Hanna Wawrzynkiewicz
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wydział Gospodarki Nieruchomościami przedstawia rekomendację pozytywną dla projektu w stosunku do nieruchomości znajdujących się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta Poznania). Jednocześnie informujemy, że teren poznańskich klinów zieleni jest bardzo rozległy w związku z tym, tut. Wydział nie był w stanie zweryfikować każdej należącej do klinów działki pod względem własnościowym oraz toczących się postępowań. W zakresie merytorycznej oceny zasadności realizacji projektu, proszę o zajęcie stanowiska przez Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: nie
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): nie
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
5. Czy projekt ma być realizowany na terenach fortyfikacji poznańskich: nie dotyczy
6. Czy opracowywany jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu: tak :: Dla przedmiotowych terenów opracowywane są miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, w związku z powyższym zasadnym jest uzyskanie opinii uzupełniającej od Miejskiej Pracowni Urbanistycznej.
Zespół obradował w składzie: Michał Urbański, Martin Radziwonka w dniu 29.06.2022 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Wniosek jest rekomendowany do realizacji, ponieważ wpisuje się w Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu. Działania adaptacyjne do zmian klimatu (załącznik do uchwały nr X/144/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 16 kwietnia 2019 r. pkt 7, cel strategiczny 1, działanie 1.8, 1.9) mówią o zachowaniu i wzbogaceniu istniejących zasobów zadrzewienia, a także na poprawie, odtworzeniu i wzmocnieniu funkcji biotycznych, hydrologicznych i klimatycznych pełnionych przez tereny zieleni miejskiej.
  Zespół Obradował w składzie: Izabela Dutkowiak - Zastępczyni Dyrektorki Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska, Monika Rucka - kierowniczka Oddziału Informacyjno - Programowego, Michał Bernet - specjalista
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z zadaniami własnymi Miasta - Czy proponowane zadanie jest zgodne z zadaniami własnymi Miasta i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności proszę zasięgnąć opinii WUiA, MPU, MKZ, MIR, PIM),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującą strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w budżecie miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w budżecie miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Czy projekt spełnia warunek ogólnodostępności? - Przez ogólnodostępność projektu należy rozumieć umożliwienie ogółowi mieszkańców nieodpłatną możliwość korzystania z efektów realizacji projektu wybranego w ramach PBO23. W przypadku projektów infrastrukturalnych, remontowych lub polegających na zakupie sprzętu lub urządzeń – nieodpłatna możliwość korzystania, o której mowa powyżej, powinna obejmować co najmniej 25 godzin tygodniowo, pomiędzy godz. 6:00-22:00, z uwzględnieniem w miarę możliwości soboty lub niedzieli. W przypadku projektów innych niż inwestycyjne - realizacja projektów powinna odbywać się w przestrzeni publicznej, umożliwiając wszystkim zainteresowanym mieszkańcom możliwość nieodpłatnego korzystania w pełnym zakresie z efektów realizacji projektu - tak
  6. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  7. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  8. Realizacja zadania dotycząca nieruchomości będącej własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będącej własnością Miasta, na której prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  9. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  10. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2023 lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii - w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  11. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia oraz dotyczące wszelkich działań inwestycyjnych podejmowanych na terenach fortyfikacji? - nie
  12. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego imienia? - nie
  13. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  14. Czy projekt jest wykonalny technicznie? - Wykonalność techniczna projektu, zgodna z wiedzą planistyczną i inżynieryjną, która polega na analizie m.in. czy:
  a) projekt nie narusza norm, standardów oraz przepisów technicznych,
  b) projekt jest możliwy do zrealizowania we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji, w tym czy realizacja projektu nie koliduje z realizowanymi przedsięwzięciami Miasta,
  c) realizacja projektu we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji udzielonej Miastu przez wykonawcę na istniejącą w tej lokalizacji infrastrukturę,
  d) dostępne na rynku technologie umożliwiają realizację projektu,
  e) do realizacji projektu są wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia, zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne, a w konsekwencji, czy ich uzyskanie jest możliwe i pozwoli zrealizować projekt w trakcie roku budżetowego,
  f) projekt nie zawiera wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znaków towarowych. - tak
  15. Konieczna dodatkowa opinia MKZ, WUiA, MPU, MIR, PIM - Czy projekt wymaga opinii MKZ? - nie
  - Czy projekt wymaga opinii WUiA? - nie
  - Czy projekt wymaga opinii MPU? - nie
  - Czy projekt wymaga opinii MIR? - nie
  - Czy projekt wymaga opinii PIM? - nie
  16. Czy projekt wymaga opinii KDO? - Czy konieczna jest opinia KDO przy Pełnomocniczce Prezydenta Miasta Poznania ds. polityki równościowej? - nie
  - Czy konieczna jest opinia KDO przy Wydziale Kultury? - nie
  - Czy konieczna jest opinia KDO przy Pełnomocniku Prezydenta Miasta ds. Osób z Niepełnosprawnościami? - nie
  - Czy konieczna jest opinia KDO przy Wydziale Oświaty? - nie
  - Czy konieczna jest opinia KDO przy Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych? - nie
  - Czy konieczna jest opinia KDO przy Wydziale Ochrony Środowiska? - tak
  17. Możliwość realizacji zadania przez wydział/jednostkę - Czy możliwa jest realizacja zadania w całości przez wyznaczony wydział i/lub podległe mu jednostki? Czy w przypadku projektów inwestycyjnych wszystkie składowe projektu i lokalizacje są możliwe do realizacji przez Państwa wydział/jednostkę?
  W przypadku negatywnej odpowiedzi należy skontaktować się z pracownikami Gabinetu Prezydenta. - tak
  Projekt ogólnomiejski w ramach Zielonego Budżetu
  1. Powierzchnia biologicznie czynna dla nowobudowanych obiektów zieleni - Czy % udział powierzchni biologicznie czynnej wynosi nie mniej niż 70% dla tworzonych terenów zieleni, w czym nie mieści się tworzenie infrastruktury technicznej i budynków funkcjonalnie z nimi powiązanych? - tak
  2. Zielony Budżet - Czy projekt jest projektem zaliczanym do puli Zielonego Budżetu? - tak
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 2 000 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 300 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO23? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 2 000 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 300 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 5 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO23? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie
 • Wydział Kultury
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Wydział Kultury pozytywnie opiniuje część składową projektu pn. "Poznańskie kliny zieleni - reaktywacja i ochrona". Projekt ma charakter proekologiczny oraz prospołeczny. Ma na celu podniesienie świadomości na temat poznańskich klinów zieleni - unikatowego założenia urbanistycznego. W przypadku realizacji projekt wymagał będzie uaktualnienia w porozumieniu z wnioskodawcą w kwestii dotyczącej organizacji i formuły koncertu w przewidzianej kwocie 150.000,00 zł (w skali przedstawionej przez wnioskodawcę środki mogą okazać się niewystarczające tj. razem z wystawami, konkursami, akcją ekologiczną oraz organizacją wydarzenia w skali ogólnomiejskiej). Wydanie okazjonalnego albumu (na ten moment ciężko przewidzieć koszty druku i wydania - ze względu na brak szczegółowych informacji dotyczących wydania konkretnej liczby egzemplarzy, która uwzględniona jest we wniosku). Obecnie duże wahania na rynku cen wydawniczych związane ze wzrostem kosztów druku, usługi introligatorskich, wykonanie ilustracji uniemożliwiają adekwatną ocenę przeznaczonych na to środków finansowych.
  Zespół Obradował w składzie: Justyna Makowska - Dyrektorka Wydziału Kultury UMP, Bartosz Antoniewicz - pracownik Wydziału Kultury UMP.

Opinie Komisji Dialogu Obywatelskiego:

 • dodatkowa rekomendacja: KDO przy Wydziale Ochrony Środowiska
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Brak uwag. Opinia pozytywna.
  Zespół Obradował w składzie: KDO przy Wydziale Ochrony Środowiska

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.