Park Barwy i Wody


Kategoria
Projekt ogólnomiejski w ramach Zielonego Budżetu
Nazwa projektu
Park Barwy i Wody
Skrócony opis projektu
Park Barwy i Wody może powstać przy nowo wybudowanej pływalni na osiedlu Zwycięstwa.
Opis projektu
Relaksująca chwila w magicznym miejscu - spokojny szum wody, śpiewające ptaki, kwitnące drzewa i krzewy, delikatny zapach kwiatów. Tak wyglądać będzie Park Barwy i Wody na Osiedlu Zwycięstwa! W środku Winograd, tuż obok nowego basenu na Osiedlu Zwycięstwa ma szanse powstać wspaniały Park Barwy i Wody. Projekt tego wyjątkowego miejsca zakłada budowę malowniczej kaskady z delikatnym strumykiem płynącym wśród wielobarwnych, całorocznych roślinnych kompozycji. Na tle parku zbudowanym z roślin iglastych pojawią się piękne wiosenno-letnie jabłonie, wiśnie i śliwy. Jesienią podziwiać będziemy lawendy, szałwie i ozdobne trawy. Każda pora roku będzie tu wyjątkowa! Zwisające kobierce żagwinu, gęste, zadbane żywopłoty z ligustra i pęcherznicy, różnokolorowe skalniaki wyłożone kwiatami ozdobnymi i magiczne drzewo czasu z przebarwiającymi się liśćmi. Po bioróżnorodnej murawie biegną ścieżki prowadzące w głąb parku ku strumykowi i na malownicze mostki. W Parku Barwy i Wody przyroda czekać będzie na mieszkańców Poznania każdego dnia, przez cały rok! Park Barwy i Wody to będzie miejsce, które działa na wyobraźnię!
Park Barwy i Wody jest projektem niezwykle złożonym, składającym się z wielu ciekawych elementów. Z uwagi na świadomość, iż realizacja projektu musi zamykać się w określonych ramach czasowych oraz finansowych, realizacja możliwa jest w wariancie pełnym lub zmodyfikowanym. Zastosowane w projekcie elementy małej architektury stanowią tylko i wyłącznie materiał poglądowy, w realizacji dopuszcza się użycie elementów podobnych architektonicznie. Najważniejsze w projekcie parku jest zachowanie szaty roślinnej, ukształtowania terenu, elementów tworzących jego charakter krajobrazowy.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Działka przy bloku nr 9 na Osiedlu Zwycięstwa, w sąsiedztwie nowo budowanej pływalni na Osiedlu Zwycięstwa.

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Działka nr 126 obręb Winiary/ os. Zwycięstwa Poznań.
Potencjalni odbiorcy projektu
Projekt jest otwarty dla wszystkich mieszkańców Winograd i Miasta:
- przedszkolaki i uczniowie – dzieci i młodzież,
- społeczność lokalna – osiedlowa tj. mieszkańcy osiedli winogradzkich,
- społeczność miejska,
- seniorzy,
- osoby niepełnosprawne.
Uzasadnienie realizacji projektu
Park Barwy i Wody na Winogradach w doskonały sposób zapełni przestrzeń w sąsiedztwie nowo wybudowanej pływalni na Osiedlu Zwycięstwa. Jest to miejsce, które według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przeznaczone jest na cele służące rekreacji mieszkańców miasta. Park Barwy i Wody został zaprojektowany w taki sposób, by przez cały rok cieszyć oko przebywających w nim osób. Duża ilość zieleni, różnorodność drzew, krzewów i kwiatów sprawi, że będzie tu można odpocząć i zrelaksować się na łonie przyrody. Teren będzie otwarty, ogólnodostępny i bezpieczny, przystosowany dla osób starszych i niepełnosprawnych. Projekt daje możliwość wybudowania w przyszłości na przykład tężni solankowej.
Projektowanie uniwersalne
Czy projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego: TAK
Kaskady, malowniczy mostek, a przede wszystkim bardzo dużo różnorodnej zieleni, składającej się z kilkudziesięciu kwitnących naprzemiennie odmian drzew i krzewów stworzą bez wątpienia jedno z najbardziej malowniczych miejsc w naszym mieście. Park Barwy i Wody uwzględnia potrzeby osób z niepełnosprawnościami. Będą mogli z niego korzystać wszyscy mieszkańcy miasta w możliwie najszerszym zakresie – opisane w punktach „Potencjalni odbiorcy projektu” i „Uzasadnienie dla realizacji projektu”.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Budowa Parku Barwy i Wody. 1 813 000
SUMA: 1 813 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 325 532
Dodatkowe załączniki
Projekt Parku Barwy i Wody Projekt_park_barwy_i_wody.pdf
RYS 11-11.2 karta produktu RYS 11-11.2 karta produktu.pdf
RYS 1-10 RYS 1-10.pdf
RYS 3 i RYS 5.1 RYS 3 i RYS 5.1.pdf
Kosztorys inwestorski zaktualizowany PBiW.pdf
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Marcin Zaremba
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do realizacji. Nieruchomość o oznaczeniach ewidencyjnych: 52/36/126, administrowana jest przez POSiR. W związku z powyższym, prosimy ww. jednostkę o zaopiniowanie projektu.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie
5. Czy projekt ma być realizowany na terenach fortyfikacji poznańskich: nie
6. Czy opracowywany jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu: nie
Zespół obradował w składzie: Martin Radziwonka, Katarzyna Matuszak wz. Bożeny Urbaniak w dniu 13.07.2022 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Sportu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie .
  Zespół Obradował w składzie: Maciej Piekarczyk, Renata Szymkowiak, Piotr Wrześniewski, Paweł Koralewski.
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z zadaniami własnymi Miasta - Czy proponowane zadanie jest zgodne z zadaniami własnymi Miasta i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności proszę zasięgnąć opinii WUiA, MPU, MKZ, MIR, PIM),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującą strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w budżecie miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w budżecie miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Czy projekt spełnia warunek ogólnodostępności? - Przez ogólnodostępność projektu należy rozumieć umożliwienie ogółowi mieszkańców nieodpłatną możliwość korzystania z efektów realizacji projektu wybranego w ramach PBO23. W przypadku projektów infrastrukturalnych, remontowych lub polegających na zakupie sprzętu lub urządzeń – nieodpłatna możliwość korzystania, o której mowa powyżej, powinna obejmować co najmniej 25 godzin tygodniowo, pomiędzy godz. 6:00-22:00, z uwzględnieniem w miarę możliwości soboty lub niedzieli. W przypadku projektów innych niż inwestycyjne - realizacja projektów powinna odbywać się w przestrzeni publicznej, umożliwiając wszystkim zainteresowanym mieszkańcom możliwość nieodpłatnego korzystania w pełnym zakresie z efektów realizacji projektu - tak
  6. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  7. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  8. Realizacja zadania dotycząca nieruchomości będącej własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będącej własnością Miasta, na której prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  9. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  10. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2023 lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii - w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  11. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia oraz dotyczące wszelkich działań inwestycyjnych podejmowanych na terenach fortyfikacji? - nie
  12. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego imienia? - nie
  13. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  14. Czy projekt jest wykonalny technicznie? - Wykonalność techniczna projektu, zgodna z wiedzą planistyczną i inżynieryjną, która polega na analizie m.in. czy:
  a) projekt nie narusza norm, standardów oraz przepisów technicznych,
  b) projekt jest możliwy do zrealizowania we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji, w tym czy realizacja projektu nie koliduje z realizowanymi przedsięwzięciami Miasta,
  c) realizacja projektu we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji udzielonej Miastu przez wykonawcę na istniejącą w tej lokalizacji infrastrukturę,
  d) dostępne na rynku technologie umożliwiają realizację projektu,
  e) do realizacji projektu są wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia, zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne, a w konsekwencji, czy ich uzyskanie jest możliwe i pozwoli zrealizować projekt w trakcie roku budżetowego,
  f) projekt nie zawiera wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znaków towarowych. - tak
  15. Konieczna dodatkowa opinia MKZ, WUiA, MPU, MIR, PIM - Czy projekt wymaga opinii MKZ? - nie
  - Czy projekt wymaga opinii WUiA? - nie
  - Czy projekt wymaga opinii MPU? - nie
  - Czy projekt wymaga opinii MIR? - nie
  - Czy projekt wymaga opinii PIM? - nie
  16. Czy projekt wymaga opinii KDO? - Czy konieczna jest opinia KDO przy Pełnomocniczce Prezydenta Miasta Poznania ds. polityki równościowej? - nie
  - Czy konieczna jest opinia KDO przy Wydziale Kultury? - nie
  - Czy konieczna jest opinia KDO przy Pełnomocniku Prezydenta Miasta ds. Osób z Niepełnosprawnościami? - nie
  - Czy konieczna jest opinia KDO przy Wydziale Oświaty? - nie
  - Czy konieczna jest opinia KDO przy Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych? - nie
  - Czy konieczna jest opinia KDO przy Wydziale Ochrony Środowiska? - nie
  17. Możliwość realizacji zadania przez wydział/jednostkę - Czy możliwa jest realizacja zadania w całości przez wyznaczony wydział i/lub podległe mu jednostki? Czy w przypadku projektów inwestycyjnych wszystkie składowe projektu i lokalizacje są możliwe do realizacji przez Państwa wydział/jednostkę?
  W przypadku negatywnej odpowiedzi należy skontaktować się z pracownikami Gabinetu Prezydenta. - tak
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 1 813 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 325 532 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO23? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 1 813 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 325 532 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 3 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO23? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie
 • Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Wniosek jest rekomendowany do realizacji. Projekt jest zgodny z zasadami Zielonego Budżetu, zakłada utworzenie zielono-błękitnej infrastruktury na terenie wokół pływalni. Powstanie parku barwy i wody we wskazanej lokalizacji może zwiększyć atrakcyjność tego terenu oraz zapewnić dodatkowe miejsce do odpoczynku wśród zieleni dla mieszkańców okolicznych osiedli, a także osób korzystających z pobliskiej pływalni.
  Zespół Obradował w składzie: Izabela Dutkowiak - Zastępczyni Dyrektorki Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska, Monika Rucka - kierowniczka Oddziału Informacyjno - Programowego, Michał Bernet - specjalista
  Projekt ogólnomiejski w ramach Zielonego Budżetu
  1. Powierzchnia biologicznie czynna dla nowobudowanych obiektów zieleni - Czy % udział powierzchni biologicznie czynnej wynosi nie mniej niż 70% dla tworzonych terenów zieleni, w czym nie mieści się tworzenie infrastruktury technicznej i budynków funkcjonalnie z nimi powiązanych? - tak
  2. Zielony Budżet - Czy projekt jest projektem zaliczanym do puli Zielonego Budżetu? - tak

Opinie Komisji Dialogu Obywatelskiego:

 • dodatkowa rekomendacja: KDO przy Wydziale Ochrony Środowiska
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Uwagi: W projektowanym parku należy wykorzystać, najlepiej w całości, wody opadowe z dachu nowo budowanej pływalni.
  Zespół Obradował w składzie: KDO przy Wydziale Ochrony Środowiska

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE NOWE WINOGRADY PÓŁNOC
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Bartosz Werner Piotr Sabiniewicz Halina Kruk
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.